10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a 2. számú melléklet szerinti összesítőben szereplő létszám alapján meghatározott korcsoportonkénti pontszám összegének degressziós tényezővel korrigált értéke, valamint a szakképzettségi szorzó szorzataként kell megállapítani. A degressziót 2400 ponttól, illetve házi gyermekorvosi szolgálat esetén 3150 ponttól, vegyes háziorvosi szolgálat esetén 2800 ponttól kell alkalmazni. Számítási módját a 3. számú melléklet A) pontja tartalmazza. A degresszió számításánál az adott háziorvoshoz bejelentkezett valamennyi biztosítottat figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok ellátására egy vagy több rendelőben, illetve azonos vagy eltérő rendelési időben kerül sor."

2. §

(1) A Kr. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás egészségügyi miniszter és pénzügyminiszter közös tájékoztatója szerinti kiadási előirányzata egy havi összegének a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdés szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa."

(2) A Kr. 12. §-a (4) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A korcsoportonkénti pontszám és érvényességi idő:]

"a) 0-4 év közötti bejelentkezett biztosított után 5,5 pont 1 év

b) 5-14 év közötti bejelentkezett biztosított után 3,5 pont 1 év"

3. §

A Kr. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 11. és 12. § alapján megállapított díjat - amely tartalmazza a 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a mentesség miatti vizitdíjbevétel-kiesés alapösszegű kompenzációját is - az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványozza."

4. §

A Kr. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (2) bekezdés szerinti területi ellátási kötelezettség nélküli fogászati alap- és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatonként, illetve szakrendelésenként, heti 30 órás rendelési idő esetén 1900 pontnak megfelelő összegű havi alapdíjra jogosult. A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató szakrendelésenként, heti 30 órás rendelés esetén az alábbi korcsoportos pontszámnak megfelelő összegű havi alapdíjra jogosult:

a) szájsebészeti, parodontológiai szakrendelés esetén 1900 pont,

b) fogszabályozási, gyermekfogászati szakrendelés esetén 2300 pont,

c) fogászati röntgen szakrendelés esetén 1900 pont.

Amennyiben a rendelési idő nem éri el a heti 30 órát, az alapdíj időarányos része illeti meg a szolgáltatót."

5. §

(1) A Kr. 23. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fogászati alapellátásban a fogászati szolgálat a területi kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó - és a szerződésben megállapított - lakosok számától függően a korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 31 Ft/hó. A korcsoportonkénti szorzó]

"a) gyermek, iskolai, ifjúsági szol-
gálat esetén 0-18 éves korig,
ideértve a 22. § (6) bekezdésé-
nek b) pontja szerinti szemé-
lyeket is4,6
b) vegyes szolgálat esetén
0-18 éves korig3,0
19-60 éves korig1,0
60 éves kor felett2,4"

(2) A Kr. 23. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató a nyújtott ellátások teljesítménypontszáma alapján teljesítményarányos díjazásra jogosult."

6. §

A Kr. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"( 1) A rendelések teljesítményéről a fogászati szolgáltató kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón a 23. § (7) bekezdés szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az OEP a kiszámított díjat a jelentés beküldését követő hónapban utalványozza a Kincstárnak. A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj, amely tartalmazza a 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a mentesség miatti vizitdíjbevétel-kiesés alapösszegű kompenzációját is."

7. §

(1) A Kr. 27. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazást - amely tartalmazza a 18. életévét be nem töltött biztosított járóbeteg-szakellátása esetén a mentesség miatti vizitdíjbevétel-kiesés alapösszegű kompenzációját, a fekvőbeteg szakellátása esetén a napidíj-bevételkiesés kompenzációját is - az OEP kiszámítja, és a jelentés leadását követő hónapban utalványozza a 33. § (5) bekezdésében és a 46. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével."

(2) A Kr. 27. § -ának (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(19) Az összevont szakellátás előirányzatból az egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával összefüggő működési többletkiadások kompenzálására elkülönített keret terhére átmeneti kiegészítő díjazás biztosítható az egészségügyi miniszter rendeletében - a pénzügyminiszter egyetértésével - meghatározott szempontok szerint és mértékben,

a) az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére, az előre nem tervezhető ellátások előző évi adatainak a teljes körű kapacitáshoz történő arányosítása alapján,

b) az önálló szakorvosi rendelőintézetek részére, amelyek olyan településen működnek, ahol aktív fekvőbeteg nyújtó kórház nem működik és a hét minden napján biztosítják a lakosság számára az alapvető klinikai és diagnosztikai szakmákban az ellátást.

Az elkülönített keret időarányosan használható fel figyelemmel az összevont szakellátás előirányzat betarthatóságára."

8. §

A Kr. 28. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kihasználatlan teljesítményvolumen 50%-ának szolgáltatók közötti felosztására, valamint adott szolgáltatás igénybevételének változása alapján az érintett szolgáltatók közötti átcsoportosítására a TVK Ellenőrző Bizottság félévente javaslatot tesz, melyet az egészségügyi miniszter hagy jóvá."

9. §

A Kr. 52. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározza a 27. § (19) bekezdés szerinti átmeneti kiegészítő díjazás szempontjait és mértékét."

10. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja alkalmazásában nem minősül kísérő személynek a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya."

11. §

Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló, a 14-20. § és a 22-25. § szerinti szerződéssel - ide nem értve a pro família rendelésre jogosító szerződést - rendelkező egészségügyi szolgáltató a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége keretében az OEP által készített és a biztosítottaknak szóló - egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi ellátással kapcsolatos - informatív és tájékoztató anyagokat, kiadványokat betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi.

12. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2007. március 1-jén lép hatályba azzal, hogy az 1. §, a 2. §, a 4. §, az 5. § és a 7. § (2) bekezdése, valamint a (4) bekezdés rendelkezéseit első alkalommal a 2007. március havi kifizetéseknél kell alkalmazni.

(2) A 9. és 10. §, valamint az (5)-(7) bekezdés e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 12. §-a (3) bekezdésének első mondata hatályát veszti.

(4) A Kr. 12. §-a (1) bekezdésének első mondatában a "(vegyes körzet esetén 3800) " szövegrész helyébe "(gyermekorvosi körzet esetén 4350, vegyes körzet esetén 4000) " szövegrész, a 22. §-ának (3) bekezdésében a "10 000" szövegrész helyébe a "12 000" szövegrész, a 22. §-ának (4) bekezdésében a "10 000" szövegrész helyébe a "11 000" szövegrész, a 3. számú melléklete A) pontjának felvezető mondatában a "(vegyes praxisnál a 2600) " szövegrész helyébe "(gyermekorvosi praxisnál a 3150, vegyes praxisnál a 2800) " szövegrész lép.

(5) Az R. 22. §-ának (3) bekezdésében a "jelentős befolyást" szövegrész helyébe a "többségi befolyást" szövegrész lép.

(6) Az egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának az R. 5/E. §-ának (3) bekezdését megállapító részében "az egynapos sebészeti ellátás és a kúraszerű ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak minősül." szövegrész helyébe "az egynapos sebészeti ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak, a kúraszerű ellátás pedig járóbeteg-szakellátásnak minősül." szövegrész lép.

(7) A Kr. 14. számú melléklete "Kitöltési Útmutató" részének "4. Térítési Kategória" pontjában az "Ebtv. 23. § b), c) és e) " szövegrésze helyébe az "Ebtv. 23. § b), d) és e) " szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére