2007. évi XII. törvény

a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes előírásai alkalmazásának kizárásáról[1]

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 6. §-ának a 8/2007. (II. 28.) AB határozattal (a továbbiakban: AB határozat) megsemmisített (5)-(9) bekezdéseit, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 225. §-ának az AB határozattal megsemmisített (16) bekezdését 2007. január 1-jétől a megsemmisítés időpontjáig eltelt időszak vonatkozásában nem kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 49/B. §

a) (8) bekezdése a) pontjában a ", de legalább" szövegrész,

b) (8) bekezdésének b) pontja,

c) (20) és (23) bekezdése

azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 2007. január 1-jétől az e törvény hatálybalépéséig eltelt időszak vonatkozásában nem kell alkalmazni.

(3)[2]

(4)[3]

(5) Ha az adózó a Tao tv. 6. §-ának az AB határozattal megsemmisített (5) bekezdése, illetőleg a Módtv. -nek az AB határozattal megsemmisített 225. § (16) bekezdése, továbbá az Szja tv. 49/B. §-a (8) bekezdésének e törvénnyel hatályon kívül helyezett b) pontja alapján adót (adóelőleget) vallott be, az állami adóhatóság e törvény rendelkezésének megfelelően a bevallást kijavítja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 34. §-ának alkalmazásával. A bevallás kijavításának eredményeként az adózó javára feltárt adókülönbözet következtében keletkező túlfizetésre az állami adóhatóság az Art. 43. § (5)-(6) bekezdését alkalmazza.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 12-i ülésnapján fogadta el

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 962. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 962. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.