2007. évi CXLVII. törvény

a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. október hó 15. napján kelt Egyezmény 1. cikke, Genfben, 2001. december 21-én elfogadott módosításának kihirdetéséről[1]

(Az Egyezmény módosított 1. cikke a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2004. május 18-án lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. október hó 15. napján kelt Egyezmény 1. cikkének, Genfben, 2001. december 21-én elfogadott módosítását e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény 1. cikke módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"Article 1

Scope of Application

(amended 21 December 2001)

1. This Convention and its annexed Protocols shall apply in the situations referred to in Article 2 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, including any situation described in paragraph 4 of Article 1 of Additional Protocol I to these Conventions.

2. This Convention and its annexed Protocols shall also apply, in addition to situations referred to in paragraph 1 of this Article, to situations referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949. This Convention and its annexed Protocols shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence, and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

3. In case of armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and restrictions of this Convention and its annexed Protocols.

4. Nothing in this Convention or its annexed Protocols shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.

5. Nothing in this Convention or its annexed Protocols shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which that conflict occurs.

6. The application of the provisions of this Convention and its annexed Protocols to parties to a conflict, which are not High Contracting Parties that have accepted this Convention or its Protocols, shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.

7. The provisions of paragraphs 2-6 of this Article shall not prejudice additional Protocols adopted after 1 January 2002, which may apply, exclude or modify the scope of their application in relation to this Article.

1. cikk

Az Egyezmény hatálya

(2001. december 21-én módosították)

1. A jelen Egyezmény és az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvek hatálya kiterjed a háború áldozatainak védelméről 1949. augusztus 12-én létrejött Genfi Egyezmények közös 2. cikkében meghatározott helyzetekre, ideértve az ezen Egyezmények I. Kiegészítő Jegyzőkönyvének 1. cikke 4. bekezdésében foglalt bármely helyzetet is.

2. A jelen Egyezmény és az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvek hatálya kiterjed a jelen cikk 1. bekezdésben megjelölt helyzeteken kívül, az 1949. augusztus 12-i Genfi Egyezmények közös 3. cikkében meghatározott helyzetekre is. A jelen Egyezmény és az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvek nem vonatkoznak belső zavargások és feszültségek során előálló helyzetekre, mint például zendülésekre, elszigetelt vagy szórványos erőszakos cselekményekre és egyéb hasonló természetű cselekményekre, minthogy azok nem fegyveres összeütközések.

3. Valamely Magas Szerződő Fél területén zajló, nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközések esetén mindegyik összeütközésben részt vevő fél köteles a jelen Egyezmény és az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvek tiltásait és korlátozásait betartani.

4. A jelen Egyezményben vagy az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvekben semmit sem szabad úgy értelmezni, mint ami érinti az állam szuverenitását vagy a kormánynak azt a kötelezettségét, hogy minden törvényes eszközzel fenntartsa vagy helyreállítsa az állam jogrendjét, vagy hogy megvédje az állam nemzeti egységét és területi sérthetetlenségét.

5. A jelen Egyezmény vagy az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvekben semmit sem szabad úgy értelmezni, mint ami igazolja a bármely okból történő közvetlen vagy közvetett beavatkozást a fegyveres összeütközésbe, illetve azon Magas Szerződő Fél bel- vagy külügyeibe, melynek területén az összeütközés folyik.

6. A jelen Egyezmény és az annak mellékletét képező Jegyzőkönyvek rendelkezéseinek alkalmazása olyan összeütközésben álló felekre, amelyek nem olyan Magas Szerződő Felek, amelyek a jelen Egyezményt vagy az annak mellékletét képező Jegyzőkönyveket elfogadták, nem befolyásolja, sem közvetve, sem közvetlenül, jogállásukat vagy a vitatott terület jogállását.

7. A jelen cikk 2-6. bekezdései semmilyen kötelezettséget nem jelentenek a 2002. január 1. után elfogadásra kerülő kiegészítő Jegyzőkönyvekre nézve, melyek saját hatályukat jelen cikkre vonatkozóan alkalmazhatják, kizárhatják vagy módosíthatják. "

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter, hogy az Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegét és annak magyar nyelvű fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 19-i ülésnapján fogadta el.