14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

a Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában és a 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az erdőre vonatkozóan a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület elnevezéssel a Fejér megyében, Aba községhatárban lévő, 0308/1-4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 49, 73 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Dinnyes-Kajtori csatorna bal oldalával párhuzamosan futó völgyoldalt borító, mára már csak foltszerűen fennmaradt természetes löszvegetáció mozaikok, a bennük megtalálható védett és fokozottan védett növényfajok, a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek, a tájképi értékek, a területen található két bronzkori földvár és az Árpádkori falu régészeti emlékeinek megőrzése, valamint a terület bemutatása.

3. §

(1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és - erdő esetében - a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések

- Őrizze meg a területen fennmaradt természetes löszvegetációt, a területen található értékes növénytársulásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó állatközösségeket.

- Őrizze meg a területen található védett és fokozottan védett növényfajokat, különös tekintettel a borzas macskamenta (Nepeta parviflora) és a tátorján (Crambe tataria) állományaira.

- Őrizze meg a természetes és természetszerű élőhelyeket, segítse elő területarányuk fenntartását, növelését.

- Őrizze meg a terület tájképi értékét és jellegzetes felszínformáit.

- Őrizze meg a területen található kulturális örökségi elemeket (földvárak) .

- Biztosítsa a természeti értékek fenntartását, a természetvédelmi kezelést szolgáló tudományos kutatások feltételeit.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A löszgyepek fajgazdagságának és a természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, növelése, a védett állat- és növényfajok - különös tekintettel a borzas macskamenta és a tátorján - egyedszámának, állományának fenntartása, illetve növelése aktív természetvédelmi kezeléssel.

- A degradált társulások fajkészletének és mintázatának közelítése a természetes állapothoz aktív természetvédelmi kezeléssel.

- A nem őshonos fafajból álló erdők a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő átalakítása.

- A természetszerű erdők tartamos erdőhasználattal való megőrzése.

- Az invazív-, özönfajok visszaszorítása, illetve terjedésük megakadályozása.

- A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve melléklete 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

- A gyepterület felülvetése tilos.

- A kisebb cserjésedő területeket 4 évente meg kell vizsgálni és jelentős növekedésük esetén mechanikus cserjeirtást kell végezni.

- Az Aba 0308/2, 0308/3, 0308/4 hrsz. völgytalpi részéről 3 évente a szerves anyagot kaszálással el kell távolítani. A terület völgytalpi része március 1-jétől december 31-ig juhokkal legeltethető 1 állategység/ha állatmennyiséggel, vagy július 1. után kaszálható és a kaszálás után december 31-ig legeltethető. A lekaszált szénát a bálázást követő 2 héten belül le kell hordani a területről. Gépi kaszálás esetén vadriasztó lánc használata kötelező. Amennyiben a területen fokozottan védett madárfaj fészket találnak, a fészek körül 2 ha területet kaszálatlanul kell hagyni.

- Az Aba 0308/3 hrsz. -ú földrészlet völgyoldali része március 1-jétől december 31-ig juhokkal legeltethető 1 állategység/ha állatmennyiséggel.

- Az Aba 0308/4 hrsz. -ú földrészlet völgyoldali része augusztus 1-jétől december 31-ig juhokkal legeltethető 0, 5 állategység/ha állatmennyiséggel, a terület természetvédelmi kezelőjével egyeztetett módon.

3.1.2. Erdők kezelése

- Az akácosban véghasználat során a letermelt faanyagot a területről el kell hordani, a hulladékágak égetése tilos. A kultúrtörténeti értékek (földvár), illetve a régészeti lelőhelyek megőrzése miatt a területen teljes talaj-előkészítés (mélylazítás, tuskózás) nem végezhető. Az akác terjedését meg kell akadályozni. Az erdőfelújítást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajok - pl. molyhos tölgy (Quercus pubescens), csertölgy (őuercus cerris), kocsányos tölgy (őuercus robur), tatárjuhar (Acer tatari-cum), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus campestris)- elegyes telepítésével kell végrehajtani.

- Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Fajok védelme

- A fokozottan védett és aktuálisan veszélyeztetett borzas macskamenta és a tátorján fajok esetében évente állományszámlálást kell végezni.

3.2.2. Terület- és földhasználat

- A területen vegyszer használata csak természetvédelmi célból engedélyezhető, műtrágya kijuttatása, tárolása tilos, tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok természetes úton elhullatott ürülékével történhet.

- A területen épület nem helyezhető el, építmény létesítése a természetvédelmi kezelést szolgáló ideiglenes építmények - villanypásztor, kerítés - kivételével tilos.

- A területen sporttevékenység végzése tilos.

- A területen gépjárművel közlekedni csak életveszély elhárítása érdekében, természetvédelmi érdekből (ideértve a legeltetéshez, kaszáláshoz szükséges gépjármű- használatot), kulturális örökségvédelmi érdekből, valamint a területen megvalósítandó, jogerős engedéllyel rendelkező tevékenységek elvégzése érdekében lehet.

- A területen ipari, illetve bányászati tevékenység nem végezhető.

- A talaj bolygatásával járó, engedélyezett tevékenységek az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatallal, valamint a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, szükség esetén ezek felügyelete mellett végezhetők el.[1]

- A terület védetté nyilvánítását megelőzően szerzett jogerős engedéllyel rendelkező tevékenységeket az engedély lejártáig, az abban foglaltaknak megfelelően lehet elvégezni. Az engedélyezett tevékenység megkezdése előtt értesíteni kell az igazgatóságot. A tevékenység végzése során a természetvédelmi hatóság és az igazgatóság szakemberei számára biztosítani kell az engedélyben foglaltak betartásának felügyeletét.

3.2.3. Látogatás

- A terület látogatása csak természetvédelmi érdekeket szolgáló tevékenység esetén, szakvezetéssel történhet.

3.2.4. Oktatás és bemutatás

- Oktatási és bemutatási tevékenység csak természetvédelmi érdekek szolgálatában, szakvezetéssel történhet.

3.2.5. Kutatás, vizsgálatok

- Szaporodásbiológiai kutatásokat és szaporítási kísérleteket kell megkezdeni a borzas macskamenta állományának mesterséges növelése és természetes élőhelyén való spontán terjedésének elősegítése érdekében.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.06.10.

Tartalomjegyzék