165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) környezetvédelemért,

b) természetvédelemért és

c) vízgazdálkodásért felelős tagja.

2. §

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,

e) kezdeményezi és elkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f)[2] jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízgazdálkodási egyezmények rendelkezéseiből eredő kérdések megtárgyalására létrehozott bizottságok, illetve a kormánymeghatalmazottak üléseiről készült jegyzőkönyveket, valamint a bizottságok és kormánymeghatalmazottak határozatait,

g)[3] felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

h)[4] a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

i)[5] a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

j)[6] közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,

k)[7] gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről.

3. §

(1) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a környezet védelmének általános szabályairól,

b) a hulladékgazdálkodásról,

c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,

d) az integrált szennyezés és az országhatárokon átterjedő szennyezések megelőzéséről,

e) a felszíni és felszín alatti vizek védelméről,

f) a vízminőségi kárelhárításról,

g) a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeiről,

h) a levegő és a klíma védelméről,

i) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemről,

j) a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében együttműködik az Országos Atomenergiai Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel a környezet radioaktív szennyezése elleni védelemmel, illetve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában.

(3) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében

a) elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére;

b) javaslatot tesz - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeinek értékesítésére.

c)[8] közreműködik az ásványvagyonnal való gazdálkodás és védelem felügyeletében, valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában.

(4) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a természeti értékek és természeti területek védelméről,

b) a tájvédelemről,

c) a Natura 2000 területekről,

d) a vadon élő szervezetek védelméről,

e) a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(5) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége körében együttműködik a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, háziasított állatfajok és ezek génkészletei) védelmével, a növényvédő szerekkel, a termésnövelő anyagokkal kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján -megalkotásában.

(6) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás általános szabályairól,

b) az ár- és belvízvédekezésről, beleértve az árvízi biztonság növelését is,

c) a víziközmű szolgáltatásról (ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -kezelés),

d) a vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatokról,

e) a vízgazdálkodási társulatokról,

f) sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,

g) a víz mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(7) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében a külön jogszabályban meghatározott termékekre, szolgáltatásokra hatósági árat állapít meg.

4. §[9]

5. §

(1) A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért való felelőssége körében irányítja

a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,

b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát,

c)[10] a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot,

d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket,

e) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat,

f) a nemzeti park igazgatóságokat.

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében felügyeli az Országos Meteorológiai Szolgálatot.

6. §

A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért való felelőssége körében felel a környezet és természet állapotáért, e körben

a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a környezet és természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait; javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását;

b) összehangolja, illetőleg feladatkörében működteti a környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja az ezekkel kapcsolatos labortevékenységet;

c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását.

6/A. §[11]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter helyettesíti.

6/B. §[12]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KvVM" megjelölést kell alkalmazni.

7. §

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[2] Beiktatta a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[3] Számozását módosította a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[4] Számozását módosította a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[5] Számozását módosította a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[6] Számozását módosította a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[7] Számozását módosította a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[8] Beiktatta a 250/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.12.10.

[9] Hatályon kívül helyezte a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[10] Megállapította a 249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[11] Beiktatta a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.07.29.

[12] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.01.01.