152/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásaival összhangban - a következőket rendeli el:

1. §

(1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a felvezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tervek, illetve azt követően a partvonal szabályozási és vízpartrehabilitációs tervek készítésénél:"

(2) Az R. 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tervek, illetve azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek készítésénél: ]

"b) a Balaton partvonalának módosítására tett javaslatokat a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a Törvény 16. §-ának (2) bekezdésében meghatározott partvonal-szabályozási tervek, azt követően a Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében meghatározott partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek készítésével összhangban kell meghatározni."

2. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Balaton vízmedrében strandolási létesítmények csak ott létesíthetők, ahol a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek strandolásra alkalmas partszakaszokat jelölnek. A különleges strandterület csak az olyan területeken bővíthető, amely előtt a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv strandok kijelölésére alkalmas partszakaszt jelöl."

3. §

Az R. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Vegyes területen az OTÉK 16-17. §-ában felsorolt építmények közül a parkolóház és az üzemanyagtöltő, gazdasági és termelő kertészeti építmény nem helyezhető el.

(2) Az építési telek legfeljebb 50%-ig építhető be.

(3) Az építési telek legalább 30%-án aktív zöldfelületet kell kialakítani.

(4) Az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 12, 5 m lehet."

4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gazdasági területen csak a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység végzésére szolgáló, a vízgazdálkodással, hal- és nádgazdálkodással, illetve hajóépítéssel összefüggő építmények helyezhetők el."

5. §

Az R. 10. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Üdülőterületen az OTÉK 21-23. §-ában meghatározott építmények a 21. § (3) bekezdésében meghatározottak kivételével helyezhetők el.

(2) A hétvégi házas üdülőterületen az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 4, 5 m lehet.

(3) Az üdülőházas üdülőterületen az épületek építménymagassága

a) újonnan elhelyezhető épületek esetében legfeljebb 8 m lehet,

b) kialakult beépítés esetén, ha az épület bontásra kerül, az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12, 5 m lehet."

6. §

Az R. 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Különleges területen

a) kempingterületek,

b) szabadidőközpont területei,

c) strandterületek,

d) sportterületek,

e) oktatási és kutatási központ területei,

f) egészségügyi területek,

g) vízi-közlekedési, sport- és turisztikai célú kikötő területek

jelölhetők ki.

(2) A kempingek területén

a) a telkek legalább 70%-án aktív zöldfelületet kell kialakítani,

b) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet.

(3) A szabadidőközpontok területén

a) csak közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó épületek, sport és játék céljára szolgáló építmények helyezhetők el, szálláshely nem létesíthető,

b) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet,

c) a telek legalább 50%-án aktív zöldfelületet kell kialakítani,

d) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet.

(4) Strandterületen

a) szálláshely nem létesíthető,

b) újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet.

(5) Sportterületen

a) szálláshely csak a sportcélú használat veszélyeztetése nélkül létesíthető,

b) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet,

c) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet.

(6) Az oktatási és kutatási központ területén, valamint az egészségügyi területen

a) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet,

b) a telek legalább 50%-án aktív zöldfelületet kell kialakítani,

c) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet,

d) kialakult beépítés esetén, ha az épület bontásra kerül, az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12, 5 m lehet.

(7) A vízi-közlekedési, sport- és turisztikai célú kikötők területén

a) a beépítettség mértéke legfeljebb 10% lehet,

b) a telek legalább 40%-án aktív zöldfelületet kell kialakítani,

c) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet,

d) a telek legfeljebb 50%-án alakítható ki vízfelület."

7. §

Az R. 12. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A közlekedési és közmű területek az OTÉK 26. §-a szerint alakíthatók ki.

(2) A közlekedési és közmű területeken a kötöttpályás (vasúti) közlekedés területei és az egyéb közlekedési és közmű területek határolhatók le.

(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekben, illetve azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekben tervezett parkolók területe a tényleges igények szerint a településrendezési tervekben csökkenthető. A településrendezési tervekben parkolók számára igénybe nem vett területek csak zöldfelületként alakíthatók ki."

8. §

(1) Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Zöldterületen a gépjárműforgalom számára tervezett út, más jogszabályban meghatározott, kötelezően kialakítandó parkoló, kerékpárút, gyalogút, vendéglátó-, sport-, szabadidő-létesítmény, illetve a terület gondozását szolgáló építmény a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekben, azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekben kijelölt helyen, a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott módon létesíthető."

(2) Az R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A zöldterület legalább 80%-án aktív zöldfelületet kell kialakítani."

9. §

Az R. a következő alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:

" Vízgazdálkodási terület

14/A. § A vízgazdálkodási területbe sorolt területek "vízgazdálkodási terület tómederben", illetve "vízgazdálkodási terület tómedren kívül" területekbe sorolhatók be. Vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározottak alapján kell eljárni."

10. §

Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek egyeztetésre kerülő kötelező alátámasztó munkarésze a szöveges műleírás a tervi megoldások indoklásával, amelyek a kihirdetésre kerülő jogszabályban nem kerülnek megjelenítésre."

11. §

Az R. 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A Törvény 58. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpartrehabilitációs tanulmánytervek, azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek egyeztetését az érintett tárcák és települési önkormányzatok, valamint a külön jogszabályokban meghatározott szervezetek bevonásával a területrendezésért felelős miniszter koordinálja, és ezzel egy időben az egyeztetési anyagot a honlapján elérhetővé teszi.

(2) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek által érintett honvédségi ingatlan alaprendeltetéséről - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 50. §-a (2) bekezdésének b) pontjára figyelemmel - a honvédelmi miniszter írásban nyilatkozik.

(3) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elfogadásáról szóló miniszteri rendeletek, azt követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek elfogadásáról szóló együttes rendeletek kihirdetését követő 30 napon belül a területrendezésért felelős miniszter az érintett önkormányzatok számára a jóváhagyott munkarészek M=l: 2000 méretarányú térképlapjait megküldi, és ezzel egy időben a honlapján is elérhetővé teszi."

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. §-ában, 2. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésének c) pontjában, 3. §-ának d) pontjában, 4. §-ában, 5. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének felvezető szövegében, 16. §-a (1) bekezdésében és (2) bekezdésének felvezető szövegében, valamint (2) bekezdésének a) pontjában, 18. §-ában, valamint 20. §-ában a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekre" szövegrész helyébe a "vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tanulmánytervre, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervre", a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekkel" szövegrész helyébe a "vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervvel", a "vízpart-rehabilitációs tanulmányterveket" szövegrész helyébe a "vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tanulmánytervet, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervet", a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekben" szövegrész helyébe a "vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervben", a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek" szövegrész helyébe "vízpart-rehabilitációs tanulmányterv első felülvizsgálatát megelőzően vízpart-rehabilitációs tanulmányterv, illetve azt követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv",

b) 16. §-a előtti, valamint 19. §-a előtti alcímben a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek" szövegrész helyébe a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek, illetve partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek",

c) 7. §-ának (1) bekezdésében a "(XII. 29.)" szövegrész helyébe "(XII. 20.)",

d) 9. §-ának (4) bekezdésében a "4, 5" szövegrész helyébe a "8"

szöveg lép.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 5. §-ának (3)-(5) bekezdése,

b) az R. 17. §-a, valamint

c) a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §-a

a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Tartalomjegyzék