Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2007. évi CLIV. törvény

a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés az Alkotmány 61. § (4) bekezdésével összhangban a következő törvényt alkotja:

1. § A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az analóg földfelszíni műsorszórás kivételével az azonos műsorszolgáltatóval vagy műsorterjesztővel irányítási viszonyban álló műsorszolgáltatások száma nem haladhatja meg az adott átviteli rendszeren terjesztett televízió műsorszolgáltatások huszonöt százalékát, rádió műsorszolgáltatások ötven százalékát. "

2. § A Dtv. 24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzeti, etnikai kisebbségi és az európai kultúra megőrzése, védelme, illetve továbbfejlesztése, a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv ápolása, az állampolgárok tájékozódási szükségleteinek kielégítése, a demokratikus közéletben való részvételük elősegítése, és a vélemények sokszínűségének megőrzése érdekében - az analóg műsorszórás kivételével - a műsorterjesztőt a 25. § szerinti kötelezettségek, a médiapolitikai szempontból meghatározó jelentőségű műsorterjesztőt a 25. § és a 26. § szerinti kötelezettségek terhelik (továbbítási kötelezettség) .

(2) Médiapolitikai szempontból meghatározó jelentőségűnek minősül a műsorterjesztő (a továbbiakban: meghatározó műsorterjesztő), ha

a) előfizetőinek száma meghaladja a százezer főt, vagy

b) ingyenesen hozzáférhető műsorterjesztés esetén vételkörzete a Magyar Köztársaság lakosságának több mint egyharmadára kiterjed és a műsorterjesztő vagy azzal irányítási viszonyban álló szolgáltató vagy vállalkozás a Magyar Köztársaság területén végzett műsorterjesztésből vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásból származó árbevétele - az analóg műsorszórás kivételével - meghaladja az évi 1000 millió forintot. "

3. § A Dtv. 38. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rádióműsorok műsorterjesztése digitális átállásának céldátuma 2014. december 31. Az átállás csak akkor lehetséges, amennyiben a megjelölt időpontig a lakosság legalább 94%-át eléri a digitális rádió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati műsorszolgáltatás és a lakosság legalább 75%-a rendelkezik a digitális műsorszolgáltatás vételére alkalmas készülékkel. Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem biztosíthatóak, a rádióműsor terjesztés digitális átállásának határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe. "

4. § (1) A Dtv. 39. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza: ]

"b) az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény hatálybalépésekor legalább négy éve működő, legalább két, hír-, illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató televíziós műsorszolgáltatóval és a legalább három éve működő, országos rádió közműsorszolgáltatókkal szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező hálózaton és a televíziós műsorszolgáltatók esetében mo-bilvételű digitális televízió műsorszóró hálózaton történő műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget és részletes szabályait, "

(2) A Dtv. 39. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza: ]

"c) legfeljebb négy általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval szemben fennálló, műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget, amely a jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító műsorszolgáltatók esetében akkor alkalmazható, ha erről a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázat eredményének közzétételét követő hatvan napon belül kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, és a szerződés megkötésével vállalják, hogy műsorukat a 43. § (1) bekezdésében foglalt legnagyobb vagy második legnagyobb lakossági elérésű, nem mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózaton a műsorterjesztési szolgáltatás indulásával körzetenként elérhetővé teszik, valamint műsoruk analóg földfelszíni műsorszórását körzetenként 2011. június 30-ig leállítják. "

(3) A Dtv. 39. §-ának (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza: ]

"l) a nyertes pályázó, illetve e bekezdés i) pontja szerint az általa létrehozandó gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében vagy tényleges irányítói körében bekövetkezett változások bejelentésével kapcsolatos feltételeket és részletes szabályokat. "

(4) A Dtv. 39. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben a jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító országos televízió műsorszolgáltatók a (2) bekezdés c) pontjában foglalt lehetőséggel nem élnek, a nyertes digitális műsorszóró hálózat üzemeltetője a rendelkezésre álló átviteli kapacitások vonatkozásában szabadon köthet szerződést más általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval. A jelenleg a műsorszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító országos televízió műsorszolgáltatók a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázaton értékesített bármely digitális műsorszóró hálózatra abban az esetben kerülhetnek fel, ha szerződés megkötésével vállalják, hogy műsorukat a 43. § (1) bekezdésében foglalt legnagyobb vagy második legnagyobb lakossági elérésű, nem mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózaton a műsorterjesztési szolgáltatás indulásával körzetenként elérhetővé teszik, valamint műsoruk analóg földfelszíni műsorszórását körzetenként 2011. június 30-ig leállítják. "

5. § A Dtv. 43. §-a (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló négy digitális televízió műsorszóró (amelyek közül egy a közszolgálati műsorszolgáltató műsora analóg műsorszórásának leállítását követően nyílik meg), valamint a digitális átállást követően rendelkezésre álló további egy digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatot a Bizottságnak a pályázati kiírási dokumentáció jóváhagyását tartalmazó állásfoglalása meghozatalától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2008. december 31-éig írja ki. A pályázattal elnyerhető második legnagyobb lakossági lefedettséggel rendelkező hálózatnak alkalmasnak kell lennie az európai szabvány szerinti mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatások nyújtására.

(2) A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló egy VHF sávú, digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatot a Bizottságnak a pályázati kiírási dokumentáció jóváhagyását tartalmazó állásfoglalása meghozatalától számított 30 napon belül 2008. december 31-éig írja ki. A pályázat során a pályázati kiírási dokumentációban meghatározottak szerint előnyt élvez az a pályázó, amely vállalja országos közszolgálati, illetve országos közműsorszolgáltató rádiók műsorainak kínálatában való elhelyezését. "

6. § A Dtv. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

"(4) A Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal e törvény céljai és alapelvei érvényre juttatása érdekében a rendelkezésükre álló adatokat, információkat és iratokat - az adatvédelemre és az üzleti titokra vonatkozó szabályok figyelembevételével - egymásnak átadják, feladat- és hatáskörükkel összefüggésben - a másik hatóság kérésére - szakmai kérdésekben véleményt nyilvánítanak, állásfoglalást adnak. Ennek keretében az adatot a másik hatóságnak átadó hatóság többek között értesíti az adatszolgáltatót az adatok átadásáról, és az átvevő hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan szintű védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál. "

7. § A Dtv. 48. §-a a következő, új (2)-(3) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) E törvény hatálybalépésekor a Hatóság nyilvántartásában az Eht. 76. § szerinti bejelentés alapján már szereplő és szolgáltatást nyújtó műsorterjesztő szolgáltatónak e törvény 6. §-a (2)-(4) bekezdéseiben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget e törvény hatálybalépésétől számított 30. napig kell teljesítenie.

(3) A Testület nyilvántartásában szereplő, de a Hatóságnál nem bejelentett szolgáltatónak az Eht. 76. §-a szerinti bejelentést e törvény 6. §-a (2)-(4) bekezdésében meghatározott adattartalommal kiegészítve e törvény hatálybalépésétől számított 30. napig kell megtennie. "

8. § (1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 136. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:

"(1) A 41. § (3) bekezdése, a VI. fejezet 12. és 13. címe, a 135. § alkalmazásában, valamint a 90. § (3) bekezdésében és a műsorszolgáltatási szerződésben rögzített jogkövetkezmények érvényesítése során a Testület kizárólag közigazgatási ügyben eljáró szervként járhat el, eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni. "

(2) Az Rttv. 136. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:

"(3) A Testület határozatának felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. A bíróság a Pp. XX. fejezetének szabályai szerint jár el. A bíróság a Testület határozatát megváltoztathatja. A 112. § (1) bekezdésének f) pontja alapján meghozott határozattal szembeni keresetet a Fővárosi ítélőtábla a kereset benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 30 napon belül bírálja el. A Fővárosi ítélőtábla határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs. "

Átmeneti rendelkezések

9. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. december 31-ig

a) nem bocsáthat ki műsorszolgáltatási jogosultság elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást;

b) nem fogadhat be, és nem bírálhat el műsorszolgáltatási jogosultság megszerzésére irányuló pályázatot;

c) a helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltatás kivételével az Rttv. 107. §-a szerint nem újíthat meg műsorszolgáltatási jogosultságot;

d) nem köthet műsorszolgáltatási szerződést, ideértve az Rttv. 102. § (1) bekezdés b) pontjának esetét is;

e) nem módosíthatja műsorszolgáltatási szerződés tartalmát úgy, hogy azzal a műsorszolgáltatót az általa korábban vállalt valamely kötelezettség teljesítése alól részben vagy egészben mentesítse, illetve a műsorszolgáltató által fizetendő műsorszolgáltatási díj összegét csökkentse vagy esedékességét módosítsa.

(2) Az Rttv. 107. § (1) bekezdés második mondatában foglaltak - a helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltatások kivételével -, valamint az Rttv. 107. § (2) bekezdésben foglaltak 2008. december 31-ig nem alkalmazhatók.

(3) Amennyiben valamely helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultsága úgy jár le, hogy az (1) bekezdés alapján az adott műsorszolgáltatási lehetőség vonatkozásában nem köthető újabb műsorszolgáltatási szerződés, valamint a műsorszolgáltatási jogosultság az Rttv. 107. §-a alapján sem újítható meg, amű-sorszolgáltató a lejáró műsorszolgáltatási jogosultságot legkésőbb 2009. december 31-ig tovább gyakorolhatja.

(4) Az (1) bekezdés b) és d) pontja nem vonatkozik azokra a helyi, körzeti műsorszolgáltatási jogosultság megszerzésére irányuló pályázatokra, amelyeknél a véglegesített pályázati felhívás jelen jogszabály kihirdetéséig a Kulturális Közlönyben közzétételre került.

Záró rendelkezések

10. § (1) E törvény 3. §-a, 6. §-a, 7. §-a, valamint e § (1) bekezdése a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-a, 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 9. §-a, valamint e § (2)-(6) bekezdései a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) E törvény 8. §-ának (1) és (2) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dtv. 43. §-a (4) bekezdésének "amely egy alkalommal az e törvényben foglalt pályázati eljárás lefolytatását követően további 5 évvel meghosszabbítható" szövegrésze.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Rttv. 107. §-a (1) bekezdésében az "öt évre" szövegrész helyébe a "legfeljebb öt évre" szövegrész lép.

(6) E törvény hatálybalépését követő 15. naptól a Dtv. 40. § (4) bekezdés a) pontja és 41. §-a ismételten megfelelően alkalmazandó.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 3-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék