Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Egyezmény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

- a két ország és népei közötti baráti kapcsolatok megerősítésének és továbbfejlesztésének szándékával,

- arra törekedve, hogy a két ország közötti kölcsönösen előnyös együttműködést a kulturális, az oktatási, a tudományos, az ifjúsági és a sport-kapcsolatok területén is elmélyítsék,

- azzal a meggyőződéssel, hogy együttműködésükkel hozzájárulnak egymás kölcsönös megismeréséhez, megértéséhez és ezáltal a két ország közötti kapcsolatok gazdagításához és megerősítéséhez,

- az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletek záróokmányaiban, a párizsi "Új Európáért" Charta-ban, az Európai Kulturális Konvenció rendelkezéseiben, valamint az Európa Tanács ajánlásaiban foglalt alapelvek érvényre juttatása érdekében

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek az egyenjogúság, a kölcsönösség és a kétoldalú előnyök elvei alapján fejlesztik kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésüket, s e célból támogatják az országaik kulturális, oktatási, tudományos, sport-, valamint ifjúsági intézményei és szervezetei közötti közvetlen kapcsolatokat. Az együttműködést különösen a sokoldalú programok, projektek és kezdeményezések keretében szorgalmazzák.

2. Cikk

A Felek kulturális és szellemi javaik terjesztésének és népszerűsítésének megkönnyítése érdekében biztosítják a másik Fél állampolgárai és jogi személyei szerzői és ezzel rokon jogainak védelmét a két Fél államában érvényes nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségek szerint.

3. Cikk

A kulturális együttműködés fejlesztése terén a Felek kiemelten támogatják:

a) a kulturális intézményeik és szervezeteik közötti kapcsolatok elmélyítését;

b) a szakértőik, alkotóik és művészeik közötti együttműködést, információ- és tapasztalatcserét a kultúra minden területén;

c) a kulturális intézményeik és szervezeteik szervezésében megvalósuló rendezvények cseréjét;

d) képviselőik részvételét a másik Fél államában szervezett nemzetközi kulturális rendezvényeken és szakmai találkozókon, illetve alkotóműhelyek munkájában;

e) a kulturális örökség védelmével és megőrzésével kapcsolatos együttműködésük fejlesztését.

4. Cikk

Az oktatásügy és a tudományok területén a Felek kiemelten támogatják:

a) az általános iskoláik, középiskoláik és felsőoktatási intézményeik (ideértve speciális közoktatási és szakképzési intézményeiket) közötti közvetlen együttműködést, továbbá a felnőttképzéssel kapcsolatos kezdeményezéseket;

b) a rendszeres információcserét, valamint a pedagógiai, módszertani szakirodalmi művek és más tananyagok cseréjét;

c) a cseh nyelv, irodalom és kultúra oktatását a Magyar Köztársaságban, illetve a magyar nyelv, irodalom és kultúra oktatását a Cseh Köztársaságban - vendégoktatók fogadása, tananyagcsere és a nyári egyetemi nyelvi kurzusokon folytatott tanulmányok révén;

d) felsőoktatási intézményeik akkreditált "bachelor", "master" és doktori tanulmányi programjaiban részt vevő hallgatók kölcsönös fogadását;

e) a felsőoktatási intézményeikben dolgozó oktatók és az oktatáskutatással foglalkozó tudományos munkatársak kölcsönös fogadását.

5. Cikk

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy tankönyveik minél objektívebben ismertessék/mutassák be a másik ország történelmét, földrajzát és kultúráját, s ekképpen támogassák a két nép közötti kölcsönös megértés ügyét.

6. Cikk

A Felek támogatják a tudományok és a kutatás-fejlesztés területén folytatandó együttműködést.

7. Cikk

Ifjúsági és sport-együttműködésük, valamint cserekapcsolataik fejlesztése érdekében a Felek szorgalmazzák:

a) fiataljaik és ifjúsági szervezeteik közvetlen - közös rendezvényeken és projektekben, az Európai Unió Ifjúság programjában (Youth Program), valamint a Felek államaiban rendezett konferenciákon és szemináriumokon való részvétele keretében folyó - együttműködését,

b) a sportszervezeteik közötti együttműködést,

c) sportolóik részvételét a másik Fél országa területén szervezett nemzetközi sportrendezvényeken, a sporttal kapcsolatos információ- és dokumentumcserét, valamint a sportszakembercserét.

8. Cikk

A Felek megkülönböztetett figyelmet fordítanak a Magyar Köztársaságban élő cseh kulturális közösség és a Cseh Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség szellemi igényei - lehetőség szerint anyanyelven történő - kielégítésére, identitása, hagyományai és kulturális öröksége megőrzésére, illetőleg fejlesztésére.

9. Cikk

A Felek - államaik tagsági viszonyától függően - támogatják a nemzetközi kulturális, oktatási, tudományos szervezetek munkájában való szoros együttműködést és rendszeres tapasztalatcserét, ifjúsági és sportszervezeteik együttműködését, továbbá az Európai Unió programjai, a regionális programok, az Európa Tanács programjai, valamint az egyéb, adott területekre létesített programok keretei közötti együttműködést.

10. Cikk

A Felek támogatják a budapesti Cseh Centrum és a prágai Magyar Kulturális Központ tevékenységét, s arra törekszenek, hogy tevékenységükhöz minél kedvezőbb feltételeket teremtsenek.

11. Cikk

A Felek támogatják a két ország közötti kulturális kapcsolatok ápolását szolgáló civil szervezetek, valamint a nemzeti kisebbségek tagjait tömörítő szervezetek tevékenységét.

12. Cikk

1. A jelen Egyezmény teljesítése érdekében a Felek illetékes szervei - megállapodás szerinti időtartamra érvényes - kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködési programokat vagy jegyzőkönyveket/munkaterveket írhatnak alá, amelyekben meghatározzák az adott együttműködés formáit és feltételeit.

2. A Felek illetékes szervei egyes közös rendezvényekről és lebonyolításuk formáiról diplomáciai úton állapodnak meg.

13. Cikk

A jelen Egyezmény nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a céljainak és alapelveinek megfelelő egyéb területeken is együttműködés alakulhasson ki.

14. Cikk

A Felek kötelezik magukat a jelen Egyezmény összes rendelkezésének az államaikban hatályos jogszabályokkal és vállalt nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban történő végrehajtására.

15. Cikk

1. A jelen Egyezmény meghatározatlan időre szól, és az egyik szerződő Fél által írásban történt felmondása időpontját követően még hat hónapig marad hatályban. A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem befolyásolja a hatályosságából adódóan vállalt kötelezettségek teljesítését.

2. A jelen Egyezmény nem érinti a két Fél államában hatályos más nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségeket.

16. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjával a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság viszonylatában hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális és tudományos együttműködésről 1986. október 22-én Budapesten megkötött Egyezmény.

17. Cikk

A jelen Egyezmény mindkét Fél államában jóváhagyásra szorul, és a jóváhagyás megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, azzal a megkötéssel, hogy a Felek a hatálybalépés napjának a későbbi jegyzék átvételének időpontját tekintik.

Kelt Budapesten, 2005. év június hó 21. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és cseh nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyformán hiteles.

A Magyar Köztársaság

Kormánya nevében

A Cseh Köztársaság

Kormánya nevében"

4. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a az Egyezmény 17. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2022.07.01. A módosító rendelkezés az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrészt rendelte cserélni, míg a 4. § (4) bekezdés "az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter a kultúráért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveget tartalmazta. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre - érvényessége kétséges.