25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 17. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önellenőrzésre köteles, valamint az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete I. mellékletébe tartozó tevékenységet végző kibocsátó - az üzemnapló adatai alapján - a jelentésköteles kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készít, valamint a 4. sz. melléklet szerinti adatlapokat tölt ki, és ezeket a tárgyévet követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljeskörűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget e rendelet szerinti nyomtatványon, vagy számítógépes adathordozón vagy a külön jogszabályban* meghatározottak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály** szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. Akibocsátó az adatszolgáltatás alapjául szolgáló iratok megőrzéséről köteles gondoskodni."[1]

2. §

A KvVM rendelet. 19. §-ának (5) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"d) az Európai Parlament és a Tanácsi rendelete 166/2006/EK (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/6 l/EK tanácsi irányelv módosításáról."

3. §

A KvVM rendelet 4. számú mellékletének SZK1 1 sz. (Szennyvízkibocsátás alapadatai 1 - Telephelyi kibocsátás) és SZK1 2 sz. (Szennyvízkibocsátás alapadatai 2 -IPPC köteles létesítmény kibocsátása) adatlapjai helyébe e rendelet /. számú mellékletében szereplő adatlapok lépnek.

4. §

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: FAVI rendelet) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(2) Az éves adatszolgáltatásra kötelezetteknek az e rendelet 1. számú melléklete szerinti Alap-adatlapot a 2008. évi éves adatszolgáltatással egyidejűleg kell benyújtaniuk."

5. §

A FAVI rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelethez

[A 27/2005. (XII 6.) KvVM rendelet 4. mellékletének SZK1 1 és SZK1 2 adatalapjai]

2. számú melléklet a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez]

Lábjegyzetek:

[1] * 2001. évi XXXV. törvény, 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet. ** 2004. évi CXL. törvény.

Tartalomjegyzék