279/2007. (X. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott egyes intézményeknél, valamint a testnevelés és a sport területén

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-a (5) bekezdésének második mondatában, 22. §-ának (9) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének harmadik mondatában és 85. §-ában foglalt felhatalmazások alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1/A-1/C. §-okkal egészül ki:

" [A Kjt. 20/B. §-ának (2) bekezdéséhez, 22. §-ának (4), (5) és (9) bekezdéseihez]

1/A. § Nem kötelező pályázatot kiírni

a) abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan - 90 napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelen volt a pályázati kiírás, és

b) abban a munkakörben, amelynek haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközzel nem biztosíthatóak,

c) a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt ügyviteli, képesített fizikai és fizikai munkakörökben.

1/B. § (1) A Kjt. 22. § (1) és (2) bekezdésével összefüggésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a rendelet 2. számú mellékletében az ügyintézői munkaköri csoportban felsorolt munkakörök.

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető jogi szakvizsga, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

1/C. § (1) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) a munkáltató tevékenységét, szervezeti és működési szabályzatát, egyéb belső szabályzatait, kollektív szerződését,

b) az intézmény működési céljait, azok gyakorlati megvalósulását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, a munkaköre alapján ellátandó tevékenység gyakorlati feladatait,

b) megismerje a munkáltató tevékenységének általános és sajátos jellemzőit,

c) elmélyítse a munkaköre ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szervek között történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését.

(5) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt (segítőt) jelöl ki, aki segíti a gyakornokot szakmai felkészülésében.

(6) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza az elvégzett feladatokat.

(7) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szükséges gyakorlati, elméleti ismeretek számonkérése érdekében a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki. A vizsgafeladatot a szakmai vezető (segítő) az önálló feladatellátás szempontjából írásban értékeli.

(8) A szakmai vezető (segítő) a gyakornok szakmai előrehaladásáról - a (6) bekezdés szerinti munkanaplót, valamint a (7) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul véve - a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által az adott időszakban elvégzett feladatok főbb típusait,

b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,

c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti ismereteket.

(9) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet, és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos véleményét az értékeléshez mellékelni kell.

(10) A munkáltató félévente a gyakornok tevékenységét írásban - az elvégzett feladatok végrehajtása során nyújtott teljesítmény és a számonkérés alapján - minősíti. A munkáltató a minősítést a közalkalmazott közvetlen felettese mellett - ha személyük nem azonos - a szakmai vezető (segítő) értékelésének, javaslatának ismeretében készíti el.

(11) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek és a gyakornok szakmai vezetője (segítője) feladatainak részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait munkáltató által megállapított gyakornoki szabályzat tartalmazza. "

2. §

A Rendelet 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a 11. § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) E rendelet 1/A. §-ának c) pontja 2007. december 31-én hatályát veszti. "

3. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (2) bekezdésében a "Testnevelési és Sportmúzeumnál" szövegrész helyébe a "Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Testnevelési és Sportmúzeumi Igazgatóságánál" szövegrész lép.

(2) A Korm. rendelet a következő 1/A-1/C. §-okkal egészül ki:

"[A Kjt. 20/B. §-ának (2) bekezdéséhez, 22. §-ának (4), (5) és (9) bekezdéseihez]

1/A. § Nem kötelező pályázatot kiírni

a) abban a munkakörben, amelyre vonatkozóan - 90 napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelen volt a pályázati kiírás, és

b) abban a munkakörben, amelynek haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközzel nem biztosíthatóak,

c) a rendelet mellékletében felsorolt "A", "B", "C" és "D" fizetési osztályba soroláshoz szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakörökben.

1/B. § (1) A Kjt. 22. § (1) és (2) bekezdésével összefüggésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a rendelet mellékletében az ügyintézői munkaköri csoportban felsorolt munkakörök.

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehető jogi szakvizsga, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

1/C. § (1) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) a munkáltató tevékenységét, szervezeti és működési szabályzatát, egyéb belső szabályzatait, kollektív szerződését,

b) az intézmény működési céljait, azok gyakorlati megvalósulását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, a munkaköre alapján ellátandó tevékenység gyakorlati feladatait,

b) megismerje a munkáltató tevékenységének általános és sajátos jellemzőit,

c) elmélyítse a munkaköre ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szervek között történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését.

(5) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt (segítőt) jelöl ki, aki segíti a gyakornokot szakmai felkészülésben.

(6) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza az elvégzett feladatokat.

(7) A munkáltató a munkakör önálló ellátásához szükséges gyakorlati, elméleti ismeretek számonkérése érdekében a gyakornok részére félévente vizsgafeladatot jelöl ki. A vizsgafeladatot a szakmai vezető (segítő) az önálló feladatellátás szempontjából írásban értékeli.

(8) A szakmai vezető (segítő) a gyakornok szakmai előrehaladásáról - a (6) bekezdés szerinti munkanaplót, valamint a (7) bekezdés szerinti vizsgafeladatot is alapul véve - a munkáltató részére félévente értékelést készít. Az értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által az adott időszakban elvégzett feladatok főbb típusait,

b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,

c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati, elméleti ismereteket.

(9) A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet, és amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos véleményét az értékeléshez mellékelni kell.

(10) A munkáltató félévente a gyakornok tevékenységét írásban - az elvégzett feladatok végrehajtása során nyújtott teljesítmény és a számonkérés alapján - minősíti. A munkáltató a minősítést a közalkalmazott közvetlen felettese mellett - ha személyük nem azonos - a szakmai vezető (segítő) értékelésének, javaslatának ismeretében készíti el.

(11) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek, a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek és a gyakornok szakmai vezetője (segítője) feladatainak részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait munkáltató által megállapított gyakornoki szabályzat tartalmazza."

[A Kjt. 23. §-ának (2) bekezdéséhez]

4. §

A Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott annak az intézménynek a vezetője, akit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter nevez ki, továbbá a rendelet mellékletében megjelölt magasabb vezetői beosztásban lévő közalkalmazott. "

5. §

A Korm. rendelet 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a 7. § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) E rendelet 1/A. §-ának c) pontja 2007. december 31-én hatályát veszti. "

6. §

A Korm. rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő tizenötödik napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 279/2007. (X. 20.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelethez

Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék
ABCDEFGHIJ
Magasabb vezetői beosztások
Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltató Intézet főigazgatója
*****300%
Egyéb önálló költségvetési szerv főigazgatója, igazgatója, intézményvezetője****270%
Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezetője****250%
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet főigazgató-helyettese, gazdasági igazgatója*****250%
Vezetői beosztások
Igazgató, intézményvezető*****200%
Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezető helyettese*****180%
Igazgatóhelyettes, intézményvezető-helyettes*******150%
Elkülönült szervezeti egység vezetője*******125%
Olimpiai központ vezető*****200%
Olimpiai központ vezető-helyettes*****150%
Ügyintézői munkakörök
Belső ellenőr****
Beruházási ügyintéző****
Bérelszámoló*****
Edző*****
Előadó***
Energetikus*****
Élelmezésvezető****
Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék
ABCDEFGHIJ
Építész***
Értékesítési felelős***
Főmunkatárs (gazdasági)****
Gazdasági tanácsadó (szakértő)****
Gazdasági ügyintéző***
Humánpolitikai munkatárs****
Igazgatási ügyintéző****
Jegyelszámoló****
Jegyiroda vezető***
Jogász, jogtanácsos**
Kalkulátor****
Kommunikációs munkatárs****
Kontroller****
Könyvelő
- analitikus****
- anyag-****
- kontírozó****
Közgazdasági ügyintéző****
Közgazdász**
Létesítményvezető*****
Létesítményvezető-helyettes*****
Lőtérvezető****
Mérnök
- építész-**
- gépész-**
- villamos-**
Munkadíj -elszámoló****
Munkaügyi előadó****
Munkavédelmi és biztonságtechnikai ügyintéző****
Műszak vezető****
Műszaki
- ellenőr*****
- konstruktőr****
- koordinátor****
- szakértő***
- szerkesztő***
- tervező, fejlesztő****
- ügyintéző****
- vezető*****
Művezető****
Pálya (porond)
- építész****
- mester****
Pályaműszaki vezető****
Pénztáros (fő-)****
Pénzügyi ügyintéző****
- beruházási****
Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék
ABCDEFGHIJ
- adóügyi****
Propaganda ügyintéző****
Raktárvezető****
Recepcióvezető***
Rendezvény
- felelős****
- lebonyolító****
- műszaki vezető****
- rendezői vezető****
- rendészeti vezető****
- szervező****
- ügyintéző (bonyolító)****
Rendész****
Sportmunkatárs******
Sportorvos, orvos***
- asszisztens***
Sportszakmai vezető****
Statisztikus****
Stúdiós***
Szállítási ügyintéző****
Szálloda vezető**
Számlázó**
Számviteli ügyintéző****
Szervező
- sport-****
- számítástechnikai rendszer-****
- ügyviteli****
Társadalombiztosítási ügyintéző****
Tervkészítő****
Titkársági ügyintéző**
Titkárságvezető****
Tudományos kutató***
Tűzrendész***
Uszodavezető****
Üzemeltetési vezető****
Üzemgazdász, ügyvitelszervező****
Üzemvezető****
Üzemvezető-helyettes****
Vagyonkezelő****
Ügyviteli munkakörök
Adatrögzítő****
Adminisztrátor****
Gépíró-adminisztrátor****
Iratkezelő****
Irattáros***
Leltározó****
Műszaki rajzoló****
Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék
ABCDEFGHIJ
Titkárnő**
Fizikai munkakörök
Anyagbeszerző****
Anyaggazdálkodó***
Asztalos***
Autóvillamossági szerelő**
Ács-állványozó**
Bádogos**
Burkoló***
Büfékezelő****
Csőszerelő***
Energetikai műszakvezető**
Esztergályos***
Értékmegőrző*
Felszolgáló**
Festő-mázoló***
Fényképész**
Fénymásoló****
Garázsmester**
Gépész***
Gépész-karbantartó***
Gépkocsiszerelő**
Gépkocsivezető (autóbusz)**
Gépkocsivezető (teher)**
Gondnok*****
Hegesztő***
Higiénikus*
Hőközpont kezelő**
Hűtőgépész**
Jegypénztáros****
Kabinos*
Karbantartó***
Kazánfűtő****
Kazángépész (fűtő)**
Kárpitos**
Kertész**
Kézbesítő**
Kikötőmester***
Konyhai kisegítő (konyhalány)**
Kőműves***
Laboráns****
Lakatos
- épület-***
- gép-***
- karosszéria-***
Masszőr*
Mosónő**
Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék
ABCDEFGHIJ
Munkagépkezelő (rolbás)****
Műszerész
- elektro-***
- finommechanikai***
- mechanikai***
Öltözőőr**
Pálya (porond)
- munkás**
Portás, éjjeliőr**
Rakodó**
Rakodógép-kezelő**
Raktári ügyintéző**
Raktár-kezelő**
Rendezvény
- gondnok**
- rendező****
- technikai munkás****
- vagyonőr***
Ruhatáros**
Segédmunkás**
Sokszorosító**
Sportszergyártó**
Szakács**
Szállodai portás****
Szobaasszony***
Takarító**
Targoncavezető**
Technikus
- építész-***
- gépész-***
- villamosipari***
Telefon-(telex-)kezelő****
Telep(terűlet)őr**
Teremőr**
Tetőfedő**
Úszásoktató***
Uszoda felügyelő**
Úszómester****
Varrónő****
Vasalónő**
Villamossági szerelő**
Villanyszerelő
- erősáramú, gyengeáramú***
Víz-gázvezeték, fűtésszerelő***
Vízőr**

Tartalomjegyzék