292/2007. (X. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az 1. § és a 3. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 2. § tekintetében pedig az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 27/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére a 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-ig terjedő teljesítési időszakra a teljesítményvolumen a 2007. szeptember 30-án érvényes teljesítményvolumen alapulvételével kerül megállapításra azzal, hogy a 2007. július-szeptember közötti teljesítési időszakra biztosított átmeneti kiegészítő teljesítményvolumen értékkel csökkenteni kell az alapul szolgáló teljesítményvolumen keret értékét. A szolgáltató az így megállapított teljesítményvolumenre havi bontásban jogosult. "

(2) A Kr. 27/A. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6)-(8) bekezdések számozása (9)-(11) bekezdésre változik:

"(6) Teljesítményvolumen keret növekményre jogosult az a szolgáltató, amely legalább 50 aktív fekvőbeteg-szakellátási ágykapacitásra és legalább négy szakmára vonatkozó finanszírozási szerződéssel rendelkezik, és a 2007. április 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő teljesítési időszakra érvényes teljesítményvolumen keretének legalább 92 százaléka elszámolásra került.

(7) A teljesítményvolumen növekmény mértékének számítása a 2007. április hónaptól 2007. június hónapig terjedő időszakra elszámolt teljesítményadatok alapján, a 27. számú mellékletben foglalt módszertan szerint, az alábbi mutatószámok figyelembevételével történik:

a) case-mix index,

b) más intézetből átvett esetek aránya,

c) sürgősségi (halaszthatatlan) esetek aránya,

d) teljesítményvolumen kihasználtság,

e) ágykihasználtság.

(8) Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg az (5)-(6) bekezdés szerinti éves teljesítményvolumen havi bontását, az országos szezonális index kerül figyelembevételre. "

(3) A Kr. 27/A. §-ának a (2) bekezdéssel átszámozott (11) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 28. § (2) bekezdés szerinti teljesítményvolumen keret Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: TVK Bizottság) az első félév teljesítményének elszámolása alapján megvizsgálja a (10) bekezdésben meghatározott szakmák teljesítményvolumen kereteinek felhasználását. "

2. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében meghatározza]

"d) az élelmiszerek kivételével az emberi szervezettel érintkezésbe kerülő anyagok előállításának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeit, "

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit, valamint az e rendelettel megállapított 27. számú és 28. számú mellékletében foglaltakat a 2008. január 1-jét követő kifizetésekre kell először alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő harmincadik napon hatályát veszti.

(3) A Kr. 27/A. §-ának e rendelet 1. §-a szerint átszámozott

a) (9) bekezdésében az "Az OEP havonta legfeljebb az (5) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "Az OEP havonta legfeljebb az (5)-(8) bekezdés szerinti",

b) (10) bekezdésében az "Az (5) bekezdés szerinti elszámolásnál" szövegrész helyébe az "A (9) bekezdés szerinti elszámolásnál", szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 27/A. §-ának jelenlegi (9) bekezdése hatályát veszti.

(5) A Kr. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 27. számú melléklettel egészül ki.

(6) A Kr. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 28. számú melléklettel egészül ki.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 292/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

[27. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

1. Fogalommeghatározások:

a) viszonyítási időszak: 2007. április-2007. június hónap,

b) case-mix index: a Kr. 2. § l) pontja szerinti case-mix index,

c) más intézetből átvett esetek aránya: a viszonyítási időszakban más intézményekből átvett esetek aránya - a Kr. 14. számú melléklete 18. A felvétel jellege pontjában 2. más fekvőbeteg-gyógyintézetből áthelyezve - megjelöléssel jelentett esetek aránya,

d) sürgősségi (halaszthatatlan) esetek aránya: az ezen eseteket meghatározó HBCs-k listája az OEP honlapján közzétételre kerül,

e) teljesítményvolumen kihasználtság: a viszonyítási időszakban elszámolt teljesítmény és ugyanezen időszakra érvényes TVK aránya,

f) ágykihasználtság: a viszonyítási időszakban jelentett betegszám és a szolgáltató érvényes, szerződött ágyszámának a viszonyítási időszak naptári napjainak számával szorzott értékének a hányadosa.

2. Az 1. pontban meghatározott mutatók alapján meghatározásra kerül a fekvőbeteg-szakellátó intézmények mutatónkénti rangsora.

3. A 2. pont alapján kialakult rangsorszámok mutatónkénti súlyozási értéke a következő:

a) 3-as súlyozási értékű case-mix index,

b) 2-es súlyozási értékű más intézetből átvett esetek aránya,

c) 1, 5-ös súlyozási értékű sürgősségi (halaszthatatlan) esetek aránya,

d) 0, 5-ös súlyozási értékű teljesítményvolumen kihasználtság,

e) 0, 5-ös súlyozási értékű ágykihasználtság.

4. A megfelelő súlyozási értékkel súlyozott rangsorszámok összege adja meg a fekvőbeteg-szakellátó intézmény összesített rangsorszámát.

Ha a rangsorban lévő intézmények száma n (ahol n természetes szám), a 27/A. § (7) bekezdésében meghatározott mutatószámok súlyozási értéke s; (ahol s; valós szám), az intézmény rangsorban betöltött helye ri5 (ahol r, természetes szám), továbbá 0<ri <n+1 és a nagyobb mutató értékhez nagyobb ri tartozik, akkor az intézmény összesített rangsorszáma (R) a következő:

R = S1*r1 + S2*r2 + S3*r3 + S4*r4 + S5*r5

5. A rangsorszám elméleti maximuma

Rmax = n*(S1+ S2+ S3+ S4+ S5)

A szolgáltató saját rangsorszáma és ezen elméleti maximum arányában a szolgáltató 0-1000 pont közötti pontszámot (P) kap, ahol (P) a következő:

P = 1000*R/Rmax

6. Az 5. pont alapján kiszámított pontszámok súlyponti kórház esetében 1, 3-szorzóval súlyozásra kerülnek.

7. Az elért pontszámok alapján a szolgáltatók az alábbi csoportokba kerülnek besorolásra:

a) 0-500 pontszám,

b) 501-750 pontszám,

c) 750 feletti pontszám.

8. A 7. pont szerinti szolgáltatói besorolás alapján a 27/A. § (5) bekezdése szerinti teljesítményvolumen kerethez képest az alábbi növekmények kerülnek megállapításra:

a) 0-500 pontszám esetén 7 százalék,

b) 501-750 pontszám esetén 8, 5 százalék,

c) 750 pontszám felett 10 százalék.

Nem súlyponti intézet részére a c) pontba sorolás esetén 8, 5 százalék növekmény állapítható meg.

2. számú melléklet a 292/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

[28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

2008. első negyedévére vonatkozó teljesítményvolumen értéke és annak felosztása

1. 1.Az aktív fekvőbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2008. első negyedévére: 555 098 súlyszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes aktív fekvőbeteg-ellátásba tartozó teljesítményt.

1. 2. A járóbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2008. első negyedévére: 16 690 510 ezer pontszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes járóbeteg-szakellátásba tartozó teljesítményt.

1. 3. A CT, MRI szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2008. első negyedévére 2 061 076 ezer pontszám.

Az 1., 2., 3. pontok szerinti ellátások havi teljesített felhasználásáról az OEP havonta a finanszírozási tervvel egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert.

Tartalomjegyzék