Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 64. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a községben, a városban és a főváros kerületeiben (a továbbiakban: települési), továbbá a megyében és a fővárosban (a továbbiakban: területi) működő kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatására terjed ki. Az országos kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatásáról külön törvény rendelkezik.

(2) A rendelet alkalmazásában

a) feladatarányos támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú, illetve kiegészítő támogatása;

b) általános működési támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap 1-jétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő - a Nek. tv. 27. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeken kívüli - feltételek biztosítására, az ellátott tevékenységhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgáló támogatás (ilyen költségek különösen a rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, a költségtérítés, a tiszteletdíj);

c) feladatalapú támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak - ellátott feladataik arányában - a rendelet szerint nyújtható támogatás;

d) kiegészítő támogatás: a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatározott módon képződő és megállapított támogatás;

e) határidő, határnap: a rendelet szerinti határidők naptári napokban értendők, amennyiben a rendelet szerinti valamely határnap nem munkanapra esik, úgy a határnap az ezt követő első munkanap.

f)[1] kisebbségpolitikáért felelős állami szerv: a Nek. tv. 62. §-ának (1) bekezdése alapján a Kormány által rendeletben kijelölt, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős államigazgatási szerv;

(3) A helyi önkormányzat jegyzője (főjegyzője), mint a kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a kisebbségi önkormányzat által kitöltött igénylés nyomtatványt annak kézhezvételét követő 3 napon belül köteles továbbítani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) illetékes regionális igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) .

(4) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési törvényben megállapított - a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatására együttesen fordítható - feladatarányos támogatás felosztási aránya: hetvenöt százalék általános működési támogatás, huszonöt százalék feladatalapú támogatás. Az egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás összege - kizárólag az együttes támogatás felosztásának számításánál - az egy települési kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás 1, 563 szorosa.

(5) Feladatalapú támogatásban csak az a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat részesülhet, amely a tárgyévben általános működési támogatásban részesült.

(6) Ha a települési és a területi kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg sem az általános működési, sem a feladatalapú támogatás időarányos része.

(7)[2] A települési és a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - területi kisebbségi önkormányzat esetén az időközi választás eredménytelenségét követően - a kisebbségi önkormányzatot meg nem illető időarányos támogatási előirányzatról való lemondásról - az Igazgatóságon keresztül - értesíti a kisebbségpolitikáért felelős állami szervet, továbbá intézkedik - az Igazgatóságon keresztül - az ennek megfelelő összeg visszafizetéséről a MÁK-hoz.

Általános működési támogatás

2. §

(1)[3] Általános működési támogatásra a kisebbségpolitikáért felelős állami szervnek megküldött értesítésben szereplő települési és területi kisebbségi önkormányzat jogosult.

(2) A települési és területi szinteken belül az adott szinthez tartozó valamennyi kisebbségi önkormányzat azonos összegű általános működési támogatásban részesül.

(3)[4] Az általános működési támogatás éves összegét a kisebbségpolitikáért felelős miniszter minden év január 31-éig közleményként a Magyar Közlönyben közzéteszi.

(4)[5] Az általános működési támogatás MÁK részére történő átutalásáról a kisebbségpolitikáért felelős állami szerv útján évi két alkalommal -január 31-éig, illetve július 31-éig - intézkedik.

(5)[6] A támogatás folyósítása a kisebbségpolitikáért felelős állami szerv (4) bekezdés szerinti intézkedését követően két egyenlő részletben történik: az első részlet február 15-éig, a második részlet augusztus 15-éig.

Feladatalapú támogatás

3. §

(1) A feladatalapú támogatás a kisebbségi közügyeknek a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok által történő ellátását szolgálja.

(2)[7] Feladatalapú támogatást a települési, területi kisebbségi önkormányzat az e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon igényelhet.

(3) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok a vállalt kisebbségi közügyekkel arányosan, eltérő összegű feladatalapú támogatásban részesülhetnek.

(4)[8] A támogatás folyósításáról, az igénylésről hozott döntést követően a kisebbségpolitikáért felelős állami szerv intézkedik a MÁK felé. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben történik: az első részlet május 15-éig, a második részlet augusztus 15-éig.

A feladatalapú támogatásra vonatkozó eljárási szabályok

4. §

(1)[9] Az igénylés nyomtatványt két eredeti példányban, a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig beérkezően - a kisebbségpolitikáért felelős állami szervnek címzetten - az Igazgatósághoz kell benyújtani.

(2) Az igénylés nyomtatvány kötelezően tartalmazza a települési, területi kisebbségi önkormányzat adatait (elnevezését, székhelyét, képviseletét ellátó személy [elnök] nevét), a képviselt kisebbség megjelölését, a kisebbségi önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat számát, az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szempontrendszer szerinti, a kisebbségi önkormányzat által ellátott feladatokat és az ezek ellátásáról szóló képviselő-testületi határozatok számát, továbbá a települési, területi kisebbségi önkormányzat elnökének és a helyi önkormányzat jegyzőjének (főjegyzőjének) aláírását.

(3) Az igénylés kötelező melléklete az igénylés benyújtását megelőző év költségvetési beszámolóját elfogadó határozat (a 2008. évben benyújtott kérelem esetén a 2006. évi beszámolót elfogadó határozat), valamint az igénylés benyújtásának évében elfogadott költségvetési határozat (a 2008. évben benyújtott kérelem esetén a 2007. évi költségvetési határozat), valamint a kisebbségi önkormányzat által az igénylésben feltüntetett kisebbségi közügyek ellátását meghatározó kisebbségi önkormányzati határozat kivonatát.

(4) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján megvizsgálja, hogy a kisebbségi önkormányzat közölt-e, illetőleg csatolt-e valamennyi előírt adatot, dokumentumot.

(5) Hiányosan beküldött igénylés, illetve az (1)-(3) bekezdésben foglaltak nem, vagy hiányos teljesítése esetén az Igazgatóság a beérkezést követő 5 napon belül, 15 napos határidő kitűzésével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kisebbségi önkormányzatot.

(6)[10] A hiánypótlásról szóló felhívásban az Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a kisebbségi önkormányzat a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság az igénylést nem továbbítja a kisebbségpolitikáért felelős állami szervnek és erről a kisebbségi önkormányzatot értesíti.

(7)[11] Az igényléseket - a (6) bekezdés szerinti kivétellel -az Igazgatóság minden év január 31-ig továbbítja a kisebbségpolitikáért felelős állami szervhez.

A feladatalapú támogatási igénylések elbírálásának rendje

5. §

(1)[12] A feladatalapú és kiegészítő támogatásokról, azok kisebbségi önkormányzatonkénti mértékéről és összegéről öt tagból álló Kisebbségi Költségvetési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. A Bizottság döntéseit a kisebbségpolitikáért felelős miniszter (e szakaszban: miniszter) hagyja jóvá.

(2)[13] A Bizottság elnökét és egy tagját a miniszter, egy-egy további tagját az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a költségvetésért felelős miniszter jelöli ki a kisebbségpolitikáért felelős állami szervnek, illetve a minisztériumoknak a kisebbségpolitika területén megfelelő szakértelemmel, a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező köztisztviselői közül.

(3) A Bizottság tagjának megbízatása határozatlan időre szól, visszahívásáról az őt jelölő miniszter határoz. A Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

(4) A Bizottság határozatképes, ha legalább két tag és az elnök (vagy az ügyrend szerinti helyettese) jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság alakuló ülését a rendelet kihirdetését követő 30 napon belül a miniszter hívja össze. A Bizottság e rendelet keretei között maga határozza meg működési rendjét (ügyrend), melyet a miniszter hagy jóvá.

(5) A Bizottságnak az igényléseket elbíráló ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az adott kisebbség országos önkormányzatának közgyűlése által kijelölt 1-1 országos kisebbségi önkormányzati képviselőt.

(6) A Bizottság titkársági feladatait a MeH illetékes szervezeti egysége látja el.

(7) A Bizottság a feladatalapú támogatásokról kisebbségi önkormányzati szintenként minden év április 15-éig dönt.

(8) A Bizottság a döntése során vizsgálja, hogy a kisebbségi önkormányzat megfelel-e az 1. § (5) bekezdésének, valamint a kérelem összhangban van-e a 3. § (1) bekezdésével.

(9) A Bizottság a támogatás mértékét - kisebbségi önkormányzati szintenként - a jelen a rendelet 1. számú mellékletében szereplő szempontrendszer alapján, összegszerűen állapítja meg.

(10) A Bizottság a döntéseit a miniszternek megküldi, aki azokról öt napon belül állást foglal. A miniszter a Bizottság határozatát, döntését - ha az valamely jogszabályi rendelkezéssel ellentétes - a felterjesztést követő öt napon belül új eljárás lefolytatása céljából visszaküldi a Bizottságnak. A Bizottság az új eljárást 5 napon belül lefolytatja.

(11) A Bizottság a döntéseit - a döntésnek a miniszter által történő jóváhagyását követő 5 napon belül - a MeH honlapján közzé teszi.

A kiegészítő támogatásra vonatkozó szabályok

6. §

(1) A tárgyévben az 1. § (6) bekezdése szerinti fel nem használt és visszautalt feladatarányos támogatás - a feladatalapú támogatásokra - a tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú támogatásban részesült kisebbségi önkormányzatok között, a (2) bekezdés szerint.

(2) A kiegészítő támogatás összegét a Bizottság a feladatalapú támogatásra vonatkozó döntése során megállapított pontszámok, valamint a fel nem használt és visszautalt támogatások együttes összege alapján állapítja meg, minden év november 15-éig.

(3)[14] A kiegészítő támogatásokról hozott döntés alapján folyósítandó támogatás MÁK-nak történő átutalásáról a kisebbségpolitikáért felelős állami szerv minden év december 1-jéig intézkedik.

(4)[15] A MÁK a kisebbségi önkormányzat által visszafizetett támogatási összegről a visszafizetést követő hónap 25-éig tájékoztatja a kisebbségpolitikáért felelős állami szervet.

Vegyes rendelkezések

7. §

A feladatarányos támogatást a települési és területi kisebbségi önkormányzat a területileg illetékes helyi önkormányzat útján veszi igénybe, amely azt a számlájára történő beérkezést követő 8 napon belül köteles átutalni a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat részére.

8. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg után a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatot az Aht. 64/B. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli.

(2)[16] Az e rendelet szerinti támogatással kapcsolatos elszámolás, ellenőrzés rendjére az Áht.-nak a helyi önkormányzatok elszámolási és ellenőrzési rendjére vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésére, felhasználására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak.

(4)[17] A tárgyévi feladatarányos támogatás tárgyévben fel nem használt (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradványa a következő év június 30-áig kötelezettségvállalással terhelhető.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának (1) és (7) bekezdését a 2008. évben a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az igénylést két eredeti példányban 2008. február 1-jéig kell benyújtani az Igazgatósághoz;

b)[18] az igényléseket az Igazgatóság 2008. február 20-áig továbbítja a kisebbségpolitikáért felelős állami szervhez.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 375/2007. (XII. 23.) Korm rendelethez

A feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere

1. A kisebbségi érdekképviselettel összefüggő feladatok
1. 1. Kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység:
a) a kisebbségi közügyekkel összefüggő, más szerv által lefolytatandó eljárások,
b) a helyi önkormányzat döntéshozatali eljárásában való részvétel,
c) a helyi önkormányzattól feladat- és hatáskör átadás-átvétel kezdeményezése:
1-3 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
7 pont
4 és több képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
15 pont
maximális pontszám: 15 pont
1. 2. A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezések, közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények előterjesztése:
1-2 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
7 pont
3 és több képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
10 pont
maximális pontszám: 10 pont
1. 3. Kistérségi, regionális együttműködési formák támogatása, létrehozásuk kezdeményezése:
Legalább 1 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
5 pont
maximális pontszám: 5 pont
Elérhető összes pontszám: 30 pont
2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok,
hagvományápolás, közgyűjteménv. média) összefüggő intézményalapítói,
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok ellátása
2. 1. Kisebbségi kulturális, közművelődési, oktatási intézménnyel, közgyűjteménnyel, kisebbségi írott (újság, folyóirat, kiadvány és elektronikus sajtóval, kiadásával kapcsolatos alapítói (társ-alapítói), fenntartói (részfenntartói) feladatok ellátása, szervezeti és finanszírozási döntések meghozatala:
Legalább 1 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
10 pont
maximális pontszám: 10 pont
2. 2. Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészítő, a kisebbségi közösség jobb megismerését szolgáló (népismereti, néprajzi) tanfolyamok, kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, finanszírozási feladatainak ellátása, ösztöndíjak alapítása (adományozása):
Legalább 1 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
15 pont
maximális pontszám: 15 pont
A 2. 1. és 2. 2. pont alá nem sorolható, kisebbségi kulturális, közművelődési, oktatási intézménnyel, közgyűjteménnyel, kisebbségi írott és elektronikus sajtóval, újság, folyóirat, kiadvány kiadásával, a kisebbségi közösségnek az adott településhez, megyéhez, régióhoz kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, közreműködői feladatok ellátása, hagyományos ünnepek, kisebbségi rendezvények szervezése:
1-3 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
10 pont
4 és több képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
20 pont
maximális pontszám: 20 pont
Elérhető összes pontszám: 45 pont
3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok
3. 1. A kisebbségi önkormányzat kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködése:
1-2 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
3 pont
3 és több képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
5 pont
maximális pontszám: 5 pont
3. 2. Egyházi közösség, anyanyelvű hitélet megszervezésében való közreműködés, támogatás:
1-2 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
3 pont
3 és több képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
5 pont
maximális pontszám: 5 pont
3. 3. Esélyegyenlőség megteremtését elősegítő tevékenység:
1-3 képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
8 pont
4 és több képviselő-testületi kezdeményezés, döntés:
15 pont
maximális pontszám: 15 pont
Elérhető összes pontszám: 25 pont
Az elbírálás során elérhető maximális pontszám: 100 pont

Egy pont értékének kiszámítási módja:

A rendelkezésre álló pénzösszeg osztva a valamennyi pályázó részére kiosztott pontok összességével adja meg egy pontszám tárgyévi, forintban kifejezett értékét.

Az elnyert összeg:

A fenti módon kiszámított egységnyi összeg szorozva a pályázónak megítélt pontok számával.

2. számú melléklet a 375/2007. (XII. 23.) Korm rendelethez

IGÉNYLÉS

A települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatásához

Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a részletes kitöltési útmutatót!

I.

1. Képviselt kisebbség (az érintett kisebbség nevének megjelölése)
� bolgár� cigány� görög
� horvát� lengyel� német
� örmény� román� ruszin
� szerb� szlovák� szlovén
� ukrán
Főváros/Megye: ..........................................
2. A kisebbségi önkormányzat adatai
Kisebbségi önkormányzat neve a kisebbség nyelvén:
Kisebbségi önkormányzat neve magyar nyelven:
Kisebbségi önkormányzat címe:
...............irányítószám ......................................................................... .........................................................település
........................................................................................................... ........út, utca, tér...............hsz..........em.......ajtó
Kisebbségi önkormányzat telefonszáma: 06-.... -........................
Kisebbségi önkormányzat faxszáma: 06-.... -...............................
Kisebbségi önkormányzat e-mail címe: ...................................................... ....................@......................................
További e-mail elérhetőség: ........................................................ ...............................................................................
Kisebbségi önkormányzat elnökének neve
(NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL): ...................................................... ..............................................................
Kisebbségi önkormányzat elnökének telefonszáma (mobil is): ............................. ...............................................
A kisebbségi önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzata elfogadásáról szóló határozat száma: ................................................................................ ...........................................................................................
II.
Kisebbségi közügyek
1. Kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység
a) kisebbségi közügyekkel összefüggő, más szerv által lefolytatandó eljárások
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ............................................................
b) a helyi önkormányzat döntéshozatali eljárásban való részvétel
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: .......................................................................................... .............................................................
c) a helyi önkormányzattól feladat- és hatáskör átadás-átvétel kezdeményezése Határozat/ok nyilvántartási száma: .........
.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .........................................
1. 2 A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezések, közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények előterjesztése
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ....................................................................................... ................................................................
1. 3 Kistérségi, regionális együttműködési formák támogatása, létrehozásuk kezdeményezése
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ..................................................................................... ..................................................................
2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok
2. 1. Kisebbségi kulturális, közművelődési, oktatási intézménnyel, közgyűjteménnyel, kisebbségi írott és elektronikus sajtóval, újság, folyóirat, kiadvány kiadásával kapcsolatos alapítói (társ-alapítói), fenntartói (részfenntartói) feladatok ellátása, szervezeti és finanszírozási döntések meghozatala
2. 1. 1. Közművelődési intézmény/ek fenntartása, támogatása
a) saját fenntartású
Intézmény/ek megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma:..................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig.................................................................................. ............................................
Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. 1. 2. Közgyűjteményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) saját fenntartású
Intézmény/ek megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma: .......................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ............
b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig .................................................................................. ...........................................
Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ..........................
2. 1. 3.Települési szerint) kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi ellátás (útmutató
a) a kisebbségi önkormányzat által működtetett intézmény
Intézmény típusaOktatás típusaIntézmény (db)Gyerek/tanuló összlétszám (fő)A kisebbségi
nevelésben,
oktatásban
résztvevők
(fő)
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma: .......................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... ...........
b) egyéb fenntartású: helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig.............................
Intézmény típusaOktatás típusaIntézmény (db)Gyerek/tanuló összlétszám (fő)A kisebbségi
nevelésben,
oktatásban
résztvevők
(fő)
A támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. 1. 4. Kisebbségi nyelvű írott (újság, folyóira, kiadvány) és elektronikus média
a)saját fenntartású
Média megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma
.....................................................................................................................................................................................................................
b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig ........................................................................................................................................... ...........................................
Média megnevezése, a támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ................................
2. 2. Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészítő gyermek és ifjúsági tevékenység, a kisebbségi közösség jobb megismerését szolgáló (népismereti, néprajzi, nyelvi) tanfolyamok, kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, finanszírozási feladatok, ösztöndíjak adományozása
Korosztály (3-6 éves, 6-14 éves, 14 évnél idősebb): .................................................................................. .........................................
Tevékenység rövid leírása, gyakorisága, résztvevők száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ................................................................................... ....................................................................
2. 3. A kisebbségi közösség adott településhez kötődő történelmi múltjának, helyi kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, közreműködő feladatok ellátása, helyi ünnepek, kisebbségi rendezvények szervezése (útmutató szerint) ............................................................................................................................................................ .......................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási .................................................................................................................................... ................................
3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok
3. 1 A kisebbségi önkormányzat kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködése
Tevékenység, támogatás módja rövid leírása:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ..................................................................
3. 2. Kisebbségi egyházi közösség, anyanyelvű hitélet megszervezésében való közreműködés, támogatás
Legfontosabbak megnevezése, gyakorisága:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ................................................................
3. 3. Esélyegyenlőség megteremtését elősegítő tevékenységben történő részvétel
Tevékenység rövid leírása: ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...........................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ..................................................................
III.
Kötelezően csatolandó dokumentumok (kérjük jelölje)
1. A kérelem benyújtását megelőző év költségvetési beszámolóját elfogadó határozat
2. A kérelem benyújtásának évében elfogadott költségvetési határozat
3. A kérelemben feltüntetett kisebbségi közügyek ellátását meghatározó kisebbségi önkormányzati határozatok kivonatát
…………………………..,200. ………………..hó….nap
P. H...............................................................
a kisebbségi önkormányzat elnökének
aláírása
P. H...............................................................
jegyző aláírása

ÚTMUTATÓ

a települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás iránti

IGÉNYLÉS

benyújtásához

A települési kisebbségi önkormányzatok (kisebbségi önkormányzat) központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatást az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon igényelhetik. A kérelem nyomtatványt írógéppel, számítógépes szövegszerkesztővel vagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

Az a kisebbségi önkormányzat részesülhet feladatalapú támogatásban, amely a tárgyévben általános működési támogatásban részesült.

1. Kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység

a) A kisebbségekkel kapcsolatos feladatokat ellátó országos hatáskörű, illetve területi szintű állami szerveknél a kisebbségi oktatást, a kulturális és közösségi élet minőségét, esélyegyenlőséget befolyásoló intézkedések kezdeményezése.

b) A helyi önkormányzat által hozott, kisebbséget érintő döntések rövid ismertetése/felsorolása, amelyeket a kisebbségi önkormányzat véleményezett, illetve amely kapcsán gyakorolta egyetértési jogát (kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése, kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi önkormányzati döntések, média, hagyományápolás és kultúra, valamint kollektív nyelvhasználat kérdéskörével összefüggő helyi önkormányzati határozatokat érintően, stb.) . Kisebbségi oktatást, a kulturális és közösségi élet minőségét, esélyegyenlőséget befolyásoló, döntések kezdeményezése a helyi önkormányzat felé (a helyi önkormányzat által, illetve társulásban fenntartott oktatási intézményekben a szakképzéssel, kollégiumi ellátással kapcsolatos, valamint kulturális intézmények kisebbségekkel kapcsolatos feladatai ellátását érintő kezdeményezések) .

c) Feladat és hatáskörök átruházásának kezdeményezése, átvett feladatok ismertetése.

1. 2. A kisebbségi nyelv közösségi használatát elősegítő kezdeményezések (programokon történő nyelvhasználat, a közigazgatásban a kisebbségi nyelv használata, illetve annak kezdeményezése, kétnyelvű okiratok igénylése, szerkesztésében való közreműködés) .

1. 3. Kistérségi, regionális együttműködési formák támogatása, létrehozásuk, azokon belül kisebbségi feladatellátás megjelenítésének kezdeményezése

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok

2. 1. 1. A településen jelenleg működő közművelődési intézmény(ek) adatai, az adott intézménynek a kisebbségi önkormányzat részéről nyújtott támogatás (anyagi, szervezési, előadói, pályázati), valamint az együttműködés formájának rövid leírása.

Közművelődési intézmény szerepét (meghatározott feltételek fennállása esetén) betöltheti: - művelődési otthon, művelődési ház, művelődési központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági ház, gyermekház, faluház, stb.,

- oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ,

- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény,

- minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül (pl. teleházak) .

2. 1. 2. A közgyűjtemény - amely lehet könyvtár, levéltár (dokumentumtár), muzeális intézmény

(múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely), kép- és hangarchívum - adatai, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás (anyagi, szervezési, előadói, pályázati), valamint az együttműködés formája, leírása.

2. 1. 3. A helyi önkormányzat által, vagy más fenntartó által fenntartott kisebbségi nevelési/oktatási feladatot ellátó intézmények megnevezése, adatai, a kisebbségi nevelésoktatás kezdetének éve a településen.

Az intézményben folyó, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet előírásai alapján megszervezett nevelés, oktatás formája:

- nemzetiségi anyanyelvű nevelés, oktatás

- nemzetiségi kétnyelvű nevelés, oktatás

- nemzetiségi nyelvoktató (ide értve a romani és beás nyelvoktatást is) oktatás

- magyar nyelvű cigány kisebbségi nevelés, oktatás

- kiegészítő kisebbségi oktatás

Intézmény típusaOktatás típusaIntézmény (db)Gyerek/tanuló összlétszám (fő)A kisebbségi
nevelésben,
oktatásban
résztvevők
(fő)
Óvodaanyanyelvű
kétnyelvű
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelés
Általános iskolaanyanyelvű
kéttannyelvű
nyelvoktató
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelés, oktatás
Középiskolaanyanyelvű
kéttannyelvű
nyelvoktató
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelés, oktatás
Kiegészítő
Nyelvoktató
Iskola
kiegészítő kisebbségi oktatás
Mindösszesen

Az intézményekben folyó nevelési-oktatási tevékenységet elősegítő, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.

Kisebbségi nevelési/oktatási feladatot ellátó kollégium megnevezése és adatai, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.

2. 1. 4. Kisebbségi vagy kétnyelvű kiadványok, a helyi kulturális értékek kisebbségi nyelvű ismertetőjének megjelentetése, stb. Helyi kisebbségi nyelvű újság, folyóirat szerkesztése, kiadása, kisebbségi rádió és televízió műsorok készítése, szerkesztésében való közreműködés, kisebbségi tartalmú honlap szerkesztése, a támogatás módja (anyagi támogatás, cikkek írása, műsorok készítése kisebbségi nyelven, kisebbségi nyelvű filmek, programok rendelkezésre bocsátása, saját programokon készült felvételek közreadása) . A kisebbségekről szóló híradások, tájékoztatók elhelyezése a magyar nyelvű sajtóban.

2. 2. Az oktatási intézményen belül vagy kívül, tanulóknak vagy felnőtteknek a kisebbségi önkormányzat által szervezett, (anyagilag vagy pedagógus biztosításával stb.) támogatott nyelvoktatás, népismereti (a kisebbség történetével, néprajzával, földrajzával, anyaországával foglalkozó) tanfolyam, tanórák vagy rendezvények, a közösség önszerveződését segítő kurzusok szervezése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása.

2. 3. A kisebbségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltja ápolásával összefüggő tevékenység bemutatása. A településhez, kerülethez kötődő közösségformáló tradíciók megőrzésével kapcsolatos tevékenység leírása. A kisebbségi önkormányzat által szervezett, kezdeményezett, társszervezőként megvalósított, támogatott rendezvények (klubestek, színielőadások, falunapok, kisebbségi napok, kórustalálkozók, a kisebbségi nyelv közösségi használatát elősegítő események, stb.) .

3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátása

3. 1. Kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködés, annak formái. A kisebbségi klub, kórus, tánccsoport, zenekar, olvasókör, színjátszó csoport, nyugdíjasklub megnevezése, az önkormányzat által nyújtott támogatás ismertetése (anyagi, helyiségbiztosítás, programok szervezése, részvétel a csoport munkájában, pályázatfigyelés, stb.) .

3. 2. A kisebbség nyelvén zajló misék, istentiszteletek, egyéb egyházi események (keresztelő, temetés, körmenet, zarándoklat, stb.) megnevezése, gyakorisága, illetve az azokban való kisebbségi önkormányzati részvétel formája (szervezési, anyagi támogatás, személyes részvétel), kisebbségi nyelvű hitéleti kiadványok megjelentetése, stb.

3. 3. A kisebbségi esélyegyenlőséget elősegítő kezdeményezések: a települési és a kisebbségi önkormányzat együttműködése révén elfogadott komplex vagy egy-egy szakterületet érintő helyi vagy kistérségi program, a helyi rendeletek esélyegyenlőségi szempontból történő véleményezése, feladatok végrehajtásában, monitorozásában való részvétel.

IGÉNYLÉS

A területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatásához

Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a részletes kitöltési útmutatót!

3. Képviselt kisebbség (az érintett kisebbség nevének megjelölése)
� bolgár�cigány�görög
� horvát�lengyel� német
� örmény� román� ruszin
� szerb� szlovák� szlovén
� ukrán
Főváros/Megye: ..........................................
4. A kisebbségi önkormányzat adatai
Kisebbségi önkormányzat neve a kisebbség nyelvén:
Kisebbségi önkormányzat neve magyar nyelven:
Kisebbségi önkormányzat címe:
...............irányítószám ................................................................................................. ..............................................................település
.................................................................................................................................... ...........út, utca, tér...............hsz..........em.......ajtó
Kisebbségi önkormányzat telefonszáma: 06-.... -........................
Kisebbségi önkormányzat faxszáma: 06-.... -........................
Kisebbségi önkormányzat e-mail címe: ................................................................................ .......................@......................................
További e-mail elérhetőség: ...................................................................................... .............................................................................
Kisebbségi önkormányzat elnökének neve
(NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL): .................................................................................... .............................................................
Kisebbségi önkormányzat elnökének telefonszáma (mobil is): ........................................................ .................................................
A kisebbségi önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzata elfogadásáról szóló határozat száma:
II.
Kisebbségi közügyek
1. A megyében/fővárosban élő kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység
a) Kisebbségi közügyekkel összefüggő eljárások kezdeményezése (regionális, kistérségi együttműködéshez kapcsolódó kezdeményezések); kisebbségi közügyekkel összefüggő egyetértési és véleményezési jog gyakorlása, megyei, fővárosi, a képviselt kisebbséget e minőségében érintő önkormányzati rendeletek véleményezése [Nektv. 28. § és 30/R. §-a (2) bekezdésének a) pontja)]
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: .........................................
b) a megyei önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása (kezdeményezése) (Nektv. 30. §)
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: .........................................
1. 2 A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezések, közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények előterjesztése
Határozat/ok nyilvántartási száma: .........................................
1. 3 Kistérségi, regionális együttműködési formák támogatása, létrehozásuk kezdeményezése
Határozat/ok nyilvántartási száma: .........................................
2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok
2. 1. Kisebbségi kulturális, közművelődési, oktatási intézménnyel, közgyűjteménnyel, kisebbségi írott és elektronikus sajtóval, újság, folyóirat, kiadvány kiadásával kapcsolatos alapítói (társ-alapítói), fenntartói (részfenntartói) feladatok ellátása, szervezeti és finanszírozási döntések meghozatala
2. 1. 1. Közművelődési intézmény/ek fenntartása, támogatása
a) saját fenntartású
Intézmény/ek megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma
.....................................................................................................................................................................................................................
b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig...............................
Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. 1. 2. Közgyűjteményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
a) saját fenntartású
Intézmény/ek megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma .
.....................................................................................................................................................................................................................
b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig ...........................................
Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ................................

2. 1. 3. Megyei/fővárosi kisebbségi oktatással, kollégiumi, középiskolai neveléssel összefüggő feladatok ellátása (megyei, fővárosi önkormányzatnak, községi, fővárosi kerületi helyi önkormányzatnak kisebbségi kollégiumi, középiskolai és szakiskolai ellátásra vonatkozó feladat- és hatásköre átadásának kezdeményezése) (útmutató szerint)

a) a kisebbségi önkormányzat által működtetett intézmény

Intézmény típusaOktatás típusaIntézmény (db)Gyerek/tanuló összlétszám (fő)A kisebbségi
nevelésben,
oktatásban
résztvevők
(fő)
Középiskolaanyanyelvű
kéttannyelvű
nyelvoktató
magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás
Mindösszesen
Azalapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma: ............................................................. ......
b)egyéb fenntartású helyi önkormányzati. alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, közös, regionális egyéb és pedig.................................................................................................................................................................................................
Intézmény típusaOktatás típusaIntézmény (db)Gyerek/tanuló összlétszám (fő)A kisebbségi
nevelésben,
oktatásban
résztvevők
(fő)
A támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. 1. 4. Kisebbségi nyelvű írott (újság, folyóira, kiadvány) és elektronikus média
a) saját fenntartású
Média megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Az alapításról/átvételről (kezdeményezéséről) határozat/ok nyilvántartási száma
.....................................................................................................................................................................................................................
b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig ................................................................................................................................................ ......................................
Média megnevezése, a támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. 2. Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészítő gyermek és ifjúsági tevékenység, a kisebbségi közösség jobb megismerését szolgáló (népismereti, néprajzi, nyelvi) tanfolyamok, kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, finanszírozási feladatok, azokban való közreműködés, ösztöndíjak adományozása
Korosztály (3-6 éves, 6-14 éves, 14 évnél idősebb): ................................................................................. ..........................................
Tevékenység rövid leírása, gyakorisága, résztvevők száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A támogatás módja:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: .............................................................................................. ..........................................................
2. 3. A kisebbségi közösség adott településeihez, a megyéhez, régióhoz kötődő történelmi múltjának, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, közreműködő feladatok ellátása, megyei, regionális, országos kisebbségi rendezvények szervezése, azokban való közreműködés
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ...................................................................................... ..................................................................
3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok
3. 1 Kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködése
Tevékenység, támogatás módja rövid leírása:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ................................................................
3. 2. Kisebbségi egyházi közösség, anyanyelvű hitélet megszervezésében való közreműködés, támogatás
Legfontosabbak megnevezése, gyakorisága:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: ..................................................................
3. 3. Esélyegyenlőség megteremtését elősegítő tevékenységben történő részvétel
Tevékenység rövid leírása: ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .........................................................................
Határozat/ok nyilvántartási száma: .......................................................................................... .............................................................
III.
Kötelezően csatolandó dokumentumok (kérjük jelölje)
1. A kérelem benyújtását megelőző év költségvetési beszámolóját elfogadó határozat (csak a 2009-től kezdődően csatolandó)
2. A kérelem benyújtásának évében elfogadott költségvetési határozat
3. A kérelemben feltüntetett kisebbségi közügyek ellátását meghatározó kisebbségi önkormányzati határozatok kivonatát
P. H...............................................................
a kisebbségi önkormányzat elnökének
aláírása
P. H...............................................................
főjegyző aláírása

ÚTMUTATÓ

a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás iránti

IGÉNYLÉS

benyújtásához

A területi kisebbségi önkormányzatok (kisebbségi önkormányzat) központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatást az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon igényelhetik. Az kérelem nyomtatványt írógéppel, számítógépes szövegszerkesztővel, vagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

Az a kisebbségi önkormányzat részesülhet feladatalapú támogatásban, amely a tárgyévben általános működési támogatásban részesült.

1. A területi (megyei, fővárosi) kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések

a) A kisebbségekkel kapcsolatos feladatokat ellátó országos hatáskörű, illetve területi szintű

állami szerveknél a kisebbségi oktatást, a kulturális és közösségi élet minőségét, esélyegyenlőséget befolyásoló intézkedések kezdeményezése (regionális, megyei és kistérségi szinten) . A megyei, fővárosi közgyűlés (megyei közgyűlés) által hozott, kisebbséget érintő döntések rövid ismertetése, felsorolása, amelyeket a kisebbségi önkormányzat véleményezett, illetve gyakorolta egyetértési jogát (kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése, kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő megyei közgyűlési döntések, média, hagyományápolás és kultúra, valamint kollektív nyelvhasználat kérdéskörével összefüggő megyei közgyűlési határozatokat érintően, stb.) .

b) Feladat és hatáskörök átruházásának kezdeményezése felsorolása, átvett feladatok ismertetése.

1. 2. A kisebbségi nyelv közösségi használatát elősegítő kezdeményezések (programokon történő nyelvhasználat, a közigazgatásban a kisebbségi nyelv használata, illetve annak kezdeményezése, kétnyelvű okiratok igénylése) .

1. 3. Kistérségi, regionális együttműködési formák támogatása, létrehozásuk kezdeményezése, létrehozásuk során a kisebbség érdekeinek képviselete.

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok

2. 1. 1. A településen jelenleg működő közművelődési intézmény(ek) adatai, az adott intézménynek a kisebbségi önkormányzat részéről nyújtott támogatás (anyagi, szervezési, előadói, pályázati), valamint az együttműködés formájának rövid leírása. Közművelődési intézmény szerepét (meghatározott feltételek fennállása esetén) betöltheti:

- művelődési otthon, művelődési ház, művelődési központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági ház, gyermekház, faluház, stb.,

- oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ,

- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény,

- minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül (pl. teleházak) .

2. 1. 2. A közgyűjtemény - amely lehet könyvtár, levéltár (dokumentumtár), muzeális intézmény (múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely), kép- és hangarchívum - adatai, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás (anyagi, szervezési, előadói, pályázati), valamint az együttműködés formája, leírása.

2. 1. 3. A helyi önkormányzat által, vagy más fennáltal fenntartott kisebbségi nevelési/oktatási feladatot ellátó intézmények megnevezése, adatai, a kisebbségi nevelés-oktatás kezdetének éve a településen.

Az intézményben folyó, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet előírásai alapján megszervezett nevelés, oktatás formája:

- nemzetiségi anyanyelvű nevelés, oktatás

- nemzetiségi kétnyelvű nevelés, oktatás

- nemzetiségi nyelvoktató (ide értve a romani és beás nyelvoktatást is) oktatás

- magyar nyelvű cigány kisebbségi nevelés, oktatás

- kiegészítő kisebbségi oktatás

Intézmény típusaOktatás típusaIntézmény (db)Gyerek/tanuló összlétszám (fő)A kisebbségi
nevelésben,
oktatásban
résztvevők
(fő)
Óvodaanyanyelvű
kétnyelvű
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelés
Általános iskolaanyanyelvű
kéttannyelvű
nyelvoktató
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelés, oktatás
Középiskolaanyanyelvű
kéttannyelvű
nyelvoktató
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi nevelés, oktatás
Kiegészítő
Nyelvoktató
Iskola
kiegészítő kisebbségi oktatás
Mindösszesen

Az intézményekben folyó nevelési-oktatási tevékenységet elősegítő, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.

Kisebbségi nevelési/oktatási feladatot ellátó kollégium megnevezése és adatai, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.

2. 1. 4. Kisebbségi vagy kétnyelvű kiadványok, a helyi kulturális értékek kisebbségi nyelvű ismertetőjének megjelentetése, stb. Megyei vagy országos terjesztésű kisebbségi nyelvű újság, folyóirat kiadása, kisebbségi rádió- és tévé műsorok készítésében való közreműködés, kisebbségi tartalmú honlap szerkesztése, a támogatás módja (anyagi támogatás, cikkek írása, műsorok készítése kisebbségi nyelven, kisebbségi nyelvű filmek, programok rendelkezésre bocsátása, saját programokon készült felvételek közreadása) . A kisebbségekről szóló híradások, tájékoztatók elhelyezése a magyar nyelvű megyei és országos terjesztésű sajtóban.

2. 2. Az oktatási intézményen belül vagy kívül, tanulóknak vagy felnőtteknek a kisebbségi önkormányzat által szervezett, (anyagilag vagy pedagógus biztosításával stb.) támogatott nyelvoktatás, népismereti (a kisebbség történetével, néprajzával, földrajzával, anyaországával foglalkozó) tanfolyam, tanórák vagy rendezvények, a közösség önszerveződését segítő kurzusok szervezése.

2. 3. A kisebbségi közösségnek az adott településekhez, megyéhez, régióhoz kötődő történelmi múltja ápolásával összefüggő tevékenység bemutatása. A településhez, megyéhez, régióhoz kötődő közösségformáló tradíciók megőrzésével kapcsolatos tevékenység leírása. Területi kisebbségi önkormányzat által szervezett, kezdeményezett, társszervezőként megvalósított, támogatott rendezvények (klubestek, színielőadások, falunapok, kisebbségi napok, kórustalálkozók, regionális vagy országos rendezvények, kisebbségközi találkozók, a kisebbségi nyelv közösségi használatát elősegítő események, stb.) .

3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok

3. 1. Kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködés, annak formái. A kisebbségi klub, kórus, tánccsoport, zenekar, olvasókör, színjátszó csoport, nyugdíjasklub megnevezése, az önkormányzat által nyújtott támogatás ismertetése (anyagi, helyiségbiztosítás, programok szervezése, részvétel a csoport munkájában, pályázatfigyelés, stb.) .

3. 2. A kisebbség anyanyelvén zajló misék, istentiszteletek, egyéb egyházi események (keresztelő, temetés, körmenet, zarándoklat) megnevezése, gyakorisága, illetve az azokban való kisebbségi önkormányzati részvétel formája (szervezési, anyagi támogatás, személyes részvétel), kisebbségi nyelvű hitéleti kiadványok megjelentetése, stb.

3. 3. A kisebbségi esélyegyenlőséget elősegítő kezdeményezések: a megyei és a kisebbségi önkormányzat együttműködése révén elfogadott komplex vagy egy-egy szakterületet érintő megyei vagy kistérségi program, a megyei rendeletek esélyegyenlőségi szempontból történő véleményezése, feladatok végrehajtásában, monitorozásában való részvétel.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[2] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[3] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[4] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[5] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[6] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[7] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 249. § (2) bekezdése n) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[8] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[9] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[10] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[11] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[12] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[13] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4)-(5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[14] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[15] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[16] Megállapította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[17] Beiktatta a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[18] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 246. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

Tartalomjegyzék