38/2007. (VII. 20.) IRM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. §

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"1. küldemény: köziratot tartalmazó, lezárt levél- és csomagküldemény vagy futárzsák;"

2. §

(1) Az R. 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani]

"b) a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a központi államigazgatási szervek vezetőinek döntése szerint sürgős, nem minősített küldeményeit ezen szervek között,"

(2) Az R. 3. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani]

"d) a nem minősített küldeményt a Határőrség, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a bekapcsolt szervek között;"

3. §

Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A futárszolgálat országos rendszerébe való bekapcsolás és a szolgáltatás (1) bekezdésben meghatározott módjának, valamint a bekapcsolt szerv futár-kódszámának meghatározása a futárszolgálat vezetőjének hatáskörébe tartozik. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bélyegzők legyártásáról a bekapcsolt szerv vezetője gondoskodik."

4. §

Az R. 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A futárjegyzéken a nyilvántartási számmal feladott küldeményeket darabonként felülről lefelé sorszámozva kell szerepeltetni. Ha a küldemény több nyilvántartási számmal ellátott adathordozót tartalmaz, a küldemény címoldalán valamennyi nyilvántartási számot fel kell tüntetni. A futárjegyzékbe az első (bal felső) nyilvántartási számot kell a küldemény azonosíthatósága végett beírni."

5. §

Az R. 14. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A küldemény címzés oldalára jól olvashatóan fel kell tüntetni:]

"b) középre a címzett szerv nevét, jobb alsó sarkába a székhelyét,"

6. §

E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter