398/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

II. Fejezet

Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. §[7]

III. Fejezet

A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. §[8]

9. §[9]

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először- a 13. §-ban foglaltak figyelembevételével - a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

11. §[10]

12. §

(1)[11]

(2) E rendelet 1-9. §-a, 11. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, valamint 14. §-a e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

13. §

(1) Az Eszkr. e rendelet 5. §-ával módosított 20. §-ának (3) bekezdése 2008. január 1. napján azzal lép hatályba, hogy azt első ízben azon 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, amelynek mérlegfordulónapja 2008. december 31.

(2) E rendelet 1-3. §-aiban foglalt rendelkezések a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

14. §[12]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék