41/2007. (V. 18.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok programszerű felújítását évente kell végrehajtani új adatfelvételezés segítségével oly módon, hogy a felújítás az ország egész területére vonatkozóan ötévente legalább egyszer megtörténjen."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter