115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 45. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1. §

A rendelet alkalmazásában:

a) Fizikai blokk: a földfelszínnek az e jogszabály rendelkezései alapján lehatárolt része.

b) Blokkazonosító: a fizikai blokkok egyedi és egyértelmű megjelölésére szolgáló betűvel vegyes számsorozat.

c) Ortofotó: a rendelet céljainak megfelelő pontosságú méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel.

d) Nagyon nagy felbontású űrfelvétel: a földfelszínt 1,5 méter felbontásnál finomabban ábrázoló űrfelvétel.

e)[1] Mezőgazdasági parcella: a 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 1a. pontja szerinti terület.

f) Fizikai blokktérkép: egy vagy több fizikai blokk adattartalmának együttes megjelenítése analóg vagy digitális formában.

g)[2] Támogatható terület: a fizikai blokkon belül lehatárolt összefüggő terület, ideértve a támogatási jogszabály alapján többéves kötelezettségvállalással érintett területet is, amelyre meghatározott jogcím alapján támogatás igényelhető.

h) Távérzékeléses ellenőrzés: a támogatási kérelmekben szereplő adatok valódiságának és a pályázati eljárást követően kötött szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata az űr- és légifelvételek objektív adatainak kiértékelésével.

i) Kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép olyan nem hiteles digitális másolata, mely csak a földrészlet-határokat és a helyrajzi számokat tartalmazza.

j)[3] Tematikus réteg: a térinformatikai rendszer részét képező, logikailag összetartozó adatokat tartalmazó részhalmaz.

2. §

(1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) a törvény hatálya alá tartozó, földterülethez kapcsolódó támogatások eljárásainak kizárólagos - állami tulajdonú - országos azonosító rendszere.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eljárások során a MePAR adattartalmát kell használni.

(3) A földterület-azonosítás hivatkozási alapja a fizikai blokk, és ezen belül történik a mezőgazdasági parcellák megjelölése.

(4) A MePAR fizikai blokkrendszere térképi megjelenítésének képi háttere az ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.

(5) A MePAR működésének alapja egy térinformatikai rendszer és annak adatbázisa.

(6) A MePAR térinformatikai rendszerének térképi alapját az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben kell elkészíteni, és meg kell felelnie az 1:10 000-es méretarányú állami topográfiai térkép pontosságának.

3. §

A MePAR-t az Európai Unió szabályozásával összhangban úgy kell létrehozni és működtetni, hogy:

a) lehetővé tegye a támogatás alapját képező mezőgazdasági parcellák fizikai blokkon belüli elhelyezkedésének rögzítését, és területük meghatározását;

b) biztosítsa a 2. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásokra vonatkozóan benyújtott kérelmek adminisztratív ellenőrzéséhez (területi túligénylések és kettős igénylések kiszűrése, kifizetési jogcímek közötti kereszt-ellenőrzések) , továbbá a távérzékeléses- és/vagy helyszíni ellenőrzéséhez szükséges 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatokat;

c) alkalmas legyen Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) benyújtott kérelmek és pályázatok kezeléséhez szükséges térinformatikai alapok biztosítására;

d) tegye lehetővé a külön jogszabályok alapján engedélyezett, támogatásra jogosult területek cseréjének nyilvántartását;

e) megállapítható legyen a kataszteri fedvényen szereplő földrészletek és a fizikai blokkok kapcsolata.

A MePAR adattartalma

4. §

(1) A MePAR alapvető adatai:

a) a fizikai blokkok határvonalai;

b)[4] a fizikai blokkon belül a jogcím szerinti támogatható terület vagy területek határvonalai;

c) a támogatható és nem támogatható területek mértéke;

d) a blokkazonosító;

e) ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.

(2)[5] A MePAR további összetevői a tematikus rétegek, valamint a kataszteri fedvény.

A fizikai blokkok meghatározása

5. §

(1) A fizikai blokk a földterülethez kapcsolódó támogatási eljárások céljára kialakított, a mezőgazdasági művelés szempontjából hosszabb távon állandó, terepen azonosítható határokkal (pl. utak, vasutak, csatornák, töltés, erdőszél, fasor stb.) rendelkező összefüggő földterület. Egy fizikai blokkban több mezőgazdasági parcella lehet és több ügyfél is gazdálkodhat.

(2) A fizikai blokkban a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt határvonalakat csak akkor kell kialakítani, ha az általuk határolt terület 0,1 hektár vagy annál nagyobb. Az így kialakított területekhez területadat is tartozik.

(3) A fizikai blokk meghatározása távérzékeléses és szükség szerint helyszíni adat-felvételezésen alapul. A fizikai blokkon belül a különböző mezőgazdasági hasznosítások (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő, halastó, mozaikos művelés) , valamint a beépített és infrastruktúrának használt területek elkülönítése az adat-felvételezés időpontjában fennálló tényleges mezőgazdasági művelés szerint történik.

(4) Nem támogatható az a terület, mely egyetlen földterülethez kapcsolódó támogatásnak sem alapja.

(5) A fizikai blokktérkép minden önállóan elkülönített területet ábrázol és ezekhez a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti területadat is megjeleníthető. A fizikai blokktérkép - az áttekinthetőségtől függően - a kataszteri fedvényt is tartalmazza.

6. §

(1) A földterülethez kapcsolódó támogatási kérelmek térképi alapját minden évben a 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok előző év december 31-i állapotban lezárt törzsállománya képezi, amely a kataszteri fedvénnyel együtt az MVH-nak átadásra kerül.

(2) A 3. § szerinti eljárásokhoz az (1) bekezdés alapján meghatározott törzsállomány adatait kell használni.

7. §

(1) A MePAR programszerű felújítását és változásvezetését biztosítani kell.

(2)[6] A 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok programszerű felújítását évente kell végrehajtani új adatfelvételezés segítségével oly módon, hogy a felújítás az ország egész területére vonatkozóan ötévente legalább egyszer megtörténjen. A felújítást az 5. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni. Az ennek alapján szükséges változtatásokat a törzsállomány másolati példányán kell átvezetni.

(3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt kataszteri fedvény aktualizálását a támogatható területek vonatkozásában évente a földhivatalok végzik. Ennek a MePAR adatbázisba történő bedolgozásáról a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) gondoskodik.

(4) A változásvezetési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul. A bejelentésre induló változásvezetési eljárást az ügyfél abban az esetben kérelmezheti, ha őt a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné. A bejelentéseket az arra rendszeresített 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani az MVH illetékes megyei hivatalához. Az évente október 1-jéig benyújtott bejelentésekben foglalt, az MVH által elfogadott változások átvezetésre kerülnek és a következő évi kérelmezéseknél már felhasználhatók.

(5) Az MVH saját hatáskörben hivatalból felülvizsgálhatja a fizikai blokkokat és szükség szerint kezdeményezi a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt adatok módosítását.

(6) Az ügyfél köteles az MVH felé bejelenteni az általa végrehajtott, illetve az őt érintő, a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt adatokkal kapcsolatos változásokat. A bejelentést az erre rendszeresített 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az MVH illetékes megyei hivatalához. A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a kérelmező viseli.

Üzemeltetés

8. §

(1) A MePAR országos térinformatikai adatbázisát a FÖMI hozza létre és az MVH részére működtetésre átadja. A MePAR tulajdonosi jogait az MVH gyakorolja.

(2) A MePAR működtetésében a FÖMI a következő feladatokkal vesz részt: a 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatok éves változásvezetése és felújítása, az évenkénti támogatás igényléscsomag részét képező blokktérkép mellékletek minden gazdaságra egyedileg történő előállítása, valamint az MVH által kiválasztott területekre a területalapú támogatási kérelmek táblánkénti, távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása. Az átadott feladatok részletezéséről az MVH és a FÖMI delegálási szerződést köt.

(3) A MePAR országos térinformatikai adatbázis változásvezetésének, felújításának és üzemeltetésének költségeit az MVH delegált feladatok keretében biztosítja. Az MVH viseli a feladata ellátásához szükséges földmérési állami alapadatok külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díját.

A MePAR adatbázisából teljesíthető szolgáltatások és azok díjai

9. §

(1) A MePAR 4. § (1) bekezdés szerinti adatbázisát és a kataszteri fedvényt csak az MVH, és a törvény vagy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelete felhatalmazásával rendelkezők kezelhetik és szolgáltathatnak abból adatokat, a (2) bekezdés kivételével arról harmadik fél számára másolat nem készíthető.

(2) A törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak esetében a kérelmező által kitöltött, a kérelem mellékletét képező A3-as egyedi blokktérképről - saját archiválás céljára - a kérelmező egy példányban másolatot készíthet.

(3) A blokktérképek igazgatási szolgáltatási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

(4) Az MVH a törvény 36. § (1) bekezdése szerinti eljárásai során a MePAR alapvető adatait és a kataszteri fedvényt szolgáltathatja.

(5) A törvény 36. § (1) bekezdésében foglalt más célú adatfelhasználás esetén a 4. § (1) és a 4. § (2) bekezdésében foglalt adatok szolgáltatása az adatgazdával kötött szerződés alapján történhet.

(6) A MePAR alapvető adatainak és a kataszteri fed-vénynek szolgáltatása analóg és digitális formában történhet.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelethez

Gazdálkodó neve: ..............................................................................................................................................................................
Ügyfélregiszteri száma: □□□□□□□□□□

Bejelentés
a fizikai blokk határainak módosítására
A kérelmezők az őket érintő fizikai blokkokra vonatkozóan akkor jogosultak bejelentést tenni az MVH felé, ha őket a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné. Egy bejelentő lapon csak egy fizikai blokk szerepelhet. A bejelentéshez kötelező az MVH által biztosított aktuális A/3-as blokktérkép melléklése a bejelentés tárgyának egyértelmű rajzi feltüntetésével.
A fizikai blokk azonosítója:□□□□□□□□
A bejelentés részletes leírása.
A bejelentés tárgyát az MVH által biztosított aktuális A/3-as blokktérképen egyértelműen be kell rajzolni, a rajzra sorszámmal kell hivatkozni.
Indoklás:
miért szükséges a kért változtatás?
A bejelentést az MVH illetékes megyei hivatalához folyamatosan lehet eljuttatni. A bejelentést az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézet műszaki véleményének figyelembevételével elbírálja. A döntésről a gazdálkodót az MVH az elbírálástól számított 30 napon belül határozattal értesíti. A következő évi kérelmezéshez az évente október 1-jéig benyújtott bejelentésekben foglalt, az MVH által elfogadott változások kerülnek átvezetésre.

2. számú melléklet a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

Másolat a MePAR egyedi fizikai blokktérképeiről

TételszámAz adat megnevezéseEgysége (formátum)Díjtétel (Ft)
1.Ortofotó alapú blokktérkép kataszteri fedvény nélkülA33 000
2.Ortofotó alapú blokktérkép kataszteri fedvénnyelA35 000
3.Ortofotó alapú áttekintő blokktérkép kataszteri fedvény nélkülA040 040
4.Ortofotó alapú áttekintő blokktérkép kataszteri fedvénnyelA048 400

Megjegyzések:

Az adatszolgáltatás analóg és digitális formában is történhet.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[2] Megállapította a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[3] Megállapította a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[4] Megállapította a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[5] Megállapította a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.04.06.

[6] Módosította a 41/2007. (V. 18.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.05.18.

Tartalomjegyzék