43/2007. (VIII. 31.) IRM rendelet

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben - az Országos Igazságszolgáltatási Tanács egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. §

A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a bírósági fogalmazókra (a továbbiakban: fogalmazók), a bírósági vezetőkre, a bírákra, a fogalmazók képzésében és felvételében részt vevő igazságügyi alkalmazottakra, valamint a fogalmazói állásra pályázókra (a továbbiakban: pályázók) .

(2) E rendelet vonatkozásában bíróság a fogalmazót foglalkoztató Legfelsőbb Bíróság, ítélőtábla, valamint megyei (fővárosi) bíróság."

2. §

Az R. az 1. §-t követően a következő alcímmel és 1/A-1/C. §-okkal egészül ki:

"A fogalmazók felvételi rendje

1/A. § (1) A fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökök (a továbbiakban az 1/A-l/C. §-ok alkalmazásában: kinevező) évente egy alkalommal közös, összesített pályázatot (a továbbiakban: központi felvételi) írnak ki, melynek érdekében a tárgyév január 15-ig tájékoztatják az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) az adott évben betölthető álláshelyek számáról. A bírósági igények összesítéséről, valamint a pályázatok egységes feltételekkel és határidővel történő közzétételéről a Hivatal a tárgyév március 14. napjáig gondoskodik.

(2) Ha az év folyamán a központi felvételi keretében kiírt pályázat közzétételét követően fogalmazói álláshely üresedik meg vagy új álláshely létesül, annak betöltése érdekében a kinevező a megüresedéstől számított 3 hónapon belül nyilvános pályázatot ír ki (a továbbiakban: bírósági felvételi), melyről a kiírással egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt is.

(3) A pályázatokat a Bírósági Közlönyben, a bíróságok központi honlapján, valamint - amennyiben a bíróság rendelkezik vele - a bíróság saját honlapján, míg a pályázatokról szóló közleményt két nagy példányszámú országos közéleti napilapban kell közzétenni. A Hivatal - a hallgatók számára történő közzététel érdekében - az egyetemek állam- és jogtudományi karainak dékáni hivatalait is tájékoztatja a pályázati kiírásról.

(4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a bíróság megnevezését,

b) a betöltendő munkakör megnevezését,

c) a fogalmazói állás betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt,

d) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást,

e) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét,

f) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást,

g) az állás betöltésének időpontját, valamint

h) a pályázathoz csatolandó okiratok felsorolását.

1/B. § (1) A központi felvételi esetében a pályázatot - amennyiben a pályázó több álláshelyre is pályázik, a sorrend megjelölésével - a Hivatalhoz kell benyújtani. A Hivatal a beérkezett pályázatokról - ideértve a több álláshelyre beadott pályázatokat is - a benyújtási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a kinevezőket. Ha a pályázó az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 14. §-ának (9) bekezdése alapján a felvételi versenyvizsgára (a továbbiakban: versenyvizsga) nem köteles (a továbbiakban: versenyvizsgára nem köteles pályázó), a Hivatal - a pályázó nyilvántartásban szereplő adatainak megküldésével egyidejűleg - e tényre utalással tájékoztatja a kinevezőt a pályázat benyújtásáról. A pályázat elbírálása szempontjából versenyvizsgára nem köteles pályázónak kell tekinteni azt is, aki a pályázat benyújtásának időpontjában bírósági fogalmazói kinevezéssel rendelkezik.

(2) A bírósági felvételi esetében a pályázatot a pályázónak a kinevezőhöz kell benyújtania, aki a versenyvizsgára köteles pályázó pályázatát a benyújtási határidő leteltét követő 3 munkanapon belül továbbítja a Hivatal részére. Ha versenyvizsgára nem köteles pályázó nyújtott be pályázatot, a kinevező erről - a pályázó nyilvántartásban szereplő adatainak bekérésével egyidejűleg - tájékoztatja a Hivatalt.

(3) A versenyvizsgát a Hivatal a benyújtási határidőtől számított 45 napon belül bonyolítja le. A vizsga eredményéről a Hivatal - a pályázó pályázati anyagának, pontszámának, valamint a sikeres vizsgához szükséges minimumpontszámnak és az elérhető maximumpontszámnak a megküldésével - a vizsga letételét követő 15 napon belül értesíti a kinevezőt. Ha a pályázó több álláshelyre is pályázott, a Hivatal haladéktalanul beszerzi a sikeres vizsgát tett pályázó nyilatkozatát, hogy kíván-e változtatni a korábban általa megjelölt sorrenden, és a vizsga letételét követő 15 napon belül erről is értesíti a kinevezőt.

(4) A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga célja, hogy felmérje a pályázónak a jogi problémák felismerésére, eldöntésére, illetve álláspontjának megfogalmazására vonatkozó képességét. A szóbeli vizsgán a pályázónak az általános jogi műveltségéről, szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességéről kell számot adnia. Szóbeli vizsgára az a pályázó bocsátható, aki az írásbeli vizsgán elérhető pontszám több mint 50%-át megszerezte.

(5) A szóbeli vizsgát a pályázónak egy 3 főből álló vizsgabizottság előtt kell letennie. A vizsgabizottság tagjait a Hivatal vezetője a Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjaiból esetenként jelöli ki. A Felvételi Versenyvizsgabizottság tagjait az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nevezi ki 5 évre. A kinevezés - az érintett beleegyezésével - az eredeti kinevezés időtartamával meghosszabbítható.

(6) Az eredményesen letett vizsgáról a Hivatal az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, amelyet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak. A tanúsítványt a vizsgabizottság a Hivatal körbélyegzőjével látja el.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a Hivatal a tanúsítványt pótolja.

(8) A versenyvizsga tartalmának, értékelésének és lebonyolításának, valamint a Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjai kinevezésének részletes szabályait az OIT határozza meg.

1/C. § (1) A kinevező, amennyiben

a) valamely pályázó versenyvizsgára köteles, a Hivatal 1/B. § (3) bekezdésében foglalt értesítésétől,

b) kizárólag versenyvizsgára nem köteles pályázó nyújtott be pályázatot, a pályázó nyilvántartásban szereplő adatainak megérkezésétől

számított 30 napon belül dönt a pályázat elbírálásáról. Ennek során a sikeres versenyvizsgát tett pályázót meghallgathatja.

(2) A kinevező a pályázat elbírálásától számított 2 munkanapon belül tájékoztatja a Hivatalt a kinevezni kívánt pályázóról. A több álláshelyet is megjelölő, sikeres versenyvizsgát tett pályázó kinevezéséről elsőként az első helyen megjelölt bíróság elnöke jogosult dönteni, melyről a Hivatalt és a pályázót az elbírálástól számított 2 munkanapon belül értesíti. A döntés tartalmáról a Hivatal a sorrendben megjelölt további bíróság(ok) elnökeit az értesítéstől számított 2 munkanapon belül tájékoztatja."

3. §

Az R. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A joggyakorlat helye szerinti bíróság - helyi bíróság esetében a megyei (fővárosi) bíróság - elnöke a fogalmazó képzésére megfelelő elméleti felkészültséggel és gyakorlattal rendelkező joggyakorlatot vezető bírót jelöl ki.

(2) A joggyakorlat helye szerinti bíróság elnöke a joggyakorlatot vezető és a fogalmazó képzésében részt vevő bíró számára külön díjazást vagy munkaidő-kedvezményt állapíthat meg."

4. §

Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogalmazó joggyakorlatával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megtartásáért a munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke és annak a bíróságnak az elnöke, ahol a fogalmazó a joggyakorlatát tölti, együttesen felel."

5. §

Az R. e rendelet mellékletével egészül ki, és ezzel egyidejűleg az R mellékletének "Melléklet a 11/1999. (X. 6.) IM rendelethez" címe "2. számú melléklet a 11/1999. (X. 6.) IM rendelethez" címre módosul.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. április 20-a után kiírt bírósági felvételi pályázatok alapján történő kinevezésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 9. §-a (1) bekezdésének első mondatában a "(melléklet) " szövegrész helyébe a "(2. számú melléklet) " szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében és 12. §-ának (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) ", 8. §-ának (4) bekezdésében pedig a "megyei" szövegrész.

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 43/2007. (VIII. 31.) IRM rendelethez

" 1. számú melléklet a 11/1999. (X. 6.) IM rendelethez

Felvételi Versenyvizsga-bizottság
............../200........ szám
Tanúsítvány
A Felvételi Versenyvizsga-bizottság tanúsítja, hogy
aki.....................................................................,................ év ......................... hó .......... napján született, a bírósági
fogalmazói kinevezéshez szükséges felvételi versenyvizsgát ............... év ........................ hó ......... napján letette.
.........................................,............. év................................... hó ........... nap.
a vizsgabizottság elnöke
a vizsgabizottság tagjaa vizsgabizottság tagja
P.H."
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére