44/2007. (III. 14.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2.2. Gázellátási Közüzemi Szabályzat része a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Részszámlázásos módszer alkalmazása esetén a közüzemi szolgáltató - a fogyasztónak (vagy a számla kiegyenlítését vállaló fizetőnek) a végszámla kiállítását követő 30 napon belül benyújtott írásbeli kérelmére - köteles a fogyasztó (vagy a számla kiegyenlítését vállaló fizető) részére a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül megfizetni a végszámlában kimutatott túlfizetés összegét."

2. §

Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök