60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által végzett szállításokra. "

2. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendeletben meghatározott ellenőrzést a külön jogszabályban* meghatározott hatóságok végzik. "[1]

3. §

Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 4. §-ában meghatározott külső határon az ellenőrzésnek minden járműre ki kell terjednie. "

4. §

A R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az eljáró hatóság - az éves jelentés összeállításához - tájékoztatja az NKH Központi Hivatalát a szabálytalanság miatt tett büntető feljelentésről, illetve a külön jogszabály* alkalmazásával kivetett bírságról. "[2]

5. §

Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] * A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (11) bekezdés.

[2] * A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés.