65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet

az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. beszerzési eljárás: az e rendeletben meghatározott kétlépcsős eljárás (versenypárbeszéd), keretmegállapodásos eljárás, azonnali eljárás, könnyített eljárás; "

(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő 15/A. ponttal egészül ki:

"15/A. írásbeli konzultáció: írásbeli egyeztetés az e rendelet 4/C. számú mellékletében meghatározott feltételek összességéről; "

(3) A Korm. rendelet 2. §-a a következő 20/A. ponttal egészül ki:

"20/A. részvételi dokumentáció: az ajánlatkérő által a kétlépcsős eljárás, illetve a versenypárbeszéd részvételi szakaszában a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásának érdekében készíthető, egyebek mellett a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezetet, valamint a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki követelményeket tartalmazó dokumentum; "

(4) A Korm. rendelet 2. §-a a következő 23. ponttal egészül ki:

"23. teljesítési segéd: az a cég, akit az alvállalkozó a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés teljesítése céljából vesz igénybe, továbbá az is, akinek a közreműködése - akár a beszerzési eljárás alapján létrejött szerződés megkötését megelőzően is - hozzájárul ahhoz, hogy az alvállalkozó a nyertes ajánlattevővel kötött szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, feltéve hogy a teljesítési segéddel akár közvetlen, akár a szerződési láncolat távolabbi résztvevőjeként közvetett szerződéses jogviszonyban áll. "

2. §

A Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ahol e rendelet vagy e rendelet alapján az ajánlatkérő a beszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. A közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű beszerzések esetében az ajánlatkérő azonban előírhatja az igazolás hiteles másolatban történő benyújtását is. A hatósági igazolásban meg lehet jelölni, hogy azt "a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárásban való felhasználás céljára" állították ki, a beszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül. "

3. §

A Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Az ajánlatkérőnek a részvételi, illetőleg az ajánlattételi felhívásban rendelkeznie kell arról, hogy a beszerzési eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja-e, továbbá milyen körben biztosítja azt. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott beszerzésekre irányuló eljárások esetében az ajánlatkérő legalább egy alkalommal köteles biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.

(2) Ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét és az ajánlatok, részvételre jelentkezések vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat, illetve részvételre jelentkezés részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal vagy részvételre jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlattételi, illetőleg részvételi felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja.

(3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, illetőleg részvételre jelentkezőt, megjelölve a hiánypótlási határidőt, továbbá ajánlatonként, részvételi jelentkezésenként a hiányokat.

(4) Az ajánlattevő, illetőleg részvételre jelentkező a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlattételi, részvételi felhívásban szereplő körben.

(5) A hiánypótlást követően az ajánlatkérő jogosult szükség esetén akár több alkalommal is újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok) ban nem szereplő hiányt észlelt és ezt az ajánlattevő, részvételre jelentkező a (4) bekezdés alapján sem pótolta.

(6) Ha az ajánlatkérő több hiánypótlást biztosít, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

(7) A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatnak, illetőleg részvételre jelentkezésnek az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban meghatározott, értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosítását, továbbá a hiánypótlás során az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező új közösen ajánlatot tevő, részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozó megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatot, részvételre jelentkezést, továbbá a korlátozott körű hiánypótlás kizárólag az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlati elemekkel összefüggő, illetőleg a részvételi felhívásban meghatározott körű hiányokra terjedhet ki.

(8) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka) t követően - adott esetben - a benyújtott ajánlattételi, illetve részvételre jelentkezési példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat, részvételre jelentkezés tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlattételi, illetőleg részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. "

4. §

A Korm. rendelet 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Ha az árubeszerzés több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. "

5. §

A Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor a következőket kell figyelembe venni:

a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat;

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat;

c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.

(3) Ha a szolgáltatás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. "

6. §

A Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A keretmegállapodás becsült értéke a megállapodás alapján az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke. "

7. §

A Korm. rendelet 13. §-a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt cég írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben - csatolni kell az érintett cég nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként (távolmaradási nyilatkozat). "

8. §

A Korm. rendelet 13. §-át követően a következő alcímmel és 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:

"A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása és teljesítése

13/A. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

13/B. § (1) Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítését meghaladó mértékben teljesítési segédet.

(2) Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt cég közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a beszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. "

9. §

(1) A Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beszerzési eljárás kétlépcsős eljárás (versenypárbeszéd), keretmegállapodásos eljárás, azonnali eljárás, könnyített eljárás lehet. "

(2) A Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Azonnali eljárást lehet tartani a rendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetén, ha]

"i) olyan új építési beruházásra, illetőleg szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítésére, feltéve hogy az új építési beruházás, illetőleg szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést a kétlépcsős eljárásban megkötötték, és a kétlépcsős eljárás részvételi felhívásában az ajánlatkérő jelezte, hogy azonnali eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi kétlépcsős eljárásban az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás, illetőleg szolgáltatás becsült értékét is; ilyen beszerzési eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. "

10. §

A Korm. rendelet 15. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beszerzési eljárásban - az 56/A. § (6) bekezdése, a 61/D. § (3) bekezdése szerinti eset és az azonnali eljárás kivételével - az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. "

11. §

A Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki]

"g) a rendelet hatálya alá tartozó korábbi beszerzési eljárásban történő ajánlattételhez rendelkezésére bocsátott összes okmányt a 60. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 31. napig nem szolgáltatja vissza. "

12. §

A Korm. rendelet 20. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:]

"d) a 17. § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek árubeszerzés esetében a IX B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot; "

13. §

A Korm. rendelet 22. §-a (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A jegyzékbe bekerült cég minden, a jegyzékbe való bekerülést követő, illetve az e rendelet szerinti beszerzési eljárások során végrehajtott nemzetbiztonsági ellenőrzést követő 12. hónap utolsó napjáig köteles az előzetes minősítési kérdőívet ismét kitölteni, és azt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatnak megküldeni. "

14. §

A Korm. rendelet 23. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az ilyen jegyzékbe kerülésről, illetve az abba történő felvétel elutasításáról a többi nemzetbiztonsági szolgálatot is értesíteni kell. "

15. §

A Korm. rendelet 25. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A kétlépcsős eljárás során a 26-61. § szerinti eljárás, valamint versenypárbeszéd folytatható le. "

16. §

A Korm. rendelet 27. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a részvételi dokumentáció a részvételi felhívás megküldésének napjától kezdve a részvételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. "

17. §

A Korm. rendelet 29. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a részvételi szakaszba meghívott cég a meghívástól számítva 12 hónapnál nem régebben megkezdett e rendelet szerinti beszerzési eljárás részvételi szakaszában eredményesen vett részt a beszerzést kiíró ajánlatkérőnél, az igazolások helyett elegendő a cég nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérőnél lévő igazolások tartalma továbbra is megfelel a valóságnak. "

18. §

A Korm. rendelet 30. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni]

"b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat és teljesítési segédeket. "

19. §

A Korm. rendelet 33. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A részvételi határidőt rövidíteni nem lehet. "

20. §

A Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:

"56/A. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatok 55. § (4) és (5) bekezdése szerinti értékelését követően tárgyalást kezdeményezhet, ha

a) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, vagy

b) a 48. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bírálati szempont alapján történő értékelés alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat magasabb ellenszolgáltatást tartalmaz, mint a következő legkedvezőbb, legfeljebb két ajánlat,

c) az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több érvényes ajánlat azonos összegben tartalmazza,

d) az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, de az összességében legelőnyösebb ajánlat az 55. § (5) bekezdése alkalmazásával sem állapítható meg.

(2) Ha az ajánlatkérő tárgyalást kezdeményez, az első három legkedvezőbb ajánlatot tevőt kell tárgyalásra felhívni. Ha az érvényes ajánlattevők száma ennél kevesebb, mindkét vagy az egyetlen érvényes ajánlatot tevőt kell tárgyalásra felhívni. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó, az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben pedig az azonos összpont-számmal értékelt érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket kell tárgyalásra felhívni.

(3) A tárgyalásra való felhívást egyidejűleg, írásban kell megküldeni az érintett ajánlattevőknek. A felhívásban az ajánlatkérőnek meg kell adnia a tárgyalás kezdeményezésének indokát, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját is. A felhívásban az ajánlatkérő újabb ajánlat - tárgyalás nélküli - adott határidőn belüli megtételére is felhívhatja az érintett ajánlattevőket.

(4) A tárgyalás, illetőleg az újabb ajánlattétel kezdeményezéséről - a felhívás megküldésével egyidejűleg - az összes ajánlattevőt egyidejűleg, írásban kell tájékoztatni.

(5) A tárgyalás, illetőleg újabb ajánlattétel kizárólag az ajánlat módosítására irányulhat. Az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell érvényesnek tekinteni. A tárgyalásra egyebekben a 65. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(6) A tárgyalás során nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek a 15. § (1) bekezdés szerinti ajánlati kötöttsége. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésével jön létre. Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést az ajánlattételi felhívásnak, illetőleg az ajánlattételi dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalma szerint kell megkötni. "

21. §

A Korm. rendelet 60. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben az ajánlattevő az (l)-(3) bekezdés szerinti határidőben a korábbi beszerzési eljárásban történő ajánlattételhez rendelkezésére bocsátott összes okmányt nem küldi vissza az ajánlatkérőnek, az ajánlatkérő a 16. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti jogkövetkezményre való figyelemfelhívással egyidejűleg felszólítja az összes okmány visszaszolgáltatására, valamint a felszólítással egyidejűleg e tényről az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot haladéktalanul értesíti. Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a mulasztó cég irányadó jegyzéken való szerepeltetését az értesítés kézhezvételének napjától mindaddig felfüggeszti, amíg az okmányokat az ajánlattevő vissza nem szolgáltatja. Az okmányok visszaszolgáltatásának tényéről az ajánlatkérő az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot haladéktalanul tájékoztatja. "

22. §

A Korm. rendelet a 61. §-át követően a következő új 1/A. és 1/B. Címmel és 61/A-61/M. §-sal egészül ki:

"I/A. Cím

A VERSENYPÁRBESZÉD

61/A. § (1) Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha

a) a beszerzés tárgyára vonatkozó részvételi dokumentáció műszaki tartalmának meghatározására nem, vagy nem a kétlépcsős eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg

b) a szerződés típusának, vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a kétlépcsős eljárásban szükséges részletességgel képes.

(2) Az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennállása nem eredhet az ajánlatkérő mulasztásából.

(3) A versenypárbeszédben a 26-61. §-ban foglaltakat a 61/B-61/G. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

61/B. § (1) A versenypárbeszédben az ajánlatok bírálati szempontja kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.

(2) A versenypárbeszédben az ajánlatkérő és egy vagy több részvételre jelentkező közötti párbeszéd arra irányul, hogy az ajánlatkérő képes legyen a szerződéskötéshez szükséges részletességgel meghatározni a 61/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az ajánlatkérőnek a párbeszéd során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni.

A részvételi szakasz

61/C. § A versenypárbeszéd a 3/A. számú melléklet szerinti részvételi felhívás megküldésével indul. A részvételi dokumentációnak a beszerzés tárgyának, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását olyan mértékben kell tartalmaznia, ahogyan az ajánlatkérő erre képes. A 48. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti módszer részletes ismertetése az ajánlattételi felhívásban is megadható.

Az ajánlattételi szakasz

61/D. § (1) Az ajánlatkérő az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó és alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást a 4/A. számú melléklet szerinti adattartalommal küldi meg. Az ajánlattevők először megoldási javaslatokat készítenek, amelyekről az ajánlatkérő - az ajánlattételi felhívás szerint egy vagy több fordulóban - párbeszédet folytat velük. Az ajánlattevők ezt követően teszik meg végső ajánlatukat, amelyeket az ajánlatkérő a 46. § (9) bekezdése szerint elbírál.

(2) A megoldási javaslatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő előzetes ajánlatát arra az esetre nézve, ha az általa javasolt műszaki, jogi, illetőleg pénzügyi feltételekkel kellene a szerződést teljesíteni, továbbá

b) annak meghatározását, hogy megoldási javaslatából mely információk közölhetők a többi ajánlattevővel a párbeszéd során,

c) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő hozzájárul-e megoldási javaslatának a beszerzés tárgyára vonatkozó követelmények kialakítása során történő teljes vagy részleges felhasználásához.

(3) A versenypárbeszédben a végső ajánlat megtételéig nem áll fenn az ajánlattevő, illetőleg az ajánlatkérő ajánlattételi kötöttsége. Ez azonban nem járhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a beszerzés megkezdésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé versenypárbeszéd alkalmazását.

61/E. § (1) A párbeszédek egy vagy több fordulóban is lefolytathatóak. Többfordulós párbeszéd esetében az ajánlatkérő jogosult csak azokat az ajánlattevőket meghívni a további forduló(k) ra, akik az első, illetőleg a megadott fordulóban a részvételi felhívásban a 48. § (3) bekezdése tekintetében meghatározott körülmények alapján a legkedvezőbb megoldási javaslatot (javaslatváltozatot) tették. Az ajánlattevők száma azonban az utolsó tárgyalási fordulót követően sem lehet háromnál kevesebb.

(2) Az eltérő javaslatot adó ajánlattevők megoldási javaslatait is a 48. § (3) bekezdése tekintetében meghatározott körülmények alapján kell összehasonlítani. Ha egy ajánlattevő többváltozatú megoldási javaslatot adott, a különböző megoldásjavaslat-változatokat önálló javaslatnak kell tekinteni, és az ajánlatkérő jogosult a továbbiakban az ajánlattevő egy-egy megoldási javaslatát a párbeszéd további fordulójára (fordulóira) nem meghívni.

(3) Ha egy ajánlattevő megoldási javaslata nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek vonatkozásában a 61/A. § (1) bekezdése szerinti körülmények közül meg nem határozottakra nézve az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevők javaslatát kérte, az ajánlatkérő a megoldási javaslatot vagy annak változatát érvénytelenné nyilvánítja, ebben az esetben az 54. § (1) bekezdése szerint köteles eljárni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további párbeszéd során az ajánlatkérő nem módosíthatja feltételeit, az ajánlattevők pedig a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak azonos vagy kedvezőbb megoldási javaslatot adhatnak.

(5) Az ajánlatkérőnek minden egyes párbeszédről jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a párbeszéd következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a párbeszéd befejezését követő két munkanapon belül) az érintett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részére egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül részére meg kell küldeni.

61/F. § (1) A párbeszédek lezárását követően az ajánlatkérő egyidejűleg írásban felszólítja az utolsó fordulóban részt vett összes [egyfordulós párbeszéd esetén az összes alkalmas és a 61/E. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó] ajánlattevőt végső ajánlatának megtételére.

(2) Az ajánlatkérő, ha a 61/D. § (2) bekezdésének c) pontja szerint minden ajánlattevő hozzájárult, jogosult a végső ajánlat készítéséhez egy vagy több megoldási javaslat teljes vagy részleges felhasználásával új részvételi dokumentációt készíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, amennyiben azt a beszerzés tárgyára vonatkozó részvételi dokumentáció műszaki tartalmának vagy az egyéb szerződéses feltételek módosításának mértéke indokolttá teszi, az ajánlatkérő jogosult a részvételi felhívásban meghatározott elbírálási részszempontok vagy súlyszámaik módosítására. A módosítás indokolását a végső ajánlat készítéséhez adott dokumentációban meg kell adni. E feltételek hiányában az aján-lattevők korábbi megoldási javaslatukat véglegesítve tesznek végső ajánlatot.

61/G. § (1) A végső ajánlattételre történő felszólításban közölni kell a végső ajánlattétel határidejét, az ajánlatok benyújtásának helyét, bontásának időpontját.

(2) A végső ajánlattételre történő felszólításnak - 61/F. § (2) bekezdése szerinti esetben - tartalmaznia kell a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos adatokat is.

(3) Az ajánlattevő akkor is jogosult ajánlatot tenni, ha az ajánlatkérő olyan javaslatot használt fel az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítéséhez, amelyet nem ő tett.

(4) A végső ajánlat az 51. § (2) bekezdésében és a 61/E. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően érvénytelen akkor is, ha az abban szereplő megoldási mód nem felel meg a dokumentációban meghatározott követelményeknek.

I/B. Cím

A KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS

Az eljárás két része

61/H. § (1) A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő(k) a 26-61. § szerinti kétlépcsős eljárást köteles(ek) alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott beszerzési tárgyra kér ajánlato(ka) t és köt szerződést az adott beszerzés(ek) megvalósítására.

(2) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel, illetve több ajánlattevővel köthető. Az ajánlatkérő a 61/I. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az első rész végén köteles az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján az ajánlattevőket rangsorolni.

(3) A több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító részvételi felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a 48. § (1) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámát, amelynek legfeljebb felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A keretszámnak a beszerzés tárgyához, az eljárás sajátos jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a valódi versenyt. A keretszámnak legalább három ajánlattevőt kell magában foglalnia. Az azonos ajánlatok elbírálására az 56/A. § nem alkalmazható. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell kötni.

(4) A több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetében, a keretmegállapodásos eljárás első része - az 58. §-ban foglaltakon túl - akkor is eredménytelen, amennyiben az érvényes ajánlatot benyújtók száma nem éri el a hármat.

(5) A keretmegállapodásnak a 4. számú melléklet szerinti ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell az adott időtartam alatt annak alapján kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen a beszerzések tárgyát és az ellenszolgáltatás mértékét. A keretmegállapodás több különböző beszerzési tárgyra is vonatkozhat.

(6) Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződés(ek) időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.

(7) Tilos versenykorlátozási céllal alkalmazni a keretmegállapodásos eljárást.

61/I. § (1) Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részét követően jogosult a keretmegállapodásban meghatározott mennyiség, valamint beszerzési tárgy(ak) egy-egy részére (a továbbiakban: adott beszerzés) a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül az eljárás második részében több szerződést kötni. A beszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét.

(2) Az ajánlatkérő az egy ajánlattevővel a 61/H. §-nak megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján az adott beszerzés(ek) megvalósítása érdekében - írásbeli konzultációt követően - köt szerződést a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel.

(3) Az ajánlatkérő a több ajánlattevővel a 61/H. §-nak megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján az adott beszerzés(ek) megvalósítása érdekében

a) a keretmegállapodásban meghatározott feltételek alkalmazásával a verseny újbóli megnyitása nélkül - írásbeli konzultációt követően - köthet szerződés(eke) t az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján a beszerzés meghatározott része vonatkozásában az első helyen rangsorolt, illetőleg amennyiben az első helyen rangsorolt ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, az eljárás első része eredményének kihirdetésekor a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, feltéve hogy a keretmegállapodás az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét tartalmazza;

b) közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küld a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek, amennyiben a keretmegállapodás nem tartalmazza az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét.

61/J. § (1) Az ajánlatkérő, amennyiben a keretmegállapodást csak egy ajánlattevővel kötötte vagy a 61/I. § (3) bekezdésének a) pontját alkalmazza, az ajánlattevőket a 4/C. számú melléklet alkalmazásával írásbeli konzultációra hívja fel.

(2) A keretmegállapodásos eljárás második részében nem érvényesül az ajánlattételi határidő 47. § (1) bekezdés szerinti legrövidebb időtartama, de a határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételéhez.

(3) Az ajánlatkérő a konzultációra szóló felhívásban szükség szerint felhívhatja az ajánlattevőt a keretmegállapodás első részében tett ajánlata kiegészítésére.

(4) A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultációra szóló felhívásban, az ajánlatban és a konzultáció során lényegesen nem lehet módosítani. Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ajánlatnak az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokkal összefüggő tartalmi elemeire vonatkozóan [48. § (3) bekezdésének a) pontja] csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

(5) Az ajánlatkérő az eljárás második része(i) eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlattevőket egyidejűleg, írásban köteles tájékoztatni.

61/K. § (1) A 61/I. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az ajánlattételi felhívást a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban a 4/B. számú melléklet szerinti adattartalommal kell megküldeni. Más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.

(2) Az ajánlatkérő akkor alkalmazhat az eljárás első részében alkalmazottól eltérő bírálati szempontot vagy részszempontot, amennyiben az eljárás első részében - az eljárást megindító részvételi felhívásban vagy a dokumentációban - azt előírta, és amelyet egyben a keretmegállapodás tartalmaz. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az eljárást megindító részvételi felhívásban vagy a dokumentációban és a keretmegállapodásban rögzíteni kell a 48. § (3) és (4) bekezdése szerinti szempontokat is.

(3) Az ajánlatokat írásban kell benyújtani.

61/L. § Az ajánlatkérő nem köteles írásbeli konzultációra szóló vagy ajánlattételi felhívást küldeni, ha a keretmegállapodás megkötését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés(ek) megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes.

61/M. § (1) Alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzés esetén, amennyiben a beszerzés tárgyára egyidejűleg több ajánlatkérőnek kellene beszerzési eljárást lefolytatnia és a beszerzés műszaki, biztonsági szempontból egységes rendszer szolgáltatásának igénybevételére irányul, a Kormány döntése alapján a (4) és (5) bekezdés szerinti eltérésekkel e rendelet szerinti keretmegállapodásos eljárás folytatható le.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében kijelöli a beszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt, a beszerzéshez kötelezően csatlakozók, valamint a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek körét, továbbá azt a kört, amelynek a csatlakozást, illetve a szolgáltatás igénybevételét még lehetővé teszi.

(3) A keretmegállapodás tartalmát az érintett szervezetek megrendeléseik tartalmának megállapításához megismerhetik és kötelesek azt a vonatkozó titokvédelmi jogszabályok szerint kezelni. A (2) bekezdés szerinti szervezetek a kijelölt ajánlatkérő részére kötelesek a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges adatokat szolgáltatni.

(4) A (2) bekezdés szerinti szervezetek a keretmegállapodás terhére történő megrendeléssel valósíthatják meg beszerzésüket, illetve elégíthetik ki igényeiket. A megrendelés nem lehet ellentétes a keretmegállapodással. A beszerzéshez kötelezően nem csatlakozó, valamint a szolgáltatás igénybevételére nem kötelezett, de jogosult szervezetek - az ajánlattevőként szerződött fél hozzájárulásától függően - a keretmegállapodás alapján megrendeléssel élhetnek.

(5) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, illetőleg jogosultak körét;

b) a keretmegállapodás megkötésének előzményeit (hivatkozást a lefolytatott beszerzési eljárásra), a beszerzés tárgyát és becsült mennyiségét, továbbá időbeli hatályát;

c) a beszerzés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket;

d) az ellenszolgáltatás pénzbeli értékét és megfizetésének módját, idejét;

e) arra vonatkozó kikötést, hogy az igénybe vevő a beszerzést, a keretmegállapodás alapján a szolgáltatás (ok) igénybevételéről szóló megrendeléssel valósítja meg;

f) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos részletes feltételeket, különösen a teljesítési határidőt;

g) a szerződésszegésért való felelősség szabályait, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeit;

h) a keretmegállapodással és a megrendeléssel kapcsolatos adatszolgáltatási, adatkezelési kötelezettségeket;

i) a megrendelési formanyomtatványt. "

23. §

(1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, egyidejűleg a Korm. rendelet az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 1/A. és 1/B. számú melléklettel egészül ki.

(2) A Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) A Korm. rendelet az e rendelet 4. számú melléklete szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.

(4) A Korm. rendelet az e rendelet 5. számú melléklete szerinti 4/A-4/C. számú melléklettel egészül ki.

(5) A Korm. rendelet 5. számú melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:

"10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: "

24. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Korm. rendelet 6/A. §-a, 33. §-ának (5) bekezdése, 38. §-a, valamint az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2006. (I. 20.) Korm. rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Korm. rendelet 13. §-a (5) bekezdésében a "az (1) és (3) vagy (4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "az (1), (3) és (4) vagy (7) bekezdésben" szövegrész, 22. §-ának (2) bekezdésében a "45 napon belül" szövegrész helyébe az "55 napon belül" szövegrész, 33. §-ának (1) bekezdésében a "húsz napnál rövidebb" szövegrész helyébe a "tíz napnál rövidebb" szövegrész, 47. §-ának (1) bekezdésében a "huszonegy napnál rövidebb" szövegrész helyébe a "tizennégy napnál rövidebb" szövegrész, 3-6. számú mellékletének 1. pontjában a "Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon és telefax száma: " szövegrész helyébe a "Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe: " szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Előzetes cégminősítési kérdőív

A jegyzékbe jelentkezőnek (a továbbiakban: cég) a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre - az eredetivel azonos sorrendben, a kérdések sorszámára való hivatkozással - kell választ adnia, adatot szolgáltatnia. Ez történhet a kérdőív írógéppel vagy nyomtatott betűvel történő kitöltésével, illetve külön dokumentáció összeállításával, amelyhez a szükséges hivatkozásokkal mellékletek, kiegészítő dokumentációk, magyarázatok és tájékoztatás is csatolhatók.

Az előzetes minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat kijelenti, hogy a kérdőív kitöltésével tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

1. A cégre vonatkozó általános azonosító adatok
1. 1. cégszerű megnevezés a cégforma megnevezésével: ......................................................................................................
1. 2. A cég tevékenységi köre, TEÁOR kódjai és azok megnevezése (a legjellemzőbb tevékenységi kör megjelölésével): ...........................................................................................................................................................................
1. 3. A cég székhelye: ..................................................................................................................................................................
1. 4. A cég alapításának kelte: ....................................................................................................................................................
1. 5. A cégbírósági bejegyzés helye, kelte, száma: .................................................................................................................
1. 6. Jogelőd neve, címe, alapításának ideje: ............................................................................................................................
1. 7. A cég jegyzett tőkéje: ...................................................................................................................................................... Ft
1. 8. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok feltüntetésével: .......................................................... .%
- magyar állami tulajdon (ÁPV Rt): ...................................................................................................................................... .%
- önkormányzati tulajdon: ...................................................................................................................................................... %
- magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona: .............................................................................................. %
- külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona: ............................................................................................. .%
- valamennyi cégtulajdonos neve, anyja neve, születési helye, ideje (év, hónap, nap) bel- és külföldi címe:
- Magyarországon bejegyzett társaság tulajdonaránya: .................................................................................................. %
- külföldön bejegyzett társaság tulajdonaránya: ............................................................................................................... .%
- dolgozói (alkalmazotti) tulajdonaránya: ............................................................................................................................ %
- egyéb (megnevezve): ........................................................................................................................................................... %
Összesen: ........................................................................................................................................................................... 100%
1. 9. A cég érdekeltségei más vállalkozásokban (név, cím, részesedés): ............................................................................
1. 10. Számlavezető bank(ok) megnevezése és a bankszámlaszám(ok): ..............................................................................
1. 11. Bankinformáció(k): ............................................................................................................................................................
1. 12. A cég adószáma: ...............................................................................................................................................................
2. A cég vezetésére vonatkozó információk
A cég valamennyi vezető tisztségviselőjének személyes adata:
- Név (születési név): ..................................................................................................................................................................
- Születési hely és idő: ................................................................................................................................................................
- Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
- Lakcíme: ......................................................................................................................................................................................
- Jelenlegi tisztsége: ....................................................................................................................................................................
- Iskolai végzettsége: ..................................................................................................................................................................
- Szakirányú végzettsége: ..........................................................................................................................................................
- A cégnél alkalmazásban állás ideje: .......................................................................................................................................
- Vezetői gyakorlata: ...................................................................................................................................................................
- A cég által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a beszerzések irányításában és szervezésében résztvevő(k) adatai: .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
- Cégbeli elérhetősége (telefon, e-mail): ...................................................................................................................................
- Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat) a 31. § (3) bekezdés alapján: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
3. A 12 hónapnál nem régebbi, a rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás részvételi szakaszában történő eredményes részvétel(ek) megjelölése az ajánlatkérő feltüntetésével: ................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Kelt: ......................., év.....hó.....nap
P. H.
………………………..
cégszerű aláírás"

2. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

"1/A. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
A .................................................................................. cég vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy
1. Kijelentem, hogy az előzetes cégminősítési kérdőívben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. A cég Magyarországon a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, egyéb: .........................................
3. Kijelentem, hogy a cégnek a cég székhelye szerint illetékes országban az állammal, önkormányzatokkal szembeni kötelezettségeinek eleget tesz, 60 napon túli köztartozása [társadalombiztosítási, adó, adók módjára behajtható egyéb (illeték), valamint vám stb. tartozás] nincs.
4. Kijelentem, hogy a cég ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincsen folyamatban.
5. Kijelentem, hogy a cégnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
6. Hozzájárulok ahhoz, hogy az előzetes cégellenőrzés során az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat a cég székhelyén, illetve telephelyén vizsgálatot folytasson, amelyhez minden segítséget megadok.
7. Tudomásul veszem, hogy az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat által készített nemzetbiztonsági szakvélemény ellen fellebbezésnek helye nincs.
8. A cég irányadó jegyzékbe kerülése esetén adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek.
Kelt: ..........................., év ........... hó.......... nap
P. H.
……………………..
cégszerű aláírás"

"1/B. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
A............... .........................................................................................cég vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy
1. Az általam képviselt cég a Magyar Köztársaság területén közbeszerzési eljárástól nincs eltiltva.
2. A cég a korábbi 5 évnél nem régebben lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattételkor hamis adatszolgáltatás miatt közbeszerzési eljárásból kizárva nem lett.
3. A cég közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási vagy bírósági határozat nem állapította meg.
4. A számlavezető banknál vagy bankoknál a cég számláján a pénzforgalom rendszeres, a hitelezők sorban állása nem fordult elő, a cég a fizetési kötelezettségének eleget tesz.
5. A cég üzletviteli körében 5 évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági ítéletben, jogerős-versenyfelügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.
Kelt: ..........................., év ........... hó.......... nap
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás"

3. számú melléklet a 65/2007. (IV 3.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Adatlap pénzügyi, gazdasági és adatbiztonsági ellenőrzéshez

A részvételre jelentkezőnek (a továbbiakban: cég) a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre - az eredetivel azonos sorrendben, a kérdések sorszámára való hivatkozással - kell választ adnia, adatot szolgáltatnia. Ez történhet a kérdőív írógéppel vagy nyomtatott betűvel történő kitöltésével, illetve külön dokumentáció összeállításával, amelyhez a szükséges hivatkozásokkal mellékletek, kiegészítő dokumentációk, magyarázatok és tájékoztatás is csatolhatók.

A kérdőív feldolgozását végző nemzetbiztonsági szolgálat kijelenti, hogy a kérdőív kitöltésével tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

1. A cégre vonatkozó általános információk (azonosító adatok)
1. 1. cégszerű elnevezés a cégforma megjelölésével:................... .......................................................................................................
1. 2. A cég tevékenységi köre, TEÁOR kódjai és azok megnevezése (a legjellemzőbb tevékenységi kör megjelölésével):
1. 3. A cég székhelye: ....................... .......................................................................................................................................................
1. 4. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok feltüntetésével: ............. ............................................................%
- magyar állami tulajdon (ÁPV Rt):................................. ....................................................................................................................%
- magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona:........................... .................................................................................%
- külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona: ............................. ...............................................................................%
- valamennyi cégtulajdonos neve, anyja neve, születési helye, ideje (év, hónap, nap) bel- és külföldi címe:
- Magyarországon bejegyzett társaság tulajdonaránya: ........................... .....................................................................................%
- külföldön bejegyzett társaság tulajdonaránya:............................. ................................................................................................%
- dolgozói (alkalmazotti) tulajdonaránya: ................................ ..........................................................................................................%
- egyéb (megnevezve):.................................. .......................................................................................................................................%
Összesen:.................................. .......................................................................................................................................................100%
1. 5. A cég valamennyi vezető tisztségviselőjének adatai:
- Név (születési név): ................................ ...............................................................................................................................................
- Jelenlegi tisztsége (a betöltés kezdő időpontjának feltüntetésével): ........................ .....................................................................
- Iskolai végzettsége: ................................. ..............................................................................................................................................
- Szakirányú végzettsége: ............................... ........................................................................................................................................
- A cégnél alkalmazásban állás ideje:.............................. ......................................................................................................................
- Vezetői gyakorlata:................................. ...............................................................................................................................................
2. A cég gazdálkodására vonatkozó pénzügyi, pénzforgalmi (termelési) adatok
2. 1. Mellékletként csatolni kell az előző évi mérleget és ennek kiegészítő melléklete(ke)t.
2. 2. A cég hiteltartozásainak összege: ...................... ........................................................................................................................Ft
2. 3. Elismert kintlévőségek összege: ....................... ..........................................................................................................................Ft
2. 4. Hosszú lejáratú tartozások összege: ....................... ...................................................................................................................Ft
2. 5. Tárgyi eszközök nettó értéke: ....................... ..............................................................................................................................Ft
2. 6. Forgóeszközök állománya: ............ ..................................................................................................................................Ft- ebből pénzeszköz: ................................................ ............................................................................................................................................Ft
2. 7. A tárgyévre tervezett árbevétel (saját és alvállalkozói):............... ..........................................................................................Ft
2. 8. Prognosztizált tárgyévi eredmény: ..................... ........................................................................................................................Ft
2. 9. Folyó évre tervezett szolgáltatások értéke: .................. ............................................................................................................Ft
2. 10. A következő két évre tervezett-szerződéssel már lekötött-szolgáltatások értéke:............... .............................................Ft
2. 11. Foglalkoztatottak összlétszáma:..................... .........................................................................................................................Ft.
2. 12. A cég nyilatkozata arról, hogy az állammal, önkormányzatokkal szembeni kötelezettségeinek eleget tett, köztartozása [társadalombiztosítási, adó, adók módjára behajtható egyéb (illeték), valamint vám stb. tartozás] nincs:
3. A cégre vonatkozó szakmai információk, megrendelő által igazolt referenciák felsorolása szükség szerinti részletezettséggel és mellékletek csatolásával
3. 1. A cég által megbízott, a beszerzési eljárásban részt vevő személy(ek) adatai:
- Név (születési név):................................ ...............................................................................................................................................
- Jelenlegi tisztsége:................................. ................................................................................................................................................
- Iskolai végzettsége: ................................ ...............................................................................................................................................
- Szakirányú végzettsége: ............................... ........................................................................................................................................
- A cégnél alkalmazásban állás ideje: .............................. ......................................................................................................................
- Vezetői gyakorlata: ................................. ...............................................................................................................................................
- A cég által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a beszerzések irányításában és szervezésében részt vevő(k) adatai: ..........................................................................................................................................................................................
....................................................................... ..............................................................................................................................................
- Cégbeli elérhetősége (telefon, e-mail): .............................. .................................................................................................................
- Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat) a 31. § (3) bekezdés alapján: .................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..........................................................................
- A 12 hónapnál nem régebbi, a rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás részvételi szakaszában történő eredményes részvétel(ek) megjelölése az ajánlatkérő feltüntetésével:....................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................................................................
3. 2. Az elmúlt két évben végzett olyan munkák megnevezése, amelyeket a cég fokozott adatvédelmet igénylő megbízók (Magyar Honvédség, katonai vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendőrségi, vám- és pénzügyőrségi, katasztrófavédelmi szervek, büntetés-végrehajtási intézetek, minisztériumok, más országos hatáskörű szervek) részére végzett:
- Munka megnevezése: ................................ ...........................................................................................................................................
- Megrendelő neve:............................... ..................................................................................................................................................
- A szerződés jellege (fővállalkozó, alvállalkozó vagy teljesítési segéd volt-e): ........................ ....................................................
- A referenciát nyújtó szervezet megnevezése, címe az okirat kiállítója nevének és telefonszámának feltüntetésével: ..................................................... .................................................................................................................................................................
3. 3. A cég elmúlt két évben elvégzett munkái közül olyan referenciamunkák felsorolása:
- amelyeket önállóan végzett el,
- ahol biztosítja, hogy előre egyeztetett időpontban az átadott munka megtekinthető.
3. 4. A beszerzési eljárásban a cég részéről vagy képviseletében részt vevő speciális végzettségű vagy tudományos fokozattal rendelkező szakemberei adatai:
(* Amennyiben több ilyen szakembere van, vagy egyiküknek több speciális végzettsége is van, azokat külön-külön kell megadni az alábbiak szerint):.................................... ..............................................................................................................................
Személyes adatok [név, (születési név), születési hely, idő, anyja neve]:....................... ................................................................
Tudományos fokozat vagy speciális végzettség megnevezése: ...................... ................................................................................
Diploma száma:................................ .........................................................................................................................................................
Megszerzésének időpontja: ............................. .......................................................................................................................................
Megszerzésének helye: .............................. .............................................................................................................................................
4. Biztonsági előírások
4. 1. A cég ismertesse azon munkatársak körét személyi adataik [név (születési név), születési hely és idő, anyja neve, irányítószámmal ellátott állandó és ideiglenes (ha van) lakcím] megadása mellett, akik a kérdőív összeállításában, kidolgozásában részt vettek.
4. 2. A kérdőívet kitöltő személy tudomásul veszi, hogy a cég természetes személy tulajdonosai, továbbá a kiírt pályázat megnyerését követően a cég alkalmazottai, a nemzetbiztonsági szolgálat objektumába belépő munkatársai nemzetbiztonsági ellenőrzésen esnek át, amely - 15 évre visszamenőleg - egyaránt kiterjed magánéletükre, életvitelükre, erkölcsi, anyagi (vagyoni) helyzetükre, belföldi és külföldi kapcsolatrendszerükre.
Kelt: ..................., év .....hó ......... nap
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás"

4. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

"3/A. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Részvételi felhívás versenypárbeszédben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

2. a) A választott eljárás: versenypárbeszéd kétlépcsős eljárásban

b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

c) A szerződés időtartama vagy a teljesítés tervezett határideje:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

d) A beszerzési eljárás során az ajánlattevő birtokába adandó adatok legmagasabb titokvédelmi szintje (államtitok, szolgálati titok):

e) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:

f) A 48. § (3) bekezdés szerinti módszer meghatározása:

4. a) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe:

b) Azok megjelölése, akiket az eljárásban való részvételre az ajánlatkérő meg kíván hívni:

c) A részvételi jelentkezés nyelve:

d) A részvételi jelentkezés határideje:

5. A részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági alkalmasságának igazolására kért adatok, tények:

6. A részvételre jelentkezők műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok, tények:

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni:

8. Hiánypótlás:

9. A részvételi szakasz tervezett eredményhirdetési időpontja:

10. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:

11. Egyéb információk: "

5. számú melléklet a 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelethez

"4/A. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Ajánlattételi felhívás versenypárbeszédben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

2. a) A választott eljárás: versenypárbeszéd kétlépcsős eljárásban

b) Hivatkozás a részvételi felhívásra:

c) Az első párbeszéd időpontja és helyszíne:

d) Ha az ajánlatkérő többfordulós párbeszédet tart, a párbeszédek menete, az első, illetőleg a megadott fordulót követő párbeszédre kiválasztott ajánlattevői létszám felső határa:

e) A párbeszéd nyelve:

f) Ha az ajánlatkérő díjazásban kíván egy vagy több ajánlattevőt részesíteni, az erre vonatkozó - általa meghatározott - előírások:

g) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

h) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

3. a) A beszerzés tárgya:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

d) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

e) Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:

4. a) Az ajánlattételi határidő, amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

b) Az ajánlat benyújtásának és felbontásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

e) A szerződéskötés tervezett időpontja:

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

6. Mindazon körülmények felsorolása, melyekről az ajánlatkérő kéri az ajánlattevők javaslatát, és e körülmények tekintetében az ajánlatkérő által igényelt keretek vagy elvárások:

7. Hiánypótlás:

8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai (a részszempontok, a hozzá tartozó súlyszámok és az értékelési módszer leírása):

4/B. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Ajánlattételi felhívás keretmegállapodásos eljárás második részében

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

2. a) A választott eljárás: keretmegállapodásos eljárás

b) Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

d) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

3. a) A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

b) A teljesítés helye:

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

d) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

e) A dokumentáció rendelkezésre állásának módja:

4. a) Az ajánlattételi határidő, amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

b) Az ajánlat benyújtásának és felbontásának címe:

c) Az ajánlattétel nyelve:

d) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

e) A szerződéskötés tervezett időpontja:

5. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

6. Ajánlati kötöttség időtartama:

7. Hiánypótlás:

8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai (a részszempontok, a hozzá tartozó súlyszámok és az értékelési módszer leírása):

4/C. számú melléklet a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Felhívás írásbeli konzultációra keretmegállapodásos eljárásban

1. A választott eljárás: keretmegállapodásos eljárás

2. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

b) Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító részvételi felhívásra:

c) Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

d) Az adott beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

e) A szerződés meghatározása:

f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

g) A teljesítés helye:

h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:

i) Az ajánlattételi határidő, az ajánlattétel nyelve és az ajánlatok benyújtásának címe:

j) Az ajánlat felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

k) A konzultáció folytatásának további szabályai:

l) Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

m) A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja: "

Tartalomjegyzék