74/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 15/B. §-ának (3) bekezdésére, a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Szolgálatok a Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlát érintő kiadások és bevételek teljesítése során a költségvetési támogatás fejezeti elosztási számlára történő visszautalására, a központi beruházásokra, a lakástámogatásra, a tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokra és bevételekre, valamint az Európai Uniós támogatásokra vonatkozó tranzakciós kódokon kívül más tranzakciós kódot nem használnak."

2. §

A Rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Szolgálatok vagyonkezelői szerződéseit a KVI kizárólag a miniszter egyetértésével szüntetheti meg felmondással."

3. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A Szolgálatok főigazgatói a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 63. §-ának (2) bekezdése alapján a miniszter egyetértésével meghatározzák azon ingatlanok körét, amelyek speciális működési kiadásból finanszírozott ingatlannak minősülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokról a Szolgálatok elkülönített nyilvántartást vezetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a Szolgálatok saját hatáskörben értékesíthetik, és amennyiben az így szerzett bevétel teljes egészét az (1) bekezdés szerinti ingatlanok vételére, felújítására fordítják, úgy nem kell a 8. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyeket beszerezni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok vonatkozásában a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet X. fejezetében meghatározottak nem alkalmazhatóak.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bérelt ingatlanon végzett felújítás költségeit a Szolgálatok vagyonában nem kell kimutatni, azt a bérbeadóval egyeztetett módon a bérleti díjban kell lehetőleg érvényesíteni. Amennyiben a felújítás költsége a fenti módon nem érvényesíthető, akkor azt a speciális működési kiadások terhére kell elszámolni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bérlemény létesítéséhez kapcsolódó, a bérleti díjon felüli letét (kaució) összegét a speciális működési kiadások, illetve bevételek terhére kell elszámolni."

4. §

A Rendelet 11. § (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az adatszolgáltatásokról készített összesítésekben a Szolgálatok által megadott

a) személyi juttatások kiemelt előirányzatot az "Alapilletmények",

b) a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatot a "Társadalombiztosítási járulék",

c) a dologi kiadások kiemelt előirányzatot az "Egyéb dologi kiadások",

d) a támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatot a "Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek",

e) az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatot a "Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése",

f) a felújítás kiemelt előirányzatot az "Ingatlanok felújítása",

g) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiemelt előirányzatot a "Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre",

h) a működési bevételek kiemelt előirányzatot az "Egyéb sajátos bevétel",

i) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek kiemelt előirányzatot a "Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése"

soron kell megjeleníteni."

5. §

(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ilyen kiadás esetén az elszámolás alapokmányául számla, munkavállaló nevére, címére, illetve fedőnévre kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat - ideértve a számlát helyettesítő belső bizonylatot is - elfogadható az Ámr. 135. §-ában meghatározott szakmai teljesítésigazolás megléte esetén."

(2) A Rendelet 14. § (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés szerinti speciális működési kiadásokra vonatkozó felhasználás, bizonylatolás, elszámolás és ellenőrzés szabályait a miniszter külön utasításban határozza meg."

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 14. § (2) bekezdésében az "a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény" szövegrész helyébe az "az Nbtv." szövegrész, 14. § (4) bekezdésében az "átutalások" szövegrész helyébe a "pénzmozgások" szövegrész, az "az átutalás" szövegrész helyébe az "a pénzmozgás" szövegrész, 14. § (6) bekezdésében az "Egyéb bevételek" szövegrész helyébe az "Egyéb sajátos bevétel" szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 5. § (5) bekezdésében a "naponta" szövegrész hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök