90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában: )

"a) területi szaktanácsadási központ (a továbbiakban: TSzK): olyan, Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) által akkreditált és nyilvántartott szervezet, amely a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók megrendelésére, a velük kötött megállapodás alapján, a hazai és közösségi jogszabályokban meghatározott - és a közösségi, illetve a nemzeti támogatásokra vonatkozó jogszabályok alapján támogatásban részesíthető - szaktanácsadói szolgáltatást végez a támogatásra jogosult részére, közvetlenül a TSzK székhelyén, vagy az általa területi korlátozások nélkül működtetett, szolgáltatási végpontokon; "

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában: )

"c) bejegyzett szaktanácsadó: a Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerinti névjegyzékben vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó Tanácsadói Névjegyzékről szóló 65/2005. (VII. 4.) FVM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő szaktanácsadó, illetve tanácsadó; "

2. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg megállapítása egy naptári évben az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelenként a 2. számú mellékletben szereplő határértékek figyelembevételével történik. Az európai méretegység (a továbbiakban: EUME) meghatározásakor a kerekítés általános szabályai érvényesek. Kertészeti termelő esetén csak kertészeti tevékenysége alapján számított EUME vehető figyelembe. "

(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem támogatható az olyan TSzK-val kötött szolgáltatási szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely 40 000 forintot erdőgazdálkodó ügyfél esetében 20 000 forintot - el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul. "

3. §

(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő,

b) az erdőgazdálkodó,

c) a kertészeti termelő

[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre legfeljebb egy naptári évre szóló szolgáltatói szerződést köt a 3. számú mellékletben szereplő - a minimálisan szükséges adatokat tartalmazó - szerződés minta alapján. "

(2) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél - további jogosultsági feltételként - a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, és

a) mezőgazdasági termelőként]

"aa) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - mezőgazdasági tevékenységét a tárgyévben kezdő ügyfél esetében a tárgyévben - a gazdaságának mérete legalább 2 EUME; "

(3) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél - további jogosultsági feltételként - a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, és)

"c) kertészeti termelőként a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - kertészeti tevékenységét a tárgyévben kezdő ügyfél esetében a tárgyévben - a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME. "

(4) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha)

"b) egy naptári évben csak egy TSzK-val kötött egy szolgáltatói szerződésre, az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági jogcímek egyike alapján nyújt be támogatási kérelmet, "

4. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyfél a támogatási kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek támogatási kérelmeit

a) a 2007. évben a 2007. évre szóló szerződésekre: az Irányító Hatóság által - a területi szaktanácsadási központok akkreditációjáról szóló - közleményben meghatározott időponttól szeptember 15-ig,

b) a 2008. évtől kezdődően évente

ba) tárgyévi szerződésekre: január 1-jétől 31-ig,

bb) tárgyévi szerződésekre: május 1-jétől 31-ig,

bc) következő évi szerződésekre: november 1-jétől 30-ig gyűjti be. "

(2) Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási kérelem benyújtási időpontjának a TSzK által összesített támogatási kérelem MVH kirendeltség részére történő benyújtásának időpontja tekintendő. "

(3) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatási kérelem a TSzK-val kötött szolgáltatási szerződés kötelező mellékletét képezi. Az ügyfél támogatási kérelmének a TSzK által ellenjegyzett másodpéldányát a TSzK az ügyfél rendelkezésére bocsátja. A TSzK folyamatosan vezetett naplóban köteles nyilvántartani a szerződések megkötését és az ügyfelek támogatási kérelmeit a dátumok feltüntetésével. "

(4) Az R. 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A TSzK az összesített támogatási kérelmeket, az (1) bekezdésben megjelölt határidő lejártát követő 8 napon belül benyújtja az MVH részére. A TSzK az összesített támogatási kérelmek MVH részére történő benyújtásáért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. "

5. §

Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A támogatási kérelmeket a TSzK kvótájának figyelembevételével az MVH a Tv. 32. §-ának (1) bekezdés b) pontja szerint, a TSzK és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés dátuma szerinti sorrend alapján bírálja el azzal, hogy a 15 000 euro vagy annál nagyobb összegű közvetlen kifizetés támogatásban részesülő ügyfelek a bírálat során elsőbbséget élveznek. "

6. §

(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal. Tárgyévi támogatási határozattal odaítélt támogatási összegre legkésőbb a következő év első kifizetési kérelem benyújtási időszakában nyújtható be kifizetési kérelem. "

(2) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit

a) a 2007. évben november 1-30.,

b) a 2008. évtől kezdődően évente

ba) január 1-31.,

bb) április 1-30.,

bc) július 1-31.,

bd) október 1-31.

között gyűjti be. "

(3) Az R. 8. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit összesítve nyújtja be a TSzK székhelye szerint területileg illetékes MVH kirendeltséghez. A kifizetési kérelem benyújtási időpontjának a TSzK által összesített kifizetési kérelem MVH kirendeltség részére történő benyújtásának időpontja tekintendő. A TSzK folyamatosan vezetett naplóban köteles nyilvántartani az ügyfelek kifizetési kérelmeit. Az ügyfél kifizetési kérelmének a TSzK által ellenjegyzett másodpéldányát a TSzK az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(5) A TSzK az összesített kifizetési kérelmeket a (2) bekezdésben megjelölt határidő lejártát követő 8 napon belül benyújtja az MVH részére.

(6) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló pénzügyileg rendezett bizonylat(ok) (a továbbiakban: bizonylat) másolatát. A TSzK felelős a szaktanácsadási napló vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül, és amelynek bejegyzéseit az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával igazolja. A napló kötelező tartalma: a szerződés száma, a TSzK, a szaktanácsadó, valamint az ügyfél neve, regisztrációs száma, a szolgáltatás helye, időpontja, időtartama, módja, a szolgáltatás - 1. számú mellékletben meghatározott - kódszáma és rövid leírása. A TSzK köteles a naplót öt évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. "

7. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. "

(2) Az R. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) Amennyiben a támogatási kérelemben a szolgáltatás tartalma és a szolgáltatás díja között jelentős aránytalanság áll fenn, az MVH szakértői vizsgálatot vehet igénybe az FVM VKSZI-től, amelynek eredményétől függően a támogatási kérelem elutasításra kerülhet. "

8. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet az 52/2007. (VI 28.) FVM rendelethez]

Azonosító kódSZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKCélterület
a rendelet
3. §-a szerint
Szántóföldi növénytermesztés
Ntc1Energetikai terv készítés(1)c)
Ntc2Gépesítési terv készítés(1)c)
Ntc3Környezetvédelmi terv készítés(1)c)
Ntc4Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével kapcsolatos tanácsadás(1)c)
Ntc5Közvetlen támogatási kérelem elkészítése(1)c)
Ntc6Növényvédelmi terv készítés(1)c)
Ntc7Ökológiai növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás(1)c)
Ntc8Tápanyag-gazdálkodási terv készítés(1)c)
Ntc9Technológiai tervek műveletenként (tárolás is)(1)c)
Ntc10Termesztéstechnológia készítése(1)c)
Ntc11Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1)c)
Ntc12Vízgazdálkodás(1)c)
Ntc13Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)(1)c)
Nta1Természetvédelem 23. 1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1)a)
Nta2Talaj- és vízvédelem 23. 2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1)a)
Nta3Növényvédelem 23. 4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)(1)a)
Nta4Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23. 7(1)a)
Ntb1Munkabiztonság(1)b)
Állattenyésztés
Átc1Állatállomány-nyilvántartás, változási terv készítés(1)c)
Átc2Állategészségügyi tanácsadás(1)c)
Átc3Állatjóléti tanácsadás(1)c)
Azonosító kódSZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKCélterület
a rendelet
3. §-a szerint
Átc4Fejési terv készítés(1)c)
Átc5Higiéniai terv készítés(1)c)
Átc6Környezetterheléssel kapcsolatos tanácsadás(1)c)
Átc7Közvetlen támogatási kérelem elkészítése(1)c)
Átc8Legeltetési terv készítés(1)c)
Átc9Ökológiai állattenyésztéssel kapcsolatos tanácsadás(1)c)
Átc10Párosítási terv készítés(1)c)
Átc11Takarmányozási terv készítés(1)c)
Átc12Tartástechnológiai terv készítés(1)c)
Átc13Telepirányítási és állománykezelő informatikai eszközökhöz kapcsolódó szaktanácsadás, rendszerkarbantartás, nyilvántartás(1)c)
Átc14Trágya kezelési tanácsadás(1)c)
Átc15Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1)c)
Átc16Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)(1)c)
Áta1Természetvédelem 23. 1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1)a)
Áta2Állattenyésztés 23. 3 (kölcsönös megfeleltetés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény)(1)a)
Áta3Állategészségügy 23. 6 (kölcsönös megfeleltetés 12., 13., 14. és 15. követelmény)(1)a)
Áta4Talaj- és vízvédelem 23. 2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1)a)
Átb1Munkabiztonság(1)b)
Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövénytermesztés)
Kec1Környezetvédelmi terv készítés(1)c)
Kec2Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével kapcsolatos tanácsadás(1)c)
Kec3Közvetlen támogatási kérelem elkészítése(1)c)
Kec4Növényvédelmi terv készítés(1)c)
Kec5Ökológiai termesztéstechnika(1)c)
Kec6Szőlő kivágási támogatás kérelem készítése(1)c)
Kec7Szőlő szerkezetátalakító támogatási kérelem készítése(1)c)
Kec8Tápanyag-gazdálkodási terv készítés(1)c)
Kec9Telepítési és fajtaváltási tanácsadás(1)c)
Kec10Termesztéstechnológia készítése(1)c)
Kec11Vízgazdálkodás(1)c)
Kec12Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1)c)
Kec13Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)(1)c)
Kea1Természetvédelem 23. 1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1)a)
Kea2Talaj- és vízvédelem 23. 2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1)a)
Kea3Növényvédelem 23. 4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)(1)a)
Kea4Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23. 7(1)a)
Keb1Munkabiztonság(1)b)
Erdő- és fagazdálkodás
Erc1Erdőértékbecslés(1)c)
Erc2Erdőtelepítési terv(1)c)
Erc 3Éves erdőgazdálkodási terv és elszámolás(1)c)
Erc4Faanyagkezelés (számbavétel, kiadás stb. )(1)c)
Erc5Termőhely-feltárási szakvélemény(1)c)
Erc6Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1)c)
Erc7Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás(1)c)
Azonosító kódSZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKCélterület
a rendelet
3. §-a szerint
Erc8Üzemtervek elkészítése, illetve abban való közreműködés(1) c)
Erc 9Energia erdő tervezés(1) c)
Erc 10Vadkár-megelőzési technológiák tervezése(1) c)
Erc 11Vadkárfelmérés(1) c)
Era1Természetvédelem 23. 1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Erb1Munkabiztonság(1)b)
Vadgazdálkodás
Vac1Élőhelyfejlesztés(1) c)
Vac2Éves vadgazdálkodási terv készítés(1) c)
Vac3Gazdálkodási terv készítés(1) c)
Vac4Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Vaa1Természetvédelem 23. 1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Vab1Munkabiztonság(1)b)
Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)
Föc1Birtokrendezéssel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Föc2Földhasználati ügyintézés Földhivatalnál(1) c)
Föc3Földhasznosítás, beleértve a tereprendezést megalapozó szakvéleményt(1) c)
Föc4Földvédelemmel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Föc5GPS területmérésen alapuló üzemi parcella térkép készítése (a támogatásigénylések elkészítéséhez), parcellánkénti mérési jegyzőkönyvvel, illetve parcella vázlattal(1) c)
Termékfeldolgozás
Tec1A gazdaságban előállított mg-i melléktermékek és hulladékok hasznosításával kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Tec2Energiatermelés célú biomassza előállításával és elsődleges feldolgozásával kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Tec3Mezőgazdasági, erdészeti elsődleges élelmiszerek feldolgozása, hasznosításával kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Tec4Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Tea1Élelmiszter-biztonság 23. 5 (kölcsönös megfeleltetés 11. követelmény)(1) a)
Tea2Talaj- és vízvédelem 23. 2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Teb1Munkabiztonság(1)b)
Farmmenedzsment
Fmc1Üzleti terv készítése(1) c)
Fmc2Vezetői információs rendszer kialakítása(1) c)
Fmc3Pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Fmc4Általános agrár szabályozási információ szolgáltatás, stratégiai jellegű ismeretek, aktuális témák, új jogszabályok gazdálkodó által kért témakörökben(1) c)
Fmc5Elektronikus adatszolgáltatás(1) c)
Fmc6Pályázatfigyelés(1) c)
Fmc7Pályázatokkal kapcsolatos éves jelentések elkészítése(1) c)
Fmc8Pénzforgalmi terv készítése (Bevétel-Kiadás)(1) c)
Fmc9Anyaggazdálkodási terv készítés(1) c)
Agroturizmus
Agc1Falusi turizmus fejlesztési terv elkészítése(1) c)
Agc2Fejlesztési projekt kidolgozása(1) c)
Talajvédelem
Tvc1Erózió elleni védelmet vagy tereprendezést megalapozó talajtani szakvélemény(1) c)
Tvc2Hígtrágya elhelyezést megalapozó talajtani szakvélemény(1) c)
Azonosító kódSZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKCélterület
a rendelet
3. §-a szerint
Tvc3Humuszmentési talajtani szakvélemény készítése(1)c)
Tvc4Rekultivációs terv(1)c)
Tvc5Szakszerű talajmintavétel (GPS-es jelöléssel), rajzzal egybekötve(1)c)
Tvc6Szennyvíziszap kihelyezési szakvélemény(1)c)
Tvc7Talajjavítási szakvélemény(1)c)
Tvc8Öntözéshez szükséges talajtani szakvélemény(1)c)
Tvc9Ültetvénytelepítést megalapozó talajtani szakvélemény(1)c)
Tvc10Vízrendezést megalapozó talajtani szakvélemény(1)c)
Tva1Talaj- és vízvédelem 23. 2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Tva2Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23. 7(1)a)
Tvb1Munkabiztonság(1)b)
Vidékfejlesztés
Vfc1Mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók vidékfejlesztési programokban való részvételével kapcsolatos tanácsadás(1)c)
Vfc2Tevékenység diverzifikálás(1)c)

2. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet az 52/2007. (VI 28.) FVM rendelethez]

A támogatási összeg felső határa

1. Erdőgazdálkodó esetén:

Erdőgazdálkodó erdőterületének mérete (ha) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjábanTámogatás összegének felső határa
(forint/ügyfél/naptári év)
1-1030 000
11-10060 000
10K190 000

2. Mezőgazdasági termelő esetén:

Mezőgazdasági termelők gazdaságmérete (EUME)Támogatás összegének felső határa
(forint/ügyfél/naptári év)
2-540 000
6-1160 000
12-39100 000
40-149190 000
150<300 000

3. Kertészeti termelő esetén:

Kertészeti termelők kertészeti gazdaságmérete (EUME)Támogatás összegének felső határa
(forint/ügyfél/naptári év)
1-240 000
3-860 000
9-20100 000
21-100190 000
10K300 000

3. számú melléklet a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet az 52/2007. (VI 28.) FVM rendelethez]

SZAKTANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS


(Az ÚMVP 114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre támogatás kizárólag érvényes szerződés
alapján igényelhető!)
Szerződés száma:
I. Szerződő felek
Megrendelő neve: ........................ ............................................................................................................................................................
Természetes személy esetén anyja neve: .................. ..................................... szül. év: ............ hely: ...............................................
Székhely/lakhely ir. sz.: .................................. .............helység: ...................................................megye: ............................................
utca: ..............................................................................................................házszám: ....................................... ......................................
Telefon/telefaxszáma: .......................... ....................................................................................................................................................
Levelezési címe (ha a fentitől eltér) ir. sz.: ...................... ......................... helység: .............................................................................
megye: ................................... ............................................................ utca: ......................................................... házszám: ...................
Regisztrációs száma a 141/2003. (IX. 9. ) Korm. rendelet szerint: ........................ ..............................................................................
Gazdaság mérete (mezőgazdasági termelő és kertészeti termelő esetében): ...................... ..................................................EUME
Erdőgazdálkodó üzemi területe: ............................ha
2007-ben induló vállalkozás (a megfelelőt kérem, jelölje be): igen � nem �
Cégbejegyzés, vállalkozói igazolvány vagy őstermelői igazolvány száma: ............... .....................................................................
Adószáma: ....................... ........................................................................... Adóazonosító jele: ...........................................................
Bankszámlaszáma: ............................. .......................................................................................................................................................
Számlavezető neve és címe: ................................... .................................................................................................................................
Megrendelő a szolgáltatást: erdőgazdálkodóként �, mezőgazdasági termelőként �, kertészeti termelőként � veszi igénybe (a megfelelőt kérem, jelölje be - csak egy lehetőség jelölhető meg!)
Gazdálkodási forma (a megfelelőt kérem, jelölje be):
őstermelő �, egyéni vállalkozó �, családi gazdaság �, társas vállalkozás �, önkormányzati költségvetési szerv �, egyéb költségvetési szerv �, társas önszerveződés �
Szolgáltató TSzK neve: ........................ ...................................................................................................................................................
TSzK akkreditációs száma: ............................ ..........................................................................................................................................
Címe, ir. sz.: .......................... .........................helység: .................................................................megye: ..............................................
utca: ........................................................ ....................................................................................házszám: ...............................................
Telefon/telefaxszáma: ........................... ...................................................................................................................................................
Adószáma: .......................................... .......................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ............................ ........................................................................................................................................................
Számlavezető neve és címe: ......................... ...........................................................................................................................................
A szerződés teljesítése során alkalmazott rezsióradíj összege (Ft/óra): ...................... .....................................................................
II. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a Megrendelő részére a jelen szerződés mellékletét képező külön iratban részletezett mező- és/vagy erdőgazdálkodói szaktanácsadási szolgáltatást nyújtja. A szerződés csak a mellékletekkel együtt érvényes.
III. A megrendelő a II. pont szerinti szolgáltatásokért a szolgáltatónak számla ellenében tartozik fizetni:
a) havi................................ ...........Ft + áfa átalánydíjat, ........ év........... hó......... napjától kezdődően, minden hó.......... napjáig
esedékesen, a szerződés megszűnéséig, vagy
b) ................. Ft + áfa díjat a szolgáltatásra vonatkozó számla szerinti időpontig.
IV. E szerződés......... év......... hó....... napjával lép életbe. A szaktanácsadási szolgáltatást a Szolgáltató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) támogatási határozatának kézhezvételekor köteles megkezdeni,
és.......... év...... hó..... napjáig teljesíteni. A szerződést bármely fél felmondhatja. A felmondást 30 nappal a felmondás előtt írásban kell közölni a másik féllel, valamint az MVH-val. Felmondás esetén az addig teljesített és még el
nem számolt szolgáltatás díjában a szerződő felek külön állapodnak meg. Felmondás esetén a teljesített szolgáltatás nem támogatható, kivéve, ha a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelésre és a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartására vonatkozó szaktanácsadás megvalósult.
V. Megrendelő a szolgáltatást támogatás nélkül is igénybe kívánja venni: � igen �nem
VI. Megrendelő jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha az MVH a támogatási kérelmet el-utasítja (kivéve, ha megrendelő az V. pontban úgy nyilatkozott, hogy a szolgáltatást támogatás nélkül is igénybe kívánja venni).
VII. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvita esetére kölcsönösen alávetik magukat a ............ ......................Bíróság
kizárólagos illetékességének.
VIII. A Szolgáltató a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik, ha a teljesített szaktanácsadás hiányos, szakszerűtlen vagy megtévesztő.
IX. A Szolgáltatónak a támogatásban részesülő szaktanácsadás eseményeiről rendszeresen naplót kell vezetnie, melynek egyes eseményeit a Megrendelő igazolni köteles.
X. Szolgáltató a szerződés aláírásával egyidőben kijelenti, hogy tevékenységei között nem szerepel a szolgáltatáshoz kapcsolódó input anyagokkal összefüggő kereskedelmi vagy ügynöki tevékenység.
XI. Megrendelő a szerződés aláírásával egyben kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, és lejárt köztartozással (vám-, adó-, egészség-, nyugdíjbiztosítási járulék hátralékkal) nem rendelkezik.
XII. Szerződő felek hozzájárulnak, hogy a szerződésben foglalt, valamint a szerződés teljesítése során keletkezett adatokat az MVH, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet kezelje és a támogatással kapcsolatos ellenőrzés során azokat felhasználja.
XIII. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. -nak a vállalkozási és megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A szerződés 2 eredeti példányban készült.
Kapják:
1 példányt Megrendelő
1 példányt Szolgáltató
Kelt: ......................................................
..............................................................
Megrendelő
..............................................................
okirati tanú
(ha a Megrendelő nem cégszerűen ír alá)
..............................................................
Szolgáltató
..............................................................
okirati tanú
(ha a Megrendelő nem cégszerűen ír alá)
..............................................................
a szolgáltatás minőségbiztosításáért
felelős szaktanácsadó

A Szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: A szaktanácsadási szolgáltatás részletezése (dátummal és a szerződő felek aláírásával ellátva).

2. sz. melléklet: Támogatási kérelem, melyet az FVM VKSZI által üzemeltetett, TSzK-k szerződéseit nyilvántartó informatikai rendszerrel - a szerződés adatainak rögzítése után - a TSzK állít elő.

1. sz. melléklet a szaktanácsadási szerződéshez Tüntesse fel, hogy a szaktanácsadási tevékenység mely szolgáltatásokra és milyen mértékben terjed ki.

SzolgáltatásA szolgáltatásra fordítandó szaktanácsadói munkaóraA szerződésben meghatározott
rezsióradíjjal számított szolgáltatási díj
(Ft)
megnevezéseazonosító kódja(i)
I. A kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés [3. § (1) a)]
II. A közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása [3. § (1) b)J
III. A gazdálkodás összteljesítményének javítása [3. § (1) c)J
Összesen (a szerződés III. pontjában levő összeggel egyenlő):
A táblázat sorainak száma igény szerint növelhető.
A szaktanácsadási szolgáltatásban részt vevő szaktanácsadó(k) (több tanácsadó esetén bővíthető):

1.
neve:
regisztrációs száma:
szakterülete(i)nek száma (1-23; összesen 3 db lehet max. ):
2.
neve:
regisztrációs száma:
szakterülete(i)nek száma (1-23; összesen 3 db lehet max. ):
3.
neve:
regisztrációs száma:
szakterülete(i)nek száma (1-23; összesen 3 db lehet max. ):
A szaktanácsadási tevékenység részletes szakmai leírása:
Kelt: .........................................................................
..............................................................
Megrendelő
..............................................................
Szolgáltató

Tartalomjegyzék