2007. évi XCVIII. törvény

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról[1]

1. § A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tprt.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. A tankönyv borítóján vagy a belső címoldalon, jól látható módon fel kell tüntetni a tankönyvvé nyilvánítás tényét, a jogerős határozat számát, időpontját. A digitális tananyag jóváhagyására, illetve az oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként jóváhagyott információhordozó tankönyvvé nyilvánítására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

2. § (1) A Tprt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:[2]

"(1) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal elkészíti a tankönyvek hivatalos jegyzékét és közzéteszi azt az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről. A tankönyvek hivatalos jegyzékébe fel kell venni a tankönyvvé nyilvánított digitális tananyagot és az oktatási program (pedagógiai rendszer) részét alkotó, tankönyvvé nyilvánított információhordozót."

(2) A Tprt. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A forgalmazó köteles biztosítani, hogy a tanuló az e törvényben szabályozott iskolai tankönyvellátásban, legfeljebb a jegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is."

3. § A Tprt. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az iskolai tankönyvellátás rendjét - a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente -az iskola igazgatója határozza meg.

(2) Az iskola igazgatója döntése előtt felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához."

4. § (1) A Tprt. 8. §-a (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni."

(2) A Tprt. 8. §-a a következő (12)-(13) bekezdéssel kiegészül:

"(12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában -megküldi a kiadónak és a közoktatás információs rendszerének.

(13) Az iskolai tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában, az iskolai tankönyvrendelés teljesítésében - az iskolával kötött megállapodás alapján - közreműködhet a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság, továbbá más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó. Jogszabály határozza meg, hogy a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság milyen esetben köteles részt venni a tankönyvellátás feladatainak a végrehajtásában, a tankönyvkölcsönzés megszervezéséi ben."

5. § A Tprt. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének (a továbbiakban: Testület) feladata, hogy e törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályának megfelelően előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését a tankönyvkiadás és a tankönyvforgalmazás területén. A Testületi tagság önkéntes."

6. § A Tprt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Testület nyilvántartást vezet a tankönyvkiadással és tankönyvforgalmazással összefüggő tevékenységről, az üzleti érdekek tiszteletben tartásával. Összegyűjti a tankönyvkiadásra és tankönyvforgalmazásra vonatkozó közérdekű adatokat, és hozzáférhetővé teszi azokat. A Testület által e körben nyilvántartott és kezelt adatokat e törvény melléklete tartalmazza. A Testület tagjai kötelesek a Testület részére az e bekezdésben meghatározottak szerint adatot szolgáltatni."

7. § (1) A Tprt. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"a) az ár aránytalan növelése, ha a változatlan tartalommal és formában értékesített tankönyv előző tanítási évben alkalmazott árának emelkedése, változatlan közgazdasági feltételek mellett eléri a - Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre közzétett - ipari termelői árindex száz százalékát,"

(2) A Tprt. 28. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi c)-g) pont jelölése d)-h) pontra változik.

[E törvény alkalmazásában]

"c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dys-lexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyper-kinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanuló az a tanuló, akit a szakértői és rehabilitációs bizottság erre tekintettel 2006. december 31-éig, továbbá, akit 2007. január 1-jétől a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulónak nyilvánított."

(3) A Tprt. 28. §-a (1) bekezdésének új jelölés szerinti d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"d) tankönyv az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon,"

(4) A Tprt. 28. §-a (1) bekezdésének új jelölés szerinti h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"h) tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja- atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre - a tankönyv változatlan kiadását."

8. § A Tprt. 30. §-át megelőző cím és a 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"Eljárás a tankönyvforgalmazóval, illetve tankönyvkiadóval szemben

30. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 46-51/A. §-a szerinti fogyasztóvédelmi eljárás indítható az ellen, aki nem tagja a Testületnek és nem tartja meg a tankönyvforgalmazói vagy tankönyvkiadói tevékenységre vonatkozó előírásokat. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni. A befizetett bírságot a tankönyvfejlesztéssel, tankönyvtámogatással összefüggő feladatokra lehet felhasználni.

(2) Fogyasztóvédelmi eljárás megindítására akkor kerülhet sor, ha e törvény alapján etikai eljárás lefolytatásá-nak lenne helye, de a tankönyvkiadó, illetve a tankönyvforgalmazó nem tagja a Testületnek. Abban a kérdésben, hogy az etikai eljárás megindításának feltételei fennállnak az oktatásért felelős miniszter a Testület véleménye alapján dönt."

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba. A törvény hatálybalépése nem érinti azokat a kedvezményeket, amelyeket a tanulók a 2007/2008. tanévre kaptak. A tanuló részére kölcsönzés útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál maradhat. A tanuló részére a kölcsönzött tankönyv értékesíthető.

(2) Az e törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított Tprt. 4. § (1) bekezdése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott tankönyvben nincs feltüntetve a tankönyvvé nyilvánítás ténye, a kiadó külön eljárás lefolytatása nélkül 2008. január 1-jéig köteles azt - az e törvény 1. §-ával megállapított Tprt. 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az érintett által meghatározott eljárással - feltüntetni.

(4) A kiadók 2008. január 1 -jéig - külön eljárási díj nélkül - kérhetik az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott, de a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek felvételét a tankönyvjegyzékre, amennyiben azt az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatáron belüli fogyasztói áron értékesítik az iskolai tankönyvellátás keretében.

(5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal "Jegyzék azokról a tankönyvekről, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatárt meghaladó fogyasztói áron hoznak forgalomba" elnevezésű, külön jegyzékben közzéteszi az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott és a tankönyvjegyzéken nem szereplő olyan tankönyvek jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatáron felüli fogyasztói áron kívánnak értékesíteni az iskolai tankönyvellátás keretében, feltéve, hogy a tankönyvet legfeljebb a 2006/2007. tanévben alkalmazott fogyasztói áron értékesítik.

(6) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal "Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba" elnevezésű, külön jegyzékben közzéteszi azoknak a könyveknek a jegyzékét, amelyek nincsenek tankönyvvé nyilvánítva, feltéve, hogy a tankönyvvé nyilvánítási eljárását megindították, továbbá igazolják, hogy a könyv a 2006/2007. tanévben legalább három iskolai tankönyvrendelésben szerepelt, és legalább három iskola igazolja a könyv beválását.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szerinti jegyzékekbe felvett könyveket az iskolai tankönyvrendelésbe a szakmai munkaközösség és az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség), valamint az iskolai diákönkormányzat egyetértésével fel lehet venni.

(8) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott jegyzékeket 2007.szeptember 15-éig kell közzétenni. A jegyzékre történő felvételre és törlésre egyebekben a tankönyvjegyzékre történő felvétel szabályait kell alkalmazni. A jegyzékek 2008. december 31-én megszűnnek.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tprt.

a) 2. §-ának (5) bekezdésében a ", valamint a Tankönyv és Taneszköz Iroda" szövegrész,

b) 8. §-ának (3) bekezdése,

c) 32. §-ának (2)-(9) bekezdése.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Tprt. 4. § (1) bekezdése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.