2007. évi XCIX. törvény

az európai területi együttműködési csoportosulásról[1]

Az Országgyűlés a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében - összhangban az Európai Közösség jogszabályaival - a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1. § (1)[2] A magyarországi székhelyű európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: európai területi társulás) alapítására, szervezetére, működésére és megszűnésére az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) és az e törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2)[3] E törvény szabályait kell alkalmazni a külföldi székhelyű európai területi társulásban magyar jog szerinti tag részvételének jóváhagyására irányuló eljárásban.

(3)[4] A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Magyarország tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésének a)-f) pontja szerinti szervezeteket kell érteni (magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a Kbt. 6. § (1) bekezdésének a)-f) pontja szerinti szerv akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel rendelkezik.

Tevékenység

2. § (1)[5] Európai területi társulás elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható, közhatalmi tevékenységet nem végezhet.

(2) A helyi önkormányzat

a)[6] költségvetési szerve európai területi társulásban való részvételéhez történő hozzájárulás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre,

b)[7] európai területi társulásban való részvételéről szóló képviselőtestületi döntés a jogi személyiséggel rendelkező társulásra ruházható át.

(3)[8] Az európai területi társulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség) .

(4)[9] Ha az európai területi társulás tevékenysége, működése megfelel a külön törvényben előírt, a közhasznúság megállapítására vonatkozó feltételeknek, az európai területi társulás közhasznú jogállást szerezhet.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS ALAPÍTÁSA[10]

Alapítás

3. §[11] Az európai területi társulás neve az "európai területi együttműködési csoportosulás" elnevezést tartalmazza. A Rendelet 12. cikkének (2) bekezdése ötödik albekezdése szerinti esetben az európai területi társulás neve a "korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportosulás" elnevezést tartalmazza.

Jóváhagyás

4. §[12] (1) A Rendelet 4. cikkének (3) és (6) bekezdésében meghatározott jóváhagyásról a Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság) dönt.

(2) A jóváhagyás akkor tagadható meg, ha

a) az európai területi társulás tevékenysége vagy a kérelmező európai területi társulásban történő részvétele jogszabályba ütközik,

b)[13] az állam kivételével a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmező nem rendelkezik hozzájárulással arra vonatkozóan, hogy az egyezmény - és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

c)[14] az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmező nem rendelkezik a képviselő-testület vagy közgyűlés hozzájárulásával arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet, vagy

d)[15] a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező nem rendelkezik az európai területi társulásban való részvételről szóló képviselő-testületi, közgyűlési döntéssel.

(3) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti jóváhagyással rendelkező szervezetek adatairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban az alábbi adatok szerepelnek:

a) a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye,

b) az európai területi társulás neve, székhelye,

c) az európai területi társulás célkitűzése és feladatai,

d) a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontja.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály- és az egyezményjavaslat közérdekből nyilvánosak, azokat a Hatóság az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhető módon közzéteszi.

Nyilvántartásba vétel

5. § (1)[16] Az európai területi társulás bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételi eljárás nemperes eljárás, melyre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez az egyezmény és az alapszabály eredeti példányát, amennyiben az nem magyar nyelven készült, annak magyar nyelvű hiteles fordítását, valamint a Rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti jóváhagyások eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordítását kell csatolni.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a 6. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott adatokat.

(4)[17] Az európai területi társulás nyilvántartásba vételére irányuló hiányos kérelem benyújtása esetén a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postára adott, vagy a kérelmezőnek átadott végzésben a bíróság megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(5) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az ügy érdeméről döntő végzés meghozataláig a kérelmező visszavonja.

(6) A bíróság a kérelem érkezésétől számított harminc napon belül dönt a nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról. E határidő számításakor a hiánypótlásra felhívó végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, illetőleg a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlásra biztosított határidő lejártáig eltelt idő nem vehető figyelembe.

(7) A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az egyezmény és az alapszabály a Rendeletben és az e törvényben foglaltaknak megfelel, valamint valamennyi tag rendelkezik a Rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti jóváhagyással.

(8) Ha a bíróság a (6) bekezdés szerinti döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság vezetőjének a határidő lejártát követő nyolc napon belül meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a kérelem elbírálása érdekében.

(9) Ha a kérelem elbírálására a (8) bekezdésben foglaltak alapján nem került sor, a nyilvántartásba vétel a (6) bekezdésben meghatározott határidő leteltét követő kilencedik napon a kérelem szerinti tartalommal létrejön.

(10) A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát az ügyésznek is kézbesíti.

(11)[18] Az európai területi társulás tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése után kezdheti meg.

(12) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását - a változástól számított harminc napon belül - a bíróságnak be kell jelenteni, a bejelentésre és a változásnak a nyilvántartásban történő átvezetésére az (1)-(11) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Nyilvántartás

6. § (1)[19] A Fővárosi Törvényszék az európai területi társulás adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásban az európai területi társulás alábbi adatai szerepelnek:[20]

a)[21] az európai területi társulás neve, székhelye,

b)[22] az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye,

c)[23] az európai területi társulás célkitűzése és feladatai,

d)[24] az európai területi társulás működésének időtartama,

e)[25] az európai területi társulás igazgatójának neve, lakóhelye, a képviseleti jog gyakorlásának módja (önálló vagy együttes),

f) az alapszabály, egyezmény kelte,

g)[26] az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja,

h)[27] az európai területi társulás nyilvántartási száma,

i)[28] ha az európai területi társulás csőd, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, valamint a Rendelet 14. cikke szerinti megszüntetés hatálya alatt áll, akkor erre a tényre utalás, és az eljárás kezdő időpontja,

j)[29] az európai területi társulás megszűnésének időpontja.

(3)[30] A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály és az egyezmény nyilvánosak, azokat a Fővárosi Törvényszék az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhető módon közzéteszi.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA[31]

Gazdálkodás, számvitel

7. § (1)[32] Az európai területi társulás az egyezményben meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

(2)[33] Az európai területi társulás az alapszabályban meghatározottak szerint a térség versenyképességét előmozdító vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti.

8. § (1)[34] Az európai területi társulás - mint külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet - beszámolókészítési, könyvvezetési és számviteli kötelezettségeire a számvitelről szóló törvény, és a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírtak vonatkoznak.

(2)[35] Az európai területi társulás beszámolóját a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül közzéteszi.

IV. Fejezet

JOGORVOSLAT, FELÜGYELET ÉS ELLENŐRZÉS

9. §[36] Az európai területi társulás vagy annak szervezeti egysége által hozott határozatot az a tag, amelynek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, annak meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül a Fővárosi Törvényszéknél megtámadhatja. A perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános szabályait kell alkalmazni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

10. § (1)[37] Az európai területi társulás működésének törvényességét az ügyészség az irányadó jogszabályok szerint ellenőrzi. Ha az európai területi társulás működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat.

(2) A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján:[38]

a)[39] megsemmisítheti az európai területi társulás vagy annak szervezeti egysége törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el,

b)[40] a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az európai területi társulás közgyűlését.

(3)[41] Amennyiben az európai területi társulás az ítélet jogerőre emelkedését követő három hónapon belül nem tesz eleget az ítéletben foglaltaknak, és nem állítja helyre a működés törvényességét, az ügyész pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt az európai területi társulás megszüntetése iránt.

(4)[42] Amennyiben az európai területi társulás jogerős nyilvántartásba vételét követően megállapításra kerül, hogy a nyilvántartásba vételre az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet, vagy a jelen törvény rendelkezéseinek megsértésével került sor, a Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján az európai területi társulást törli a nyilvántartásból

11. § (1) A Rendelet 6. cikke alkalmazásában illetékes hatóság - amennyiben törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az Állami Számvevőszék.

(2)[43] Az európai területi társulás gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.

12. §[44] Az Állami Számvevőszék ellenőrzések lefolytatása céljából megkeresheti a létrehozás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát, amennyiben külföldi székhelyű európai területi társulásban magyar jog szerinti tag vesz részt.

13. §[45] Ha az Állami Számvevőszék azt észleli, hogy az európai területi társulás gazdálkodása körében jogellenesen jár el, felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Súlyosabb törvénysértés esetén, vagy ha az európai területi társulás nem tesz eleget a felhívásnak, az Állami Számvevőszék elnökének megkeresésére az ügyész az európai területi társulás megszüntetése iránt pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE[46]

14. § (1)[47] Az európai területi társulás csak jogutód nélkül szűnhet meg.

(2)[48] Az európai területi társulás megszűnése esetén - a felszámolási eljárást kivéve - végelszámolásnak van helye.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárást kell kezdeményezni, ha

a)[49] az egyezményben meghatározott időtartam eltelt, vagy más, az egyezményben meghatározott megszűnési feltétel bekövetkezett, ideértve azt is, ha az európai területi társulás a jogutód nélküli megszűnésről dönt,

b)[50] a bíróság az európai területi társulásnak a Rendelet 14. cikke szerinti megszüntetéséről határoz,

c)[51] a bíróság az erre irányuló perben az európai területi társulás megszüntetéséről határoz.

(4)[52] A végelszámolás lefolytatására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezetének a végelszámolásra vonatkozó általános rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az európai területi társulás végelszámolása esetén a Ctv. szerinti változásbejegyzési (törlési) eljárás alatt az 5. § (12) bekezdése szerinti bejelentést kell érteni. A cégbíróság feladatait a Fővárosi Törvényszék látja el nem elektronikus eljárás keretében, és az eljárással összefüggő valamennyi közzétételi kötelezettség a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teljesítendő.

(5)[53] Az európai területi társulás fizetésképtelensége esetén a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § (1)[54] A Rendelet 13. cikk alkalmazásában az európai területi társulás tevékenységének megtiltására az adott tevékenység hatósági ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv jogosult.

(2)[55] Ha

a) az (1) bekezdés szerinti hatósági tiltás ellenére az európai területi társulás nem hagy fel a jogellenes tevékenységével, vagy

b)[56] a 4. § szerinti jóváhagyás feltételei egyébként már nem állnak fenn,

a Fővárosi Törvényszék - az (1) bekezdés szerinti hatóság, a Hatóság, az ügyész vagy a 4. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti döntést hozó szerv kérelmére - nemperes eljárásban elrendeli a magyar jog szerinti tag kilépését az európai területi társulásból.

(3)[57] A Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott európai területi társulás esetén a bíróság (2) bekezdés szerinti határozatának jogerőre emelkedésével a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

(4)[58] Amennyiben az európai területi társulást nem a Fővárosi Törvényszék vette nyilvántartásba, a bíróság a (2) bekezdés szerinti határozatának megküldésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül értesíti a nyilvántartásba vételre jogosult szervet.

16. §[59] A Rendelet 14. cikke szerinti megszüntetést a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban rendeli el. A bíróság a megszüntetés elrendelése előtt az európai területi társulás részére a helyzet kiigazításához szükséges intézkedések megtételére legfeljebb három hónapos határidőt szabhat.

17. §[60] Az európai területi társulás a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

18. § E törvény alkalmazásában:

helyi önkormányzat: a község, a város, a megyei jogú város, a főváros, a fővárosi kerület, a megyei önkormányzat.

19. § (1)[61] Az e törvény 5. §-ában, 6. §-ában és V. fejezetében szabályozott, a Fővárosi Törvényszék által lefolytatott eljárásban - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Pp. általános szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e törvényben szabályozott peres és nemperes eljárásokban felülvizsgálatnak nincs helye.

Felhatalmazás[62]

19/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy a 4. § szerinti jóváhagyási eljárás részletes eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.

Hatálybalépés

20. § E törvény 2007. augusztus 1-jén lép hatályba.

21. §[63] A jóváhagyási eljárásban a kérelem benyújtásakor hatályos hatásköri és eljárási szabályokat kell alkalmazni.

22. § Ez a törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[3] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[4] Megállapította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[5] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[6] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[7] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[8] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[9] Beiktatta a 2011. évi CLXXV. törvény 174. § - a. Hatályos 2011.12.22.

[10] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[11] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[12] Megállapította a 2010. évi CXXVI. törvény 96. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[13] Megállapította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[14] Módosította a 2011. évi CLXXIX. törvény 218. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 2011. évi CLXXIX. törvény 218. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[16] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[17] Megállapította a 2011. évi CLXXXI. törvény 120. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[18] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[19] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[20] A felvezető szöveget módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[21] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[22] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[23] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[24] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[25] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[26] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[27] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[28] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[29] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[30] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[31] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[32] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[33] Megállapította a 2010. évi CXXVI. törvény 96. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[34] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[35] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[36] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[37] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[38] A felvezető szöveget módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[39] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[40] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[41] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[42] Beiktatta a 2011. évi CLXXXI. törvény 120. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[43] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[44] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[45] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[46] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[47] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[48] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[49] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[50] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[51] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[52] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[53] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[54] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[55] Megállapította a 2010. évi CXXVI. törvény 96. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[56] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[57] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[58] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[59] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[60] Módosította a 2010. évi CXXVI. törvény 97. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[61] Módosította a 2012. évi XCIII. törvény 69. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[62] Beiktatta a 2010. évi CXXVI. törvény 96. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[63] Megállapította a 2010. évi CXXVI. törvény 96. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére