Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1971. szeptember 29-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"Agreement

for Cultural Co-operation between the Government of the Hungarian People's Republic and the Government of the Kingdom of Denmark

The Government of the Hungarian People's Republic and the Government of the Kingdom of Denmark, desirous of advancing further the friendly relations between their countries and of promoting co-operation in the fields of culture, education and sciences, have agreed as follows:

Article I

The Contracting Parties will facilitate the teaching of the language and literature of the other country at their universities.

Article II

The Contracting Parties will endeavour to ensure that the textbooks used in their primary and secondary schools as well as universities and other institutions of higher education give adequate information about the other country.

Article III

In order to further general information on the history and culture of the respective peoples, the Contracting Parties will encourage the translation and publication of the works of Hungarian and Danish authors, the presentation of Hungarian and Danish plays and musical compositions.

Article IV

The Contracting Parties will encourage the exchange of artists and artistic ensembles in the fields of theatre, ballet, opera and music.

Article V

The Contracting Parties will facilitate the presentation and distribution of outstanding films made in the other country and circulation of artistic, touristic, educational and scientific films or other audio-visual means on a non-commercial basis.

Article VI

The Contracting Parties will promote direct co-operation between broadcasting and television services of the two countries.

Article VII

The Contracting Parties will facilitate the exchange of cultural, educational, scientific and technical publications and periodicals as well as documentation between the educational and scientific institutions, libraries and archives of the two countries.

Article VIII

The Contracting Parties will promote the presentation of art, educational and scientific as well as book exhibitions in their countries.

Article IX

The Contracting Parties will mutually encourage and develop co-operation in the fields of culture, education and sciences.

Article X

The Contracting Parties will offer scholarships on a mutual basis for students and postgraduates as well as research workers for the purpose of study and research in the other country.

Article XI

The Contracting Parties will facilitate access to their cultural and scientific institutions, libraries, archives and museums for specialists of the other country.

Article XII

The Contracting Parties will mutually facilitate the participation of cultural, educational and scientific specialists in congresses, colloquia and other meetings held in their countries.

Article XIII

The Contracting Parties will encourage the establishment of direct contacts and co-operation between the cultural, educational and scientific institutions of the two countries, and to this end, they will facilitate mutual visits and study-tours of university lecturers, specialists, research-workers, students and delegations.

Article XIV

The Contracting Parties will promote co-operation between the National Commissions for UNESCO of the two countries.

Article XV

The Contracting Parties will promote co-operation between the youth organizations of the two countries.

Article XVI

The Contracting Parties will encourage the development of contacts between the two countries in the fields of sports and tourism.

Article XVII

The Contracting Parties agree that the Joint Commission appointed by them for the implementation of this Agreement will meet periodically, in their respective countries alternately, to elaborate a detailed programme of work.

Article XVIII

The present Agreement will be implemented in accordance with the laws and regulations in force in the two countries.

Article XIX

The present Agreement shall be ratified and the exchange of the instruments of ratification shall take place in Budapest.

The present Agreement shall enter into force on the day of the exchange of the instruments of ratification.

The present Agreement is concluded for a period of five years. After that period it remains in force until it is denounced by either Party at six months' notice.

Done in Copenhagen on 24th February, 1971, in two original copies in the English language.

For the Government of the Hungarian People's Republic

For the Government of the Kingdom of Denmark

Kulturális együttműködési egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy az országaik közötti baráti kapcsolatokat továbbfejlesszék és előmozdítsák az együttműködést a kultúra, az oktatás és a tudományok területén, az alábbiakban állapodnak meg:

I. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik a másik ország nyelvének és irodalmának oktatását az egyetemeiken.

II. Cikk

A Szerződő Felek arra törekszenek, hogy az alsó- és középfokú iskoláikban, valamint az egyetemeiken és más felsőoktatási intézményeikben használatos tankönyvek megfelelő tájékoztatást adjanak a másik országról.

III. Cikk

A másik nép történelmének és kultúrájának jobb megismertetése érdekében a Szerződő Felek elősegítik a magyar, illetőleg dán szerzők műveinek lefordítását és kiadását a magyar, illetőleg dán színművek, valamint zeneművek bemutatását.

IV. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a művészek és művészeti együttesek kölcsönös fellépéseit a színház, a balett, az opera és a zene területén.

V. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik a másik országban készült kiemelkedő filmalkotások bemutatását és forgalmazását, továbbá művészeti, idegenforgalmi, oktató, valamint tudományos filmek és más audiovizuális eszközök nem kereskedelmi alapon történő terjesztését.

VI. Cikk

A Szerződő Felek előmozdítják a két ország rádiója és televíziója közötti közvetlen együttműködést.

VII. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik a kulturális, oktatási, tudományos és műszaki kiadványok, folyóiratok, valamint a dokumentációk cseréjét a két ország oktatási és tudományos intézményei, könyvtárai és levéltárai között.

VIII. Cikk

A Szerződő Felek országaikban előmozdítják a művészeti alkotások bemutatását, valamint az oktatási és tudományos kiállítások, továbbá a könyvkiállítások megrendezését.

IX. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen elősegítik és fejlesztik az együttműködést a kultúra, az oktatás és a tudományok területén.

X. Cikk

A Szerződő Felek a másik országban végzendő tanulmányok és kutatások céljából, a kölcsönösség alapján ösztöndíjban részesítenek egyetemi és főiskolai hallgatókat és az egyetem elvégzése utáni továbbképzésben résztvevő személyeket, valamint kutatókat.

XI. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik a másik ország szakemberei számára a kulturális és tudományos intézményeik, könyvtáraik, levéltáraik és múzeumaik tanulmányozását.

XII. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen megkönnyítik a kulturális, oktatási és tudományos szakembereik részvételét az országukban megrendezésre kerülő kongresszusokon, kollokviumokon és egyéb összejöveteleken.

XIII. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország kulturális, oktatási és tudományos intézményei közötti közvetlen kapcsolatok és együttműködés kialakítását, és ebből a célból megkönnyítik az egyetemi oktatók, szakemberek, kutatók, egyetemi hallgatók, valamint küldöttségek kölcsönös látogatásait és tanulmányútjait.

XIV. Cikk

A Szerződő Felek előmozdítják a két ország UNESCO nemzeti bizottsága közötti együttműködést.

XV. Cikk

A Szerződő Felek előmozdítják a két ország ifjúsági szervezetei közötti együttműködést.

XVI. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a két ország közötti kapcsolatok fejlesztését a sport- és az idegenforgalom területén.

XVII. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egyezmény végrehajtására általuk kijelölt Vegyesbizottság időszakonként összeül a két országban felváltva, hogy a részletes munkatervet kidolgozza.

XVIII. Cikk

Az Egyezmény a két országban hatályban levő törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban kerül végrehajtásra.

XIX. Cikk

Az Egyezményt meg kell erősíteni és a megerősítő okiratokat Budapesten kell kicserélni.

Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

Az Egyezményt ötévi időtartamra kötötték. Ennek letelte után az Egyezmény továbbra is hatályban marad mindaddig, amíg azt az egyik Fél hat hónapra fel nem mondja.

Készült Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján, két eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások) "

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2022.07.01.