Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1971. október 18-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Kulturális együttműködési egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Ghanai Köztársaság között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya - a továbbiakban "Szerződő Felek"-ként említve az Egyezményben - azon óhajuknak adva kifejezést, hogy a két ország közötti kapcsolatokat fejlesszék a kultúra, oktatás, tudomány és művészet területén való együttműködés útján, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az országaik közötti kulturális cserét és a két ország kulturális kincseinek, valamint a kultúra, oktatás, tudomány és művészetek terén elért eredményeik kölcsönös megismerését.

2. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik országaik kulturális, oktatási, tudományos, egészségügyi és művészeti szervezeteinek együttműködését és tapasztalatcseréjét, s e célból ösztönözni fogják egyetemi tanárok, valamint szakmai és tudományos intézmények tanárainak kölcsönös látogatásait.

3. Cikk

Mindkét Szerződő Fél ösztöndíjak és más kedvezmények nyújtásával lehetővé fogja tenni a másik Szerződő Fél állampolgárai részére az egyetemein és más oktatási intézményein való tanulást. Az elfogadás ügyében a Fogadó Fél határoz.

4. Cikk

A Szerződő Felek lehetőség szerint elősegítik az országaik állampolgárai közötti sportversenyeket, valamint a sportolók és sportoktatók kölcsönös látogatását.

5. Cikk

Mindkét Szerződő Fél támogatja a másik Szerződő Fél zeneműveinek, színdarabjainak és filmjeinek bemutatását, előadásokat és kiállításokat rendez és ösztönzi a lefordított tudományos, technológiai és művészeti művek terjesztését. Az előadások témáit a Szerződő Felek egyeztetik.

6. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a rádió- és televízióprogramok, filmek, valamint a másik ország tudományos, kulturális és oktatási anyagainak kölcsönös cseréjét, amely a fogadó ország előírásainak és szabályainak megfelelően történik.

7. Cikk

A Szerződő Felek megvizsgálják a másik országban adományozott oklevelek és tudományos fokozatok elismerésének kérdését. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a Szerződő Felek e célból külön egyezményt kötnek.

8. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek kulturális együttműködési programot dolgoznak ki meghatározott időszakra.

9. Cikk

1. Jelen Egyezmény azon a napon lép életbe, amikor a két Szerződő Fél jegyzékváltással igazolja, hogy az Egyezményt a Szerződő Felek megfelelő alkotmányos eljárásuk során jóváhagyták vagy ratifikálták.

2. Ez az Egyezmény érvénybelépése napjától számított öt (5) éves időszakra marad érvényben azzal, hogy az a Szerződő Felek megállapodásának megfelelő további időszakra megújítható, amennyiben valamelyik fél ezen kívánságát az Egyezmény lejárta előtt hat (6) hónappal írásban a másik fél tudomására hozza.

3. Ennek hiteléül az alulírottak, kormányuk kellő felhatalmazásának birtokában, a jelen Egyezményt aláírták.

Készült Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások) "

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 62. §-a. Hatályos 2022.07.01.