108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1960. november 10-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy megszilárdítsák a két állam közötti baráti kapcsolatokat és elősegítsék a kölcsönös együttműködést a tudomány, a művészet és a kulturális élet egyéb területén, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és e célból meghatalmazottaikat kinevezték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásuk kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Magas Szerződő Felek kölcsönösen előmozdítják és támogatják az együttműködést államaik között a tudomány, a művészet és a kulturális élet egyéb területén. E célból a Magas Szerződő Felek

a) elősegítik, hogy egyetemeiken rendszeres tanfolyamokat indítsanak a másik Fél országának irodalmáról és történelméről;

b) tanulmányi segélyalapot és ösztöndíjat létesítenek abból a célból, hogy lehetővé tegyék egymás állampolgárainak tanulmányok és kutatások folytatását, valamint technikai képzését a másik államban;

c) kicserélik az egymás államában kiadott tudományos és művészeti szakkiadványokat érvényben levő hazai jogszabályaiknak és előírásaiknak megfelelően;

d) pályázatokat hirdetnek és díjakat osztanak ki az olyan szerzők és fordítók számára, akik munkájukkal közreműködnek abban, hogy az egyik Fél államában népszerűsítsék a másik Fél államának tudományos és művészeti eredményeit, valamint alkotásait;

e) elősegítik az államukban hivatalosan elismert tudományos, művészeti és egyéb kulturális szervezetek közötti cserét, így pl. a nemzeti könyvtárak, a tudományos, művészeti és történelmi múzeumok vonatkozásában;

f) lehetővé teszik a másik fél számára művészeti és más kulturális jellegű kiállítások, színházi és filmbemutatók, zenei és rádió előadások rendezését területükön: e célból a két állam illetékes hatóságai esetenként külön megállapodást kötnek egymással;

g) egymás népeinek jobb megismerése érdekében elősegítik cikkek, ismertető anyagok, filmek megjelenését, illetve bemutatását a sajtóban, illetve a rádióban és televízióban;

h) elősegítik újságírók cserelátogatását;

i) a személyes tapasztalatokon alapuló tapasztalatcsere előmozdítása céljából támogatni fogják az e célra kijelölt kulturális és szakmai küldöttségek, illetve kiküldöttek látogatásainak cseréjére vonatkozó megállapodásokat;

j) elősegítik a másik Fél filmjeinek és hanglemezeinek behozatalát államukba.

2. Cikk

A Magas Szerződő Felek elősegítik a másik állam tudományának, művészetének, kultúrájának megismertetését sajtó, rádió és előadások útján.

3. Cikk

A Magas Szerződő Felek biztosítják, hogy az illetékes oktatásügyi intézményeik által kiadott történelem és földrajz tankönyvek a lehetőségekhez képest elősegítsék a másik állam történelmének, illetve földrajzának megismerését.

4. Cikk

A Magas Szerződő Felek felülvizsgálják a másik állam intézményei által kibocsátott tudományos fokozatok és diplomák egyenjogúságának elismeréséhez szükséges feltételeket, s e tárgyban illetékes hatóságaik külön megállapodást kötnek.

5. Cikk

A Magas Szerződő Felek elősegítik sportversenyek rendezését országaik, illetve sportegyesületeik között.

6. Cikk

A jelen Egyezményben foglalt feladatok megvalósítása érdekében a Magas Szerződő Felek évenként kulturális munkatervet készítenek, s ezt diplomáciai úton egymáshoz eljuttatják.

7. Cikk

A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat Conakryban kell kicserélni.

Az Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

A jelen Egyezmény hatályban marad attól a naptól számított hat hónap elteltéig, amikor az Egyezmény felmondására irányuló szándékát a Magas Szerződő Felek valamelyike írásban közli.

A jelen Egyezmény Conakryban, az 1960. évi január hó 12. napján készült, két eredeti példányban, magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Ennek hiteléül a Magas Szerződő Felek Meghatalmazottai a jelen Egyezményt aláírták és pecséttel látták el.

(Aláírások) "

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 63. §-a. Hatályos 2022.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére