110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1959. november 10-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya azon óhajuknak adva kifejezést, hogy erősítsék a két ország közötti együttműködést az oktatásügy, a tudomány és a kultúra területén és elmélyítsék a két nép baráti kapcsolatait, a jelen egyezmény megkötését határozták el, s kinevezték e célból alulírott meghatalmazottaikat, akik kormányaik által erre kellően felhatalmazva az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikkely

A Szerződő Felek elősegítik az országaikban működő egyetemi tanárok, valamint más oktatásügyi intézmények tanárainak cseréjét.

2. Cikkely

Mindkét Szerződő Fél

a) elősegíti egyetemein és más oktatási intézményeiben a másik Fél országa nyelvének, irodalmának és történelmének oktatását,

b) biztosítja, hogy az országának oktatásügyi intézményeiben használt történelem és földrajz tankönyvek lehetőleg világos képet adjanak a hallgatóknak a másik fél országáról.

3. Cikkely

A Szerződő Felek a lehetőségek figyelembevételével ösztöndíjakat adnak a másik Fél állampolgárai számára tanulmányok folytatása, a szükséges diplomák vagy tudományos fokozatok megszerzése, kutatómunka és műszaki képzés céljából. Egyetemeiken és más intézményeikben ugyanakkor meghatározott számú helyet biztosítanak olyan hallgatók számára, akik saját költségükön vagy kormányuk költségén kívánnak tanulmányokat folytatni.

4. Cikkely

A Szerződő Felek elősegítik, hogy a másik Fél országában megjelent fontos műveket saját országuk nyelvére lefordítsák és kiadják. Támogatják könyvek, folyóiratok és más kiadványok, régiségek - így például másolatok, öntvények - cseréjét, archeológiai expedíciók szervezését és archeológusok kölcsönös látogatását - az illetékes intézményekre vonatkozó fennálló rendeletek és jogszabályok figyelembevételével.

5. Cikkely

A Szerződő Felek díjakat adhatnak olyan szerzőknek és fordítóknak, akik munkásságukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy népük megismerje a másik Fél országának tudományos, kulturális és művészeti eredményeit.

6. Cikkely

A Szerződő Felek elősegítik

a) tudományos és művészeti kiállítások, valamint dokumentációs anyagok cseréjét,

b) a tudományos, kulturális és művészeti intézmények - például egyetemek, nemzeti könyvtárak, múzeumok - közötti együttműködést.

7. Cikkely

A Szerződő Felek kulturális központokat létesíthetnek a másik Fél országában saját országuk tudományos és kulturális fejlődésének ismertetése céljából.

8. Cikkely

A Szerződő Felek minden rendelkezésükre álló eszközzel elősegítik művészeti kiállítások, film- és színházi bemutatók, rádió- és televíziós programok, koncertek cseréjét; fenti célból a két ország illetékes szervei esetenként külön megállapodást kötnek.

9. Cikkely

A személyes kapcsolatokon alapuló tapasztalatcsere elősegítése érdekében a Szerződő Felek lehetőségeik keretein belül támogatják kulturális, egészségügyi és más szakmai delegációk, valamint egyének kölcsönös látogatását.

10. Cikkely

Mindkét Szerződő Fél elősegíti, hogy országában a sajtó, rádió, televízió, film, valamint előadások útján tájékoztassa a lakosságot a másik Fél országáról.

11. Cikkely

Mindkét Szerződő Fél gondosan tanulmányozni fogja annak lehetőségét, hogy elismerje a másik Fél országában működő intézmények által kiadott tudományos fokozatok és diplomák egyenértékűségét.

12. Cikkely

A Szerződő Felek elősegítik sportversenyek kölcsönös rendezését és testnevelési szakemberek cseréjét, valamint az ifjúsági szervezetek közötti együttműködést.

13. Cikkely

Jelen egyezményben foglaltak végrehajtása és a kulturális együttműködés munkatervének kidolgozása céljából a Szerződő Felek Magyar-Iraki Vegyesbizottságot alakítanak. A Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább kétévenként egyszer felváltva Budapesten vagy Bagdadban ülésezik; tagjai annak a kormánynak képviselői, melynek országában az ülést tartják és a másik Fél nagykövetségének képviselői vagy meghatalmazott küldöttei.

14. Cikkely

Jelen egyezmény végrehajtása során felmerülő pénzügyi kérdéseket a Szerződő Felek a kulturális együttműködés munkatervének elkészítésekor rendezik.

15. Cikkely

A jelen egyezményt a legrövidebb időn belül ratifikálni fogják és az a ratifikációs okmányok Bagdadban történő kicserélésének napján lép életbe. Az egyezmény érvényben marad attól számított hat hónapig, amikor a Szerződő Felek egyike a másik Felet annak felmondására irányuló szándékáról írásban értesíti.

Ennek hiteléül az alulírott Meghatalmazottak illetékes kormányaik által erre szabályszerűen felhatalmazva a jelen egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1959. április 11-én, két-két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven; mindhárom példány egyformán hiteles.

A magyar és az arab szövegek eltérő értelmezése esetén az angol szöveg irányadó.

(Aláírások)"

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2022.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére