112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1986. szeptember 23-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt tudományos, oktatási és kulturális együttműködési egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Szövetségi Végrehajtó Tanács között a tudományos, az oktatási és a kulturális együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Szövetségi Végrehajtó Tanács, a továbbiakban: Szerződő Felek,

törekedve a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság népei közötti barátság továbbfejlesztésére,

abban a meggyőződésben, hogy a tudományos, oktatási és a kulturális együttműködés hozzájárul a kölcsönös megértéshez, a két ország népei és nemzetiségei közötti jószomszédi kapcsolatok és barátság fejlesztéséhez,

a helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záródokumentuma szellemében tevékenykedve,

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tudományos, művelődésügyi és kulturális együttműködésről 1963. október 15-én megkötött egyezmény alapján folytatott együttműködés eredményeiből és gazdag tapasztalataiból kiindulva,

elhatározták, hogy egyezményt kötnek a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről és ebből a célból az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a tudományos, az oktatási, a kulturális, a tájékoztatási, a testnevelési és sportegyüttműködés további fejlődését, az állami szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatkozás, az egyenlőség és kölcsönösség tiszteletben tartása alapján, a két országban hatályban levő törvényekkel és más rendelkezésekkel összhangban.

2. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik a tudományos akadémiák, a tudományos intézetek és más, tudományos kérdésekkel foglalkozó szervezetek közötti együttműködést.

A Szerződő Felek ebből a célból elősegítik:

- a tudományos munkákról, a tudományos kutatások eredményeiről szóló publikációk és információk, valamint a tudományos kutatómunka szervezésében és irányításában alkalmazott módszerekről szóló információk cseréjét;

- a kölcsönös érdekeket kifejező közös tudományos kutatásokat;

- a két ország érdekeit szem előtt tartva - a tudósok kölcsönös részvételét a két országban szervezett kongresszusokon, szimpóziumokon és szemináriumokon;

- tudósok és szakemberek cseréjét, a jobb, kölcsönös megismerés érdekében;

- a fiatal tudósok cseréjét továbbképzésük céljából;

- a történész vegyesbizottság munkáját;

- a tudományos együttműködés olyan egyéb formáit is, amelyek a két ország közötti tudományos együttműködés és a tudományok további fejlődése szempontjából hasznosak.

3. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik az oktatásért felelős irányító szerveik és szervezeteik, a felsőoktatási, a középfokú és az általános oktatási intézményeik, valamint az oktatás más területein működő szervezeteik közötti együttműködés fejlesztését és elmélyítését.

Ebből a célból ösztönzik:

- szakemberek és előadók cseréjét továbbképzés, szakosodás, tapasztalatok tanulmányozása és cseréje, előadások tartása, konzultációk és más, a tudományos munkához szükséges anyaggyűjtés céljából;

- egyetemi hallgatók és ösztöndíjak cseréjét a két ország megfelelő oktatási és tudományos intézményeiben, nappali szakosító és posztgraduális képzésen;

- ösztöndíjak cseréjét a másik ország népei nyelvének és irodalmának tanfolyamain részt vevő tanárok és hallgatók részére;

- a kölcsönös részvételt a két országban megtartott, az oktatással kapcsolatos szakmai szemináriumokon és más találkozókon;

- az oktatás területén meglévő egyéb olyan együttműködési formákat, amelyek hasznosak a két ország oktatási rendszereinek fejlődése és továbbfejlesztése, valamint a két országnak e területre vonatkozó együttműködése fejlődésének szempontjából.

4. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország népei nyelve és irodalma tanulmányozásának továbbfejlesztését és tökéletesítését a két ország felsőoktatási intézményeiben és tudományos intézeteiben.

Ebből a célból elősegítik:

- lektorok küldését az egyetemekre és más felsőoktatási intézményekbe;

- a másik ország népei nyelvének és irodalmának tanulmányozásához szükséges anyagok és publikációk, könyvek, folyóiratok és lapok cseréjét;

- a tudósok, tanárok, előadók és más szakemberek cseréjét a másik ország népei nyelvével és irodalmával kapcsolatos előadások megtartása céljából;

- a tudományos kutatómunka folytatását a két ország népei nyelvének és irodalmának tárgykörében.

5. Cikk

A Szerződő Felek támogatják tankönyvek és kézikönyvek, valamint más iskolai tananyagok kiadásának területén megvalósuló együttműködést, amelyek a két ország nyelve, irodalma, történelme, földrajza, kultúrája és művészete tanulmányozására szolgálnak.

A Felek támogatják oktatófilmek és más oktatási segédeszközök cseréjét.

6. Cikk

A Szerződő Felek egymás kulturális és művészeti vívmányainak jobb kölcsönös megismerése céljából támogatják a kulturális és művészeti szervezetek, a művészeti szövetségek, a színházak, a múzeumok, a képtárak, a levéltárak, a könyvtárak, a kiadói és filmszervek, valamint a műemlékvédelmi intézmények közötti együttműködés fejlesztését és elmélyítését.

A Felek ebből a célból elősegítik:

- a két ország kulturális eredményei bemutatásának megszervezését;

- zenei együttesek és színházi társulatok, valamint szólisták vendégszereplését a kölcsönösség alapján;

- a művészet és a kultúra más területeit bemutató kiállítások kölcsönös szervezését;

- filmrendezvények kölcsönös szervezését és a másik ország filmjeinek bemutatását, filmek közös gyártását;

- a szépirodalom, valamint a másik ország kultúrájával és művészetével foglalkozó művek fordítását;

- kulturális és művészeti könyvek és más kiadványok cseréjét;

- levéltári anyagok és dokumentumok fotókópiáinak és mikrofilmjeinek cseréjét;

- a tapasztalatok cseréjét és a jobb, kölcsönös megismerést az irodalom és a kiadói tevékenység területén;

- a másik ország szerzői, zenei és színpadi alkotásainak bemutatását;

- az alkotók kölcsönösségi alapon való részvételét a két országban szervezett kulturális és művészeti seregszemléken;

- a történelmi és kulturális emlékek, különösen a két ország népei történelmével és kulturális életével kapcsolatos műemlékek védelmével és tanulmányozásával foglalkozó szervezetek együttműködését, valamint szakemberek cseréjét;

- az együttműködés más formáit, amelyek a két ország kultúrájának fejlődése és a kulturális csere kiszélesítése szempontjából hasznosak.

7. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik levéltári szakemberek cseréjét az országaik érvényes előírásaival összhangban, a levéltári tudományos kutatásokat, a levéltári adatok, mikrofilmek és anyagok másolatainak tudományos célú cseréjét, különösen, amelyek a két ország népei történelmére vonatkoznak.

8. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik az együttműködést a két ország illetékes szervei és szervezetei között a Magyar Népköztársaságban élő horvát, szerb és szlovén nemzetiséget, valamint a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban élő magyar nemzetiséget érintő oktatási és kulturális területen, különös tekintettel a nemzetiségiek nyelvén folyó tanítás fejlesztésére.

9. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország szerzői jogvédő hivatalainak közvetlen együttműködését.

10. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik a hírügynökségek, az újságíró-szövetségek, a sajtóorgánumok, a televízió- és rádiószervezeteik közötti együttműködés továbbfejlesztését, az általuk megkötött közvetlen megállapodások alapján.

11. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködés továbbfejlesztését a testnevelés és a sport területén, valamint elősegítik a sportszervek és a sportegyesületek közötti közvetlen kapcsolatokat és tapasztalatcserét.

12. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1978. június 29-én aláírt, a Kulturális Vegyesbizottság alapításáról szóló egyezmény alapján működő Kulturális Vegyesbizottság további munkáját és tevékenységét.

13. Cikk

A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtásának céljából rendszeresen kidolgozzák az együttműködés munkaterveit. Ezek a munkatervek meghatározzák az egyes akciók pénzügyi és egyéb feltételeit.

A munkaterveket a Szerződő Felek meghatalmazott képviselői írják alá, felváltva Budapesten és Belgrádban.

14. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépésével hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti 1963. október 15-én Belgrádban aláírt tudományos, művelődésügyi és kulturális együttműködési egyezmény.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1963. október 15-én kötött egyezmény alapján létrejött megállapodások és munkatervek továbbra is érvényben maradnak, ha nem mondanak ellent az Egyezményben foglalt rendelkezéseknek.

15. Cikk

Az Egyezmény öt évig marad hatályban és hatálya hallgatólagosan további öt évre meghosszabbodik, ha a Szerződő Felek egyike a határidő lejárta előtt 6 hónappal az Egyezmény felmondására vonatkozó szándékáról a másik Felet írásos formában nem értesíti.

16. Cikk

Az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.

Készült Belgrádban, 1986. év március hó 24. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)"

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a tudománypolitikai feladatok ellátása tekintetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 66. §-a. Hatályos 2022.07.01. A módosító rendelkezés "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter" szövegrészt rendelte cserélni, míg a 3. § (2) bekezdés "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter" szöveget tartalmazta. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre - érvényessége kétséges.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére