11/2008. (I. 26.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ának e)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő q) és r) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) kérelmező: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a javára a bírósági határozat marasztalást tartalmaz, továbbá akire nézve a földhivatal határozat valamely jog bejegyzéséről, módosításáról vagy törléséről rendelkezik, és kéri a kézbesítés lefolytatását;

f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire nézve a bírósági határozat marasztalást tartalmaz, továbbá akire nézve a földhivatal határozat valamely jog bejegyzéséről, módosításáról vagy törléséről rendelkezik, és akinek a részére a kérelmező kéri a kézbesítést;"

"q) földhivatali határozat: az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető valamely jog bejegyzéséről, módosításáról vagy törléséről szóló határozat, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem valamely címzett vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 79. §-ának (2) bekezdése alapján beállt, és amelynek végrehajtói kézbesítése az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 52/A. §-ának (2) bekezdése alapján kérhető;

r) földhivatali irat: a földhivatali határozat földhivatal által készített papír alapú kiadmányáról a végrehajtó által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott fénymásolat."

2. §

A Korm. rendelet a 46. §-t követően a következő IV. fejezettel és 46/A. §-sal egészül ki:

"IV. Fejezet

A FÖLDHIVATALI HATÁROZATOK KÉZBESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46/A. § (1) A földhivatali határozat kézbesítésére a bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A földhivatali határozat kézbesítésére irányuló kérelemben a kézbesítendő földhivatali határozatot hozó földhivatalt és a földhivatali határozat számát kell megjelölni, továbbá a kérelemhez a földhivatali határozat kiadmányát kell csatolni.

(3) A végrehajtó a földhivatali határozat kézbesítése iránti kérelem teljesítését a 6. § (4) bekezdésének b)-g) pontjaiban meghatározottakon túl az Inytv. 52/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltétel hiánya miatt tagadhatja meg.

(4) A végrehajtó a földhivatali iratra a következő szövegű záradékot vezeti: "a ............................ földhivatal ..................számú határozatáról készített, a határozat kiadmányával megegyező tartalmú fénymásolat"; és feltünteti a záradékon a fénymásolat készítésének dátumát, továbbá ellátja azt aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával is.

(5) Földhivatali határozat kézbesítése során a végrehajtó a földhivatali iratra azt vezeti rá, hogy a kézbesítési vélelem megdöntésére a Ket. 79. §-a szerint van lehetőség."

3. §

A Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében és 2. § b) pontjában a "bírósági határozat" szövegrész helyébe a "jogszabályban meghatározott határozat" szöveg,

b) 2. § g) pontjában a "bírósági irat" szövegrész helyébe a "bírósági vagy földhivatali irat" szöveg,

c) 2. § k) pontjában és l) pontjának 1. és 2. alpontjaiban a "bírósági határozatban" szövegrész helyébe a "jogszabályban meghatározott határozatban" szöveg,

d) 2. § m) pontjában a "bírósági iratnak" szövegrész helyébe a "bírósági vagy földhivatali iratnak" szöveg,

e) 5. § e) pont bevezető szövegében az "annak tényét, ha a címzett" szövegrész helyébe a "ha a kérelmezőnek tudomása van róla, annak tényét, ha a címzett" szöveg

lép.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez]

.......................................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó
............................................................................................................................................................................. irodájának címe
...................................................................................................... telefonszám............................................................. ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági vagy földhivatali irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A kézbesítendő határozat adatai
֤ítélet֤végzés֤fizetési meghagyás֤bírósági meghagyás֤földhivatali határozat a határozatot hozó bíróság vagy földhivatal neve, vagy a közjegyző neve és székhelye:
..........................................................................................................................................................................................................
a határozat száma: .........................................................................................................................................................................
II. A címzett adatai
név: ...............................................................................................................................................................................................
cím (bírósági vagy földhivatali határozat szerint): ...................................................................................................................
kézbesítés helye: ..........................................................................................................................................................................
III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti bírósági vagy földhivatali iratot átvettem.
dátum: ............................................................................... aláírás: ...............................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
..........................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: ............................................................................................................
IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti bírósági vagy földhivatali iratot átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok,
és a határozatot a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve: .............................................................................................................................................
dátum: ............................................................................... aláírás: ......................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: .............................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel: ..........................................................................................................
V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
…………………………………………………………………………..
P. H.

2. számú melléklet a 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez]

................................................................................................................................................................. önálló bírósági végrehajtó
.................................................................................................................................................................................... irodájának címe
............................................................................................................ telefonszám............................................................. ügyszám
ÉRTESÍTÉS
végrehajtói kézbesítés megkísérléséről
A bírósági vagy földhivatali iratot .................................................... (dátum) ...................................... .. órakor megkíséreltem
kézbesíteni a címzett számára. A címzett a bírósági vagy földhivatali iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
név: ....................................................................................................................................................................................................
cím (bírósági vagy földhivatali határozat szerint): ......................................................................................................................
kézbesítés helye: ...............................................................................................................................................................................
II. A bírósági vagy földhivatali irat átvételének módja
................................................................................................................................................................................. (az átvétel helye)
........................................................................................................................................................................... (ügyfélfogadási idő)
......................................................................................................................................................................... (az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia: személyi igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a címzett szervezet, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
…………………………………………………………………………..
P. H.
IV. Tájékoztatás
Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság előtt megdönthető. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan földhivatali határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a földhivatal előtt megdönthető. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.

Tartalomjegyzék