13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdése d) pontjának df), dh) és di) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi tevékenység az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területileg illetékes kistérségi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban együtt: kistérségi intézet), illetve regionális intézete hatáskörébe tartozik."

2. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten

a) gümőkór (tuberculosis),

b) torokgyík (diphtheria),

c) szamárköhögés (pertussis),

d) merevgörcs (tetanus),

e) gyermekbénulás (poliomyelitis anterior acuta),

f) kanyaró (morbilli),

g) rózsahimlő (rubeola),

h) mumpsz (parotitis epidemica),

i) b típusú Haemophilus influenzae (Hib),

j) hepatitis B ellen védőoltásban kell részesíteni."

3. §

Az R. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A külföldre utazó magyar állampolgároknak a (2) és a (4) bekezdésben említett védőoltásait a területileg illetékes regionális intézetek, az OEK nemzetközi oltóhelye és az országos tisztifőorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások végzésére feljogosított oltóhely végzi."

4. §

Az R. 16. § (4) bekezdésének a) pontjahelyébe akövet-kező rendelkezés lép:

[Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal]

"a) meghatározza az állami egészségügyi tartalékban szereplő oltóanyagok milyenségét és mennyiségét, és ezek tekintetében javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek a szükséges költségvetési források mértéke tekintetében,"

5. §

(1) Az R. 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés h) és i) pontjában felsorolt rágcsálók elleni védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendők a városok és községek beépített területén fekvő, emberi tartózkodásra alkalmas létesítmények (lakóházak, középületek, üzemek stb.), az utcák (terek, parkok stb.), valamint az ott található műtárgyak, továbbá - területi elhelyezkedésüktől függetlenül - a járműforgalmat szolgáló létesítmények, a repülőterek, kikötők, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi intézmények, üdülők, táborok, valamint élelmiszer-ipari, élelmiszerkereskedelmi, közétkeztetési és vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületeinek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval együtt."

(2) Az R. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni."

(3) Az R. 36. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A fenntartó a védekezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a kistérségi intézet határozatban elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szakvállalkozás igénybevételét."

6. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 8. §-ának (3) bekezdése, valamint 22. §-a hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 6. § (1) bekezdésének b) pontjában, 8. § (5) bekezdésében, 13. § (5) bekezdésében, 13. § (7) bekezdésének b) és c) pontjában, 13. § (8) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésének i) pontjában, 16. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésének e) pontjában, 19. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 32. § b) pontjában, 33. § (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 41. § (2) bekezdése c) pontjában, 41. § (3) bekezdésében, 41. § (4) bekezdésének f) pontjában, valamint 41. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "regionális" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésének c) pontjában, 9. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 13. § (1)-(4) bekezdésében, 13. § (7) bekezdésének a) és b) pontjában, 15. § (1) bekezdésének b), d) és f) pontjában, 15. § (2) bekezdésének b), e)-f) és h) pontjában, 16. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének d) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (3), (4), (7) és (9) (10) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (2) és (5) bekezdésében, 29. § (2)-(3) bekezdésében, 30. § (1) és (4)-(5) bekezdésében, 32. § a) pontjában, 33. § (l)-(2) bekezdésében, 35. § (1)-(2) bekezdésében, 36. § (5)-(8) bekezdésében, 37. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésének c) pontjában, 41. § (4) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésének c) pontjában a "városi" szövegrészek helyébe a "kistérségi" szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében a "HBsAg és HCV" szövegrész helyébe a "HBsAg, anti-HBc és HCV" szöveg

lép.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelethez

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. számú melléklete "Be- és kijelentésre kötelezett betegségekkel kapcsolatos eljárások" cím

a) "AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) " alcímének 7. B) c) pontjában, "Botulizmus" alcímének 7. a) pontjában, "Cholera" alcímének 7. A) a) és c)-d) pontjában, "Diphtheria" alcímének 7. A) a) és c) pontjában, "Shigellosis" alcímének 7. A) c) pontjában, "Enteroinvasiv E. coli enteritis (EIEC) " alcímének 7. A) c) pontjában, "Febris Flava" alcímének 7. A) a) pontjában, "Febris Recurrens" alcímének 7. A) a) és c) pontjában, "Transmissibilis spongiform encephalopathiák (TSE) " alcímének 7. A) a) pontjában, "Lepra" alcímének 7. A) a) pontjában, "Listeriosis" alcímének 7. c) pontjában, "Lyme-kór" alcímének 7. c) pontjában, "Lyssa (Ra-bies) " alcímének 7. a) pontjában, "Madárinfluenza" alcímének 7. A) a) pontjában, "Malária" alcímének 7. A) c) pontjában, "Malleus" alcímének 7. A) a) és d) pontjában, "Meningitis purulenta" alcímének 7. A) c) pontjában, "Meningitis epidemica" alcímének 7. A) c) pontjában, "Meningitis serosa" alcímének 7. A) c) pontjában, "Paratyphus" alcímének 7. A) a) pontjában és 7. pontjának első B) pontjában, "Pestis" alcímének 7. A) a) és d) pontjában, "Poliomyelitis" alcímének 7. A) a) pontjában, "Schistosomiasis" alcímének 7. c) pontjában, "Súlyos, acut légúti tünetegyüttes" alcímének 7. A) a) pontjában, "I. Staphylococcus aureus okozta fertőzések betegellátó intézményeken kívül" alcímének 7. A) c) pontjában, "II. Staphylococcus fertőzések a kórházi szülészeti és csecsemőosztályokon" alcímének 7. B) pontjában, "Cysticercosis" alcímének 7. A) c) pontjában, "Tularemia" alcímének 7. A) c) pontjában, "Typhus abdominalis" alcímének 7. A) a) pontjában és 7. B) pontjában, "Typhus exanthematicus" alcímének 7. A) a) és c) pontjában, "Variola" alcímének 6. A) a) pontjában, "Vírusos haemorrhagiás láz (HL) " alcímének a) pontjában, "Actinomycosis" alcímének 7. A) c) pontjában, "II. Mycoplasma tüdőgyulladás, mycoplasmosis" alcímének 7. A) c) pontjában, valamint "III. Chlamydia tüdőgyulladás újszülött- és csecsemőkorban" alcímének 7. A) c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "regionális",

b) "AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) " alcímének 7. A) a) pontjában, "Botulizmus" alcímének 7. c) pontjában, "Shigellosis" alcímének 7. B) pontjában, "Dyspepsia coli Enteropathogen E. coli enteritis (EPEC) " alcímének 7. C) pontjában, "Enteroinvasiv E. coli enteritis (EIEC) " alcímének 7. B) d) pontjában, "Rotavírus okozta gastroenteritis" alcímének 7. B) pontjában, "Lyssa (Ra-bies) " alcímének 9. pontjában, "Paratyphus" alcíme 7. pontjának első B) pontjában, "Salmonellosis" alcímének 7. B) pontjában, "Trichinellosis" alcímének 7. A) a) pontjában, "Typhus abdominalis" alcímének 7. B) pontjában, "Typhus exanthematicus" alcímének 7. A) d) pontjában és 7. B) pontjában, "Acut urethritis non-gonorrhoica" alcímének 7. A) a) pontjában, "Condyloma acuminatum" alcímének 6. pontjában, "Gonorrhoea" alcímének 7. A) a) és c) pontjában, "Granuloma inguinale" alcímének 7. A) a) pontjában, "Herpes simplex anogeni-talis" alcímének 6. pontjában, "Lymphogranuloma vene-reum" alcímének 7. A) a) pontjában, "Syphilis" alcímének 7. A) a) és c) pontjában, "Ulcus molle" alcímének 7. A) a) pontjában, valamint "Acut urogenitalis chlamy-diasis" alcímének 7. A) a) pontjában a "városi" szövegrészek helyébe a "kistérségi",

c) "Febris Flava" alcímének 9. pontjában az "OEK Nemzetközi Oltóközpontja végzi" szövegrész helyébe az "OEK Nemzetközi Oltóközpontja, az ÁNTSZ illetékes regionális intézete vagy az országos tisztifőorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások végzésére feljogosított oltóhely végzi" szöveg, az "OEK Nemzetközi Oltóközpontja adhat ki" szövegrész helyébe az "OEK Nemzetközi Oltóközpontja, az ÁNTSZ illetékes regionális intézete vagy az országos tisztifőorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások végzésére feljogosított oltóhely adhat ki",

d) "Trichinellosis" alcímének

da) 7. A) a) pontjában a "városi intézetnek és a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnak" szövegrész helyébe a "kistérségi intézetnek és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) illetékes területi szervének", valamint

db) 7. A) e) pontjában az "a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás" szövegrész helyébe az "a megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság" szöveg lép.

2. számú melléklet a 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelethez

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 3. számú melléklete "Fogalommeghatározások" alcímének d) pontjában, "A folyamatos fertőtlenítés végrehajtása" alcímének 2. pontjában, "Megelőző fertőtlenítés nem-egészségügyi intézményekben" alcímének 3. pontjában, "Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban" alcím 1. b)-c) pontjában, 1. f) pontjában, 3. pontjának bevezető szövegrészében, valamint 5. d) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "regionális",

b) 3. számú melléklete "Fogalommeghatározások" alcímének d) pontjában, "A folyamatos fertőtlenítés végrehajtása" alcímének 2. pontjában, "A fertőtlenítés végrehajtása kórházban és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézményben" alcímének 7. pontjában, "Megelőző fertőtlenítés nemegészségügyi intézményekben" alcímének 3. pontjában, "Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban" alcímének 1. b)-c), 2., 3. a) és 5. d) pontjában a "városi" szövegrészek helyébe a "kistérségi"

szöveg lép.

3. számú melléklet a 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelethez

Az R. 4. számú melléklete

a) 3. Legyek cím A) pontjában a d) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

[A házi legyek ellen védekezni kell:]

"d) a települési szilárd és folyékony hulladékot gyűjtő, ártalmatlanító telepeken, lépcsőházak szemétledobóiban,"

b) 3. Legyek cím A) pontjában az f) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

[A házi legyek ellen védekezni kell:]

"f) a szálláshelyeken,"

c) 3. Legyek cím A) pontjának i) pontját követő bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A g)-i) pontokban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie."

d) 4. Csótányok cím b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről]

"b) a szálláshelyeken,"

[gondoskodni kell]

e) 4. Csótányok cím e) pontját követő "Ennek érdekében az a) és b) pontban feltüntetett helyeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. A c)-e) pontban felsorolt helyeken a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat programban kell meghatározni úgy, hogy évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelés végzésére kerüljön sor." szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ennek érdekében az a) és b) pontban feltüntetett helyeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. A c)-e) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A c)-e) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie."

f) 7. Rágcsálók cím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről]

"a) az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,"

[gondoskodni kell]

g) 7. Rágcsálók cím c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről]

"c) mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban, állatkertekben," [gondoskodni kell]

h) 7. Rágcsálók cím g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről]

"g) a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teherpályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,"

[gondoskodni kell]

i) a 7. Rágcsálók cím j) pontját követő "Ennek érdekében az a)-g) pontban feltüntetett helyeken évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. A h)-j) pontban felsorolt helyeken a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rágcsálóval fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatokat, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontokat programban kell meghatározni úgy, hogy évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelés végzésére kerüljön sor." szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ennek érdekében az a)-g) pontban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

A h)-j) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A h)-j) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie."

j) 1. Vérszívó tetvek cím d) pontjában a "megyei", 2. Szúnyogok pontjában a "megyei/fővárosi" szövegrészek helyébe a "regionális" szöveg lép,

k) 1. Vérszívó tetvek cím c) és d) pontjában a "városi" szövegrész helyébe a "kistérségi" szöveg lép.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére