144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

Az intézkedés célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerűsítése az első kiviteltől a fakitermelési szakaszig, beleértve a fakitermelés gépeit is.

Fogalmak

2. §

(1)[1] E rendelet alkalmazásában

a) erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,

b) erdőgazdálkodó: az Evt. 17. § (1) bekezdése szerinti tulajdonos vagy jogszerű használó,

c) jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület,

d) szakszemélyzet: az Evt. 5. § 7. pontja szerinti erdészeti szakszemélyzet,

e) szakmai képzettség: az 4. melléklet szerinti képzettség,

f) üzemterv: az Evt. 113. § (4) bekezdése szerinti terv.

(2)[2] Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.),

b) az Evt. és

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szabályai, fogalmai alkalmazandók.

A támogatás jellege és tárgya

3. §[3]

E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a 2. mellékletben meghatározott Gépkatalógus szerinti gépváltozatok alá tartozó erdészeti gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1)[4] Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó,

a) akinek főtevékenysége

aa) erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység,

ab) fakitermelés,

ac) vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése, vagy

ad) erdészeti szolgáltatás,

b) aki legalább 50 ha olyan erdőterületen gazdálkodik, amely magántulajdonban vagy önkormányzat tulajdonában van,

c) akinek az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakát megelőző két évnél korábban történt, és ezt követően nem került törlésre.

(2)[5]

(3)[6] Az erdőgazdálkodónak a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban legalább 50 hektár, az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett erdőterületre vonatkozóan az erdészeti hatóság által kiadott üzemtervvel, erdőtervvel, vagy az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel kell rendelkeznie.

(4) A támogatott gépeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

(5) Nem jogosult támogatásra azon (1) bekezdés szerinti jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

(6)[7] A támogatás igénybevételének feltételeit a támogatási kérelem benyújtásának napján fennálló állapot szerint kell teljesíteni.

(7)[8] A mezőgazdasági kerekes traktorok (a gépkatalógusban az 1111. gépváltozatokhoz tartozó gépek) beszerzése

a) 60 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 50-399,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,

b) 140 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 400-799,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,

c) 140,1 KW fölötti teljesítményre akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.

(8)[9] A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A támogatás mértéke

5. §

(1)[10] A jóváhagyható támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb:

a) 38 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 50-399,9 ha erdőterületen gazdálkodik,

b) 77 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 400-799,9 ha erdőterületen gazdálkodik,

c) 115 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.

(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.

(3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1)[11] A támogatási kérelmet 2010. június 1-30. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:[12]

a) az ügyfél-azonosítási adatok,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,

c) a tervezett elszámolható kiadás,

d) a kalkulált támogatási összeg,

e) a művelt erdőterület tényleges és tervezett nagysága,

f) az erdőgazdálkodó nyilvántartási száma.

(2) E jogcím keretében egy erdőgazdálkodó, egy támogatási kérelem benyújtási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és tárolásának helyét.

(4) A Vhr. 27. § (1) bekezdés e)-f) pontjaiban meghatározott összeghatártól függetlenül, kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.

(5)[13] A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően, a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig a kérelem részlegesen is visszavonható. A részleges visszavonás kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó darabszámra, illetve a hozzá kapcsolódó összegre vonatkozhat.

(6)[14] Ha az erdőgazdálkodó őstermelő, a támogatási kérelemhez mellékelni kell a hatályos mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

(7)[15] A támogatási kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, bizonyítvány másolatot.

(8) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásból beszerzendő gép Gépkatalógus szerinti kódját, mennyiségét, illetve a beszerzés tervezett árát.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §[16]

(1) A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával, az 1. melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével bírálja el. A többletpontra jogosító szervezeteket a 3. melléklet tartalmazza, a többletpontra jogosító szakmai végzettségeket az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Támogató döntés olyan támogatási kérelem esetében hozható, amely az (1) bekezdés szerinti rangsorban legalább 30 pontot ért el.

Kifizetési kérelem

8. §[17]

Jogkövetkezmények

9. §

(1)[18] Amennyiben az erdőgazdálkodó árbevétele éves szinten 50%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben vállalt árbevételtől, úgy az 50%-ot meghaladó csökkenésen túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 0,3%-át kell visszafizetni.

(1a)[19] Ha az erdőgazdálkodó a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2)[20] Az (1)-(1a) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az erdőgazdálkodó szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Amennyiben az erdőgazdálkodó erdőterülete a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési időszak alatt 50 ha alá csökken, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az erdőgazdálkodó a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) A 2008. március 1. és május 1., valamint a 2008. május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelmeket e rendelet 2008. október 4-től hatályos 3. számú mellékletében meghatározott pontozási rendszer alapján kell elbírálni azzal, hogy e rendelkezés alkalmazása nem érinti azon ügyfelek támogatási jogosultságát, akik támogatási kérelmüket az annak benyújtásakor hatályos feltételeknek megfelelő tartalommal benyújtották."

10/A. §[21]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (1)-(2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §[22]

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez[23]

Értékelés

ABCD
1Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
2Szakmai szempontok
3Az erdőgazdálkodó vagy
az alkalmazott szakszemélyzet
képzettsége
felsőfokúBizonyítvány másolat a
munkaviszony fennállására
vonatkozó dokumentumokat
15
4középfokúBizonyítvány másolat a
munkaviszony fennállására
vonatkozó dokumentumokat
10
5A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek mindegyike
1-es korszerűségi mutatóval szerepel a gépkatalógusban
Gépkatalógus10
6Szervezeti tagság: a 3. mellékletben meghatározott erdészeti
szakmai szervezetben meglévő legalább két éves tagság (jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy tulajdonosa
esetére vonatkozóan)
Tagság igazolása
Nyilatkozat
14
7Szervezeti tagság: a 3. mellékletben meghatározott erdészeti
szakmai szervezetben meglévő két évnél kevesebb ideje fenn álló
tagság (jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy
tulajdonosa esetére vonatkozóan)
Tagság igazolása
Nyilatkozat
6
8Az erdőgazdálkodó teljes75,1%-100%Országos Erdőállomány Adattár6
9erdőterületének legalább
50%-án származék erdő vagy
magasabb természetességi
kategóriájú erdőben
gazdálkodik
50%-75%Országos Erdőállomány Adattár3
10Összesen:45
11Horizontális szempontok
12A kérelem benyújtását
megelőző 12 hónap átlag
létszámának szinten tartása
(legalább 1 fő)
8
13A kérelem benyújtását
megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest
a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására. A
jóváhagyott támogatás
számított összege/új
munkahelyek száma
0-25 000 000 Ft/új munkahely16
1425 000 001-50 000 000 Ft/új
munkahely
14
1550 000 001-75 000 000 Ft/új
munkahely
12
1675 000 001-100 000 000 Ft/új
munkahely
10
17100 000 001-125 000 000 Ft/új
munkahely
8
18125 000 001-150 000 000 Ft/új
munkahely
6
19150 000 001-175 000 000 Ft/új
munkahely
4
20175 000 001 Ft/új munkahely
felett
2
21Az erdőgazdálkodó részt vesz az erdő környezetvédelmi
programban
A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik
5
22Az erdőgazdálkodó székhelye
vagy lakóhelye
A Vhr. szerinti hátrányos
helyzetű területen van
Vhr. 3. § 14. pontja alapján8
23Ha az erdőgazdálkodó nem természetes személy
24A helyi cigány kisebbségi
önkormányzat vagy megyei
cigány önkormányzat
nyilatkozata arról, hogy
támogatja a beruházást
Nyilatkozat3
25Nők foglalkoztatásaA foglalkoztatottak számának
több mint 50%-a nő
Nyilatkozat3
26A foglalkoztatottak számának
20-50%-a nő
Nyilatkozat2
27A foglalkoztatottak számának
kevesebb mint 20%-a nő
Nyilatkozat1
28Csökkent munkaképességű
foglalkoztatása
Nyilatkozat3
29Ha az erdőgazdálkodó természetes személy
30Az erdőgazdálkodó nő, vagy
az erdőgazdálkodó foglalkoztat
női munkavállalót
3
31A helyi cigány kisebbségi
önkormányzat vagy megyei
cigány önkormányzat
nyilatkozata arról, hogy
támogatja a beruházást
Nyilatkozat3
32Az erdőgazdálkodó csökkent
munkaképességű, vagy
foglalkoztat csökkent
munkaképességű munkavállalót
Nyilatkozat3
33Pénzügyi terv (Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany)
34A vállalkozás pénzügyi tervénekBefektetett eszközök változása1
35koherenciájaSaját tőke változás a beruházás
időtartama alatt
1
36Értékcsökkenés változása1
37Saját tőke változása
működtetési időszak alatt
2
38VállalatértékelésNettó árbevétel arányos adózás
előtti eredmény
6
39Pénzügyi terv valóságtartalom
vizsgálata
Ha az erdőgazdálkodónak
a támogatási kérelem
benyújtását követő 3 évben
realizált árbevétele a benyújtás
évében tervezett árbevételéhez
képest a növekmények értéke
meghaladja a támogatás
1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha 1,2
és 1 között van, akkor 1 pont,
egyéb esetben 0 pont
A kötelezettségvállalás
teljesítése az alábbiak szerint
értelmezendő, számolandó:
[(a1 - a0) + (a2 - a0) + (a3 - a0)]
/ támogatás > 1,2
A képletben a0 a benyújtás
évében, a1, a2, a3 pedig
a benyújtást követő 3 üzleti
évben realizált árbevétel vagy
adóalapba beszámított bevétel.
4
40Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata
A bázisévhez képest
a támogatási kérelem
benyújtásának évétől számított
4. évre a vállalkozás által vállalt
erdőterület nő, akkor
5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható,
maximum 5 pont
5
41Összesen:66 pont
42Mindösszesen111 pont

2. melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez[24]

A támogatható gépek a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító száma és megnevezése alapján

1. 1111 Kerekes traktorok

2. 6111 Erdészeti traktorok

3. 6112 Erdészeti rakodók, közelítők

4. 6119 Egyéb erdészeti magajárók

5. 6121 Talajművelő gépek

6. 6122 Vető- és ültető gépek

7. 6123 Növényvédő- és tápanyag-kijuttató gépek

8. 6124 Betakarító- és fakitermelő gépek

9. 6125 Álló és vegyes munkák gépei

10. 6126 Szállító járművek

11. 6127 Motoros fűrészek, aljnövényzet tisztítók

12. 6129 Egyéb erdészeti munkagépek

13. 9193 Gödörfúrók

3. melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez[25]

Többletpontra jogosító erdészeti szakmai szervezetek

1. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ)

2. Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodó Országos Szövetsége (MEGOSZ)

3. Magyar Agrárkamara

4. Magyar Erdőgazda Szövetsége (MERSZ)

5. Országos Erdészeti Egyesület (OEE)

6. Pro Sylva Hungária Egyesület

4. melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez[26]

Felsőfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézményekben szerzett képesítés, valamint a külföldön szerzett és honosított erdőmérnöki oklevél:

1. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar

2. Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kar

3. Budapesti Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Kar

4. Erdőmérnöki Főiskola

5. Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar

6. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar

7. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar

Középfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézmények által nyújtott szakképesítés, valamint a technikusminősítés, az erdőgazdálkodási, az erdőművelő, a fahasználati és az erdészeti növényvédő szakokon:

1. Erdőgazdasági Középiskola

2. Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozata

3. Erdőgazdasági Technikum

4. Erdőipari Technikum

5. Erdészeti Technikum

6. Erdészeti Középiskola

7. Erdészeti és Faipari Szakközépiskola

8. Erdészeti Szakközépiskola

9. Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskola

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[2] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[3] Módosította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[4] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[5] Hatályon kívül helyezte a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.14.

[6] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[7] Beiktatta a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[8] Beiktatta a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[9] Beiktatta a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[10] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.05.14.

[11] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[12] Módosította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.05.14.

[13] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[14] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[15] Módosította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.05.14.

[16] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.05.14.

[17] Hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § i) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[18] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[19] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[20] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[21] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[22] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.05.14.

[23] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[24] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[25] Megállapította a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[26] Beiktatta a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

Tartalomjegyzék