7/2015. (II. 17.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), f) és h) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az R. 71. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések esetében - teljes egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában -2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés."

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 vagy TESZOR 7311, 58114, 58133, 58143, 59113, 60103, 63112 szám alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2. pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult művelet népszerűsítésére fordíthatók."

(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet "ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK" alcíme a következő 36/K. §-sal egészül ki:

"36/K. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 24. § (2) és (2a) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni. (2) Amennyiben az ügyfél a 24. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése következtében a 35. § (9) bekezdése szerint hozott közigazgatási döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, és a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31-ig telne le, úgy az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani."

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

a) 17. § (3) bekezdésében, a "2015. május 31-ig" szövegrészek helyébe a "2015. augusztus 31-ig" szöveg,

b) 25. § (2a) bekezdésében a "2015. május 31. napjáig" szövegrész helyébe a "2015. augusztus 31-ig" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 24. § (2) és (2a) bekezdése.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Amennyiben az ügyfél üzemének mérete a benyújtás évétől számított 4. évre a pénzügyi tervben vállalt mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, úgy az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a pénzügyi tervében a benyújtás évéhez képest a 4. évre vállalt árbevétel 40%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a benyújtást követő három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 1%-át, de legfeljebb 20%-ot köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Amennyiben az (1)-(3) bekezdésekben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 Ft-ot köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik."

(2) A 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 11. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell."

(2) A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 10. § (7)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) Amennyiben a termelői csoport által a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 5%-ot kell intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(8) Amennyiben a termelői csoport által a benyújtást követő három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 5%-ot kell intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 10. § (7)-(8) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

6. § Hatályát veszti a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9/C. §-ában az "a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően" szövegrész.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet] 6. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)]

"c) 2015. évben április 1-től április 30-ig."

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az ügyfél által 2015-ben benyújtott egyesített támogatási kifizetési kérelmek közül legfeljebb kettő támogatható, amelyek közül az egyiknek az ügyfél 2013. évi, míg a másiknak az ügyfél 2014. évi szaktanácsadási szerződéséhez kell kapcsolódnia."

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben

a) az ügyfél üzemének mérete az utolsó kifizetést követően a 4. évre vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b) az ügyfél pénzügyi tervében a 4. és 5. évre vállalt árbevétel összegétől 40%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 9. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél termelői csoportbeli vagy termelői szervezeti tagsága az erről szóló igazolás keltét követően, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában azért nem állt fenn, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül az ügyfél igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3a) Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél termelői csoportbeli vagy termelői szervezeti tagsága az erről szóló igazolás keltét követően, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt nem állt fenn, jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül az ügyfél igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott."

(3) A 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 9. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben)

"a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő naptári évtől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(4) A 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet a 12. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések"

(5) A 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet a következő 15. és 16. §-sal egészül ki:

"15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (3) és (3a) bekezdést, valamint 9. § (8) bekezdés a) pontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

16. § Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg."

9. § A 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 4. § (6) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség fennállása alatt, akkor köteles a támogatási összegből - a hiányzó foglalkoztatottakként egyszer - a kifizetett támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított biomassza kazánhoz összességében az előállítható hőenergia 25%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztót csatlakoztat, amely nem felel meg a 4. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már felvett támogatási összeg 25%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított biomassza kazánhoz összességében az előállítható hőenergia 50%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztót csatlakoztat, amely nem felel meg a 4. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már felvett támogatási összeg 50%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Ha az ügyfél a 4. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell.

(5) Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél - induló vállalkozásként - a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek, akkor köteles a 4. § (2) bekezdésében meghatározott üzemmérettől való elmaradás esetén, százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6) Ha a beruházás befejezését követő 3. év végére a költség-haszon elemzésben vállalt a mezőgazdasági naturális adatok alapján számított átlagos hőenergia igény nem éri el a tényleges mezőgazdasági naturális adatai alapján számított átlagos hőenergia igény 85%-át, akkor az ügyfél az elmaradás arányában százalékpontonként köteles a kifizetett támogatás 2%-át, de legfeljebb 300 000 Ft-ot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél nem gondoskodik a fejlesztéssel megvalósított eszközök állagmegóvásáról, de a hiányosság észlelésétől számított 15 napon belül igazoltan pótolja a mulasztást, valamint nyilatkozik arról, hogy állagmegóvási kötelezettségének a későbbiekben is eleget tesz, akkor köteles az igénybe vett támogatás 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. Amennyiben 15 napon belül igazolható módon nem pótolja a mulasztást, vagy nyilatkozata ellenére a későbbiekben sem tesz eleget az állagmegóvási kötelezettségének, akkor köteles az igénybe vett támogatás 50%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosítása

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet] "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. § (6) bekezdés c) pontot valamint 9. § (5) és (6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

12. § Hatályát veszti a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

a) 4. § (6) bekezdés c) pontja,

b) 8/C. §-ában az "a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően" szövegrész,

c) 9. § (5) és (6) bekezdése.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosítása

13. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem - a benyújtás évétől számított 4. évben - művelt területe 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtől, az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó csökkenésen túl százalékpontonként az igénybe vett támogatási összeg 3%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Amennyiben a zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által a benyújtás évétől számított 4. évben realizált árbevétel a 40%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 40%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 10%-át kell intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg az 5. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles az 5. § (2) bekezdésében meghatározott üzemmérettől való 20%-ot meghaladó elmaradás esetén az elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltakat vízügyi igazgatási szerv ügyfél esetén nem kell alkalmazni."

(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E jogcím tekintetében, egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be, és - a vízügyi igazgatási szerv kivételével - egy támogatási határozat alapján lehet támogatásra jogosult."

(3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az ügyfél az 5. § (2) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettségét megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik."

(4) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet "Jogkövetkezmények" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § Amennyiben a vízgazdálkodási társulat ügyfél az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény hatálybalépését követően került felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá, és a vízügyi igazgatási szerv minősül jogutódnak, de a műveletet az ügyfél a megvalósításra rendelkezésre álló határidőben megvalósította és az utolsó kifizetési kérelmet határidőben benyújtotta, abban az esetben az ügyfél által igénybe vett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait nem kell alkalmazni, feltéve, hogy a vízgazdálkodási társulatot terhelő üzemeltetési kötelezettség teljesülése hitelt érdemlően igazolt."

15. § A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében az "aa) pontjában" szövegrész helyébe az "a) pontjában" szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

16. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 9. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Mezőgazdasági termelő ügyfél esetén, ha a művelt terület a benyújtás évétől számított 4. évre a pénzügyi tervben vállalt mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) TCs ügyfél esetén, ha a vállalkozás árbevétele a pénzügyi tervében a benyújtás évéhez képest a 4. évre vállalt árbevételtől 40%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6) Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél, vagy TCs ügyfél esetén a TCs tagok összesített állatlétszáma az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt elmarad a 200 ÁE állatlétszám szinten tartásának vállalásától, akkor az ügyfél köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatás 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (4)-(6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 3. § (3) bekezdésében rögzített feltételt, akkor az ügyfél köteles a feltételtől való eltérés után egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 10. § (8) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

18. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) és (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

19. § Hatályát veszti a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

20. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható."

(2) A 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az ügyfél által realizált árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben 4. évre vállalt árbevételtől, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésen túli mértékre, valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél által a művelet megvalósításának évét követő három évben realizált összes árbevétel a benyújtás évében realizált árbevételhez viszonyított növekményének összege nem éri el a támogatás 15%-át, akkor elmaradás esetén valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdést és 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

21. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az ügyfél által realizált - szállásadásból vagy szolgáltatásból származó - árbevétel az üzemeltetési kötelezettség negyedik naptári évében 50%-nál nagyobb mértékben marad el a negyedik évre vállalt árbevételtől, akkor köteles a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 5. § (9) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből - együttműködési megállapodásonként egyszer - 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Ha az ügyfél nem tesz eleget az 5. § (9) bekezdés d) vagy h) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 500 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6) Amennyiben az ügyfélnek a 3. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor köteles a támogatási összegből a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(2) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

"10/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

22. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet] 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Záró rendelkezés" alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) és (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

23. § Hatályát veszti a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosítása

24. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Amennyiben az erdőgazdálkodó árbevétele éves szinten 50%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben vállalt árbevételtől, úgy az 50%-ot meghaladó csökkenésen túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 0,3%-át kell visszafizetni.

(1a) Ha az erdőgazdálkodó a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1)-(1a) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az erdőgazdálkodó szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (1)-(2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosítása

25. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet] 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. KR dokumentum: az adatszolgáltatás tartalmát és az elektronikus benyújtás adatait hitelesen tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az adatszolgáltatási kérelem beérkezésének visszaigazolásaként az ügyfél ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (KR) keresztül megküld;"

(2) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. § (7)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (14)-(16) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ügyfélnek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie. Az elektronikus adatszolgáltatás technikai feltételeit és módját az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése és 3. §-a szabályozza. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapjáról vagy a kormányzati portálról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen nyújtható be.

(8) Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott - a képviseleti jogosultságának (9) bekezdés szerinti igazolását követően - saját ügyfélkapuját használja az adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, valamint az eljárására vonatkozó meghatalmazást - papír alapon -személyesen vagy postai úton, illetve elektronikusan a meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül be kell nyújtani az MVH-hoz. Elektronikus benyújtás esetén, az ügyfélkapun beadott meghatalmazást kinyomtatott és aláírt formában postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz.

(9) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített, papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,

d) azon jogcímeket és kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(10) Mind a papír alapú, mind pedig az ügyfélkapun beadott meghatalmazást az adatszolgáltatás elvégzését megelőzően legalább öt nappal, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH-hoz. A papír alapú benyújtás hiányában az ügyfélkapun beadott meghatalmazás érvénytelen. A meghatalmazást az MVH a papír alapú meghatalmazás beérkezését követő három napon belül - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően -nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás a meghatalmazott által csak az előzetesen postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vételét követően végezhető el.

(11) A meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja az elektronikusan benyújtott és az MVH elektronikus kérelemkitöltő felületén keresztül KR dokumentumként elérhető adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott KR dokumentumok utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Ezen kívül az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a meghatalmazott által elektronikusan benyújtott adatszolgáltatás adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A kinyomtatott KR dokumentum vagy az összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH felhívására kötelesek bemutatni.

(12) A meghatalmazás megszüntetését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy a meghatalmazott közreműködésével is bejelentheti az MVH-hoz. A megszüntetés bejelentéséről szóló, megfelelő módon aláírt nyomtatványt az ügyfélnek vagy a meghatalmazottnak - papír alapon - postai úton vagy személyesen kell eljuttatnia az MVH-hoz.

(13) A meghatalmazás megszüntetését a meghatalmazott elektronikus úton, saját ügyfélkapuján is benyújthatja. Ezt követően az ügyfélnek vagy a meghatalmazottnak az ügyfélkapun beadott kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül, postai úton vagy személyesen is el kell juttatnia az MVH-hoz. A papír alapú nyomtatvány benyújtása hiányában a meghatalmazás ügyfélkapun beadott megszüntetése érvénytelen.

(14) Az MVH a monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez Útmutatót készít, amelyet a honlapján közzétesz.

(15) Az MVH az Alap által társfinanszírozott Program keretében felhasznált támogatásokra vonatkozóan összegyűjtött és összesített adatokat a tárgyév május 15-ig szolgáltatja az Irányító Hatóság részére.

(16) A Program és az Európai Bizottság által kiadott Közös Monitoring és Értékelési Keretrendszer által meghatározott eredmény- és hatásindikátorok esetében az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét az IH megkeresésére időszakosan, előre megjelentetett IH közlemény alapján - az Európai Bizottság útmutatóiban javasolt adatgyűjtési módszerek szerint - teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkról az IH honlapján Közleményt tesz közzé."

(3) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § (1) Az adatszolgáltatás technikai közreműködő igénybevételével is teljesíthető. A technikai közreműködés igénybevételét az erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon az MVH-hoz évente be kell jelenteni. A technikai közreműködésre vonatkozó kérelmet a technikai közreműködő köteles az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően saját ügyfélkapuján keresztül beadni, majd a beadott kérelmet az ügyfélkapus beadást követő nyolc napon belül, megfelelő módon hitelesítve, postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A papír alapú benyújtás hiányában a technikai közreműködő által teljesített adatszolgáltatás érvénytelen. A technikai közreműködésre szóló megbízást papír alapon, aláírt formában meg kell őrizni.

(2) A technikai közreműködő igénybevételével továbbított adatok valóságnak való megfeleléséért az ügyfél felel.

(3) A technikai közreműködő révén teljesített adatszolgáltatás elvégzésének dokumentálására a 3. § (11) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell bejelenteni az MVH-hoz. A megszüntetés bejelentéséről szóló nyomtatványt a technikai közreműködőnek saját ügyfélkapuján keresztül kell megküldenie az MVH részére, majd az ügyfélkapun beadott kérelmet nyolc napon belül, postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A papír alapú benyújtás hiányában a technikai közreműködés megszüntetése érvénytelen.

(5) A 2015. február 17. előtt adott technikai közreműködéssel való megbízás alapján a technikai közreműködő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogosultságát az MVH 2015. február 17. napjával - az évenkénti bejelentési kötelezettség alapján - visszavontnak tekinti a (6) bekezdés szerint.

(6) A 2015. február 17. előtt bejelentett technikai közreműködésre vonatkozó megbízás 2015. február 17. napjával megszűnik, ha az kizárólag az alábbi ügyek intézésére vonatkozik:

a) monitoring adatszolgáltatás,

b) ügyfél-nyilvántartási ügyek intézése, vagy

c) monitoring adatszolgáltatás és ügyfél-nyilvántartási ügyek intézése.

(7) Amennyiben a 2015. február 17. előtt bejelentett technikai közreműködés nem kizárólag a (6) bekezdésben felsorolt ügyek intézésére vonatkozik, akkor a technikai közreműködésre vonatkozó jogosultság nem kerül megszüntetésre, ebben az esetben kizárólag a technikai közreműködő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogosultságát tekinti az MVH visszavontnak.

(8) Az adatszolgáltatási kötelezettség technikai közreműködő igénybevételével történő teljesítéséhez a (6) bekezdés szerinti technikai közreműködés módosítása vagy új technikai közreműködés benyújtása szükséges."

(4) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § (1) Ha az adatszolgáltatást a vélelmezett örökös kívánja benyújtani, az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően az MVH által rendszeresített nyomtatványon személyesen vagy postai úton be kell nyújtania a vélelmezett örökösként való eljárásra irányuló kérelmét az MVH-hoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az elhalálozást, továbbá a házastársi minőséget igazoló vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okirat (halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat) másolatát.

(3) Az adatszolgáltatást benyújtani kívánó vélelmezett örökösnek kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval, ennek hiányában legkésőbb az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe."

(5) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

26. § A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

a) 2. § 1. pontjában az "adatainak" szövegrész helyébe az "adataira" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "e rendeletben" szövegrész helyébe az "az e rendeletben" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "szerződés" szövegrész helyébe az "a szerződés" szöveg

lép.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

27. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet] 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha TCs ügyfélnek minősülő kedvezményezett a 4. § (10) bekezdés d) pontjában foglalt vállalását megsértve a fejlesztés befejezését követő 4. évben realizált árbevétele nem éri el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevétel 50%-át, akkor köteles az elmaradás arányában százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Ha mezőgazdasági termelő vagy feldolgozó ügyfélnek minősülő kedvezményezett a 4. § (10) bekezdés e) pontjában foglalt vállalását megsértve a benyújtás évétől számított 4. évben realizált árbevétel arányos jövedelmezősége 50%-ot meghaladóan marad el

a) a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre, vagy

b) - ha az ügyfél számára kedvezőbb -, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre

vállalt árbevétel arányos jövedelmezőségtől, akkor az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki.

"10/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (4) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

28. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül."

(2) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben)

"b) az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 4. naptári év végére vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;"

(3) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben)

"d) az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(4) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b) Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott."

(5) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben)

"b) az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni."

(6) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy)

"b) a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értékből az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni,"

(7) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a 12. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések"

(8) A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a következő 17. és 18. §-sal egészül ki:

"17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) bekezdést, (3) bekezdés b) és d) pontot, (3a) és (3b) bekezdést, (4) bekezdés b) pontot, (7) bekezdés b) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés a) pontot és (5) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

18. § Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg."

29. § A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg lép.

30. § Hatályát veszti a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése.

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása

31. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Kizárólag a működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31-e."

(2) A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása

32. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az ügyfél által realizált - szállásadásból vagy szolgáltatásból származó - árbevétel az üzemeltetési kötelezettség negyedik naptári évében 50%-nál nagyobb mértékben marad el a negyedik évre vállalt árbevételtől, akkor köteles a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 5. § (9) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből - együttműködési megállapodásonként egyszer - 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Ha az ügyfél nem tesz eleget az 5. § (9) bekezdés d) vagy h) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(6) Amennyiben az ügyfélnek a 3. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor köteles a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 500 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(2) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki:

"10/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

33. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kötelezettség átruházási kérelem benyújtását követően az átvevő jogosult benyújtani a kifizetési kérelmet, a kötelezettség átadási kérelmen jóváhagyott állatállomány alapján. Ha a kötelezettség átruházása tárgyában született határozat jogerőre emelkedése ezen időpontig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelemben megjelölt állategyedek, illetve törzsállományok alapján kell benyújtani. Amennyiben az átadó és átvevő nem természetes személyek, és a kötelezettség átruházás átalakulás, egyesülés vagy szétválás miatt történik, az átvevő helyett az átadó is jogosult benyújtani kifizetési kérelmet."

(2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kötelezettség átruházási kérelmet az átruházást követő 30 napon belül az MVH által rendszeresített és annak honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, annak érdekében, hogy az átadó által igényelt támogatás az átvevő részére kerüljön kifizetésre a (3) bekezdés szerint. Az átruházás időpontja e bekezdés alkalmazásában az ENAR-ban vagy az Országos Állattenyésztési Adatbázisban megtalálható tartóváltás időpontja."

(3) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásának módjára, meghatalmazott eljárására, az elektronikus kapcsolattartásra

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit,

b) 2015. évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet rendelkezéseit

az (1b) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni."

(4) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, a kifizetési kérelemre, a kötelezettség átruházási kérelemre, a vis maior kérelemre, valamint a kiesés-pótlással kapcsolatos kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában."

(5) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 39. §-sal egészül ki.

"39. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 16. § (3) és (5) bekezdést, 23. § (1a) bekezdést, 25. § (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása

34. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Tervezett tevékenység esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható."

(2) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 2. § (2) bekezdését és 14. § (1) és (2) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 14. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

35. § Hatályát veszti a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 14. § (3) bekezdése.

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása

36. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet] 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, az 9. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből - együttműködési megállapodásonként egyszer - 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 9. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén köteles a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 500 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(2) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet a következő 17/C. §-sal egészül ki:

"17/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 16. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

25. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása

37. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6a. építési normagyűjtemény: olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is;"

(2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Kifizetési kérelem benyújtása esetén kizárólag olyan költségek számolhatók el, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor érvényben lévő, az MVH honlapján közzétett építési normagyűjteményben szereplő referenciaárakat nem haladják meg."

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

38. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az ügyfél a pénzügyi tervben foglalt árbevételtől a termőre fordulást követő első három gazdasági év átlagában - a vis maior esetét kivéve - 50%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az 50%-ot meghaladó csökkenésen túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 0,3%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) Az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett -munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) Az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 6. § (4) bekezdés l) pontjában foglaltakat, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 50%-ának megfelelő összeget intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(4) Az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (6) és (11) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

39. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."

(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Kizárólag a működési kiadások elszámolására az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. augusztus 31-e."

(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a következő 25/E. §-sal egészül ki:

"25/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 24. § (3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

40. § Hatályát veszti a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 24. § (3) bekezdése.

28. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet módosítása

41. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet] 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) A támogatással érintett tojóketrec maximális befogadóképességének megfelelő éves átlagos állatlétszám tartására vonatkozó ügyféli kötelezettségvállalás esetén a (2) bekezdésben szereplő jogkövetkezménytől eltérően az ügyfél a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, amennyiben a kérelem benyújtását követő harmadik évben a vállalt éves átlagos állatlétszám 20%-ot meghaladóan csökken."

(2) A 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 10. § (1)-(3) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

29. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

42. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet] 8/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/B. § Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani."

(2) A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

43. § A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (7) bekezdés b) pontjában a "2015. március 31. napjáig" szövegrész helyébe a "2015. május 31. napjáig" szöveg lép.

44. § Hatályát veszti a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése.

30. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet módosítása

45. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 10. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Ha az ügyfél a 3. és a 4. év vonatkozásában nem teljesíti a pénzügyi tervre vonatkozó pontozási szempontok alapjául szolgáló kötelezettségeket, és a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, akkor az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő, de összesen legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 10%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7) Ha az ügyfél a pontozási szempontok közt (25. sor) feltüntetett feltételt (Közfoglalkoztatottak alkalmazása a kérelemben szereplő beruházás kivitelezésében), vállalása ellenére nem teljesíti, akkor köteles a támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 10. § (2), (6) és (7) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (3) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

46. § A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 3. § (6) bekezdésében a "2015. március 31." szövegrész helyébe a "2015. május 31." szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése.

31. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

48. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] 19. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásának módjára, meghatalmazott eljárására, az elektronikus kapcsolattartásra

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit,

b) 2015. évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A kifizetési kérelemben csak arra az állatra, illetve állományra igényelhető támogatás, amelyik a 6. mellékletben meghatározott kötelező tenyészetben tartási időszak teljes tartama alatt a kérelmező tenyészetében található a 6. §-ban meghatározottak szerint."

(3) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a támogatásra jogosult ex situ megőrzés célprogram esetén a támogatási időszakra vonatkozóan 50%-kal kevesebb egyedre, baromfifélék esetén állományra nyújt be kifizetési kérelmet, mint a támogatási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott állatlétszám, akkor a célprogramra vonatkozó kifizetett támogatás 10%-ára nem jogosult, és a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén vissza kell fizetnie."

(4) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 19. § (1b) és (5a) bekezdést, 22. § (7) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

49. § (1) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet

a) 5. § (2) bekezdés b) pontjában,

b) 5. § (4) bekezdés záró szövegrészében, és

c) 13. § (4) bekezdés b) pontjában

a "- baromfifélék esetén ampulla -" szövegrész helyébe a "- baromfifélék esetén ampulla vagy műszalma -" szöveg lép.

(2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 2. melléklet "1. In vitro megőrzés célprogram" című táblázat B:9, B:10, B:11, B:12 és B:13 mezőjében a "7 Euró/500 µl ampulla" szövegrész helyébe a "7 Euró/500 µl ampulla vagy 7 Euro/műszalma" szöveg lép.

32. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

50. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet [a továbbiakban: 25/2012. (III. 20.) VM rendelet] 11. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Amennyiben a 2. mellékletben foglalt táblázat 11. és 14. sor "C" oszlopa szerinti nyilatkozat ellenére, és a 3. § (6) bekezdés szerinti időpontig a foglalkoztatás nem valósul meg, a kedvezményezett a kifizetett támogatás 10%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvételre visszafizetni."

(2) A 25/2012. (III. 20.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 11. § (14) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 11. § (10) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni."

51. § Hatályát veszti a 25/2012. (III. 20.) VM rendelet 11. § (10) bekezdése.

33. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

52. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 8. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott részvétel, szervezés, lebonyolítás megállapított maximum költségei eseti jelleggel, kizárólag a HACS részére megadott IH jóváhagyás alapján léphető túl."

(2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 9. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Amennyiben közös megegyezéssel szűnik meg átruházott feladatellátásról szóló szerződés, a LEADER HACS a támogatási összeg 100%-ának lehívására jogosult a (6) bekezdésben foglalt teljesítés igazolás figyelembevétele mellett."

(3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 8. § (7a) bekezdést, 9. § (5a) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

(4) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

53. § A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet

a) 5. § (8) bekezdésében a "2013. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2015. augusztus 31-ig" szöveg,

b) 11. § (12) bekezdésében a "2015. július 31-ig" szövegrész helyébe a "2015. október 31-ig" szöveg

lép.

34. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

54. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, a (2) bekezdéstől eltérően a tevékenységnek legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható."

(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-ig kell megvalósítania."

(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(4) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a következő 15/C. §-sal egészül ki:

"15/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 2. § (3) bekezdést, 4. § (5) bekezdést és 13. § (2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

55. § Hatályát veszti a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése.

35. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet módosítása

56. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2012. (V. 22.) VM rendelet] 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítania."

(2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett -munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5) Ha az ügyfél által a támogatási kérelemben vállalt árbevétel arányos jövedelmezősége 50%-ot meghaladóan marad el a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre vállalt árbevétel arányos jövedelmezőségétől, akkor az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 10. § (4) és (5) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

36. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

57. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31-ig kell megvalósítania."

(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer -a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a 8. § (2) bekezdés a) pontjához kapcsolódó együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegből - együttműködési megállapodásonként egyszer - 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 8. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(5) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az ügyfél köteles az új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerzett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (13) bekezdést és 15. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

37. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

58. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult

a) nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat, valamint

b) gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet,

az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(1a) Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több mint fél éves elmaradásban van, az MVH határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására.

(1b) Amennyiben az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben)

"a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak 1. évétől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b) az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a jogerős támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;"

(3) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. §-a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki.

"(3a) Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés c) pont szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (8) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b) Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (8) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott."

(4) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az érintett év vonatkozásában az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(5) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)

"a) a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;"

(6) Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet a következő 14. és 15. §-sal egészül ki:

"14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1)-(1b) bekezdést, (3) bekezdés a) és b) pontot, (3a), (3b) és (4) bekezdést, (7) bekezdés

a) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (5) és (6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

15. § Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg."

59. § Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. § (5) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg lép.

60. § Hatályát veszti a 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (5) és (6) bekezdése.

38. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

61. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet] 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozathoz kapcsolódóan az első kifizetési kérelem benyújtását követően - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - három havonta nyújthat be a (3a) bekezdésnek megfelelő kifizetési kérelmet, valamint az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtania azzal, hogy a hozzá kapcsolódó jogerős engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó.

(3a) A kifizetési kérelemben - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - a támogatási összeg legalább 10%-ával kell elszámolni."

(2) A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 10. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az ügyfél a szintentartási kötelezettségtől 30%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka, valamint gyöngytyúk esetében 45%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 10%-át.

(3) Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 10%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Amennyiben az ügyfél által a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,3%-át kell intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben az ügyfél a 9. § (5) bekezdésben előírt kötelezettséget nem teljesíti, köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(4) A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett - munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként évente - köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(5) A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 9. alcíme a következő 11/D. §-sal egészül ki.

"11/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (3a) bekezdést, 10. § (2)-(4), (7) és (11) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

62. § A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 3. § (6) bekezdésében a "2015. március 31." szövegrész helyébe a "2015. május 31." szöveg lép.

39. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

63. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell megvalósítania."

(2) A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania."

40. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

64. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

65. § A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (12) bekezdésében a "2015. március 31." szövegrész helyébe a "2015. május 31." szöveg lép.

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

66. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímen visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

67. § A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (12) bekezdésében a "2015. március 31." szövegrész helyébe a "2015. május 31." szöveg lép.

42. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

68. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. E kötelezettség az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható. Amennyiben a tervezett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie az ügyfél bejelentett tevékenységei között. E kötelezettség az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható."

(2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(3) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 2. § (3) bekezdést és 11. §-ta 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

69. § A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésében a "2015. március 31." szövegrész helyébe a "2015. május 31." szöveg lép.

43. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

70. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell megvalósítania."

(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtania."

44. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

71. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani."

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (5) helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be."

45. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása

72. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A műveletet 2015. május 31-ig kell megvalósítani."

(2) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 11. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni. (10) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatott gépet illóolaj-, gyógy- és fűszernövény ágazatban fogja használni és ezen kötelezettségének nem tesz eleget, de a gépet kertészeti tevékenységén belül használja, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni."

(3) A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 3. § (7) bekezdést, 11. § (9) és (10) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

46. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

73. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 14. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Amennyiben az ügyfél a (10) bekezdésben meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (10) bekezdésben meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül."

(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 7. § (2)-(5), valamint (7)-(12) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén kötelezettségenként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén."

(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 14. § (11) bekezdést, 16. § (1) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

74. § A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "2015. március 31-ig" szövegrész helyébe a "2015. május 31-ig" szöveg lép.

47. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

75. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek a műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani."

(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) Amennyiben az ügyfél a (3) és (5) bekezdésben meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (3) és (5) bekezdésben meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül."

(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 15. § (5a) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

48. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

76. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor nem kell a támogatási kérelem benyújtásakor teljesítenie)

"b) az 5. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a 6. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglaltakat, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig meg fog felelni az 5. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a 6. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek."

(2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. május 31. napjáig megvalósítani."

(3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján - az utolsó kifizetési kérelem kivételével - az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben a támogatási összeg legalább 25%-a elszámolásra kerül."

(4) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. június 30-ig kell benyújtani."

(5) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél köteles)

"c) folyamatosan fenntartani a 4 EUME-t meghaladó üzemméretet a művelet tényleges megvalósításának időpontjától kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig,"

(6) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 11. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti 9 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor 2015. március 16-ig a támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a kifizetési kérelmét."

(7) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(8) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet a következő 15/D. §-sal egészül ki:

"15/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdés b) pontot és (4) bekezdést, 11. § (3), (5), (6a) bekezdést, (7) bekezdés c) pontot, (12) bekezdést, 13. § (8) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell."

77. § A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet

a) 11. § (5) bekezdésében a "6 hónapon" szövegrész helyébe a "9 hónapon" szöveg,

b) 13. § (4) bekezdésében a "2015. május 31." szövegrész helyébe a "2015. június 30." szöveg

lép.

49. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

78. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"10. működtetési időszak:

a) e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak, vagy

b) ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat 2015. január és február hónapokban emelkedik jogerőre, és az ügyfél legkésőbb 2015. március 15-ig nyilatkozik, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket vállalja a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedése évének január 1-jétől, akkor a működtetési időszak első napja a támogatási határozat jogerőssé válása évének január 1-je és a működtetési időszak az e naptól számított ötéves időtartam;"

(2) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha az MVH az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatásra jogosult nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a), b) pontjában, valamint a 6. §-ban foglaltakat, az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosultatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(1a) Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több, mint fél éves elmaradásban van, az MVH határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására.

(1b) Amennyiben az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(3) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügyfél az érintett év vonatkozásában köteles a jelen bekezdésben meghatározott elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni az üzemmérettől való elmaradás; és a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételtől való elmaradás esetén, ha

a) gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak első három évében az üzleti tervben az adott évre vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el;

b) gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a jogerős támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el; vagy

c) az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el."

(4) Az 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki.

"(5a) Mentesül az ügyfél az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 7. § szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(5b) Mentesül az ügyfél az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 7. § szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott."

(5) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)

"a) a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen felüli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át; de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;"

(6) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. § (9) bekezdés g) pont ga)-gc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy

a főállásban foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől - az ügyfelet bele nem számítva -)

"ga) 1 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

gb) 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 4%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni; amennyiben 2 főből 1 főt alkalmaz, akkor a támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

gc) több mint 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 6%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni; amennyiben 1 főt alkalmaz, a támogatási összeg 4%-át, amennyiben 2 főt alkalmaz, a támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni."

(7) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet a következő 16. és 17. §-sal egészül ki:

"16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 1. § 10. pontját, 12. § (1)-(1b) bekezdést, (3) bekezdést, (5a) és (5b) bekezdést, (9) bekezdés a) pontját és g) pont ga)-gc) alpontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

17. § Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg."

79. § A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg lép.

50. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

80. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben az ügyfél a (4) bekezdés szerinti vízjogi üzemeltetési engedélyt a kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az MVH a kifizetési eljárást - a Vhr. 25. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. október 31-ig felfüggeszti."

51. Záró rendelkezések

81. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba.

82. § Az 1. és 39. § a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. október 29-i 1209/2014/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelethez

"3. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Egyéb elszámolható kiadások

ABCD
1TESZORKöltség megnevezéseA beruházás összes
elszámolható
költségének x%-a
A maximálisan
elszámolható költség (Ft)
235131Villamosenergia-elosztás6%6 000 000
358114Hirdetési hely könyvben2%2 000 000
458133Hirdetési hely napilapban2%2 000 000
558143Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban2%2 000 000
659113Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és
televízióműsorban
2%2 000 000
760103Rádiós reklámidő2%2 000 000
86201Számítógépes programozás6%6 000 000
96202Információ-technológiai szaktanácsadás6%6 000 000
106203Számítógép-üzemeltetés6%6 000 000
1162092Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes
szolgáltatás
6%6 000 000
1263111Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb
IT-infrastrukturális szolgáltatás
6%6 000 000
1363112Internetes reklámhely, -idő2%2 000 000
14661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás6%6 000 000
15691016Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok
létrehozása
6%6 000 000
16691019Egyéb jogi szolgáltatás6%6 000 000
1769203Adótanácsadás6%6 000 000
1869204Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és
felszámolási eljárás során
6%6 000 000
1970211PR, kommunikáció tanácsadás2%2 000 000
2070221Üzletviteli tanácsadás6%6 000 000
2170222Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési
projekt
6%6 000 000
2270223Egyéb üzletviteli tanácsadás6%6 000 000
237111Építészmérnöki tevékenység6%6 000 000
247112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás6%6 000 000
25712011Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés6%6 000 000
26712012Fizikaitulajdonság-vizsgálat6%6 000 000
27712013Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata6%6 000 000
2872114Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei6%6 000 000
2972193Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve
a biotechnológiát
6%6 000 000
3072195Mezőgazdasági kutatás és kísérleti fejlesztés6%6 000 000
3172197Egyéb természettudományi, műszaki kutatás,
fejlesztés eredeti termékei
6%6 000 000
3272205Közgazdaságtani kutatás és kísérleti fejlesztés6%6 000 000
3372206Társadalom- és humántudományi kutatás,
fejlesztés eredeti termékei
6%6 000 000
347311Reklámügynökség2%2 000 000
357320Piac-, közvélemény-kutatás2%2 000 000
36749012Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti
ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
6%6 000 000
37749013Környezetvédelmi tanácsadás6%6 000 000
38749019Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás6%6 000 000
3974902Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti
szolgáltatás
6%6 000 000
40841129Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás6%6 000 000
4191021Múzeum működtetése12%6 000 000

"

2. melléklet a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelethez

"1. melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

Az egyes jogcímek esetén a támogatási és a kifizetési kérelem, valamint az ügyfél által kitöltött elektronikus űrlap keretében szolgáltatott indikátor adatkörökről

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés alapján a komplex tájékoztatási tevékenység, a gazdálkodói információs szolgálat fenntartására igénybe vett támogatásokhoz, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelethez kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) tanácsadást igénybevevő személyek neme és kora,

b) a tanácsadás időtartama,

c) a tevékenység tartalma,

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a gazdaság állatállománya (állategység szerint),

b) a támogatásra jogosult terület nagysága [az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1257/1999/EK tanácsi rendelet) 19. cikke szerinti egyéb kedvezőtlen helyzetű térségek, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 20. cikke szerinti egyedi hátrányok által érintett térségek],

c) a kedvezőtlen adottságú terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti terület, Natura 2000 terület, egyéb területbontásokban),

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti bontásban,

e) a KAT terület hasznosítása (az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikkei szerinti szántó-gyep),

f) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint [kedvezőtlen adottságú terület (a továbbiakban: KAT), Natura 2000 terület, a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) hatálya alá tartozó terület],

d) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

e) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

f) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,

g) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházás-típus szerinti besorolása,

i) a támogatott gépek felsorolása,

j) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

k) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

l) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

d) meglévő és új biogáztelep kapacitása,

e) keletkező trágyamennyiség szilárd- és hígfázis,

f) keletkező szilárd- és hígfázis elhelyezésére szolgáló tárolókapacitás,

g) az állattartó telep átlagos állatlétszáma, kapacitása a támogatott beruházás, megvalósítása előtt, illetve után,

h) saját és egyéb jogon használt területből a nitrátérzékeny területrészek mérete,

i) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

j) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza [természetes személy, jogi személy vagy termelői csoport (a továbbiakban: TCS)],

k) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

l) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

m) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

n) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

o) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,

p) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél tevékenységi ágazata (mezőgazdaság, kertészet, erdészet),

b) az igénybe vett tanácsadás típusa mezőgazdasági, kertészeti, valamint erdészeti szaktémakörönkénti bontásban,

c) a támogatásban részesülő ügyfél évenként kapott közvetlen kifizetései összegének nagyságrendi besorolása,

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) a támogatott ügyfél pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott TCS elismerésének éve,

b) a támogatott TCS összes forgalma,

c) a támogatott TCS legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) tagok száma,

f) a támogatásnak köszönhetően piacra lépett gazdaságok száma a termelői csoportban.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014 (IV. 4.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a gazdaság mérete (Európai Méretegység szerint),

b) a művelt mezőgazdasági terület kapcsolódása a Gazdaságátadás intézkedéshez (igen/nem),

c) az intézkedés keretében átvett mezőgazdasági terület legjellemzőbb ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

d) az intézkedés keretében átvett mezőgazdasági területen folytatott termelési mód besorolása (hagyományos, ökológiai),

e) a projekt összes kiadása és megbontása a megvalósított beruházás típusa szerint,

f) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

g) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

h) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

d) a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

e) az előállított biomassza mennyisége és felhasználási módja fajonkénti bontásban,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (állami szerv, természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet),

g) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

h) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

i) a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

j) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

k) a támogatott ügyfél birtok jellege (mezőgazdasági-, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás),

l) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

m) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

d) a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

e) az előállított biomassza mennyisége és felhasználási módja fajonkénti bontásban,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (állami szerv, természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet),

g) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

h) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

i) az ültetvény mérete fajonkénti bontásban,

j) a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

k) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

l) a támogatott ügyfél birtok jellege (mezőgazdasági-, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás),

m) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

n) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás mezőgazdasági ágazat típus szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

d) a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

e) az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet),

g) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

h) a támogatott ültetvény telepítésének, korszerűsítésének összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

i) ültetvény mérete fafaj szerinti bontásban,

j) a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházás-típus szerinti besorolása,

k) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

l) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

m) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

n) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

d) az előállított megújuló energia mennyisége,

e) felhasznált biomassza mennyisége,

f) a támogatott intézkedés keretében beépített összteljesítmény,

g) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

h) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

i) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

j) a támogatási jogcím keretében megvalósított műveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása,

k) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi szektor szerinti besorolása,

l) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,

m) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

n) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

o) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás kiegészítése a helyi akciócsoportok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan:

a) a támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatok és az abban résztvevők száma, a felhasznált támogatási összeg,

b) a helyi akciócsoportok 3. tengelyből finanszírozott működési költségeiből végrehajtott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege tevékenységtípusonkénti bontásban,

c) a támogatott tevékenységtípusokban résztvevők száma nem és kor szerinti bontásban,

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (mezőgazdasági munkavállaló, illetve gazdálkodó),

b) a támogatási jogcím keretében átadandó/átadott terület nagysága,

c) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),

f) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az erdősített terület tulajdonosának jogi státusza,

b) a telepített erdőterület nagysága (fafaj szerinti bontásban),

c) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

d) az erdősített terület nagysága (KAT, Natura 2000 terület vagy egyéb besorolás szerint),

e) az erdősítésre vonatkozó technikai adatok (elegyesség, őshonosság, célállomány besorolása, a terület eredeti rendeltetése, speciális besorolása, lejtés),

f) a támogatás környezetvédelmi hatása,

g) a terület típusa (hegyvidéki, Natura 2000, vegyes, egyéb),

h) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott hasznosított mezőgazdasági terület nagysága Natura 2000 területen,

b) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

c) adatok arra vonatkozóan, hogy a terület tárgyévben részesül-e egyéb ÚMVP támogatásban (AKG, KAT),

d) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a beruházás technikai adatai (futásteljesítmény, akadálymentesítés, férőhely, saját vagy kiszervezett működtetés),

b) a fejlesztéssel érintett települések száma (különös tekintettel a hátrányos helyzetű területekre),

c) az ellátandó területen belül tanyás térségben élők száma,

d) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) a támogatott tevékenység típusa,

f) szolgáltatást igénybe vevők száma.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott mezőgazdasági ágazat típusa szerinti besorolás (ökológiai, illetve hagyományos),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

d) az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

e) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

g) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,

i) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

j) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

k) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

l) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet, valamint az Európai Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás üzemmérete,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

d) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

e) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

g) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

h) a támogatott gépek felsorolása,

i) a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházás-típus szerinti besorolása,

j) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

k) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

l) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás kertészeti tevékenységre vonatkozó üzemmérete,

m) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,

n) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott erdőterület tulajdonosának jogi státusza,

b) a helyreállított erdőterület nagysága (kár szerinti bontásban),

c) a támogatott erdőterület mérete saját tulajdonban lévő, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

d) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) a beavatkozás típusa a beavatkozások száma, az érintett terület nagysága és a támogatási összeg alapján,

f) erdőkár típusa,

g) felújításkor alkalmazott állomány nagysága faj szerinti bontásban,

h) a károsodott állomány nagysága (faj, elegyesség szerinti bontásban),

i) a kár által érintett erdészeti tájra vonatkozó adat,

j) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a támogatott mezőgazdasági terület nagysága AKG, KAT, Natura 2000, nitrát-érzékeny és egyéb terület szerinti bontásban,

c) a támogatás környezetvédelmi hatása,

d) a támogatott földhasználat típusa,

e) a támogatott eszközbeszerzés típusa,

f) a támogatott gyeptelepítés típusa,

g) a támogatott madárvédelmi berendezés típusa,

h) a beruházás típusa,

i) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

21.1. Üzemi létesítmény fejlesztése esetén:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) termelési terület nagysága termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

d) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

e) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza, illetve tevékenységi formája [pl. önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, TCS, termelő és értékesítő szervezet (a továbbiakban: TÉSZ)],

f) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

g) öntözött terület nagysága (területtípus és alkalmazott technológia szerint),

h) a beruházás típusa,

i) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

j) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

21.2. Közösségi létesítmény fejlesztése esetén:

a) a támogatás alapjául szolgáló földterület típusa (mezőgazdasági gazdálkodást szolgáló terület, erdőterület szerinti bontásban),

b) belvízcsatornák hossza,

c) belvíztől mentesített terület nagysága,

d) víztározók száma, területe,

e) meliorált út hossza,

f) tereprendezéssel érintett terület nagysága,

g) öntözött terület nagysága,

h) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

i) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,

j) legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),

k) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

22. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott mezőgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása, beavatkozási terület besorolása (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület, egyéb terület),

d) a támogatott beruházás technikai adatai (teljesítmény, fajlagos energiafelhasználás),

e) új, felújított kapacitás,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),

g) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított műveletnek a beruházás típusa szerinti besorolása (gép, épület, technológia),

i) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

j) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

k) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

l) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

23.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

d) a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

e) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),

f) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

g) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,

h) a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,

i) támogatott célterületek,

j) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,

k) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

l) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

23.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatott tevékenység jellemző típusa (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés),

d) a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,

e) a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,

f) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,

g) támogatott célterületek,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházástípus szerinti besorolása,

i) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

j) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a fejlesztés típusa,

b) azon települések száma, ahol a projekt megvalósul,

c) a projekt keretében végrehajtott tevékenység jellege célprogramok szerinti bontásban (fizikai, társadalmi, gazdasági élénkítés),

d) támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy),

e) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

f) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

g) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,

h) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

i) szolgáltatást igénybevevők száma.

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

b) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

c) a támogatás típusa (induló támogatás, fejlesztés),

d) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti bontásban,

e) a támogatásban részesülő mikrovállalkozás típusa (meglévő, újonnan létrehozott),

f) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

g) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,

h) a támogatás alapján létrehozott új illetve megtartott munkahelyek száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

i) a tevékenység típusa,

j) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

k) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott célterületek száma,

b) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege célterület szerinti bontásban,

c) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

d) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

e) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,

f) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

g) vendégéjszakák száma,

h) nappali látogatók száma,

i) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a fejlesztés típusa,

b) az identitásfejlesztő akciók megvalósítása,

c) a támogatott műemléki és természeti helyszínek száma,

d) a támogatott célterületek száma,

e) a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

f) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

g) a projektek megvalósulási helyszínei közül a hátrányos helyzetű települések száma,

h) a tevékenység típusa,

i) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

j) szolgáltatást igénybevevők száma.

28. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél gazdálkodási tevékenysége (mezőgazdaság, élelmiszeripar, erdőgazdálkodás),

b) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

c) a képzés típusa (kötelező vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),

d) a tanfolyamok száma (kötelező vagy választható, szakképesítés nélküli, OKJ-s vagy hatósági képzés),

e) a képzésben részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként, esélyegyenlőségi szempontok szerinti besorolása,

f) a képzés tevékenységi köre,

g) a képzés tartama (óra/nap).

29. A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet, valamint a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a helyi akciócsoportok működési költségeiből végrehajtott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege tevékenységtípusonkénti bontásban,

b) a támogatott tevékenységtípusok igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatási összege,

c) a helyi akciócsoport területe és népessége,

d) a tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint is),

e) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

f) a tevékenység típusa,

g) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).

30. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

b) meglévő erőgépek összteljesítménye,

c) terület típusa,

d) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) tulajdonos típusa,

f) támogatott gépek felsorolása, új összes gépkapacitás,

g) legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),

h) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

i) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

j) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

31. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

31.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

d) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

e) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),

f) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

g) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,

i) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

j) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

31.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:

a) a támogatott vállalkozás legjellemzőbb ágazata és a termelés típusa (ökológiai és hagyományos),

b) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

c) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

d) a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,

e) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

f) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a beruházás típusa szerinti besorolása,

g) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása,

h) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

i) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

32. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a telepítési sűrűség telepített fafaj típus szerinti bontásban,

b) a támogatott terület nagysága a földhasználat típusa és telepített fafaj szerinti bontásban,

c) a támogatott mezőgazdasági terület nagysága KAT, Natura 2000 terület szerinti bontásban,

d) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

e) az új agrár-erdészeti rendszer megvalósítására használt terület nagysága tevékenység típus szerinti bontásban,

f) az új agrár-erdészeti rendszer kiterjedése földhasználat szerint,

g) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

33. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

b) a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),

c) az AKG támogatásban is részesülő terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti KAT terület, Natura 2000 terület, nitrát-érzékeny és egyéb területbontásokban),

d) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

e) a támogatott terület nagysága a támogatás típusa és célprogram szerinti bontásban,

f) a támogatott összes földterület nagysága,

g) a támogatott ügyfél jogi státusza (jogi személy, természetes személy, állami szerv, nonprofit szervezet),

h) a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba,

i) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

j) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

34. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) multifunkcionális terek száma,

b) a támogatott tevékenységtípusok összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

c) a projektek megvalósulási helyének lélekszáma,

d) a projektek megvalósulási helyei között a hátrányos helyzetű települések száma,

e) a tevékenység típusa,

f) támogatott ügyfél jogi státusza (önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy),

g) megvalósuló szolgáltatástípusok száma,

h) kötelezően és önként vállalt szolgáltatások száma,

i) szolgáltatást igénybe vevők száma,

j) a támogatás révén internetet elérő népesség száma.

35. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a helyi akciócsoport területe és népessége,

c) a helyi akciócsoportok által finanszírozott tevékenységek száma és felhasznált támogatási összege tevékenységtípusonkénti bontásban,

d) a támogatásban részesülők neme, kora korcsoportonként,

e) a tevékenység típusa,

f) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

g) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).

36. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott terület nagysága célprogramok szerinti, illetve Natura 2000 terület szerinti bontásban,

b) a támogatott terület nagysága az erdőgazdaság kötelezettségvállalásának típusa és célprogramok szerinti bontásban,

c) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege a támogatás típusa szerinti bontásban,

d) a támogatott terület nagysága a sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa szerinti bontásban.

37. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a beruházással érintett mezőgazdasági terület nagysága,

c) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházásnak a tevékenység típusa szerinti besorolása,

d) legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),

e) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

38. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a tevékenység típusa,

c) a beruházás típusa,

d) támogatott műveletek száma, támogatott terület nagysága művelettípus szerinti bontásban,

e) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

39. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

c) a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),

d) a támogatás típusa.

40. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),

c) a támogatott állatállomány típusa [borjú (91/629/EK irányelv alapján), egyéb szarvasmarha].

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

b) a támogatott beruházás által igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

c) a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó),

d) a támogatás típusa,

e) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

42. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a tevékenység típusa,

c) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

d) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).

43. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

d) tojóketrecek száma, felülete,

e) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

f) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy vagy TCS),

g) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

i) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

j) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,

k) gazdanet programban való részvételi szándék.

44. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az összes kiadás, valamint a jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,

b) a gazdaság mérete állatlétszám kategóriák szerinti besorolásban,

c) támogatással érintett állatlétszám faj- és korcsoport szerinti besorolásban,

d) a támogatásra vonatkozó előírás típusa,

e) legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),

f) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban,

g) támogatott állományhoz kapcsolódó pénzügyi adatok terméktípus szerinti bontásban.

45. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a tevékenység típusa,

c) támogatott ex situ/in situ megőrzések száma (1-2. célprogram),

d) támogatott információcserék és tájékoztatások száma (3-4. célprogram)

46. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) tulajdonos típusa,

c) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület, vegyes, egyéb),

d) a beruházás összes kiadása,

e) a támogatott erdőterület nagysága (ha),

f) legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar),

g) a bevezetett új termékek és technológiák száma,

h) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

47. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a támogatott erdőterület nagysága (ha),

c) a támogatott erdőgazdaságok száma,

d) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa.

48. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatott tevékenységek száma,

b) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,

c) a tevékenység típusa,

d) szolgáltatást igénybe vevők száma.

49. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

b) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

c) a támogatási jogcím keretében megvalósított művelet beruházás-típus szerinti besorolása,

d) a támogatott mezőgazdasági gazdaság, illetve vállalkozás ágazati típusa (hagyományos, illetve ökológiai),

e) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

f) a támogatás alapján megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint [KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület],

g) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,

h) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

i) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

50. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy nemzetközi, valamint tengelyek szerinti bontásban),

c) a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység kiskereskedelmi tevékenység, megújuló energia termelés vagy egyéb besorolás szerint),

d) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban).

51. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora,

b) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

c) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott, illetve kifizetett támogatás összege,

d) a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység, megújuló energia termelés vagy egyéb besorolás szerint),

e) a támogatott beruházás teljes összege tevékenységi típus szerint,

f) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

g) létrehozott új munkahelyek száma nemek és korcsoportok szerinti bontásban (FTE),

h) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

52. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy nemzetközi, valamint tengelyek szerinti bontásban),

c) a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység, megújuló energia termelés vagy egyéb besorolás szerint),

d) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem, korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban).

53. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) a támogatásban részesülő ügyfelek száma, neme, kora korcsoportonként, tengelyek és szektorok (magán, állami) szerinti bontása,

b) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy vagy jogi személy),

c) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

d) az akciócsoporthoz tartozó települések összlakossága,

e) a helyi akciócsoportok által elfogadott projektek száma tengelyek szerinti bontásban,

f) a tevékenység típusa (on farm, off farm besorolás és turizmus, kézműves tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység, megújuló energia termelés vagy egyéb besorolás szerint),

g) a támogatás alapján létrehozott új munkahelyeken dolgozó munkavállalók száma (nem,korcsoport, munkavégzés helye szerinti bontásban),

h) a támogatás révén képzést sikeresen elvégzők száma (nem és korcsoport szerinti bontásban).

54. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) programban résztvevők száma (fő),

c) a bemutató időtartama (nap, óra),

d) tevékenység típusa,

e) a bemutatóüzemi programokon részt vett személyek száma nemek, korcsoportok és tevékenységi szektorok szerinti bontásban,

f) a bemutató-üzemi tájékoztató programon való részvétel eredménye (tanúsítvány, bizonyítvány).

55. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

55.1. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akik az 1. célterület keretében nyertek támogatást, illetve a 2. célterületen belül azoknak, akiknek az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat,

d) a támogatásnak köszönhetően megvalósított projekt megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület szerint (a beruházás megvalósításának helye: KAT, Natura 2000 terület, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó terület),

e) a támogatásban részesülő ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy),

f) a támogatásban részesülő ügyfél neme, kora korcsoportonként,

g) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege, beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,

h) a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,

i) támogatott célterületek,

j) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

k) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

l) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

55.2. Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akik a 2. célterület keretében nyertek támogatást és az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó ügyfélként igénylik:

a) a támogatott gazdaság legjellemzőbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása,

b) a támogatott gazdaság, illetve vállalkozás termelési mód szerinti besorolása (hagyományos, illetve ökológiai),

c) a támogatott tevékenység jellemző típusa (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés),

d) a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozásméret kategóriába,

e) a támogatott kérelem tevékenységi besorolása,

f) a támogatott beruházás összes kiadása, az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege beruházás ágazata, tevékenység típus, illetve célterület szerinti bontásban,

g) támogatott célterületek,

h) a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása,

i) az intézkedéshez kapcsolódóan bevezetett új termékek és technológiák száma,

j) a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi szektor szerinti bontásban.

56. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) támogatott erdőterület tulajdonosa

b) a támogatott erdőterület mérete saját tulajdonban lévő, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban,

c) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

d) a beavatkozás típusa a beavatkozások száma, az infrastruktúra, az érintett terület nagysága a támogatási összeg, és az egyéb erdészeti megelőző beruházások alapján,

e) megelőzés tűzvész ellen (ha),

f) sikeres földhasználat alatt álló területek hozzájárulásának típusa,

g) víznyerő medence kapacitása (m3),

h) eltávolított tisztítási anyag mennyisége (m3),

i) tűzpászták hossza és típusa/szélessége.

57. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) beruházás típusa,

c) erdei létesítmények száma típusonként (db),

d) erdei kilátó építésére vonatkozó adatok kilátótípusonként (db).

58. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás:

a) az összes kiadás, valamint az igényelt, jóváhagyott és kifizetett támogatás összege,

b) a támogatott tevékenység típusa,

c) szolgáltatást igénybevevők száma (fő),

d) a támogatás révén internetet elérő népesség (fő)."

3. melléklet a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelethez

"1. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR)

ABCD
1.SZJ 03MegnevezésTESZOR 15Megnevezés
2.2211Könyvkiadás58.11Könyvkiadás
3.2212Napilapkiadással
kapcsolatos szolgáltatás
58.13Napilap kiadás
4.2213Időszaki kiadvány kiadása58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5.2215Egyéb kiadás58.19Egyéb kiadói tevékenység
6.2221Napilapnyomási
szolgáltatás
18.11.10Napilapnyomás
7.2222Máshova nem sorolt
nyomás
18.12Nyomás (kivéve: napilap)
8.2223Könyvkötés18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
9.2224Nyomdai előkészítő
tevékenység
18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
10.2225Kisegítő nyomdai
tevékenység
18.13.30Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
11.2225Kisegítő nyomdai
tevékenység
18.14.1Könyvkötés
12.3612Irodabútor gyártása31.01.99Irodabútor és üzletberendezés gyártásával
kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában
13.3614Egyéb bútor gyártása31.09.91Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve:
a szék és ülőbútor kárpitozása)
14.31.09.99Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos
részműveletek végzése bérmunkában
15.4011Villamosenergia-
termeléssel kapcsolatos
szolgáltatás
35.11Villamosenergia-termelés
16.4013Villamosenergia-elosztás,
-kereskedelem
35.13.Villamosenergia-elosztás
17.35.14.Villamosenergia-kereskedelem
18.4022Gázelosztás, -kereskedelem35.22.10Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása;
19.35.23.10Gáz vezetékes kereskedelme
20.4030Távfűtés35.30.12Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken
keresztül
21.4100Víztermelés, -kezelés,
-elosztás
36.00.20Vezetékes víz kezelése, elosztása
22.36.00.30Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton
keresztül
23.4525Egyéb betonozás43.99.40Betonozás
24.Kőműves-, falazómunka43.99.60Kőművesmunkák, falazás
25.4533Víz-, gáz-, fűtésszerelés43.22.12Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-szerelés
26.43.22.11Vízvezeték és vízelvezető-szerelés
27.43.22.20Gázszerelés
28.4534Egyéb épületgépészeti
szerelés
43.21.10Villanyszerelés
29.43.29.19M. n. s. egyéb épületgépészeti szerelés
30.4541Vakolás43.31.10Vakolás
31.4542Ajtó, ablak beszerelése43.32.10Épületasztalos-szerkezet szerelése
32.4543Külső padló-, falburkolás
csempével
43.33.10Burkolás
33.Belső padló-, falburkolás
csempével
43.33.10Burkolás
34.Padlóburkolás rugalmas
burkolattal
43.33.29Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás
35.Egyéb aljzatfedés,
-burkolás
43.33.29Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás
36.Falburkolás, -tapétázás43.33.29Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás
37.4544Festés, üvegezés43.34.20Üvegezés
38.43.34.10Festés
39.5247Könyv-, újság-,
papíráru-kiskereskedelem
47.00.61Könyv-kiskereskedelem
40.47.00.62Újság, folyóirat kiskereskedelme
41.Papíráru-, írószer-kiskereskedelem
42.5274Egyéb fogyasztási cikk
javítása
95.11.10Számítógép és -periféria javítása
43.95.12.10Kommunikációs eszköz javítása
44.95.29.19M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása
45.5510Szállodai szolgáltatás55.10.10Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló
egységekben napi takarítással
46.5523Egyéb
szálláshely-szolgáltatás
55.20.19Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás
nélkül
47.55.90.19Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
48.5530Étkezőhelyi vendéglátás56.10.11Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással
49.56.10.13Önkiszolgáló ételszolgáltatás
50.56.10.19Egyéb ételszolgáltatás
51.5551Munkahelyi étkeztetés56.29.20Üzemi étkeztetés
52.6010Vasúti szállítás49.10.11Város és tájnéző személyszállítás vasúton
53.49.10.19Egyéb helyközi vasúti személyszállítás
54.6021Menetrendszerű egyéb
szárazföldi személyszállítás
49.31.10Városi és elővárosi vasúti személyszállítás
55.49.31.21Városi és elővárosi menetrend szerinti
szárazföldi személyszállítás
56.49.39.11Távolsági menetrend szerinti szárazföldi
személyszállítás
57.6022Taxis személyszállítás49.32.11Taxis személyszállítás
58.6023Egyéb szárazföldi
személyszállítás
49.39.39Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
59.6024Közúti teherszállítás49.42.19Egyéb költöztetés
60.49.41.20Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel
61.6210Menetrendszerű légi
szállítás
51.10.13Nemzetközi menetrend szerinti légi
személyszállítás
62.6321Egyéb, szárazföldi szállítást
segítő tevékenység
52.21.29Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
63.6411Nemzeti postai
tevékenység
53.10.11Hírlap, időszaki kiadvány postai továbbítása
(egyetemes kötelezettséggel)
64.53.10.12Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes
postai szolgáltatás
65.53.10.13Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes
postai szolgáltatás
66.53.10.14Postahivatali szolgáltatás
67.53.10.19Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes
kötelezettséggel)
68.6412Futárpostai tevékenység53.20.19Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás
69.6420Távközlés61.10.43Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes
hálózaton
70.61.10.49Egyéb, vezetékes interneten nyújtott
távközlési szolgáltatás
71.61.20.12Mobil hangszolgáltatások
72.61.20.30Adatátvitel vezeték nélküli távközlő
hálózaton
73.61.20.41Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli
hálózaton
74.61.20.42Szélessávú internetelérés vezeték nélküli
hálózaton
75.61.20.49Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás
76.61.90.10Egyéb távközlés
77.6512Egyéb monetáris közvetítés64.19.25Monetáris intézmények nem jelzálog alapú
üzleti hitelnyújtása
78.64.19.30Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi
szolgáltatás
79.6522Egyéb m.n.s. pénzügyi
szolgáltatás
64.99.19Egyéb m. n. s. pénzügyi szolgáltatás (kivéve
a biztosítás és a nyugdíjalapok)
80.6603Nem életbiztosítás65.12.90Egyéb nem életbiztosítás
81.65.12.49Egyéb vagyonikár-biztosítás
82.7020Ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
68.20.12Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
83.7110Gépkocsikölcsönzés77.11.10Személygépjármű és könnyűgépjármű
kölcsönzése
84.7121Egyéb szárazföldi jármű
kölcsönzése
77.12.11Tehergépjármű kölcsönzése
85.77.12.19Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
86.7133Irodagép, számítógép
kölcsönzése
77.33.11Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése
87.77.33.12Számítógép kölcsönzése
88.7210Hardver-szaktanácsadás62.02.10Hardver-szaktanácsadás
89.7221Rendszerszoftver,
felhasználói szoftver
kiadása
58.29.11Csomagolt operációsrendszer
90.58.29.12Csomagolt hálózati szoftver
91.58.29.13Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver
92.58.29.14Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv
szoftver
93.58.29.21Általános üzleti, otthoni felhasználásra
készült csomagolt alkalmazási szoftver
94.58.29.29Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
95.7222Egyéb szoftver-
szaktanácsadás, -ellátás
62.02.20Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás
96.62.01.11IT-alkalmazás tervezés, fejlesztés
97.62.01.12IT-hálózatrendszer tervezése, fejlesztése
98.62.02.30IT műszaki támogatás
99.62.02.10Hardver-szaktanácsadás
100.62.09.20Egyéb m.n.s. információtechnológiai,
számítógépes szolgáltatás
101.7230Adatfeldolgozás62.03.11Hálózatüzemeltetés
102.62.03.12Számítógépes rendszer menedzselése
103.63.11.11Adatfeldolgozás
104.63.11.12Webhoszting-szolgáltatás
105.63.11.13Alkalmazási program szolgáltatása
106.63.11.19Egyéb hoszting, ITinfrastruktúra szolgáltatás
107.7240Adatbázis-tevékenység,
on-line kiadás
58.11.30On-line könyv
108.58.19.29Egyéb m.n.s. on-line tartalom
109.7250Irodagép-,
számítógép-javítás
33.12.16Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái)
javítása, karbantartása
110.95.11.10Számítógép és -periféria javítása
111.7260Egyéb számítástechnikai
tevékenység
62.09.10Számítógép, periféria telepítése
112.62.09.20Egyéb m.n.s. információtechnológiai,
számítógépes szolgáltatás
113.7310Műszaki kutatás, fejlesztés72.19.6Egyéb természettudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés
114.7320Humán kutatás, fejlesztés72.20.4Egyéb társadalomtudományi és
humántudományi kutatás és kísérleti
fejlesztés
115.7411Jogi tevékenység69.10.19Egyéb jogi szolgáltatás
116.7411Jogi dokumentálás69.10.16Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi
dokumentumok létrehozása
117.7412Számviteli, adószakértői
tevékenység
69.20.10Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás
118.69.20.21Beszámoló felülvizsgálata
119.69.20.22Számviteli jelentés összeállítása
120.69.20.24Bérszámfejtés
121.69.20.29Egyéb számviteli szolgáltatás
122.69.20.23Könyvelés
123.69.20.31Adótanácsadás, adóbevallás készítése
vállalkozások részére
124.7413Piac-, közvélemény-kutatás73.20.11Piackutatás: minőségi felmérés
125.73.20.12Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés
126.73.20.13Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és
rendszeres felmérés
127.73.20.14Nem felmérés jellegű piackutatás
128.73.20.19Egyéb piackutatás
129.73.20.20Közvélemény-kutatás
130.7414Üzletviteli tanácsadás70.21.PR, kommunikációs tanácsadás
131.70.22.Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
132.7420Építészeti tervezés/Egyéb
műszaki tervezése,...
71.11.10Építészeti terv, tervrajz
133.Építészeti tervezés/Egyéb
építészeti szolgáltatás
71.11.22Nem lakóépületekre vonatkozó
építészmérnöki szolgáltatás
134.71.11.23Műemlékvédelmi építészmérnöki
szolgáltatás
135.71.11.24Építészmérnöki tanácsadás
136.71.12.11Mérnöki tanácsadás
137.7440Hirdetés73.11.11Teljes körű hirdetési szolgáltatás
138.73.11.19Egyéb hirdetési szolgáltatás
139.73.12.11Reklámfelület értékesítése nyomtatott
médiában díjazásért vagy szerződéses
alapon
140.73.12.12Reklámfelület értékesítése televízióban és
rádióban díjazásért vagy szerződéses alapon
141.73.12.13Reklámfelület értékesítése az interneten
díjazásért vagy szerződéses alapon
142.73.12.19Reklámfelület értékesítése egyéb helyen
díjazásért vagy szerződéses alapon
143.7460Távfelügyelet80.20.10Biztonsági-rendszer szolgáltatás
144.7470Takarítás, tisztítás81.21Épülettakarítás
145.81.29.11Fertőtlenítés, kártevőirtás
146.81.22.11Ablaktisztítás
147.81.29.19M. n. s. egyéb takarítás
148.7481Fényképészet74.20.23Eseményfényképészet, videofelvétel
készítése
149.74.20.31Fényképelőhívás, -kidolgozás
150.7485Titkári, fordítói tevékenység82.19.11Sokszorosítás
151.74.30.11Fordítás
152.74.30.12Tolmácsolás
153.82.11.10Összetett adminisztratív szolgáltatás
154.82.19.13Dokumentumkészítés, egyéb irodai
kiegészítő szolgáltatás
155.7487Máshova nem sorolt, egyéb
gazdasági szolgáltatás
74.90.19Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki
tanácsadás
156.74.90.20Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti
szolgáltatás tevékenység
157.82.30.11Konferencia szervezése
158.82.99.19Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
159.7511Általános közigazgatás84.11Általános közigazgatás
160.8042Máshova nem sorolt
felnőtt- és egyéb oktatás
85.59.19Egyéb m.n.s oktatás
161.8512Járóbeteg-ellátás86.21.10Általános járóbeteg-ellátás
162.9001Szennyvíz gyűjtése,
kezelése
37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése
163.9002Hulladékgyűjtés, -kezelés38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése
164.38.12.1Veszélyes hulladék gyűjtése
165.38.21Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
166.9112Szakmai érdekképviselet94.12.10Szakmai érdekképviselet
167.9211Film-, videogyártás59.11.13Egyéb televízióműsor készítés
168.59.12.1Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel
utómunkálatai
169.59.13.12Film-, video- és televízióprogram terjesztése
170.9212Film-, videoterjesztés59.13.12Film-, video-, televízióprogram terjesztése
171.9220Rádió-,
televízióműsor-szolgáltatás
59.11.13Egyéb televízióműsor készítés
172.59.20.11Hangfelvétel készítése
173.59.20.12Élőhangfelvétel készítés
174.60.10.30Rádiós reklámidő
175.60.20.30Televíziós reklámidő

"

Tartalomjegyzék