14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet

a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A Gtv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti géntechnológiai hatóságként, valamint a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti géntechnológiai szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (a továbbiakban: NNGYK) jelölöm ki.

(2)[2] A Gtv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakterületet érintő engedélyezési eljárásban az NNGYK megkeresésére az Egészségügyi Tudományos Tanács független szakmai kutatásetikai bizottsága szakvéleményt ad.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/219/EGK irányelve (1990. április 23.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról, 11. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, 4. cikk.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[2] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.