20/2008. (II. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

A szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 50/A. §-sal egészül ki:

"50/A. § A 2 kilogrammot meghaladó tömegű, harmadik országból származó vetőmagtételek nyomon követhetősége érdekében a beszállítónak a vetőmagtétel beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az MgSzH-t a vetőmagtétel beszállításának tényéről. Az MgSzH ésszerű határidőn belül hatósági mintát vehet a fajtatisztaság utólagos szúrópróbaszerű ellenőrzéséhez."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 50. §-a előtti alcímben a "jelölése" szövegrész hatályát veszti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 2. §-ában "az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: minősítő intézet) " szövegrész helyébe "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) " szövegrész lép;

b) az R. 2. §-ában, 5. §-ának (3) és (6)-(7) bekezdéseiben, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdéseiben, 12. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, 12. §-ának (3) és (6) bekezdéseiben, 13. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-ának a) pontjában, 31. §-ának (4) bekezdésében, 38. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 39. §-ának (1) és (5) bekezdésében, 39/A. §-ának (3) bekezdésében, (5) bekezdésének b) pontjában, (7) és (9) bekezdésében, 39/B. §-ának (2)-(3) és a (8)-(11) bekezdéseiben, 41. §-ának (5) bekezdésében, 42. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben, 49. §-ának (3) bekezdésében, 50. §-ában, 51. §-ának (4) bekezdésében, 52. §-a (2) bekezdésének bevezető részében és f) pontjában, valamint a (3) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében, 54. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 55. §-ának (1) bekezdésében, 56. §-ának (2) bekezdésében, és 58. §-ában "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH" szövegrész lép;

c) az R. 5. §-ának (3)-(5) bekezdéseiben, 7. §-ának (1) bekezdésében, 12. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben, 33. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (8) bekezdésében, 39. §-ának (6) bekezdésében, 39/A. §-ának (4) bekezdésében, (10) és (12) (13) bekezdéseiben, 39/B. §-ának (4), (6)-(7) és (12)-(13) és (15) bekezdéseiben, 40. §-ának (3) bekezdésében, 49. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 53. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdéseiben, 54. §-ának (2) bekezdésében "A minősítő intézet" szövegrész helyébe "Az MgSzH" szövegrész lép;

d) az R. 9. §-ának (3) bekezdésében "a minősítő intézetnél" szövegrész helyébe "az MgSzH-nál" szövegrész lép, valamint "A minősítő intézet" szövegrész helyébe "Az MgSzH" szövegrész lép;

e) az R. 14. §-ának (3) bekezdésében "A minősítő intézetnek" szövegrész helyébe "Az MgSzH-nak" szövegrész lép, valamint "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH" szövegrész lép;

f) az R. 20. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben, 38. §-ának (2) bekezdésében, 39. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben, 39/A. §-ának (11) bekezdésében, 39/B. §-ának (5) és (14) bekezdéseiben, 40. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-ának (1) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH" szövegrész lép, valamint "A minősítő intézet" szövegrész helyébe "Az MgSzH" szövegrész lép;

g) az R. 38. §-ának (5) bekezdésében "az Intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH" szövegrész lép;

h) az R. 39/A. §-ának (8) bekezdésében "a minősítő intézet" szövegrész helyébe "az MgSzH" szövegrész lép, valamint "a minősítő intézetet" szövegrész helyébe "az MgSzH-t" szövegrész lép.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter