244/2008. (X. 8.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelmekre e rendelet rendelkezései abban az esetben alkalmazandók, amennyiben a pályázó ahhoz írásbeli nyilatkozatban hozzájárul.

(4) Amennyiben a pályázó a (3) bekezdés szerinti hozzájárulást megadja, nyilatkozatában meg kell jelölnie, hogy az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelme szerinti állami támogatáshoz képest - az e rendelet szerinti módosítás által lehetővé tett keretek között - milyen mértékű támogatást igényel.

(5) A pályázatkezelő e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül írásban megkeresi a pályázókat a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele céljából.

(6) A pályázó az (5) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül teheti meg a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

(7) Amennyiben a pályázó a (6) bekezdés szerinti határidőben nem teszi meg a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát, pályázatát a benyújtáskor hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

5. §

E rendelet 1-3. §-a a rendelet hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2008.10.12.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2008.10.12.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2008.10.12.