259/2008. (X. 22.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés d) és u) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § b)-c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, illetve a következő d) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"b) a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodára (a továbbiakban: Iroda);

c) a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre (a továbbiakban: NBF); és

d) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központra (a továbbiakban: SZBKK)."

2. §

(1) A Rendelet 2. §-t megelőző alcíme helyébe az "A Szolgálatok és az SZBKK felügyelete" alcím lép.

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szolgálatok és az SZBKK költségvetési felügyeletét ellátó szerv az Iroda, a felügyeletet ellátó szerv vezetője a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter)."

3. §

A Rendelet a következő 4/A. §-sal és az azt megelőző al címmel egészül ki:

"Az SZBKK-ra vonatkozó szabályok

4/A. § Az SZBKK a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok alapján végzi tevékenységét, melynek keretében gazdálkodik a vagyonkezelési szerződésben rábízott állami vagyonnal, eleget tesz beszámolási kötelezettségének, adatot szolgáltat."

4. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Szolgálatok az állami vagyonról saját hatáskörben vezetnek nyilvántartást. A nyilvántartás adattartalmáról és részletezettségéről - ide nem értve a 10. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokat -, az MNV Zrt.-nek történő adatszolgáltatás tartalmáról, az állami vagyon vagyonkezelésével, használatával, hasznosításával összefüggő, a Szolgálatok sajátos tevékenységéhez kötődő, illetve azzal összefüggésben álló jogosultságokról és kötelezettségekről az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben kell rendelkezni."

5. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A Szolgálatok a használatukban, illetve vagyonkezelésükben lévő, feladataik ellátásához feleslegessé vált, a számviteli törvény szerinti immateriális jószágot, tárgyi eszközt (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készletet - az ingatlanok kivételével - az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi, könyv szerinti bruttó értékhatár alatt önállóan jogosultak értékesíteni.

(2) A Szolgálatok a használatukban, illetve vagyonkezelésükben lévő és feladataik ellátásához feleslegessé vált ingatlanokat az MNV Zrt. megbízása alapján értékesíthetik, illetve a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint adhatják bérbe."

6. §

A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a Szolgálatok saját hatáskörben értékesíthetik. Az így szerzett bevétel a 14. § (7) bekezdése szerinti speciális bevétel. A bevételt teljes egészében - speciális kiadásként - az (1) bekezdés szerinti ingatlanok vételére, felújítására, felszerelésére, illetve bővítésére kell fordítani. Ettől a Szolgálat főigazgatója a miniszter egyetértésével térhet el."

7. §

A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Iroda a jogszabályokban előírt, a (2) bekezdésben fel nem sorolt adatszolgáltatásokat a (9) bekezdés szerint meghatározott összevont formában a Pénzügyminisztérium illetékes szervének küldi meg. Az Ámr. 157. §-ának (3) bekezdése szerinti adategyeztetés is csak az e bekezdés szerinti adatokkal történhet. Módszertani, elszámolási kérdések megválaszolása az Iroda feladatkörébe tartozik."

8. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az Áht. 88/A-88/B. §-a szerinti törzskönyvi nyilvántartás a Szolgálatokról a Szolgálat nevét, nyilvántartási számát, székhelyét, az alapító nevét, az alapító okirat keltét, az alapítás időpontját, a Szolgálat gazdálkodási jogkörét, a felügyeleti szerv megnevezését, a vezető nevét, az alapító okirat szerinti alaptevékenységét, adószámát és KSH statisztikai számjelét tartalmazhatja."

9. §

A Rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8) bekezdésre változik:

"(5) A Szolgálatok a (3) bekezdésben szereplő számlákról tranzakció mélységig a számviteli rendszertől elkülönített nyilvántartást vezetnek. A számlák év végi egyenlegét nem kell a mérlegben szerepeltetni. A számlák év végi egyenlegéről, összetételéről (tőke, lekötött tőke, kamat), annak indokolásáról az éves beszámoló szöveges indokolásának külön mellékletében kell - a műveleti szempontokat figyelembe véve - tájékoztatni az Irodát. Ezt a mellékletet a miniszter külön jóváhagyja."

10. §

A Rendelet a következő 14/A-14/C. §-sal és az azokat meg előző alcímmel egészül ki:

"Az Iroda ellenőrzési tevékenysége

14/A. § (1) A Szolgálatok felügyeleti belső ellenőrzését az Iroda a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezései szerint, az e rendeletben foglalt eltérésekkel végzi.

(2) A költségvetési szerv vezetőjének a Ber.-ben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Szolgálatok felügyeleti belső ellenőrzése, illetve az Iroda belső ellenőrzése tekintetében a miniszter vagy a miniszter döntése alapján az államtitkár, illetve az Iroda vezetője gyakorolja.

(3) Az Iroda belső ellenőrzési egysége az irodavezető közvetlen irányítása alatt áll, és ellátja a Szolgálatok felügyeleti belső ellenőrzését, valamint az Iroda belső ellenőrzését.

14/B. § A Szolgálatoktól a miniszter által az Irodára munkavégzésre berendelt hivatásos állományú belső ellenőr, illetve belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn, és ezért nem vehet részt azon Szolgálat ellenőrzésében, amelytől berendelték, a berendeléstől számított három évig. Ugyanezen összeférhetetlenségi szabályt kell alkalmazni a Szolgálatok azon közalkalmazottaira, akiknek a munkavégzés helyéül az Irodát jelölték ki.

14/C. § A Ber. 22. § (2) bekezdése alapján kidolgozott éves ellenőrzési terv, valamint összeállított összefoglaló éves ellenőrzési terv, továbbá a Ber. 29/A. § (5) bekezdésében előírt beszámoló és összefoglaló beszámoló, valamint a Ber. 31. § (2) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészültéről az ott jelölt határidőkig tájékoztatni kell az államháztartásért felelős minisztert."

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (4) bekezdés második mondata.

(3) A Rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 3. § (1) bekezdésében a "Szolgálatok" szövegrész helyébe a "Szolgálatok és az SZBKK" szöveg, 4. § (1) bekezdésében a "Szolgálatok" szövegrész helyébe a "Nemzetbiztonsági Szakszolgálat" szöveg, 7. §-t megelőző "Gazdálkodás a kincstári vagyonnal" alcíme helyébe a "Gazdálkodás az állami vagyonnal" alcím, 7. § (3) bekezdésében az "a kincstári vagyonról" szövegrész helyébe az "az állami vagyonról" szöveg, a "kincstári vagyonról vezetett" szövegrész helyébe az "állami vagyonról vezetett" szöveg, 7. § (3) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében az "a KVI-nek" szövegrész helyébe az "az MNV Zrt.-nek" szöveg, 7. § (4) bekezdésében az "a KVI" szövegrész helyébe az "az MNV Zrt." szöveg, 10. § (4) bekezdésében az "a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet X. fejezetében" szövegrész helyébe az "az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet IX. fejezetében" szöveg, 14. § (2) bekezdésében a "(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(3) és (4) bekezdésében" szöveg, 14. § (7) bekezdésében a "speciális működési bevételeiket" szövegrész helyébe a "speciális bevételeiket" szöveg lép.

12. §

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendel et 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter feladatainak ellátását segítő szervezet által végzett ellenőrzések lefolytatására az e rendeletben foglaltakat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter