322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) magyarországi foglalkoztatására."

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt. végrehajtására kiadott, a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére vonatkozó általános szabályok szerint nincs szükség engedélyre. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni."

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével együtt az R. 1. § (2) bekezdésében az "1. § a)-g) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe "a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező" szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével együtt az R. 1. § (3) bekezdése, 2-5. §-ai, 8. § a) pontja, valamint az R. melléklete hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére