355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) magyarországi foglalkoztatására.

(2)[2] A rendelet hatálya nem terjed ki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi foglalkoztatására, ha e személyeket az EGT államban letelepedett munkáltató szolgáltatásnyújtás keretében, kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében küldi magyarországi foglalkoztatóhoz.

(3)[3]

2. §[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §

(1)[8] A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal) bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását.

(2)[9] Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt.

(3)[10] A kormányhivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.

(4) A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének.

(6)[11] A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.

7. §

(1)[12] A román Csatlakozási Szerződés VII. számú mellékletének 7. pontjában, valamint a bolgár Csatlakozási Szerződés VI. számú mellékletének 7. pontjában, valamint a horvát Csatlakozási Szerződés V. számú mellékletének 2. fejezet 7. pontjában meghatározott védintézkedésnek az Európai Bizottságnál történő kezdeményezéséről vagy annak elrendeléséről - a 6. §-ban meghatározott bejelentésekben foglalt adatok figyelembevételével - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter javaslata alapján a Kormány dönt. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a védintézkedésre vonatkozóan a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban képviselettel rendelkező munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek véleményének kikérésével tesz javaslatot.

(2) Az Európai Bizottság vagy a Tanács által, a védintézkedés tárgyában hozott határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A Kormány a védintézkedés elrendeléséről szóló döntését rendeletben hirdeti ki.

8. §

E rendelet alkalmazásában

a)[13]

b) EGT államnak kell tekinteni az Európai Unió tagállamát, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államot, valamint azt az államot, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16]

(5)[17]

(6) A 6. § által tartalmazott rendelkezést a 2008. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyokban kell alkalmazni.

(7)[18] Az e rendelet hatálybelépéséig a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 7. §-a alapján bejelentett adatok közül a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. Ezt követően a kormányhivatal a nyilvántartásban csak a 6. § (1) bekezdése szerinti adatkört, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon tarthatja nyilván.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[2] Módosította a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[8] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 89. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Megállapította a 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.03.09.

[10] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 56. § b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[11] Beiktatta a 89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2014.03.25.

[12] Megállapította a 211/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. A 28/2013. (VI. 28.) KüM közlemény alapján hatályos 2013.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[18] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 56. § b) pontja. Hatályos 2020.03.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 322/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére