324/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed a gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyilvántartó és műszaki informatikai, település- és intézményellátó, település-üzemeltetési és gondnoki, a piacfelügyeleti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebonyolító, kábeltelevíziót üzemeltető, valamint - ha jogszabály másként nem rendelkezik -egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szervekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára."

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Magasabb vezető a költségvetési szerv vezetője és helyettese (helyettesei).

(2) Vezető az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egység vezetésével megbízott, illetőleg ezzel azonos jogállású közalkalmazottja."

3. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A fizetési osztályokba tartozó egyes munkaköröket a 2. számú melléklet tartalmazza."

4. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 1/A. §-a és az azt megelőző alcím, 1/B. § (2) bekezdése, 1/C. §-a, 2. §-a és az azt megelőző alcím, 3. §-át megelőző alcím, 4-5. §-ai és az azokat megelőző alcím, 6. §-a és az azt megelőző alcím, 7. §-a és az azt megelőző alcím, 8. §-a és az azt megelőző alcím, 9. §-át megelőző alcím, 10. §-a és az azt megelőző alcím, 10/A. §-át megelőző alcím és az 1. számú melléklete.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter