332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt, valamint 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva -, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), g), i), l) és n) pontjában, valamint 101/A. §-ában, továbbá a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 8. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Az előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapítása, valamint a Tny. 18/A. § (3) bekezdése szerinti csökkentés mértékének megállapítása során szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát.

(3) Az előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogszerzés időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a jogosult a jogosultság megszerzéséhez szükséges életkort betöltötte és a szolgálati időt megszerezte."

2. §

A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a 2008. december 31-ét követő és 2010. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő sajátjogú nyugellátás alapját képező havi átlagkereset 258 000 forintnál több,

a) a 258 001-293 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,

b) a293 001-331 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,

c) a 331 001 forint feletti átlagkereset hetven százalékát

kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni."

3. §

A TnyR. 18/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Ha az egészségkárosodás az előtt következett be, hogy az igénylő szolgálati időt szerzett volna, a Tny. 36/A. § (1) bekezdés cb) alpontja szerinti feltételt azt az időpontot megelőző négy naptári hónapra kell vizsgálni, amelytől kezdődően az igénylő a rokkantsági nyugdíj megállapítását kéri."

4. §

(1) A TnyR. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tny. 36/D. § (1) bekezdésének, valamint 36/G. § (1) bekezdésének alkalmazása során a hat egymást követő hónap alatt elért kereseteket, jövedelmeket havonta kell - a Tny. 13. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint - a személyi jövedelemadóval és a járulékokkal csökkenteni, majd ezek átlagát kell a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnésének elbírálásakor figyelembe venni. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a folyamatos kereső tevékenység a hat hónapot nem éri el. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj alapját képező átlagkereset kilencven százalékának növelése során azokat a rendszeres nyugdíjemeléseket kell figyelembe venni, amelyek a nyugdíjas számára folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra is vonatkoztak. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó esetében a kereset-vizsgálatot a 85. § (5) bekezdése szerint bejelentett kereseti, jövedelmi adatok alapján kell elvégezni."

(2) A TnyR. 24. § (3) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

"Ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat a kereső tevékenység miatt kell megszüntetni, a megszüntetésről - e tény megállapítását követő hónap első napjától - a nyugdíjfolyósító szerv határozatban intézkedik."

(3) A TnyR. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Azoknál a III. csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél, akiknél a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat 2008. január 1-jét megelőző időponttól kezdődően állapították meg, a nyugellátásnak a Tny. 36/D. § (1) bekezdése, valamint 36/G. § (1) bekezdése szerinti, kereső tevékenység miatti megszüntetése során a 2008. december 31-ét követően szerzett kereset, jövedelem vehető figyelembe."

5. §

A TnyR.-nek A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnése, a módosítás és a feléledés alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rehabilitációs járadékra a rokkantsági nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni."

6. §

A TnyR. 59/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ciklusokra bontott, osztott képzés esetén a képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok idejébe a Tny. 41. §-ában foglaltak szerint mind az alapképzés, mind a mesterképzés ideje beleszámít."

7. §

A TnyR. 72/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A 25. életévét betöltött, felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személy árvaellátásának meghosszabbítása az első - alap- és mester- vagy osztatlan - képzésben, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok folytatásának idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb a 27. életév betöltéséig engedélyezhető."

8. §

A TnyR. 76/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Tny. 89. § (4) bekezdés c) pontja alkalmazása során, ha az ellátásban részesülő személy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, egyösszegű megtérítés címén az ellátás egyhavi összegének negyvennyolcszorosát kell megtéríteni."

9. §

A TnyR. 85. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a III. csoportba tartozó és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, és a nyugdíja kereső tevékenység miatti - a Tny. 36/D. § (1) bekezdése, illetve 36/G. § (1) bekezdése szerinti - megszüntetésének feltételei bekövetkeznek, köteles azt tizenöt napon belül - a nyugdíjfolyósító törzsszámára hivatkozással - bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek."

10. §

A TnyR. 86. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a Tbj. 4. § c) pontjának 1-6. alpontjai szerinti társas vállalkozás bejegyzését jogerősen elutasították, vagy a bejegyzési kérelmet visszavonták, az előtársaságként történt működés időtartamára vonatkozó adatszolgáltatást, illetve a (2) bekezdés szerinti értesítést legkésőbb a bejegyzést elutasító végzés, illetve a bejegyzési kérelem visszavonása miatt kiadott megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni, illetve megküldeni."

11. §

A TnyR. 88. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a nyilvántartó lap adattartalmát az ONYF által rendszeresített számítógépes programmal állítja elő, adatszolgáltatási kötelezettségét ezen számítógépes program felhasználásával vagy - az ONYF által rendszeresített és a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság által térítésmentesen rendelkezésére bocsátott - nyomtatvány felhasználásával teljesíti.

(2) A 87. § (1) bekezdés g), i) és k) pontjában említett személyek, továbbá az öt főnél kevesebb biztosítottról adatot szolgáltató foglalkoztató a nyilvántartó lap adattartalmát nem köteles az (1) bekezdés szerinti számítógépes programmal előállítani, és ebben az esetben az adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti nyomtatványon vagy az adatoknak az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál történő személyes bejelentésével teljesítheti. A személyesen közölt adatokat a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság rögzíti."

12. §

A TnyR. 88/A. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A nyilvántartásra kötelezett az elektronikus ügyintézés keretében, valamint az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával adott meghatalmazással történő adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat az ONYF által erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak. A nyomtatványt és a meghatalmazás eredeti példányát az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére az adatszolgáltatás teljesítését legalább tizenöt nappal megelőzően kell megküldeni. A nyilvántartásra kötelezett a meghatalmazásnak - az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával történő - visszavonásáról, valamint a közölt adatokban bekövetkezett változásról soron kívül köteles tájékoztatni az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot.

(3) Az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatás esetén a teljesítéssel meghatalmazott személy az adatszolgáltatásra rendszeresített számítástechnikai programot (a továbbiakban: NYENYI program) az ONYF internetes honlapjáról, a program működéséhez szükséges azonosító állományt az ONYF elektronikus ügyintézési rendszeréből töltheti le azzal, hogy a 2009. évről történő adatszolgáltatásnál nem szükséges az azonosító állomány letöltése."

13. §

A TnyR. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartásra kötelezetteknek a 88. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott nyomtatványt az erre a célra rendszeresített, a nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott, illetve a képviselő) aláírásával (cégszerű aláírásával) ellátott adatlap benyújtásával kell igényelnie az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál. Az igénylésről a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság - a nyomtatvány átadásakor (továbbításakor) - igazolást állít ki. Amennyiben a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján a meghatalmazott, illetve a képviselő jogosult az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatlap benyújtásakor, valamint az adatszolgáltatás teljesítésekor a meghatalmazás eredeti példányát a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak be kell mutatni. Az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatás esetén a nyilvántartásra kötelezettnek nem kell adatlapot benyújtania."

14. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A TnyR. e rendelettel megállapított szabályait - a (3)-(5) bekezdésben, valamint e rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a 2008. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátásokra, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatásra kell alkalmazni.

(3)[1]

(4) A TnyR. 24. § (2) bekezdésének, valamint 85. § (5) bekezdésének - e rendelettel megállapított - szabályait a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított ellátások megszüntetése esetén is alkalmazni kell.

(5) A TnyR. 76/A. § - e rendelettel megállapított -(3) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6)[2]

15. §[3]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.