Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l) és n) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 8., 10., 14. és 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatáskör, illetékesség

1. § (1) A korhatár előtti ellátás, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben - a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el első fokon.

(2) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el első fokon - a (3) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel -

a) a szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, és

b) a korhatár előtti ellátás, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

ba) a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

bb) a korhatár előtti ellátást, a balettművészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy

bc) a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

(3) A miniszteri rendeletben kijelölt szerv jár el első fokon - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - szolgálati járandóság megállapítása esetén, ha a kérelmező, jogosult utolsó szolgálati viszonya a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn.

(4) A büntetőeljárásban részt vevők és az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjában részt vevő kérelmező esetén a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék (a továbbiakban együtt: ellátás) megállapításával kapcsolatos ügyekben a Tanúvédelmi Szolgálat jár el első fokon.

2. Az ellátás megállapítása

2. § (1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 9. § a) pontja szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapítása hivatalból történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapításának eljárására a szolgálati nyugdíj megállapításának eljárására vonatkozó, 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) ahol a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabály szolgálati nyugdíjat említ, azon szolgálati járandóságot kell érteni, és

b) a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy a T. 1. § g) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban: rendszeres pénzellátás) nem részesül.

3. § (1) A 2. §-ban nem említett esetekben az ellátás megállapítása a jogosult kérelmére történik.

(2) A kérelmező a kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) által e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus űrlap az öregségi nyugdíj iránti kérelem adatain kívül tartalmazza a jogosult nyilatkozatát

a) arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül, és

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokról.

(4) A kérelemhez az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges iratokon kívül csatolni kell

a) balettművészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála magántáncosként vagy tánckari tagként töltött időről,

b) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról,

c) a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász, bányafelmérő, bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezető, műszaki vezető, üzemeltetési művezető, karbantartó művezető, részlegvezető, szakvezető) munkaköreiben szerzett szolgálati idejéről, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kéri,

d) a biztosítással járó jogviszony megszüntetésének időpontját igazoló okirat másolatát, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján kéri.

4. § (1) Ha kétség merül fel a 2. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmát illetően, az 1. § szerinti szerv (a továbbiakban: megállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmező nem részesül-e rendszeres pénzellátásban.

(2) Ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos 1. § c) pontja alapján szerzett jogra hivatkozva kéri, az eljárás során az Országos Sportegészségügyi Intézetet szakértőként kell kirendelni annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező hivatásos artistaként kivételes fizikai erőkifejtést vagy pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban folytatott-e tevékenységet.

5. § (1) Az ONYF - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium véleményének kikérésével - engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben 2008. január 1-je előtt eltöltött idő korkedvezményre jogosító időként történő figyelembevételét akkor is, ha a munkakörök (munkahelyek) jegyzéke szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.

(2) Ha a munkakör (munkahely) azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) alapján feladatkörrel rendelkező miniszter által vezetett minisztérium és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének kikérésével az ONYF dönt.

6. § Az ellátást megállapító határozat az öregségi nyugdíjat megállapító határozatban feltüntetendő adatokon túl tartalmazza

a) szolgálati járandóság esetén a szolgálati járandóságnak a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentések nélkül számított összegét és a folyósításra kerülő összeget,

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, és

d) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

3. Az ellátás folyósítása

7. § Ha a T. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek teljesítése a nyugdíjmegállapító szerv rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból tisztázza a jogosultság feltételeit, és ennek eredményéről 2012. március 31-éig tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szervet.

8. § (1) A nyugdíjfolyósító szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-a szerinti tájékoztatással egyidejűleg értesítést küld azoknak, akiknek a korhatár előtti öregségi nyugdíja ellátásként kerül továbbfolyósításra. Az értesítés a megfelelő jogszabályi hivatkozásokkal tartalmazza

a) a folyósításra kerülő ellátás megnevezését,

b) az ellátás januári összegét és az összeg kiszámításának módját,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

d) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátás esetén a T. 4. § (4) bekezdésében, szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében, továbbá a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, valamint

e) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

(2) Ha a jogosult a korhatár előtti öregségi nyugdíj ellátásként továbbfolyósított összegét vitatja, a nyugdíjfolyósító szervtől kérheti az ellátás jogszabályoknak megfelelő összegben történő folyósítását. A T. 5. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti mentesülési okra történő hivatkozás esetén a kérelemhez csatolni kell a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét megállapító határozat, illetve az önkéntes tartalékos szerződés másolatát. Ha a nyugdíjfolyósító szerv a kérelemben foglaltaknak helyt ad, külön döntés meghozatala nélkül intézkedik az ellátás jogszabályoknak megfelelő összegben történő folyósítása iránt, egyéb esetben a kérelemről dönt.

(3) Ha a jogosult vitatja, hogy a T. rendelkezéseinek megsértésével részére öregségi nyugdíj helyett ellátást folyósítanak, vagy részére nem a jogszabályok alapján járó ellátást folyósítják, a megállapító szervtől kérheti a részére járó nyugellátás, illetve ellátás megállapítását. A kérelmet a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. A kérelemről a megállapító szerv dönt.

9. § (1) AT. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti, adóévre vonatkozó igazolást az állami adóhatóság az adóévet követő év június 30-át követően az ellátásban részesülő kérelmére adja ki. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az ellátásban részesülő természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét,

b) az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét, valamint

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottak (a továbbiakban: kedvezményezett eltartott) természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és - ha adóazonosító jellel rendelkeznek - adóazonosító jelét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását az adótitok kiadásához.

(3) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

b) az (1) bekezdés szerinti kérelemben az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastársként, élettársként feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek személyi jövedelemadóról szóló bevallásában kedvezményezett eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról szóló nyilatkozat tényét, valamint

d) az a) és b) pontban megjelölt személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény összegét.

(4) A családi pótlékot folyósító szerv az ellátásban részesülőnek vagy vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának - az adóévet követően benyújtott - kérelmére igazolást állít ki a családi pótlék adóévi jogosultságáról. Az igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülő, illetve vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b) azoknak a kedvezményezett eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik után az ellátásban részesülő vagy vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa az adóévben családi pótlékban részesült, valamint azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben az egyes kedvezményezett eltartottak után az adóévben családi pótlékot folyósítottak, továbbá

c) azoknak az Szja. tv. 29/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vettek, valamint azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben az egyes eltartottakat a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vették.

(5) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az ONYF által e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani. Az adatlap és az elektronikus űrlap tartalmazza

a) az ellátásban részesülő, vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa és az eltartottak természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b) a nyilatkozatot a családi kedvezmény jogcíméről,

c) a nyilatkozatot a családi kedvezmény feltételeinek való megfelelésről, és

d) a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelt összeget.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell

a) az állami adóhatóság (3) bekezdés szerinti igazolását,

b) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a családi pótlékot folyósító szerv (4) bekezdés szerinti igazolását, és

c) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást.

(7) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján járó összeget az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátás - a T. 4. § (2) bekezdése, illetve 5. § (2) bekezdése szerinti - csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

(8) Az (5) bekezdés szerinti kérelemről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt. Az ellátásban részesülőnek a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján megállapított összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat végrehajthatóvá válásától számított tíz munkanapon belül folyósítja.

10. § A szolgálati járandóság folyósítandó összegének az önkéntes tartalékos szerződés megkötése vagy annak megszűnése miatt történő módosításáról a nyugdíjfolyósító szerv - a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szervének értesítése vagy a szolgálati járandóságban részesülő bejelentése alapján - hivatalból határoz.

4. Az ellátás folyósításának szüneteltetése

11. § A T. 11. és 13. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén az ellátás folyósításának szüneteltetéséről és az ellátás újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból határoz.

12. § (1) A T. 12. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság szüneteltetése iránti kérelmet annál a munkáltatónál kell benyújtani, amellyel a szolgálati viszony létrejön. A kérelmet a munkáltató haladéktalanul továbbítja a nyugdíjfolyósító szervnek.

(2) A T. 12. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetéséről és a szolgálati járandóság újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre határoz.

13. § (1) A T. 14. §-a szerinti szüneteltetési ok megállapítása érdekében

a) a megállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárás megindítását követő öt napon belül küldi meg a kérelmező, jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) a nyugdíjfolyósító szerv minden hónap harmadik munkanapjáig küldi meg a szolgálati járandóságban részesülő személyek természetes személyazonosító adatait

a bűnügyi nyilvántartó szervnek. Az adatszolgáltatás módjáról a bűnügyi nyilvántartó szerv és az ONYF megállapodást köt.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv az (1) bekezdés szerinti adatok megérkezését követő nyolc napon belül küldi meg a T. 14. § (4) bekezdése szerinti adatokat a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerveknek.

(3) A központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv a (2) bekezdés szerinti adatok hozzá történő megérkezését követő öt napon belül küldi meg a T. 14. § (5) bekezdése szerinti adatokat

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a megállapító szervnek,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szervnek.

(4) A szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetését

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a megállapító szerv a szolgálati járandóságot megállapító határozatában hivatalból rendeli el,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szervhivatalból rendeli el.

(5) A T. 14. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre határoz.

5. Az ellátás megszüntetése

14. § Ha az ellátást a T. 17. § (2) bekezdése alapján szüntetik meg, a nyugdíjfolyósító szerv a megállapító szerv megkeresésének megérkezését követő öt munkanapon belül tájékoztatást ad az egy éven belül folyósított ellátások összegéről.

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 40. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7-15. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 16. alcím 2013. január 2-án hatályát veszti.

7. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

a) 1-5. §-a,

b) 2., 3., és 5. §-át megelőző alcím,

c) 7. § c) pontja,

d) Melléklete.

8. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugellátásában, előrehozott öregségi nyugdíjban, előnyugdíjban, továbbá szolgálati nyugdíjban" szövegrész helyébe a "nyugellátásban" szöveg, a "rokkant" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességű" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés d) pont da)-dc) alpontjában, 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 5. § (3) és (5) bekezdésében a "szociális" szövegrészek helyébe a "pénzbeli" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "rokkant" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességű" szöveg,

d) 8. § (6) bekezdésében a "rokkantság címén nyugellátással, illetve rendszeres szociális ellátással" szövegrész helyébe az "a megváltozott munkaképességére tekintettel rendszeres pénzbeli ellátással" szöveg,

e) 1. számú mellékletében az "egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja" szövegrész helyébe a "korhatár előtti ellátás" szöveg, a "szolgálati nyugdíj" szövegrész helyébe a "szolgálati járandóság" szöveg, a "korengedményes nyugdíj" szövegrész helyébe a "balettművészeti életjáradék" szöveg, a "bányásznyugdíj" szövegrész helyébe az "átmeneti bányászjáradék" szöveg, az "előnyugdíj" szövegrész helyébe a "Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátások" szöveg,

f) 2. számú mellékletében a "szociális ellátásnak" szövegrész helyébe a "pénzbeli ellátásnak" szöveg, a "rendszeres szociális járadék" szövegrész helyébe a "rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás" szöveg, a "bányász dolgozók" szövegrész helyébe a "bányászok" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdése,

b) 1. számú melléklet 2., 6. és 21. pontja.

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben - a (2) és a (3) bekezdésben vagy más jogszabályban foglalt kivételekkel - első fokon az igénylő lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el.

(2) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el első fokon a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben - a (3) bekezdésben vagy más jogszabályban foglalt kivételekkel -, ha

a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozik,

b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,

c) a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,

d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, vagy

e) fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a alapján rögzített nyugdíjat kell megállapítani (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés).

(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

a) az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, vagy

b) az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került."

20. § A TnyR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A nyugdíjrögzítést hivatalból, a 2011. december 31-én hatályos szabályok megfelelő alkalmazásával kell elvégezni.

(2) A nyugdíjrögzítés elvégzéséhez az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal a nyugdíjmegállapító szerv részére a természetes személyazonosító adatok helyett kapcsolati kódot közöl."

21. § A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a 2011. december 31-ét követő és 2013. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkereset 372 000 forintnál több,

a) a 372 001 - 421 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,

b) a 421 001 forint feletti átlagkereset nyolcvan százalékát

kell a sajátjogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni."

22. § A TnyR. az 59/C. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Hozzátartozói nyugellátások"

23. § A TnyR. a következő 59/D. és 59/E. §-sal egészül ki:

"59/D. § (1) A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeget a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló átlagkereset és a 3. számú melléklet szerinti szorzószámok szorzataként kell megállapítani.

(2) A hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg (1) bekezdésben foglaltak szerint történő megállapítása során a Tny. 39. §-ában foglaltakat alkalmazni kell.

(3) Ha az elhunyt jogszerző a halálakor a 35. életévét már betöltötte, de a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg megállapítása során figyelembe vehető szolgálati ideje

a) a Tny. 39. §-ában foglaltak miatt nem éri el a tíz évet, a tíz évhez tartozó, 3. számú melléklet szerinti szorzószámokat annyiszor kell további 2 százalékponttal csökkenteni, ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik, és az így meghatározott szorzószám alapján,

b) a Tny. 46. § (2) bekezdésében foglaltak miatt nem éri el a tíz évet, a tíz évhez tartozó, 3. számú melléklet szerinti szorzószám alapján,

az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeget.

59/E. § A Kormány a hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítása iránti eljárásban - az egészségi állapot kérdésében - első fokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kirendeltségét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális igazgatóságát szakhatóságként jelöli ki, ha

a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését a jogosult arra hivatkozva kérelmezi, illetve - felülvizsgálat esetén - a hozzátartozói nyugellátást vagy az özvegyi nyugdíj feléledését arra hivatkozva állapították meg, hogy a jogosult megváltozott munkaképességű, és

b) a jogosult rokkantsági ellátása vagy rehabilitációs ellátása ügyében hat hónapon belül hozott határozat nem állapította meg, hogy a jogosult egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos."

24. § A TnyR. a 65/C. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Tájékoztatási kötelezettség"

25. § A TnyR. 86. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyekről a nyilvántartó lappal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévet követő év április 30-áig teljesíti."

26. § A TnyR. az "Átmeneti rendelkezés" alcímét megelőzően a következő 89/A. §-sal egészül ki:

"89/A. § (1) A Tny. 6. § (5) bekezdése szerinti nyugdíjbiztosítási jogosultságok biztosításmatematikai egyenértékének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átadása (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási visszautalás) esetén a nyugdíjbiztosítási visszautalás összegének nyilvántartását a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság végzi.

(2) Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a kérelmezőnek a jogosultság nyilvántartásához szükséges adatokat - az ONYF által e célra rendszeresített, az ONYF, illetve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon, a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság felhívásának közlésétől számított húsz munkanapon belül - be kell jelentenie a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságnak. Az adatlap és az elektronikus űrlap adattartalmát a 4. számú melléklet határozza meg."

27. § (1) A TnyR. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

(2) A TnyR. a 2. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

28. § A TnyR.

a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2012." szövegrész helyébe a "2013." szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot" szövegrész helyébe a "nyugdíjjárulékot, illetve a 2012. január 1-jét megelőző időszakra nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot" szöveg,

c) 64. § (2) bekezdésében a "rokkanttá" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességűvé" szöveg, az "a rokkantsága tartamára" szövegrész helyébe az "arra az időszakra, amikor megváltozott munkaképességűnek minősül," szöveg,

d) 64/B. § (2) bekezdésében az "az életben lévő szülő rokkantságának megszűnése esetén" szövegrész helyébe a ", ha az életben lévő szülő már nem minősül megváltozott munkaképességűnek," szöveg,

e) 70. § (2) bekezdésében, 76. § (1) bekezdésében, 76/B. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

f) 72/B. § (4) bekezdés b) pontjában az "öregségi, rokkantsági nyugdíjhoz szükséges" szövegrész helyébe az "öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, vagy a Tny. 46. §-ában meghatározott" szöveg,

g) 89. § (9) bekezdésében a "4/A. §-a" szövegrész helyébe a "2011. január 1-jét megelőzően hatályos 4/A. §-a" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 3. §-a,

b) 8. §-át megelőző alcímében a " , valamint az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj" szövegrész,

c) 9. §-a,

d) 9/A. §-ában az ", az előrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj" szövegrész,

e) 10. és 10/A. §-a,

f) 11/A. §-a,

g) 14. § (5) bekezdésében a "8,5 százalékos mértékű, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulékot, illetve a 9,5 százalékos mértékű, nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló" szövegrész,

h) 14. § (9) bekezdése,

i) 18/A-28/B. §-a, valamint a 18/A. §-át, a 23. §-át és a 24. §-át megelőző alcím,

j) 60/A. §-a,

k) 62. § (1) bekezdése,

l) 62. § (4) bekezdésében a",rokkantsági, baleseti rokkantsági" szövegrész,

m) 62. § (10) bekezdés első mondata,

n) 64/B. § (1) bekezdése,

o) 64/D. §-ában a "[Tny. 56. § (4) bekezdése]" szövegrész,

p) 72/B. § (4) bekezdés a) pontjában a ", rokkantsági" szövegrész,

q) 72/B. § (4) bekezdés c) pontja,

r) 72/B. § (5) bekezdése,

s) 72/B. § (10) bekezdésében az "a bányásznyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármester öregségi nyugdíját," szövegrész,

t) 72/B. § (11) bekezdés c) pontja, u) 74. §-a,

v) 85. § (5) bekezdése, w) 86. § (4) bekezdése, x) 87. §-a,

y) 90. § (3) bekezdésében a", baleseti rokkantsági nyugdíja" szövegrész,

z) 90. § (6) bekezdése.

10. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

30. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § 7. pontjában a "nyugdíjazott személy" szövegrész helyébe a "nyugdíjazott személy, ideértve a jogviszony megszűnését követően korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyt is" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

11. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

31. § A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) öregségi nyugdíjra jogosult: aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, továbbá az is, aki korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összegű öregségi járadékban részesül;"

32. § A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság éves költségvetéséről" szövegrész helyébe a "központi költségvetésről" szöveg lép.

12. A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

a) 1. §-át megelőző alcímben az "öregségi nyugdíja," szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdésében az "öregségi nyugdíjra, illetve" szövegrész,

c) 1. § (2) bekezdésében az "öregségi nyugdíja, illetve" szövegrész,

d) 1. § (4) bekezdésében és 1. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "öregségi nyugdíja és" szövegrész,

e) 1. § (5) bekezdés d) pont da) alpontja,

f) 1. § (6) bekezdés e) pontjában a "13/A. § és" szövegrész,

g) 1. § (7) bekezdésében az "öregségi nyugdíjat," szövegrész,

h) 4. § (3) bekezdésében a",rokkantsági vagy baleseti rokkantsági" szövegrész,

i) 5. § (1) bekezdésében a",rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja" szövegrész,

j) 5. § (2) bekezdés e) pontjában a ",rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultsága" szövegrész,

k) 6. §-át megelőző alcímben az "öregségi nyugdíjának, illetve" szövegrész,

l) 6. § (1) bekezdésében az "öregségi nyugdíjának," szövegrész,

m) 8. § a), f) és g) pontja,

n) 9. § (2) bekezdése,

o) 9. § (3) bekezdésében az "öregségi nyugdíja, illetve" és a "nyugdíj, illetve" szövegrész.

13. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében az "A Kormány" szövegrész helyébe a "Ha törvény másként nem rendelkezik, a Kormány" szöveg lép.

14. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

35. § A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a) preambulumában az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

15. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget a jogosult 62. életévének betöltésétől kell - a 2011. december 31-ét követő nyugdíjemelések mértékének megfelelően emelt összegben - folyósítani, kivéve, ha a jogosult a folyósítás megkezdését megelőzően kérte, hogy részére a nyugdíjsegélyt ne folyósítsák. A saját jogú nyugdíjsegély folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik."

(2) A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés első és második mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján megállapított sajátjogú nyugdíjsegély folyósításának feltétele, hogy a jogosult részére nem állapítottak meg öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást. Ha a jogosult részére az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján megállapított nyugdíjsegély vagy a rokkantsági nyugdíjsegély folyósításának megkezdését követően állapítanak meg öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást, a nyugdíjsegélyre való jogosultság az öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági ellátás első folyósítási hónapjának első napjától, de legkorábban 2011. május 1-jétől megszűnik."

37. § A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Ha a Közalapítvány a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyekben elmulasztotta a döntést meghozni, a jogosult a kultúráért felelős minisztertől kérheti a saját jogú nyugdíjsegély megállapítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy a Közalapítvány nyugdíjsegélyt nem állapított meg. A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a kérelmet és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását az üggyel kapcsolatos, birtokában lévő iratokkal együtt - a kérelem megérkezését követő nyolc napon belül - továbbítja a kultúráért felelős miniszternek.

(3) A kérelemről a kultúráért felelős miniszter a 2. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, valamint - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - az R. 2011. április 30-án hatályos mellékletében foglaltak szerint dönt."

38. § A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "a 2. § (5) bekezdése és a 3. § szerinti esetekben" szövegrész helyébe az "a 3. § szerinti esetben" szöveg lép.

39. § Hatályát veszti a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése.

16. Egyéb hatályukat vesztő rendelkezések

40. § (1) Hatályát veszti

a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet,

b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése,

d) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,

e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet,

f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés második mondata,

g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) és (6) bekezdése, valamint 15. §-a,

h) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,

i) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről szóló 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti

a) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet,

b) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátások kiszámítása során alkalmazandó százalékos mértékek

ABCDEFG
1.Havi átlagkereset százaléka, ha az elhunyt jogszerző
Szolgálati idő (év)35. életévének
betöltését
megelőzően
betöltött 35-39
éves életkorában
betöltött 40-44
éves életkorában
halt
betöltött 45-49
éves életkorában
meg
betöltött 50-54
éves életkorában
betöltött 55.
életévét
követően
2.2 évnél
kevesebb
51,0-----
3.251,5-----
4.352,0-----
5.452,5-----
6.553,0-----
7.653,5-----
8.754,0-----
9.854,5-----
10.955,0-----
11.1055,554,051,046,542,037,5
12.1156,056,053,048,544,039,5
13.1256,556,555,050,546,041,5
14.1357,057,057,052,548,043,5
15.1457,557,557,554,550,045,5
16.1558,058,058,056,552,047,5
17.1658,558,558,558,554,049,5
18.1759,059,059,059,056,051,5
19.1859,559,559,559,558,053,5
20.1960,060,060,060,060,055,5
21.2060,560,560,560,560,557,5
22.2161,061,061,061,061,059,5
23.2261,561,561,561,561,561,5
24.2362,062,062,062,062,062,0
25.2462,562,562,562,562,562,5

"

2. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási visszautalási kérelemhez szükséges adatlap és elektronikus űrlap adattartalma

1. Az uniós tisztviselő természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Ha a kérelmező a túlélő hozzátartozó, a túlélő hozzátartozó természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselő halálának időpontja, továbbá az uniós tisztviselő és a túlélő hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszony.

3. A visszautaláshoz való jog megnyílásának időpontja."

Tartalomjegyzék