3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (4) bekezdésében és 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) természetvédelmi kezelési terv: a védett természeti terület [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. § g) pont] és természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, továbbá - egyebek mellett gazdasági, gazdálkodási tevékenységekre vonatkozó - korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazó dokumentum, amely a tervezési terület vonatkozásában előírásokat állapít meg,

b) tervezési terület: védett természeti terület, védetté nyilvánítási eljárás alá vont terület vagy ezek részterülete, amelyre a természetvédelmi kezelési terv készül.

2. §

(1) A természetvédelmi kezelési terv tartalmi elemeit e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Ha a tervezési terület nemzeti park, a természetvédelmi kezelési terv tartalmazza a külön jogszabály szerinti, nemzeti parkokra vonatkozó övezeti besorolást.

Az országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv elkészítése

3. §

(1) Az országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv előkészítéséért az a nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) felelős, amelynek a külön jogszabályban meghatározott működési területén a tervezési terület található.

(2) Az igazgatóság a természetvédelmi kezelési terv előkészítése során szerkesztett, a tervezési terület lehatárolását megjelenítő térképbe való betekintést székhelyén biztosítja.

4. §

(1) Az igazgatóság a természetvédelmi kezelési terv tervezetére vonatkozóan beszerzi a tervezési területtel érintett

a) központi államigazgatási szervek területi szervei,

b) települési önkormányzatok,

c) tulajdonosok, vagyonkezelők, gazdasági tevékenységet folytatók

véleményét.

(2) A természetvédelmi kezelési terv tervezetével kapcsolatban a természetvédelmi célra alakult társadalmi és érdekképviseleti szervezetek is jogosultak véleményt nyilvánítani.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az igazgatóság írásban megkeresi az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szerveket, és megküldi részükre a természetvédelmi kezelési terv tervezetét. A tervezettel kapcsolatban a szervek - tevékenységi körüket érintően - 30 napon belül jogosultak véleményt adni.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek véleményét a természetvédelmi kezelési terv tervezetének véglegesítése során figyelembe kell venni, kivéve ha az abban foglaltak a természetvédelmi célok megvalósításával ellentétesek. Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni a véleménykülönbség egyeztetés útján történő megszüntetését.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában felsoroltak véleményének megismerése, továbbá a (2) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében a tervezési területtel érintett települési önkormányzat és az igazgatóság a természetvédelmi kezelési terv tervezetét a hirdetőtáblájára 30 napra kifüggeszti, valamint ezzel egyidejűleg a hivatalos honlapján is közzéteszi. A kifüggesztés napjától számított 45 napon belül a természetvédelmi kezelési terv tervezetére az (1) bekezdés c) pontja szerinti személyek, illetve a (2) bekezdés szerinti szervezetek is észrevételt tehetnek.

5. §

(1) Az igazgatóság a 4. §-ban meghatározottak szerint előkészített természetvédelmi kezelési terv tervezetét felterjeszti a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(2) A felterjesztésben rögzíteni kell a 4. § (4) bekezdése szerinti egyeztetés tényét, a képviselt álláspontokat és azok indokait, valamint az egyeztetés ellenére fennmaradt véleményeltérést.

(3) Amennyiben a tervezési terület természetvédelmi oltalom alatt nem álló terület, a természetvédelmi kezelési terv tervezetét a terület védetté nyilvánítására vonatkozó Tvt. 25. § (8) bekezdése szerinti javaslattal együtt kell felterjeszteni.

A helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv elkészítése

6. §

Az igazgatóság a települési önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének megkeresése esetén a helyi jelentőségű terület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt természetvédelmi kezelési terv tervezetét szakmai szempontok szerint véleményezi.

A természetvédelmi kezelési tervfelülvizsgálata, módosítása

7. §

A természetvédelmi kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévenként felül kell vizsgálni, és - amennyiben indokolt - e rendelet előírásai szerint módosítani kell.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit azon folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a természetvédelmi kezelési terv véleményezésre bocsátására még nem került sor.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített védett természeti területen lévő erdő esetében a terület első természetvédelmi kezelési tervének hatálybalépésekor érvényes - a miniszter egyetértésével megállapított - körzeti erdőtervben foglaltak az erdőterv érvényességének végéig természetvédelmi kezelési tervnek tekintendők.

(4)[1] Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített védett természeti területen lévő erdőre vonatkozó, a terület első természetvédelmi kezelési tervének kihirdetésekor hatályos, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény végrehajtására kiadott erdőtervrendeletben foglalt körzeti erdőtervezési alapelveket és erdőgazdálkodási egyedi szabályokat figyelembe véve kell a természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat alkalmazni.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelethez

A természetvédelmi kezelési terv tartalmi követelményei

1. Természetvédelmi célkitűzések

A fejezet a tervezési területen kívánatos és elérendő célállapotot, illetve az elérendő természetvédelmi célok megfogalmazását tartalmazza tömören, közérthetően, pontokba szedve. Egyes (pl. védett vagy fokozottan védett) természeti értékekre vonatkozó speciális célkitűzések, célállapotok kiemelhetők. Általános jellegű és részletesen meghatározott célkitűzések egyaránt részét képezhetik az 1. fejezetnek. A természetvédelmi kezelési terv kötelezően előírt felülvizsgálati időszakán (tíz éven) belül megvalósítandó természetvédelmi célkitűzések esetén meg kell jelölni az adott célkitűzés elérésének tervezett idejét.

2. Természetvédelmi stratégiák

A fejezet az 1. fejezetben meghatározott természetvédelmi célkitűzések, illetve célállapot elérése érdekében követendő természetvédelmi kezelési irányelveket, illetve acélállapot elérése eszközeinek általános jellegű meghatározását tartalmazza tömören, közérthetően, pontokba szedve.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A fejezet természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak részletes, normatív jellegű meghatározását tartalmazza, a természetvédelmi célkitűzéseknek és a természetvédelmi stratégiáknak megfelelően. Művelési ághoz köthető, illetve a tervezési terület egészén érvényesülő, adott tevékenységi körre vonatkozó, vagy természeti, táji értéktípushoz köthető előírásokat külön-külön, e fejezet 3.1. és 3.2. pontjában kell meghatározni a tervezési terület sajátosságainak figyelembevételével.

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

A tervezési területen előforduló védett, fokozottan védett földtani, felszínalaktani értékek megőrzésére - barlang esetében a barlangra hatást gyakorló felszínre - vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Élőhelyek kezelése, fenntartása

A tervezési területen megőrzendő, illetve a tervezési területen található természeti értékek fennmaradása szempontjából jelentős élőhelyekre vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Fajok védelme

A tervezési területen előforduló védett, fokozottan védett, továbbá természetvédelmi szempontból jelentős egyéb növény- és állatfajok, illetve életközösségeik megőrzésére, életfeltételeik biztosítására vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Táj- és kultúrtörténeti értékek

A tervezési területen található táji értékek és kultúrtörténeti értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó előírások, természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak meghatározása.

Látogatás

A tervezési területre való belépésre, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó előírások, korlátozások meghatározása.

Oktatás és bemutatás

A tervezési területen folytatott természetvédelmi célú oktatásra, nevelésre, a természeti értékek, területek, tájak bemutatására, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Kutatás, vizsgálatok

A tervezési területen természetvédelmi és egyéb célból végzett kutatási tevékenységre vonatkozó előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Terület- és földhasználat

A tervezési terület részére vagy egészére kiterjedő gazdálkodási, gazdasági, közlekedési, ipari, bányászati, építési, vadgazdálkodási stb. tevékenységekre, a felsoroltakkal kapcsolatos fejlesztésekre vonatkozó előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Természetvédelmi infrastruktúra

A Tvt. 36. § (2) bekezdésében meghatározott természetvédelmi kezelést szolgáló létesítményekre vonatkozó előírások, esetleges korlátozások és tilalmak meghatározása.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Szántó művelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a szántó művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a gyep művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a szőlő és gyümölcsös művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Nádas művelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a nádas művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Erdők kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek az erdő művelési ágban lévő, vagy az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálya alá tartozó, az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Fásított terület művelési ágú területek kezelése A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a fásított terület művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Halastó művelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a halastó művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Művelés alól kivett területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak tömör, közérthető megfogalmazása, amelyek a tervezési területen található, külön jogszabályban meghatározott kivett művelési ágú területekhez köthetők, illetve az ott végzett tevékenységekre értelmezhetők.

A tervezési területen található beépített, illetve beépítésre szánt területek természeti és táji, településképi, településszerkezeti, zöldfelületi értékeinek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi, tájvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak is itt kerülnek meghatározásra, amelyek a beépített, beépítésre szánt területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 96/2011. (X. 17.) VM rendelet 14. §-a. Hatályos 2011.10.25.

Tartalomjegyzék