53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 10. § (1) bekezdésének kivételével a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)[20]

(3)[21]

(4)[22]

(5)[23]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú melléklete az utolsó, "J18" sorszámú sort követően a következő 3 sorral egészül ki:

[A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

MegnevezésM.eSFH]
"V01vaddisznóFt/állat68 056*
V02dámszarvasFt/állat130 575*
V03gímszarvasFt/állat59 025*

* Egyedi adatgyűjtés alapján."

2. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

ahol:

NÁmező = mezőgazdasági tevékenység nettó árbevételaránya

Szánt = szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele

Áll = állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele

Kert = kertészeti termelés nettó árbevétele

Gyüm = gyümölcstermesztés nettó árbevétele

Szőlő = szőlő és bortermelés nettó árbevétele

Mező = mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele

Vad = vadgazdálkodás nettó árbevétele

Elad = eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele (ELÁBÉ)

Közv = közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele

NÁért = értékesítés nettó árbevétele

A számlálóban a mezőgazdasági tevékenységeinek (TEÁOR 01.1-től 01.7-ig) a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági szolgáltatások árbevételéhez tartozik.

Eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele: a mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése) .

Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételei, amelyeket értékesítési céllal vásároltak.

A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó összes értékesítés nettó árbevétele szerepel.

Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a támogatások értéke.

A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelési szőlő feldolgozása.

A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiadott igazolás alapján megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják."

3. számú melléklet az 53/2008. (IV 24.) FVM rendelethez

"8. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási összeg felső határa intézkedésenként, illetve alintézkedésenként

I. tengely intézkedései

Intézkedés címeAlintézkedés címeA támogatás felső határa
Fiatal gazdálkodók induló támogatása-40 000 euró
A gazdák és mezőgazdaságban dolgozók korai nyugdíjba vonulásaA támogatás összegének havonta meg kell egyeznie a minimálbér 25%-val, amit a gazdasági létminimum 1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-val kell megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott időszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a 18 000 eurót évenként.
A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat havonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót
Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele-*kieg. táblázat
A mezőgazdasági üzemek
korszerűsítése
1. Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben735 000 euró/projekt
2. Beruházás az állattenyésztésben2 757 000 euró/projekt
3. GAZDANet Program2 000 euró/projekt
4. Évelő ültetvények telepítése735 000 euró/projekt
5. Üzemi diverzifikáció735 000 euró/projekt, élelmiszer előállításra irányuló beruházások esetében 1 600 000 euró/projekt
Az erdők gazdaságiErdőművelés200 euró/ha
értékének növeléseÁllománynevelés200 euró/ha
A mezőgazdasági1231. A mg-i termékek1 600 000 euró/projekt
termékek értéknöveléseértéknövelése
1232. A mg-i termékek1 000 000 euró/projekt
értéknövelése félkész
vagy végtermékek
energiatermelési célú
felhasználásra való
előállításával
A mg. és az erdészet1.2.5.1. Öntözés mg-i26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások esetén
fejlődéséhez ésközösségi735 000 euró/projekt
alkalmazkodásáhozlétesítményeinek
kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése
1.2.5.2. Melioráció mg-i
közösségi
létesítményeinek
fejlesztése
1.2.5.3. A vízrendezés
kollektív beruházásai,
vízkárelhárítás,
belvízrendezés
1.2.5.4. Az erdészeti
infrastruktúrafejlesztés
1.2.5.5. Mezőgazdasági
utak fejlesztés
1.2.5.6. Mezőgazdasági
üzemek víz- és
energiaellátás
A félig önellátó mg-i-1500 euró/év/gazdaság
üzemek támogatásának
átalakítása folyamatban
van
Termelői csoportok-Az első és a második évben 100 000 - 100 000 euró, a
létrehozásaharmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben 60 000 euró,
az ötödik évben 50 000 euró

*

A mezőgazdasági termelő gazdaságának mérete (EUME)A kertészeti termelő gazdaságának mérete (EUME)A támogatás felső határa (euró)
2-51-2150
6-113-8220
12-399-20370
40-14921-100700
150<10K1100
Az erdőtulajdonos működési területének mérete (ha)A támogatás felső határa (euró/erdőtulajdonos/év)
1-10110
11-100220
101-700

II. tengely intézkedései

1698/2005/EK tanácsi rendelet cikkeIntézkedésAlintézkedés/célprogram csoportCélprogramNövény-csoport/ hasznosítási mód/állatfajEgyébTámogatás mértéke
41.Nem termelősövénytelepítésA megadott összegek a maximálisan elszámolható költségek. A kedvezményezettek részére az
elszámolható költségek számlák és más pénzügyi bizonylatok ellenében kerülnek megtérítésre
300 euró/100 fm
beruházásokmezővédő fásítás800 euró/100 fm
mezőgazdasági területenfüves mezsgye létesítése30 euró/100 fm
rovarteleltető bakhát30 euró/100 fm
létesítése
ültetvények310 euró/ha
sorköz-gyepesítése
környezetvédelmi310 euró/ha
célú gyeptelepítés
természet-védelmi310 euró/ha
gyeptelepítés
kerítés létesítése gyepeken315 euró/100 fm
madárvédelmi60 euró/db
berendezések
létesítése
CikkIntézkedésJogosultsági csoport/Célprogram/ LétesítményTámogatás mértéke
48Erdészeti potenciálmin. 400 euro/projekt -
helyreállításamax. 873 euro/ha
49Nem termelő jellegűParkerdő A) típusmax. 44 400 euró/projekt
beruházások II. Közjóléti ésParkerdő B) típusmax. 22 200 euró/projekt
idegenforgalmiKiránduló erdőmax. 22 200 euró/projekt
létesítmények kialakításaPiknikező hely A) típusmax. 19 600 euró/projekt
Piknikező hely B) típusmax. 11 100 euró/projekt
Pihenőhelymax. 3000 euró/projekt
Piknikező létesítménymax. 9600 euró/projekt
Kilátó környezetemax. 2700 euró/projekt
Forrás környezetemax. 2000 euró/projekt

A II. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.

III. tengely intézkedései

Intézkedés címeAlintézkedés címeTámogatás összege
A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás-200 000 euró ("de minimis")
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása-200 000 euró ("de minimis")
A turisztikai tevékenységek ösztönzése-200 000 euró ("de minimis")
Kivéve a borturisztikai fejlesztéseket100 000 euró
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokIntegrált közösségi és szolgáltató központ kialakítása esetében a támogatás felső határa 200 000 euró, mely településenként 2007 és 2013 között egy alkalommal adható. Kistérségi közlekedési szolgáltatás esetében a támogatás felső határa kérelmenként 40 000 euró.
Falumegújítás és -fejlesztés-200 000 euró ("de minimis" rendelettel összhangban)
A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztésea) A kulturális örökség megőrzése
b) Natura 2000 fenntartási tervek készítése
200 000 euró ("de minimis" rendelettel összhangban)
A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtandó támogatásokról szóló FVM rendelet 1. számú mellékletében kerül meghatározásra a maximálisan igényelhető támogatás összege. (A támogatás összegét többek között meghatározza: az érintett Natura 2000 terület nagysága, az adott területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek és fajok száma.)
Képzés és tájékoztatás
Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás-A támogatás összege a "de minimis" szabálynak felel meg.

IV. tengely intézkedései

Intézkedés címeAlintézkedés címeTámogatás összege
A helyi fejlesztési stratégiák megvalósításaAz egy projektre kifizetett támogatás
maximális mértéke nem haladhatja meg a
Helyi Akciócsoport részére az összes
projektre kiutalt hozzájárulás 20%-át, ill. az
50 millió Ft-ot.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.28.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.29.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

Tartalomjegyzék