69/2008. (III. 31.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdése b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"e) betegfogadási lista: az Ebtv. 5/B. §-ának m) pontja szerinti lista,"

2. §

(1) Az R. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Intézményi várólistát a fekvőbeteg ellátó intézményekben, az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások, továbbá azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetőség."

(2) Az R 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezető személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - az intézményi várólistán lévő soron következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi a várólistát vezető személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot."

3. §

Az R. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet a járóbeteg-szakellátás keretében végzett ellátásokra.

(2) A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni.

(3) A betegfogadási listát vezető személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában kell kijelölni.

(4) A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az előzetes időpont egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak.

(5) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást - a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére - előzetes időpont egyeztetése nélkül, az ellátásra történő jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történő felkerülés időpontjaként az ellátásra való jelentkezés időpontját kell feltüntetni.

(6) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három hónap betegforgalmi adatai alapján

a) az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylő esetek várható számát,

b) azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek,

c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbetegellátó intézményben ellátott beteg számára igényelt konzíliumot, valamint

d) a külön jogszabály szerinti szakértői eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához szükséges szakvizsgálatot."

4. §

(1) Az R.13/B. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi várólistán az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, a betegfogadási listáról, illetve az intézményi várólistáról törölni kell.

(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali ellátást igénylő eseteket "A" betűvel kell jelölni.

(6) A jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthető számítógépes szoftvert biztosít."

(2) Az R. 13/B. §-a a következő (9) (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az egészségügyi szolgáltatónak a diagnosztikai - ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat - és művese-kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettsége.

(10) Az egészségügyi szolgáltató - az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal - elektronikus úton jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére arról, hogy az egyes várólistái és betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkező, sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudja fogadni."

5. §

Az R. a következő 13/D. §-sal egészül ki:

"13/D. (1) A 13. § (5) bekezdése szerinti intézményi várólista vezetés kötelezettsége nem érinti a fekvőbetegellátó intézménynek azt a jogosultságát, hogy - a kötelezően vezetendő intézményi várólista vezetésével nem érintett - egészségügyi szolgáltatást az általa meghatározott módon, az ütemezett betegellátási rendszerben nyújtsa. Amennyiben a fekvőbeteg-ellátó intézmény ez esetben is intézményi várólistát vezet, akkor erre az intézményi várólistára vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának jellemzőiről a 13/B. § (1) bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában tájékoztatja az Egészségbiztosítási Felügyeletet, továbbá annak megszüntetése esetén, a megszüntetés tényét az Egészségbiztosítási Felügyelet részére - legalább a megszüntetés időpontját megelőző két hónappal -bejelenti. A megszüntetés időpontja nem lehet korábbi, mint az intézményi várólista alapján a bejelentés időpontja szerint a listán szereplő betegek közül utolsóként ellátott beteg ellátásának időpontja."

6. §

Az R.16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Az Ebtv. 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követő 60 napon belül nem tudja biztosítani."

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy e rendelet hatálybalépését megelőzően vezetett, e rendelet alapján intézményi várólistává alakítandó, illetve megszüntetni kívánt betegfogadási lista alapján tervezett ellátást a biztosított a korábbi betegfogadási listán meghatározott időpontban jogosult igénybe venni.

(2) Az R. 13/B. §-ának (1) bekezdésében az "-a (4) bekezdésre is figyelemmel - " szövegrész helyébe az "- a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel -" szövegrész lép.

(3) Az R. 13/B. §-ának (3) bekezdésben a "beavatkozás csoportonként, illetve" szövegrész hatályát veszti.

(4) Az R. 13/C. §-ának ba) pontjában az "a háziorvos, illetve a kezelőorvos," szövegrész helyébe az "a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa" szövegrész lép.

(5) Az R. 5. számú mellékletében

a) a Sebészet szakma soron, a Hasfali lágyék sérvműtét implantátum beültetésével beavatkozás típus soron, a Beavatkozás OENO kódja soron az "55390." szövegrész,

b) a "Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb műtétek-sterilizáció 59801-59806", a "Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos nagyobb műtétek 56831, 56833-56834." szövegrész

hatályát veszti.

(6) Az R. 5. számú mellékletében a "Diagnosztikus szívkatéterezés, elektrofiziológiai vizsgálat" szövegrész helyébe a "Diagnosztikus szívkatéterezés, elektrofiziológiai vizsgálat (külön várólistán vezetendő) " szövegrész lép.

(7) Az R. 6. számú mellékletében a "Betegfogadási listáról szóló jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére" megjelölésű táblázatban a "fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén beavatkozási típusonként" szövegrész és a "/Beavatkozás típus (fekvő) " szövegrész hatályát veszti.

(8) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése 2008. április 16-án hatályát veszti.

(9) E rendelet 2008. augusztus 1-jén hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök