8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed]

"b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi várólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti intézményi várólista alapján, valamint betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra."

2. §

Az R. 2. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"e) betegfogadási lista: az adott egészségügyi szolgáltatónál - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista,

f) azonnali ellátást igénylő eset: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának i) pontja szerinti sürgős szükség."

3. §

Az R. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Intézményi várólistát az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások tekintetében kell vezetni."

4. §

Az R. a következő 13/A-13/C. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet azokra a nem központi várólista alapján nyújtott ellátásokra, amelyek tekintetében a 13. § (5) bekezdése alapján intézményi várólista vezetésére nem köteles.

(2) A biztosított a betegfogadási lista alapján az ellátást a betegfogadási listán meghatározott időpontban jogosult az azt vezető szolgáltatónál igénybe venni. Az igénybevétel időpontját a betegfogadási listára történő felvétel időpontja alapján kell meghatározni azzal, hogy a biztosított kérésére ettől az időponttól - az igénybevétel időpontjaként - későbbi időpont is meghatározható.

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató beavatkozás csoportonként, a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szakrendelésenként vezet betegfogadási listát.

(4) A betegfogadási listát vezető személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában kell kijelölni.

(5) A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az előzetes időpont egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak.

(6) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást - a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére - előzetes időpont egyeztetés nélkül, az ellátásra történő jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történő felkerülés időpontjaként az ellátásra való jelentkezés időpontját kell feltüntetni.

(7) A betegfogadási lista a beteg családi és utónevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az ellátásra történő jelentkezés és az ellátás igénybevételének pontosan meghatározott időpontját és helyét tartalmazza.

(8) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három hónap betegforgalmi adatai alapján az azonnali ellátást igénylő esetek várható számát, továbbá azokat a betegeket, akik rendszeres ellátást, illetve kontroll vizsgálatot igényelnek.

13/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról és a betegfogadási listáról, valamint az azonnali ellátást igénylő esetekről - a (4) bekezdésre is figyelemmel - elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig - a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában - a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére.

(2) A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza beavatkozás csoportonként az intézményi várólistára történő felkerülés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.

(3) A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés beavatkozás csoportonként, illetve szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történő jelentkezés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg - a tárgyhónapban - az ellátást nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.

(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali ellátást igénylő esetekben a beteg sorszáma mellett "A" betűt is fel kell tüntetni.

(6) A jelentés elkészítése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról ingyenesen letölthető számítógépes szoftver felhasználásával történik.

(7) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló tárgyhavi jelentési kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó - külön jogszabály szerinti - finanszírozási összeg 98%-ára jogosult az adott szakma vonatkozásában.

(8) A (7) bekezdés szerinti rendelkezések végrehajtása érdekében az Egészségbiztosítási Felügyelet a hónap utolsó munkanapjáig értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat a jelentési kötelezettséget megszegő egészségügyi szolgáltató megnevezéséről, intézményi kódjáról, az adott szakma megnevezéséről, szakma kódjáról és az érintett elszámolási időszakról.

13/C. § Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás nyújtásának indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok figyelembevételével

a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelőorvosa,

b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában

ba) beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a háziorvos, illetve a kezelőorvos,

bb) beutalót nem igénylő esetben az adott szakrendelés orvosa

dönt. A döntést és annak indokát az adott beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell."

5. §

(1) Az R. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a betegfogadási listákat és az intézményi várólistákat 2008. február 1-jéig kell kialakítani.

(2)[1]

(3) Ez a rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre

SzakmaBeavatkozás típusaBeavatkozás OENO kódja
SzemészetSzürkehályog műtétei51470-51471; 51474-51475; 51574.
Fül-orr-gégegyógyászatMandula, orrmandula műtét52810; 52820; 52850.
Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei52030; 52121.
OrtopédiaTérdprotézis műtét5814E-S.
Csípőprotézis műtét58150-58159; 5815A-5815F; 58163-58169.
Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei5812B-E; 58037-39; 5810Q-Y.
Gerincsérv műtétek58033-58036.
SebészetEpekövesség miatti beavatkozás feltárás55110; 5112; 55119; 55131.
Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia55118; 55137-55138.
Katéteres epekőoldás59541-59542.
Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével55360; 55390.
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül55350; 55390; 55300; 55310-55311; 55319-55320; 55330-55331; 55340.
KardiológiaDiagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat12660; 12730-12731; 12740; 12750-12754; 12780; 33110; 33114; 33149; 86455.
Radiofrekvenciás katéterabláció86453.
PTCA; Coronaria stent beültetés33970; 33974.
UrológiaProsztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)56020; 56030; 56060; 56070.
Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)56011-56015; 5601A; 86051.
NőgyógyászatNőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban56850; 56860; 56540; 56550; 56560; 56511; 56710; 56721; 56722.
Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb műtétek-sterilizáció59801-59806.
Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb műtétek56831; 56833-56834.

"

2. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére

A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény
kódja
Intézmény telephelyeBeavatkozás
típus
Listára kerülés dátuma
[éééé/hh/nn]
Napi sorszámAzonnali (akut) beavatkozás (A)
/Halasztható beavatkozás (H)
Esemény*Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**
* Események:
Az adott hónap soránEllátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerintNOR
ellátott betegekEllátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok miatt a listához képest előrehozvaELO
Ellátást a beteg megkapta, de nem a jelentő intézményben (és erről az intézmény tudomást szerzett)MAS
Az adott hónap soránHalasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)HSZ
nem ellátott betegekHalasztás kapacitáshiány miattHKH
Halasztás a beteg kéréséreHBK
A beteg nem jelent megNJM
Egyéb okból aktualitását vesztetteEOA
Nincs esemény (várakozás)NES
** Események dátuma:Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendő.

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére

(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén beavatkozási típusonként)

A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény
kódja
Intézmény telephelyeSzakrendelés
(járó)/ Beavatkozás típus (fekvő)
Listára kerülés dátuma
[éééé/hh/nn]
Napi sorszámAzonnali (akut) beavatkozás (A)
/Halasztható beavatkozás (H)
Esemény*Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**
* Események:
Az adott hónap során ellátott betegekEllátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerintNOR
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok miatt a listához képest előrehozvaELO
Ellátást a beteg megkapta, de nem a jelentő intézményben (és erről az intézmény tudomást szerzett)MAS
Az adott hónap során nem ellátott betegekHalasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)HSZ
Halasztás kapacitáshiány miattHKH
Halasztás a beteg kéréséreHBK
A beteg nem jelent megNJM
Egyéb okból aktualitását vesztetteEOA
Nincs esemény (várakozás)NES
** Esemény dátuma:Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.

"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 69/2008. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.16.

Tartalomjegyzék