89/2008. (IV. 17.) Korm. rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a (8) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége körében működteti]

"ab) a Fogyasztóvédelmi Tanácsot;"

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök