2008. évi XCI. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról[1]

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. § (1) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg"

(2) A Kvt. 110. §-ának (7) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

[(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"b) a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásának és működtetésének szabályait;"

(3) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdésének t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"t) a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi szakértői szakterületeket és a szakértői jogosultság szabályait;"

(4) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdése a következő 21-29. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg az a)-v) pont jelölése 1-20. pontra változik:

[(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"21. a zaj és rezgés elleni védelem szabályait;

22. a levegő védelmével kapcsolatos szabályokat;

23. a Program tervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének, valamint az ebben közreműködő szerv létrehozásának és működésének részletes szabályait;

24. az egyes sajátos szabályozást igénylő élő szervezetek, életközösségeik és élőhelyeik védelmére vonatkozó szabályokat;

25. a külön törvény hatálya alá nem tartozó fás szárú növények védelmével kapcsolatos részletes szabályokat;

26. a felszín alatti vizek védelmének szabályait;

27. a felszíni vizek minősége védelmének szabályait;

28. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmének szabályait;

29. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizeket és vízgyűjtőterületüket."

14. §[14]

15. §[15]

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. §, valamint az 5. § 2009. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) Az 1. §, 6. §, 9. § és 15. § 2009. május 15-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) A 4. §, a 7-8. §, a 10-12. §, a 14. §, a 16-24. § és a 27-29. § az e törvény hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(5) E törvény 2011. május 16-án hatályát veszti.

26. § (1) A Kvt. 48/G. §-ának (4) bekezdése szerinti szolgáltatáshoz való hozzáférést 2011. május 15. napjától kell biztosítani.

(2) A 3. §-ban és 5. §-ban foglalt, a területi környezetvédelmi programokra vonatkozó szabályokat az e törvény hatálybalépését követő első Program közzétételét követően kell először alkalmazni.

27. §[25]

28. §[26]

29. §[27]

30. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 1. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének 2-4. és 6-10. pontja, 4. cikkének (1) bekezdése, 11. cikkének (1) bekezdése, 13. cikkének (1)-(2) bekezdése, 14. cikkének (1) és (4) bekezdése, 15. cikkének (2) bekezdése;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 6. cikkének (1) bekezdése és 14. cikke;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről 5. cikkének (1) bekezdése, 6. cikkének (1) bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése és 17. cikkének (1) bekezdése;

d) az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a közösségi cselekvés kereteinek a vízpolitika területén történő meghatározásáról 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának (ii) alpontja és 14. cikkének (1) bekezdése.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. november 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.29.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére