100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

"b) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, egy vagy több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet más gazdálkodó használatában álló, vagy nem kivágásra szánt ültetvény, vagy más művelési ágba sorolt terület határol,"

(2) Az R. 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

"h) támogatható területnagyság: a támogatási kérelemben, a hegybíró hatósági bizonyítványában, a tulajdoni lap másolaton (vagy amennyiben az összefüggő terület több helyrajzi számot érint, úgy az érintett területekre vonatkozó valamennyi tulajdoni lap másolaton) szereplő, valamint a mért területnagyság közül a legkisebb, amelynek meg kell haladnia a 0,1 ha területnagyságot,"

2. §

Az R. 8. § (2) bekezdésének b)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]

"b) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, a kérelem benyújtási időszak első napját - augusztus 1-jét - legfeljebb 60 nappal megelőzően kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

c) valamennyi haszonélvezeti, özvegyi, illetve végrehajtási joggal terhelt ültetvény esetében a haszonélvezeti, özvegyi joggal rendelkező személy, illetve a végrehajtási jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti vagy azzal

megegyező adattartalmú, a kérelem benyújtási időszak első napját - augusztus 1-jét - legfeljebb 60 nappal megelőzően kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,"

3. §

Az R. 9. § (5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az MVH a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 102. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a jelentésnek az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére történő megküldési határidejét 5 nappal megelőzően megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(6) A Rendelet 102. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére."

4. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MVH a kivágandó ültetvény helyét, nagyságát és művelésben tartását a kivágást engedélyező határozat kiadása előtt a helyszínen ellenőrzi."

(2) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a Bizottság a Rendelet 102. cikkének (4) bekezdése szerinti visszaosztásról dönt, úgy a kivágási engedélyek kiadásának sorrendje a 9. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a következőképpen módosul:

a) a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon kérelmezők részesülnek előnyben, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- hiánytalan kérelmet nyújtottak be,

- támogatási kérelmük az általuk művelt teljes szőlőtermő területre vonatkozik,

- 55. életévüket a kérelem benyújtási időszak első napjáig - augusztus 1-jéig - betöltötték,

b) amennyiben az a) pontban meghatározott kérelmezők részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon kérelmezők következnek, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- hiánytalan kérelmet nyújtottak be,

- támogatási kérelmük az általuk művelt teljes szőlőtermő területre vonatkozik,

c) amennyiben az a) és b) pontban meghatározott kérelmezők részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon kérelmezők következnek, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- hiánytalan kérelmet nyújtottak be,

- 55. életévüket a kérelem benyújtási időszak első napjáig - augusztus 1-jéig - betöltötték."

(3) Az R. 10. § (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az MVH a Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a Bizottság részére történő megküldési határidőt 5 nappal megelőzően megküldi a miniszter részére.

(7) A Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére."

5. §

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hiánypótlást a felszólító végzés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell teljesíteni."

6. §

Az R. 12. § (2) bekezdése a következő o)-p) pontokkal egészül ki:

[(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben:]

"o) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kitöltött, a 8. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti ültetvényleltár a valós állapothoz képest több mint 10%-os eltérést mutat,

p) a kérelmező a megelőző borpiaci évben benyújtott támogatási kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a használatában álló teljes szőlőtermő területet kivágja és az alapján a támogatást igénybe vette."

7. §

Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelmező támogatási jogosultsága megszűnik és a támogatási határozatban megjelölt támogatási összegre nem jogosult, amennyiben:

a) a kivágási engedéllyel rendelkező kérelmező a kivágás elvégzéséről szóló a 7. számú melléklet szerinti bejelentőlapot nem, vagy a 14. § (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően nyújtja be,

b) a kivágási engedéllyel rendelkező kérelmező az engedélyben meghatározott területen nem végzi el az ültetvény maradéktalan kivágását az előírt határidőn belül,

c) a kérelmező a 7. számú melléklet szerinti bejelentőlapot annak ellenére nyújtja be, hogy a kivágást nem hajtotta végre."

8. §

Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. 6. § c) pontja, 12. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés a)-b) pontjai, a 13. §-t megelőző alcím, a 13. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

"4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott .......................................................................................................................................................................................................  (név)
(születési hely, idő: .............................................................................................................................................................................................. ,
anyja születési neve: ......................................................................................................................................................................................... ),
mint a ............................................................................. helység .........................................................................................................................
helyrajzi számú területén lévő szőlőültetvény(ek)
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*
hozzájárulok ahhoz, hogy ........................................................................................................................................................................ (név)
................................................................................................................................................................................................... (cím) alatti lakos
(MVH által kiadott regisztrációs száma: ����������),
- aki a szőlőültetvény használója - a fentebb meghatározott területen lévő borszőlő-ültetvényt újratelepítése jog keletkezése nélkül kivágja, valamint az ültetvény felszámolásáért járó kivágási támogatást igénybe vegye.
Kelt: ..................................................... (helység, dátum).....................................
aláírás
Tanú 1.       ....................................................... (név)
...........................................................................(cím)
.................................................................. (sz. ig. sz.)
* A megfelelő jogviszonyt kérjük aláhúzni!"
Tanú 2........................................................ (név)
................................................................... (cím)
........................................................... (sz. ig. sz.)

2. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

"5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Alulírott, ........................................................................... (név), a(z) ................................................................ borvidék,
................................................................ hegyközség hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelőző szüreti
jelentést benyújtó ..............................................(név), ����������(MVH által  kiadott regisztrációs szám), ............................................................................................................ (cím) használja a szőlő ültetvénykataszterében a(z) ..................................................(helység) ...................................................................................(helyrajzi szám(ok)) alatt
nyilvántartott ....................... ha területű borszőlő-termő ültetvényt. Az ültetvény:
- telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését:
Nem regisztrálták                  Regisztrálták
- a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet mó­dosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint osztályozható borszőlőfajtával telepítették:
Igen               Nem
- szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik:
Igen               Nem
A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylőkódja: ��������
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: ....... hl*.
Kelt: .................................................................
.....................................
aláírás / P. H.
* A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004-2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell választani azt a két évet, amelyben a termésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év termésmennyisége NEM vehető figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évből így fennmaradó három év teljes - borban kifejezett - termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a három borpiaci év valamelyikében a termésmennyiség csak szőlőben vagy mustban határozható meg, úgy azt a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A bormennyiség szőlőből számítva a szőlőmennyiség 70%-a [szőlőmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból számítva a mustmennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor hl]."

Tartalomjegyzék