Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet

a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja, hogy a szőlőtermelők számára lehetővé tegye művelés alatt álló szőlőültetvényük kivágását annak érdekében, hogy az érintett területen alternatív tevékenységet folytassanak, vagy véglegesen felhagyjanak a mezőgazdasági termeléssel.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) ültetvény: borszőlő fajtával hasznosított szőlőültetvény-terület,

b)[1] összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, egy vagy több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet más gazdálkodó használatában álló, vagy nem kivágásra szánt ültetvény, vagy más művelési ágba sorolt terület határol,

c) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben szereplő terület pontos térbeli azonosítását biztosító, kiegészítő szakadatokkal ellátott térképi dokumentum,

d) művelés alatt álló ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási munkát, a megelőző növényvédelmet és a gyomszabályozást elvégezték,

e) kivágás: olyan tevékenység, amely során a szőlőtőkék föld feletti részeit, illetve a föld alatti részeiből legalább a gyöktörzset eltávolítják, a támrendszert a területről teljes egészében elszállítják, és az ültetvény területét mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba hozzák,

f) igazolt termésmennyiség: a kérelemben megjelölt ültetvénynek a szüreti jelentés és származási bizonyítvány alapján a 2003/2004-2007/2008. borpiaci évekre vonatkozóan megállapított, a hegybíró által igazolt bormennyisége, amelybe nem számítható be azon két borpiaci év borban kifejezett termésmennyisége, amelyben a termésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt,

g) mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe,

h)[2] támogatható területnagyság: a támogatási kérelemben, a hegybíró hatósági bizonyítványában, a tulajdoni lap másolaton (vagy amennyiben az összefüggő terület több helyrajzi számot érint, úgy az érintett területekre vonatkozó valamennyi tulajdoni lap másolaton) szereplő, valamint a mért területnagyság közül a legkisebb, amelynek meg kell haladnia a 0,1 ha területnagyságot,

i) hektáronkénti átlagos borkihozatal: az igazolt termésmennyiség harmada, osztva a hektárban kifejezett támogatható területnagysággal.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A támogatás hektáronkénti mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)[3] A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a 2010. július 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

Igazolt termésmennyiség

4. §

(1) Az igazolt termésmennyiséget az illetékes hegybíró állapítja meg a szüreti jelentés és származási bizonyítvány alapján, és arról hatósági bizonyítványt ad ki.

(2) Amennyiben az adott borpiaci évre vonatkozóan a bor termésmennyisége nem állapítható meg, úgy az igazolt termésmennyiséget a szőlőtermés alapján kell megállapítani. Ez esetben az igazolt termésmennyiség a 2. § f) pontja alapján figyelembe vett szőlőtermés 70%-a.

(3) Amennyiben az adott borpiaci évre vonatkozóan a bor igazolt termésmennyisége nem, de a készített must mennyisége megállapítható, úgy az igazolt termésmennyiséget a musttermés alapján kell megállapítani. Ez esetben az igazolt termésmennyiség a 2. § f) pontja alapján figyelembe vett musttermés 95%-a.

Hektáronkénti átlagos borkihozatal

5. §

(1) A támogatás alapja a hektáronkénti átlagos borkihozatal, amit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH) állapít meg a 2. § i) pontjában foglaltak szerint.

(2) Az MVH a hegybíró által kiadott hatósági bizonyítványok adatait településenkénti bontásban október 15-ig átadja a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: borászati hatóság) részére.

(3) A borászati hatóság a hatósági bizonyítványokban szereplő adatok helyességét, valamint az azokat alátámasztó szüreti jelentéseket, származási bizonyítványokat és ültetvénykatasztereket felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi, a kockázatelemzéssel kiválasztott hegyközségeknél a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 24/A. § (8) bekezdése alapján.

(4)[4] Amennyiben a borászati hatóság a felügyeleti eljárás keretében azt állapítja meg, hogy a hatósági bizonyítványban szereplő bármely adat nem támasztható alá a rendelkezésére álló egyéb dokumentumok alapján, a felügyeleti eljárás keretében hozott döntéséről 8 napon belül értesíti az MVH-t. Az MVH ezt követően a borászati hatóság döntése alapján határoz a támogatásra való jogosultságról.

A támogatás jogosultja

6. §

Támogatást igényelhet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a hegybíró hatósági bizonyítványa szerint az ültetvény használójaként van nyilvántartva,

b) a kérelemben megjelölt ültetvény teljes területnagyságára vonatkozó, a kérelem beadását megelőző borpiaci évbeni - a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 4. § szerinti - szüreti jelentés benyújtója, illetve annak jogutódja (örököse),

c)[5]

Támogatásból történő kizárás

7. §

Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre,

a) amelyre vonatkozóan a hegybíró vagy valamely más hatóság a telepítésre vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését állapította meg,

b) amely nem minősül a 2. § d) pontja szerinti ültetvénynek,

c)[6] amelyre vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és - átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt,

d) amelyen a kivágást megkezdték,

e) amelynek termőhelyét a Btv. 3. §-a alapján a szőlő termőhelyi kataszterbe nem sorolták be,

f) amelyet nem borszőlőfajtaként osztályba sorolt fajtával telepítettek be,

g) amelyre vonatkozóan a bortermékek azonosításához szükséges információgyűjtés és a borpiac felügyelete tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról, valamint az 1623/2000/EK rendelet módosításáról szóló 1282/2001/EK (2001. június 28.) bizottsági rendelet 2. cikke szerinti szüreti jelentést a 2003/2004. és 2007/2008. borpiaci év közötti ötéves időszakban nem nyújtottak be, vagy aki részére a származási bizonyítványt nem állították ki,

h) amely nem szerepel a szőlő ültetvénykataszterében.

Támogatási kérelem benyújtása

8. §

(1)[7] A támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton 2010. augusztus 1. és 2010. augusztus 31. közötti időszakban az MVH részére kell benyújtani az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, amely tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, regisztrációs szám és kapcsolattartási információ),

b) a csatolt dokumentumok számát,

c) a nyilatkozatot a teljes borszőlő termőterület kivágásáról,

d) az egyéb nyilatkozatokat és

e) a támogatással kivágni kívánt ültetvény

ea) helyrajzi számát és

eb) nagyságát.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)[8]

b)[9] valamennyi földtulajdonosnak a 2. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2010. június 1-jét követően kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

c)[10] valamennyi haszonélvezeti, özvegyi vagy végrehajtási joggal terhelt ültetvény esetében a haszonélvezeti, özvegyi joggal rendelkező személy, vagy a végrehajtási jog jogosultjának a 2. számú melléklet szerinti vagy azzal megegyező adattartalmú, 2010. június 1-jét követően kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

d)[11] a hegybíró által kiállított hatósági bizonyítványt a 3. számú melléklet szerint,

e)[12] a kérelmező által készített, az ültetvény tőkeállományát soronként bemutató ültetvényleltárt a 4. számú melléklet szerint,

f) a jogerős hagyatéki végzést vagy cégkivonatot és a kérelmező nevére kiállított, a Hegyközségi Informatikai Rendszerből (HEGYIR) nyomtatott szőlő ültetvénykataszteri kivonatot, amennyiben a kérelem beadását megelőző szüreti jelentést benyújtó használó, vagy aki részére a származási bizonyítványt kiállították, elhunyt vagy jogutódlással megszűnt.

g)[13] a kérelmezőnek a 6. számú melléklet szerinti teljességi nyilatkozatát.

(3) Egy kérelem csak egy összefüggő területre vonatkozhat. A 2. § b) pontja alapján összefüggő területnek nem minősülő ültetvényekre külön kell benyújtani támogatási kérelmet.

(4)[14] A hegybíró a 3. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítvány kiállításával egyidejűleg a támogatási kérelemben szereplő terület(ek) vonatkozásában elektronikus úton megküldi a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) részére a térképigénylő lap adatait.

(5)[15] A (2) bekezdés b)-c) pontok szerinti nyilatkozatokra, valamint a g) pont szerinti teljességi nyilatkozatra vonatkozóan hiánypótlásnak nincs helye, valamint azok a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn túl nem pótolhatók. A kérelmek elbírálásának sorrendjét a kérelmek hiánytalan beérkezése határozza meg.

Támogatási kérelem elbírálása

9. §

(1) Az MVH a 2008/2009. borpiaci évben legfeljebb 5116 hektár ültetvényre fizet támogatást. A 2008/2009., 2009/2010, és 2010/2011. borpiaci években támogatás igénybevétele mellett kivágható teljes területnagyság összességében 6821 hektár.

(2) Az MVH a kivágási engedélyeket az (1) bekezdésben meghatározott keret erejéig a beérkezés sorrendjében - figyelemmel a10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra -állítja ki.

(3)[16]

(4)[17]

(5)[18] Az MVH a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 102. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a jelentésnek az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére történő megküldési határidejét 5 nappal megelőzően megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(6)[19] A Rendelet 102. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére.

10. §

(1)[20] Az MVH a kivágandó ültetvény helyét, nagyságát és művelésben tartását a kivágást engedélyező határozat kiadása előtt a helyszínen ellenőrzi.

(2) Az MVH a kivágást engedélyező határozatok kiadását a Bizottságnak a Rendelet 102. cikk (4) bekezdése szerinti visszaosztásra vonatkozó döntését követően, illetve döntés hiányában november 15. után kezdheti meg.

(3)[21] Amennyiben a Bizottság a Rendelet 102. cikkének (4) bekezdése szerinti visszaosztásról dönt, úgy a kivágási engedélyek kiadásának sorrendje a 9. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a következőképpen módosul:

a) a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon kérelmezők részesülnek előnyben, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- hiánytalan kérelmet nyújtottak be,

- támogatási kérelmük az általuk művelt teljes szőlőtermő területre vonatkozik,

- 55. életévüket a kérelem benyújtási időszak első napjáig - augusztus 1-jéig - betöltötték,

b) amennyiben az a) pontban meghatározott kérelmezők részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon kérelmezők következnek, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- hiánytalan kérelmet nyújtottak be,

- támogatási kérelmük az általuk művelt teljes szőlőtermő területre vonatkozik,

c) amennyiben az a) és b) pontban meghatározott kérelmezők részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon kérelmezők következnek, akik tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- hiánytalan kérelmet nyújtottak be,

- 55. életévüket a kérelem benyújtási időszak első napjáig - augusztus 1-jéig - betöltötték.

(4)[22] A támogatási keret túligénylése esetén, a 9. § (2) bekezdésére, illetve a (3) bekezdésben meghatározott sorrendre tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti - a kivágási engedélyek kiadására vonatkozó - sorrend a kérelmezők életkora szerinti csökkenő sorrenddel azonos.

(5)[23] Az MVH a kivágást engedélyező határozatokat a Rendelet 102. cikke (5) bekezdésében meghatározott határidőig - február 1-jéig - adja ki.

(6)[24] Az MVH a Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a Bizottság részére történő megküldési határidőt 5 nappal megelőzően megküldi a miniszter részére.

(7)[25] A Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére.

(8)[26] Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(9)[27] A támogatási kérelem benyújtását követően a teljes borszőlő termőterület kivágására vonatkozó nyilatkozat nem módosítható.

Támogatási kérelem hiánypótlása

11. §

(1) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a kérelmezőt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

(2)[28] A hiánypótlást a felszólító végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell teljesíteni.

(3) Hiánypótolt kérelmek esetében a kivágási engedélyek kiállításának sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének időpontja határozza meg.

Támogatási kérelem elutasítása

12. §

(1)[29]

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja amennyiben:

a)[30]

b)[31]

c) a kérelmező nem azonos a hegybíró hatósági bizonyítványában megjelölt - a kérelem benyújtását megelőző szüreti jelentést benyújtó, vagy aki részére a származási bizonyítványt kiállították - használóval,

d) a kérelemben megjelölt ültetvényt nem borszőlőfajtaként osztályba sorolt fajtával telepítették be,

e) a kérelemben megjelölt ültetvény támogatható területnagysága kisebb, mint 0,1 hektár,

f) a kérelemben megjelölt ültetvény nem minősül a 2. § d) pontja szerinti ültetvénynek,

g) a kérelemben megjelölt ültetvényen megkezdték a kivágást,

h) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben, illetve annak mellékleteiben megjelölt helyrajzi szá-mo(ko)n található,

i) megállapítást nyer, hogy a kérelemben megjelölt ültetvények nem alkotnak összefüggő területet,

j) a kérelmező vagy képviselője a helyszíni ellenőrzés lefolytatását akadályozza,

k)[32] megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvényre vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást, nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt,

l) a kérelemben megjelölt ültetvény nem termőhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik,

m) a hegybíró vagy más hatóság a telepítésre vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését állapította meg,

n) a kérelmező valótlan vagy félrevezető adatokat közöl.

o)[33] a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kitöltött, a 8. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti ültetvényleltár a valós állapothoz képest több mint 10%-os eltérést mutat,

p)[34] a kérelmező a megelőző borpiaci évben benyújtott támogatási kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a használatában álló teljes szőlőtermő területet kivágja és az alapján a támogatást igénybe vette.

q)[35] a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény mért területnagysága nem éri el a 0,1 hektárt,

r)[36] a kérelmező a támogatási kérelemhez nem mellékelte a 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti, illetve g) pontja szerinti nyilatkozato(ka)t.

13. §

(1)[37] A kérelmező támogatási jogosultsága megszűnik és a támogatási határozatban megjelölt támogatási összegre nem jogosult, amennyiben:

a)[38] a kivágási engedéllyel rendelkező kérelmező a kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlapot nem, vagy a 14. § (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően nyújtja be,

b) a kivágási engedéllyel rendelkező kérelmező az engedélyben meghatározott területen nem végzi el az ültetvény maradéktalan kivágását az előírt határidőn belül,

c)[39] a kérelmező a kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlapot annak ellenére nyújtja be, hogy a kivágást nem, vagy nem az e rendelet 2. § e) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően hajtotta végre.

(2) Az eljárás megszüntetése esetén a támogatás nem vehető igénybe.

(3)[40]

A kivágás

14. §

(1) A kérelemben megjelölt ültetvény kivágását csak az MVH kivágást engedélyező határozatának kézhezvétele után lehet megkezdeni.

(2) A támogatással kivágott ültetvény után újratelepítési jog nem keletkezik.

(3)[41] A kivágás megtörténtét postai úton 2011. május 15-ig az MVH részére kell bejelenteni az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, amely tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, regisztrációs szám és kapcsolattartási információ) és

b) a kivágott ültetvény 8. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatait.

(4) A kivágást elvégző kérelmező a támogatásban részesített ültetvény kivágásától számított 15 napon belül köteles az illetékes földhivatalnál kérelmezni a terület művelési ágának megváltoztatását.

(5) A kivágást elvégző kérelmező a művelési ág változásáról a földhivatali bejegyzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az illetékes hegybírót, aki a művelési ág változását a szőlő ültetvénykataszterében átvezeti.

A támogatás kifizetése

15. §

Az MVH a kivágás megtörténtének ellenőrzését követő 60 napon belül, de legkésőbb a kivágás évének október 15. napjáig fizeti ki a támogatást.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 37/2007. (V. 11.) FVM rendelet hatályát veszti.

(2) Az e rendelet melléklete szerinti nyomtatványokat, a nyilatkozatmintát, az ültetvényleltárt, valamint a támogatási összeg megállapítására vonatkozó forint/euró árfolyamot az MVH honlapján letölthető formában közzéteszi legkésőbb a rendelet hatálybalépésének napján.

(3)[42] A borászati hatóság a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet kihirdetését követő nyolc napon belül papír alapon és elektronikus úton eljuttatja az MVH részére a 2000. január 1-jét követően telepített és nemzeti szőlőültetvény-telepítési támogatásban részesített területek adatait az 5. számú melléklet szerinti formában.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §

E rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi rendelet V. cím III. fejezete,

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendelet IV. cím III. fejezete.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

A támogatás mértéke hektáronként

Hektáronkénti átlagos borkihozatal (hl/ha)Támogatás mértéke (€/ha)
2008/2009. borpiaci évben jóváhagyott kérelmek esetében2009/2010. borpiaci évben
jóváhagyott kérelmek esetében
2010/2011. borpiaci évben jóváhagyott kérelmek esetében
<201 7401 5951 450
>20 és <304 0803 7403 400
>30 és <405 0404 6204 200
>40 és <505 5205 0604 600
>50 és <907 5606 9306 300
>90 és <13010 3209 4608 600
>130 és <16013 32012 21011 100
>16014 76013 53012 300

2. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[43]

Nyilatkozat
Alulírott ..................................................................................... (név),
(születési hely: ......................................................................... ,
születési idő: ............................................................................ ,
anyja születési neve: ...............................................................),
mint a ........................................................................................................................helység ........................................... .
helyrajzi számú területén lévő szőlőültetvény
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja / végrehajtási joggal bíró jogosultja*
hozzájárulok ahhoz, hogy a szőlőültetvény használója, azaz:
............................................................................................................................................(név), .....................................
................................................................................................................................................................ (cím) alatti lakos,
MVH által kiadott regisztrációs száma: ����������, a fentebb meghatározott területen lévő borszőlő-ültetvényt
újratelepítési jog keletkezése nélkül kivágja, valamint az ültetvény felszámolásáért járó kivágási támogatást igénybe vegye.
Kelt: ...................................................................(helység, dátum)
……………………………..
aláírás
Tanú 1........................................................ (név)
....................................................... (cím)
Tanú 2........................................................(név)
....................................................... (cím)
* A megfelelő jogviszonyt kérjük aláhúzni!"

3. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[44]

Hatósági bizonyítvány
Alulírott ................................................................. (név),
a(z) .........................................................borvidék, ........................................................hegyközség
hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelőző szüreti jelentést benyújtó
................................................................................................................................................................................. (név),
.............................................................................................................................................................. . (cím) alatti lakos,
MVH által kiadott regisztrációs száma: ����������, használja a szőlő ültetvénykataszterében
a(z) ..........................................................................................(helység) ..........................................................................
(helyrajzi szám(ok)) alatt nyilvántartott ................................... ha területű borszőlő-termő ültetvényt.
Az ültetvény:
- telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését:
Nem regisztrálták Regisztrálták
- a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló 1234/2007/EK (2007. október 22.) tanácsi rendelet 120a. cikk (2) bekezdése szerint osztályozható borszőlőfajtával telepítették:
Igen Nem
- szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik:
Igen Nem
A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylőkódja: ������������
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: ............hl*.
Kelt: .................................................................
……………………………..
aláírás / P. H.
* A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004-2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell választani azt a két évet, amelyben a termésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év termésmennyisége NEM vehető figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évből így fennmaradó három év teljes - borban kifejezett - termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a három borpiaci év valamelyikében a termésmennyiség csak szőlőben vagy mustban határozható meg, úgy azt a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A bormennyiség szőlőből számítva a szőlőmennyiség 70%-a [szőlőmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból számítva a mustmennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor hl].

4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[45]

ÜltetvényleltárA kivágandó szőlőültetvény adatai
Helye: ............................................település, ............... hrsz.
Területe: ................................ha
Sortáv: ................... m Tőtáv: ..................... m
A sor sorszáma*Tőkehelyek száma (db)Termő tőke (db)Csökkent termőképességű tőke (db)Elpusztult, hiányzó tőke
(db)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
Összesen:
* Az ültetvényleltárt soronként kell kitölteni!

5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[46]

A nemzeti telepítési támogatásban részesített, 2000. január 1-jét követően telepített ültetvények

SorszámTámogatott ültetvény helyeTerületnagyság
(ha)
TelepülésHelyrajzi szám(ok)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n

6. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[47]

Teljességi nyilatkozat
Alulírott ......................................................................................(név),
MVH regisztrációs szám: ����������mint
a..................................................................................................... helység ........................................................................
helyrajzi számú területén lévő szőlőültetvény használója, kijelentem, hogy
� a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti nyilatkozat(ok) benyújtására nem vagyok kötelezett,*
� a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti nyilatkozatok benyújtására kötelezett vagyok, és valamennyi nyilatkozatot a támogatási kérelmemhez hiánytalanul mellékeltem és tudomásul veszem, hogy a megjelölt területre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok hiányában a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.*
Kelt: ...................................................................(helység, dátum)
……………………………….
aláírás
Tanú 1........................................................(név)
....................................................... (cím)
Tanú 2........................................................(név)
....................................................... (cím)
* A megfelelő részt egyértelműen X vagy + jellel vagy aláhúzással kell megjelölni!"

7. számú melléklet a l00/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[48]

8. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez[49]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.31.

[2] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.31.

[3] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.07.26.

[4] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (24) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[5] Hatályon kívül helyezte a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.31.

[6] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.07.26.

[7] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[8] Hatályon kívül helyezte a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2010.07.31.

[9] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[10] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[11] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[12] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[13] Beiktatta a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[14] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[15] Beiktatta a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[16] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2010.07.26.

[17] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2010.07.26.

[18] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.07.31.

[19] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.07.31.

[20] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.31.

[21] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.31.

[22] Beiktatta a 6/2009. (I. 27.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.28.

[23] Számozását módosította a 6/2009. (I. 27.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.28.

[24] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.07.31.

[25] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.07.31.

[26] Beiktatta a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.07.26.

[27] Beiktatta a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.07.26.

[28] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (24) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[29] Hatályon kívül helyezte a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.31.

[30] Hatályon kívül helyezte a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.31.

[31] Hatályon kívül helyezte a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.31.

[32] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[33] Beiktatta a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 6. § -a. Hatályos 2009.07.31.

[34] Beiktatta a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 6. § -a. Hatályos 2009.07.31.

[35] Beiktatta a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[36] Beiktatta a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[37] Megállapította a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 7. § -a. Hatályos 2009.07.31.

[38] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[39] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[40] A 13. §-t megelőző alcímet, és a szakasz (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.31.

[41] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.07.26.

[42] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.07.26.

[43] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[44] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[45] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[46] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[47] Megállapította a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.07.26.

[48] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2010.07.26.

[49] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2010.07.26.

Tartalomjegyzék